Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu


 

Změna organizační struktury Krajského úřadu kraje Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
 

 
 

Vážení návštěvníci webu kraje Vysočina!

 

Chtěl bych Vás tímto informovat, že jsem po projednání v radě kraje rozhodl o poměrně zásadních organizačních změnách a vydal jsem novou organizační strukturu krajského úřadu. Dovolte mi pár slov k této problematice:

 

Předně bych Vám všem chtěl sdělit, že pro úředníky krajského úřadu není důvod k nejistotě. Všichni naši zaměstnanci, kteří mají hodně práce, alespoň přiměřenou pracovní náplň, všichni, pro které je problémem najít volnou chvilku třeba na komunikaci se spolupracovníky, koncepční úvahy, uspořádání písemností, přetřídění doručených e-mailů, zlepšení pořádku na pracovním stole atd. (a takových je na krajském úřadě naprostá většina), se nemusí obávat ztráty pracovního místa. Organizační změna, která se dotkla nejvíce odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, byla vyvolána zcela odlišnými důvody. A jaké to byly především?

 

Úřad potřeboval sladit vnitřní organizační strukturu s požadavky legislativy, s potřebami provozu, se zákonitostmi vyplývajícími z filozofické podstaty jednotlivých činností, s požadavky na funkcionalitu, se zvyklostmi, s požadavkem na přiměřenost nákladů... Tak se například ukázalo, že bude efektivnější, když oddělení právní a krajského živnostenského úřadu bude zařazeno do přímé podřízenosti ředitele úřadu. Koneckonců slouží a vždy sloužilo nejen pro dosavadní potřeby odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, dokonce nejen pro celý krajský úřad, ale i pro ostatní orgány kraje (hejtmana, radu, dílčím způsobem i zastupitelstvo). V posledním roce byla tomuto oddělení většina významných úkolů zadávána přímo ředitelem úřadu a krajskou samosprávou.

 

Dalším důvodem bylo postavení krajského živnostenského úřadu. Podle doporučení příslušného ministerstva (Ministerstvo průmyslu a obchodu) i podle logiky věci má jít o útvar, který má v organizační struktuře takové postavení, aby nebyl podřízeným a závislým vůči jiným agendám.

 

Z podobných důvodů dochází také k přesunu oddělení interního auditu ze sekce ekonomiky a podpory do přímé podřízenosti ředitele úřadu. Interní audit má za úkol prověřovat, zda jsou procesy uvnitř organizace nastaveny funkčně, bezpečně a efektivně, dle svých zjištění pak navrhuje vedoucímu organizace (v daném případě řediteli krajského úřadu) takové systémové změny, které přinesou např. vyloučení nebo snížení rizik, snížení nákladů, vyšší profesionalitu. Musí mít právo působit napříč celou organizační strukturou a jakákoliv podřízenost jinému organizačnímu stupni, než řediteli organizace, není proto přijatelná.

 

V případě oddělení pro řízení lidských zdrojů (dříve personální oddělení) je situace obdobná. Personalistika poskytuje své služby zejména personálnímu vedoucímu organizace, tedy řediteli úřadu. On nese v této oblasti odpovědnost, proto také zadává související úkoly, kontroluje jejich plnění, rozhoduje o koncepčních otázkách v oblasti odměňování, motivace, vzdělávání, hodnocení. A oddělení toto všechno administruje a následně vykonává. Proč by to nemělo být v přímé vazbě?

 

Správní oddělení má úkoly především na úseku evidence obyvatel, matrik, voleb a přestupkové agendy. Je typickou službou veřejnosti. Je tedy zřejmé, že by toto oddělení mělo být zařazeno do příslušné sekce (sekce pro službu veřejnosti), jako je tomu u ostatních podobných správních činností na zdejším krajském úřadě.

 

Nová organizační struktura bude nejen blíže optimu z hlediska funkčnosti úřadu, ale zároveň vzroste také efektivita naší práce. Odpadne mezičlánek pro přenos informací a zmenší se tím i prostor pro jejich zkreslení. Zároveň uspoříme jednu pracovní pozici (rada kraje na můj návrh po odůvodnění snížila počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu o jedno funkční místo). Pozicí, která od 1. července již nebude existovat, je funkční místo vedoucí(ho) odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Zanikne pozice, pro kterou nebyla dostatečná skutečná pracovní náplň (téměř všechny činnosti dle formální pracovní náplně byly fakticky rozdělovány a tedy vykonávány v jednotlivých odděleních odboru). Současně bude uvolněna i kancelář, kterou v nynějších těsných podmínkách tolik potřebujeme pro řešení náročných agend.

 

Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu tak může zaniknout, aniž by na kterékoliv pracovní pozici krajského úřadu došlo k významnému nárůstu práce, k významně vyššímu zatížení, aniž by došlo k ohrožení činnosti úřadu. A právě tak chceme postupovat vždy. Nalezneme-li vnitřní rezervy, pozice, které nejsou dostatečně vytíženy, nefunkční nebo neefektivní organizační začlenění výkonu agend, změníme to. Na druhé straně nikdy nebudeme rozbíjet to, co má smysl a logiku, co dobře funguje, co přináší krajskému úřadu a kraji jako celku prospěch.

 

Děkuji všem za pochopení a věřím, že popsaná organizační změna nepřináší zbytečnou nervozitu. Opravdu se nechystá žádná "čistka" ani jiná plošná akce. Profesionální, obětavé a velmi náročné práce naprosté většiny úředníků si moc vážím já a stejně na ni pohlížejí i ostatní příslušníci vedení úřadu, jakož i členové rady kraje. Nestojíme o rozkolísání činnosti úřadu, naopak, přijatá změna byla provedena s cílem úřad stabilizovat.

 

Přeji všem pěkný den.

 

Zdeněk Kadlec

ředitel krajského úřadu kraje Vysočina

 

 

1. Oddělení interního auditu (nezařazené do odboru) se vyčleňuje ze sekce ekonomiky a podpory a začleňuje se v organizační struktuře úřadu do přímé podřízenosti ředitele úřadu. Nadále půjde o samostatné oddělení.

 

2. Oddělení řízení lidských zdrojů přechází do přímé podřízenosti ředitele úřadu. Nadále půjde o samostatné oddělení.

 

3. Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu přechází do přímé podřízenosti ředitele úřadu. Nadále půjde o samostatné oddělení.

 

4. Oddělení ostatních správních činností, tedy zbývající část dosavadního odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, přechází do sekce pro službu veřejnosti (sekční ředitel Ing. Miroslav Březina) a v rámci této sekce bude fungovat jako samostatné oddělení.

 

5. Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu zaniká.

 

6. Funkční místo vedoucí(ho) odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu zaniká. Rada kraje v této souvislosti rozhodla o snížení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu o 1 funkční místo, tedy o snížení na 415.

 

7. Funkční místo asistenta(asistentky) vedoucí(ho) odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu se převádí do oddělení ostatních správních činností (viz bod 4 výše).

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.6.2009 / 29.6.2009

Počet návštěv: 56020
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek