Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“)

 

 
 

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje vždy ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Nejčastěji je o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodováno na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části popřípadě na návrh osoby uvedené v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel (např. držitel nájemní smlouvy) – tedy osoby oprávněné.

 

Správní orgán rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel).  Navrhovatel je povinen existenci obou uvedených podmínek správnímu orgánu prokázat (ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel).

 

Splnění první zákonem stanovené podmínky, tedy že jmenovanému zaniklo užívací právo k předmětné nemovitosti si správní orgán ověří z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde jmenovaný nebude uveden jako vlastník nebo spoluvlastník předmětné nemovitosti, nebo bude správním orgánem z katastru nemovitostí ověřeno, že jmenovanému nebylo zřízeno věcné břemeno k této nemovitosti.

Pokud tyto skutečnosti, (výše uvedené), nelze ověřit z katastru nemovitostí, je povinností navrhovatele doložit dokument, kterým tyto skutečností potvrdí např.,  nájemní smlouvu, kde není jmenovaný uveden jako osoba, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva nebo pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství …….

Je-li jmenovaný, např. snacha, zeť, vnuk, na předmětné adrese hlášen na základě souhlasu oprávněné osoby, nevzniká mu užívací právo. Svědčí mu tzv. užívací právo odvozené, tedy právo v předmětné nemovitosti pouze bydlet. To by však neplatilo v případě, kdy by vlastník objektu se jmenovaným uzavřel nájemní nebo jinou smlouvu, která se týká užívání nemovitosti.

Ke splnění druhé zákonem stanovené podmínky ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu, spočívající v prokázání, že jmenovaný objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, je třeba, aby navrhovatel uvedl důkazy, které by splnění této podmínky prokázaly. Jako důkaz je možno navrhnout např. výslech svědků (např. soused, spolužák, poštovní doručovatelka, manželka, sourozenec, pod.) nebo listinné důkazy (rozsudek soudu o nařízení ústavní výchovy, nastoupení výkonu trestu, kopie úředního záznamu Policie ČR o vykázání z nemovitosti nebo rozhodnutí soudu o prodloužení vykázání z nemovitosti, apod….).

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu může správní orgán rozhodovat pouze v případech, kdy je údaj o místu trvalého pobytu rušen občanu České republiky.

Osoba, která podává návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (dále jen „navrhovatel“), musí být svéprávná. Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat jak státní občan České republiky, tak i cizinec.

Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, musí být v návrhu uvedeno.

 

Zahájení řízení

Správní řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zahájeno dnem, kdy byl návrh doručen správnímu orgánu – datum doručení musí být na návrhu vyznačeno (např. podacím razítkem).

  

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatel uvede jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osoby/osob, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen (dále jen „jmenovaný“), důvod, pro nějž o zrušení žádá, a jak dlouho se osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, na předmětné adrese nezdržuje. V návrhu je možné uvést i kontaktní adresu případně adresu pro doručování jmenovaného v případě, že je navrhovateli adresa, na níž se jmenovaný zdržuje známa. Navrhovatel uvede důkazy, kterými prokáže splnění obou podmínek, např. uvede jména svědků, přiloží listinné důkazy, apod. Správní orgán může mít rovněž zpracován formulář návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, který navrhovatel vyplní, podepíše a přiloží potřebné přílohy. (vzor č. 1 – návrh na zrušení údaje o TP).


Správní poplatek

Za podání návrhu je vybírán správní poplatek ve výši 100,- Kč za jednu osobu včetně nezletilých osob. (osvobození od správního poplatku není zákonem stanoveno).


Správní orgán ověří nahlédnutím do katastru nemovitostí, zda navrhovatel je osobou oprávněnou k podání návrhu. V případě, kdy navrhovatel je nájemcem nemovitosti, nikoli vlastníkem nemovitosti, (tedy osobou oprávněnou) je třeba, aby předložil doklad o tom, že je osobou oprávněnou, např. nájemní smlouvu nebo dohodu o užívání bytu apod. (tuto skutečnost nemůže správní orgán ověřit v žádné dostupné evidenci, proto listinné podklady předkládá navrhovatel). Doklad, svědčící o tom, že obecní úřad nahlédl do katastru nemovitostí, pořízený správním orgánem bude součástí spisu stejně jako ostatní listinné přílohy žádosti. Platí že, všechny podklady, výpisy a ostatní listinné materiály budou založeny ve spise – správní orgán se nemůže v odůvodnění rozhodnutí odkazovat na skutečnosti, které nebudou v písemné formě založeny ve spise.


Ověření údajů o účastnících řízení

Správní orgán ověří v registru obyvatel údaje o všech účastnících řízení, a to: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, zda účastník řízení nemá datovou schránku nebo adresu pro doručování písemností podle § 10b zákona o evidenci obyvatel. (CzechPoint – CzechPoint@office – základní registry – registr obyvatel). Doklad, svědčící o tom, že obecní úřad nahlédl do registru obyvatel, bude součástí spisu.

 

Údaje o vlastnictví nemovitosti a o účastnících řízení je třeba ověřit jak při podání návrhu, tak i před vydáním rozhodnutí ve věci.

  


Nedostatky podání

V případě, že návrh vykazuje vady spočívající např. v absenci podpisu na návrhu nebo v nesprávném označení účastníků řízení, pomůže správní orgán účastníku řízení vady podání odstranit.

V případě, kdy např. nebyl doložen některý z dokladů, kterým navrhovatel prokazuje, že je oprávněnou osobou (např. nájemní smlouvu), vyzve správní orgán navrhovatele k předložení listiny. Neuvedl-li účastník důkazy, které prokáží jím tvrzené skutečnosti (neuvedl svědky, nepřiložil listinné důkazy), vyzve správní orgán navrhovatele, aby návrh doplnil (vzor č. 2 – výzva k odstranění nedostatků žádosti).

Neuhradí-li navrhovatel správní poplatek při podání návrhu, správní orgán jej k uhrazení vyzve a poučí, že v případě neuhrazení správního poplatku ve lhůtě do 15 dnů bude správní řízení zastaveno. (vzor č. 3 – výzva k uhrazení správního poplatku)

Správní orgán může řízení usnesením přerušit a stanovit navrhovateli přiměřenou lhůtu, která musí být určitelná (uvést konkrétní datum) (vzor č. 4 - usnesení o přerušení řízení – odstranění nedostatků v návrhu). Pokud správní orgán řízení nepřeruší, běží lhůty správního řízení viz § 71 správního řádu.

Pokud navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstraní nebo správní poplatek za podání návrhu neuhradí, správní orgán řízení usnesením zastaví (vzor je uveden pod č. 21 v části zastavení správního řízení). Obdobně se postupuje v případě, kdy navrhovatel neuhradil správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu (vzor je uveden pod č. 22 v části zastavení správního řízení)

 

Účastníci řízení

Účastníky správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu jsou navrhovatel/é a osoba/y, které má být trvalý pobyt zrušen – jmenovaný. Je-li účastníkem řízení nezletilé dítě, musí být v řízení zastupováno zákonným zástupcem. Účastník řízení má právo na zastoupení na základě plné moci. Účastník řízení si může zvolit zmocněnce, popř. podpůrce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (podpis na plné moci nemusí být ověřen). Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. Smlouvu o nápomoci schvaluje soud. 

 

Správní orgán oznámí všem účastníkům zahájení správního řízení (vzor č. 5 – oznámení o zahájení řízení), tj. – navrhovateli (popř. navrhovatelům) a jmenovanému (popř. jmenovaným – a to i nezletilým - prostřednictvím jejich zákonného zástupce). Součástí oznámení o zahájení správního řízení může být i nařízení ústního jednání. Správní orgán současně účastníky řízení přiměřeně poučí o právech a povinnostech účastníka řízení.

 

Sloučení řízení

Je-li podán návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu pro více osob, byť je uveden v jedné žádosti, je vhodné v souladu s § 140 odst. 2 správního řádu vést společné řízení, tzn. usnesením řízení spojit – obdobně bude spojováno více žádostí v jeden spis. (Pozn. Výše správního poplatku se nemění). Usnesení o spojení řízení (vzor č. 6 – usnesení o sloučení řízení) se pouze poznamená do spisu. Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné.

 

 Dokazování

K tomu, aby správní orgán zjistil skutečný stav věci, provede důkazy. Např. předvolá k podání svědecké výpovědi navrhovatelem uvedené svědky. (vzor č. 7 – předvolání svědka). V rámci ústního jednání provede listinné důkazy (tzn. přečte je).

 

Výslech svědka

Je nutné, aby termín stanovený pro výpovědi svědků byl totožný s datem, kdy se uskuteční ústní jednání s účastníky řízení. Účastníci řízení by měli být svědeckým výpovědím přítomni, aby mohli svědkům klást dotazy.

Správní orgán svědka před výslechem poučí o důvodech, pro které nesmí být vyslýchán, o právu odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi. Správní orgán zapíše výpověď svědka do protokolu o výslechu svědka (vzor č. 8 – protokol o výslechu svědka).

 

Ústního jednání se účastní pouze účastníci řízení (nikoliv svědci). O průběhu ústního jednání sepíše správní orgán protokol (vzor č. 9 – protokol o ústním jednání), který vloží do spisu. Do protokolu o ústním jednání je třeba zapsat skutečnost, že mj. došlo k provádění listinných důkazů (jsou-li důkazními prostředky).

  

Vyjádření se k podkladům rozhodnutí

Jakmile má správní orgán shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, vyzve všechny účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili. Je možné tak učinit i při ústním jednání. Skutečnost, že byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, je třeba zaznamenat do protokolu o ústním jednání. Současně je třeba zapsat vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí do protokolu o ústním jednání. Výzvu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí (vzor č. 10 – výzva účastníkům řízení k možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí) je rovněž možné účastníkům zaslat písemně. 

 

Rozhodnutí ve věci

Následně je možno vydat rozhodnutí ve věci (vzor č. 11 – rozhodnutí vyhovění návrhu, vzor č. 12 – rozhodnutí o nevyhovění návrhu).

Příklady, kdy lze návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu vyhovět (nejedná se o taxativní výčet):

Nesvědčí-li jmenovanému užívací právo k nemovitosti a jmenovaný nemovitost neužívá

Jmenovaný byl k trvalému pobytu přihlášen pouze se souhlasem vlastníka nemovitosti – vlastník nemovitosti souhlas s přihlášením k trvalému pobytu jmenovaného odvolá a jmenovaný nemovitost fakticky neužívá.

Došlo-li k ukončení nájemního vztahu a jmenovaný nemovitost neužívá.

Je-li jmenovaný ve výkonu trestu a nesvědčí mu užívací právo k nemovitosti.

V případě vykázání z nemovitosti podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a podle § 88c zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v případě, kdy jmenovanému nesvědčí užívací právo.

Nesvědčí-li jmenovanému užívací právo, nemovitost fakticky neužívá a tvrdí, že má v nemovitosti uloženy své osobní věci nebo v případě, kdy mu vlastník brání v užívání nemovitosti např. výměnou zámků. Taktéž v případě, kdy jmenovaný napadá právoplatnost dražby předmětné nemovitosti.

V případě rozvodu manželství, svědčilo-li jmenovanému pouze odvozené užívací právo. Za den zániku tohoto práva je třeba považovat den nabytí právní moci rozsudku soudu o rozvodu manželství, jmenovaný nemovitost neužívá.

 

Návrhu nelze vyhovět (nejedná se o taxativní výčet):

Navrhovatel neprokáže splnění jedné nebo obou zákonných podmínek.

Jmenovaný je v platném manželském svazku s vlastníkem nemovitosti nebo s držitelem nájemní smlouvy. Opuštění společné domácnosti nezakládá zánik užívacího práva jmenovaného.

Z důvodu dlouhodobého pobytu mimo předmětnou nemovitost z důvodu zaměstnání, např. v Praze, v zahraničí, apod.

 

Rozhodnutí ve věci se vyhotovuje v písemné formě a obsahuje

Výrokovou část – jedná se o vlastní rozhodnutí, proto z ní musí být patrno

– v jaké věci bylo rozhodnuto, kdo je navrhovatelem a komu má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen (uvede se jméno, příjmení, datum narození a bydliště účastníků řízení)

– jak bylo rozhodnuto

– na základě jakého zákonného ustanovení bylo rozhodnuto (je třeba uvést, že správní orgán údaj o místu trvalého pobytu ruší na základě ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel)

Odůvodnění

– představuje odůvodnění výroku po stránce skutkové i právní. Správní orgán v něm popíše, co bylo podkladem pro rozhodnutí, jakými úvahami byl při rozhodování veden, jak posuzoval důkazy, které navrhli účastníci řízení, a jak se správní orgán vypořádal se splněním zákonem stanovených podmínek, potřebných ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Poučení

– je třeba uvést, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. Pokud by správní orgán účastníka řízení nepoučil o jeho právu odvolat se, popř. ho poučil nesprávně, má tato skutečnost vliv na běh odvolací lhůty.

Na závěr je třeba rozhodnutí opatřit otiskem úředního razítka (kulatého úředního razítka obecního úřadu, popř. úřadu městyse nebo městského úřadu se státním znakem), jménem, příjmením, označením funkce a podpisem oprávněné úřední osoby. Na rozhodnutí se vyznačí údaj o datu, kdy bylo písemné vyhotovení rozhodnutí předáno k poštovní přepravě slovy „Vypraveno dne: ..........“ . Pokud bude rozhodnutí účastníku řízení zasíláno elektronicky, je třeba na místo razítka napsat text: „otisk úředního razítka“ a k podpisu úředníka napsat „v.r.“. Elektronickou verzi rozhodnutí opatřit elektronickým podpisem.

 

Odvolání

Pokud některý z účastníků řízení podá do rozhodnutí ve věci odvolání, je třeba, aby odvolání předložil v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Správní orgán zašle stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat a vyzve je, aby se k němu v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů, vyjádřili (vzor č. 13 – vyrozumění o podaném odvolání).

Správní orgán předá spis (vzor č. 14 – předložení odvolání odvolacímu orgánu) se svým stanoviskem Krajskému úřadu Kraje Vysočina do 30 dnů ode dne doručení odvolání.

 

Doručování písemností

Písemnosti ve správním řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je třeba účastníkům řízení zasílat do vlastních rukou, v obálce s modrým pruhem (vzor č. 15 – obálka s modrým pruhem) určené pro správní řízení, obsahující mj. poučení o právních důsledcích, které by případné nepřevzetí zásilky vyvolalo. Za předpokladu, že účastník řízení má zřízenu datovou schránku, je třeba prioritně doručovat veškeré písemnosti elektronicky do datové schránky (Pokud účastník v řízení vystupuje jako fyzická osoba a disponuje datovou schránkou právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, nezasílá správní orgán písemnosti do této datové schránky. Může tak učinit jen tehdy, požádá-li jej o to účastník řízení). Má-li účastník řízení zřízenu adresu pro doručování, je třeba mu písemnosti zasílat na tuto adresu. Správní orgán zasílá písemnosti na adresu, kterou si účastník řízení zvolí a správnímu orgánu sdělí. Správní orgán může doručovat písemnost na adresu trvalého pobytu účastníka řízení, taktéž v místě, kde bude účastník řízení zastižen

 

Účastníkům řízení, jimž se prokazatelně nedaří doručovat a těm účastníkům řízení, kteří jsou neznámého pobytu, je nutno v řízení ustanovit opatrovníka. Správní orgán musí vždy učinit první pokus o doručení oznámení o zahájení správního řízení. Teprve tehdy, je-li neúspěšný, má za to, že účastník řízení prokazatelně písemnosti nepřebírá. Obálka obsahující nedoručenou písemnost bude součástí spisu.

Opatrovníkem je možno ustanovit jakoukoliv vhodnou osobu, nejlépe osobu blízkou. Není-li možno vhodnou osobu z okolí jmenovaného dohledat, je možno opatrovníkem ustanovit např. člena zastupitelstva obce. Opatrovníkem nemůže být osoba, která je oprávněnou úřední osobou nebo osoba, která má ve své pracovní náplni problematiku shodnou s rozhodovanou věcí. Opatrovníka je nutno ustanovit usnesením (vzor č. 16 – usnesení o ustanovení opatrovníka). Veškeré písemnosti v řízení určené účastníku řízení, jemuž se nedaří doručovat, je třeba doručovat jednak opatrovníkovi a jednak opatrovanci prostřednictvím veřejné vyhlášky (vzor č. 17 – veřejná vyhláška – doručení písemnosti).

 

Spis

Ve věci je třeba založit spis, který musí být označen spisovou značkou. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí (vzor č. 18 – košilka na spis), včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy. Do spisu je dále třeba učinit záznam o tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou (oprávněných úředních osob může být více).

 

Zastavení řízení

Ve správním řízení mohou nastat situace, kdy již není možno v řízení pokračovat a správní orgán musí řízení zastavit. Jedná se např. o situaci, kdy se jmenovaný v průběhu správního řízení přehlásí na jinou adresu. V těchto případech je nutno konstatovat, že se žádost stala zjevně bezpředmětnou a je nutno podle ust. § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavit správní řízení. O zastavení správního řízení je rozhodováno usnesením (vzor č. 19 – usnesení o zastavení řízení – odpadl důvod), které se doručuje všem účastníkům řízení. Pokud např. návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podá osoba, která není vlastníkem objektu nebo jeho vymezené části nebo osobou uvedenou v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel (např. držitel nájemní smlouvy), jedná se o návrh, který je zjevně právně nepřípustný a správní orgán v tomto případě bez dalšího usnesením podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení zastaví (vzor č. 20 – usnesení o zastavení řízení – žádost zjevně právně nepřípustná).

Řízení je třeba zastavit rovněž v případě, kdy navrhovatel, vyzván správním orgánem, nedoplní důkazy. Řízení je třeba zastavit podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. (vzor č. 21 – usnesení o zastavení řízení z důvodu neodstranění vad návrhu)

Pokud navrhovatel na výzvu správního orgánu neuhradí správní poplatek, řízení se zastaví podle § 66 odst. 1 písm. d) správního řádu (vzor č. 22 – usnesení o zastavení řízení z důvodu neuhrazení správního poplatku).

 

Lhůty pro vyřízení návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání, je-li třeba někoho předvolat, nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 

Právní moc

V právní moci je rozhodnutí, které bylo účastníkům řízení oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno. Patnáctidenní lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí účastník řízení převzal.

Pokud žádný z účastníků řízení nevyužije svého práva odvolat se, rozhodnutí nabývá právní moci 16. dnem následujícím po dni, kdy poslední z účastníků řízení písemnost obsahující rozhodnutí převzal. Připadne-li konec 15 denní lhůty pro odvolání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro odvolání nejbližší příští pracovní den, tzn., že rozhodnutí nabývá právní moci den následující po nejbližším pracovním dnu. V případě, kdy je rozhodnutí doručováno účastníku řízení prostřednictvím veřejné vyhlášky, výpočet právní moci se odvíjí od data, kdy rozhodnutí převzal opatrovník, popř. další účastník řízení. 

 

Jakmile rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu nabude právní moci, správní orgán vyznačí na originálu rozhodnutí, založeném ve spisu, doložku právní moci. Současně zaznamená změnu místa trvalého pobytu občana do systému CzechPoint, a to dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moci (prostřednictvím funkce „zrušení trvalého pobytu“). Stejným datem provede změnu údaje na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu občana.

  

 


Rušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední podle § 12 odst. 1 písm. a) a b)

 

Podnět

- z vlastní činnosti

- stavební úřad vydá rozhodnutí o demolici, stavba je nezpůsobilá k bydlení, odstraní nemovitost z RÚIAN,

- oznámení od jiných správních orgánů, sdělení fyzické osoby

 

Správní orgán vyhodnotí, že se jedná o podnět, na jehož základě bude třeba zahájit správní řízení

 

Podle typu podnětu zahájí řízení buď podle

 

§ 12 odst. 1 písm. a) – byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností – např. nepředložení všech potřebných dokladů k přihlášení k TP, předložení padělaných listin  nebo

§ 12 odst. 1 písm. b) - byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo reklamace v ISEO – zrušení nemovitosti v RÚIAN

 

Účastníci řízení

Jen osoba, která má TP v předmětné nemovitosti (nikoliv oznamovatel). V případě, že se nedaří doručovat, ustanoví se jmenovanému opatrovník, současně se doručuje prostřednictvím úřední desky.

 

Zahájení řízení – řízení je zahájeno dnem, kdy jmenovaný převzal oznámení o zahájení správního řízení

V zahájení řízení je možno jmenovaného uvědomit o tom, že správní orgán provede dokazování (zřejmě přečtením listiny – podkladu pro zahájení správního řízení a současně podkladu pro rozhodnutí).

Současně je možno jmenovanému dát možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovit mu lhůtu pro vyjádření. (vzor č. 23 – oznámení o zahájení řízení z moci úřední podle § 12 odst. 1 písm. a) a vzor č. 24 – oznámení o zahájení řízení z moci úřední podle § 12 odst. 1 písm. b)).

 

 

Rozhodnutí ve věci (vzor č. 25 – rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. a) a vzor č. 26 – rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. b)).

 

 

Vyznačení do CzechPointu

Prostřednictvím formuláře „zrušení údaje o místě trvalého pobytu“.

 

 

 

Vzory písemností:

  

 

Odkazy

 
Mgr. Ivana Schimmerová, tel. č: 564 602 179, e-mail: schimmerova.i@kr-vysocina.cz
Bc. Eva Houfová, tel. č. : 564 602 180, e-mail: houfova.e@kr-vysocina.cz

červenec 2017
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“)
 

Zodpovídá: Bc. Ivana Schimmerová
Vytvořeno / změněno: 19.9.2017 / 19.9.2017

Počet návštěv: 20979
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek