Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Příroda > obecná ochrana přírody a krajiny


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Změna č. 03 (Naloučany) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina

R ÚSES - změna 03 Naloučany
Zveřejnění zpracované změny č. 03 (Naloučany) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina
 

 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“), jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 6 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje, že byla zpracována v souladu s § 4 odst. 1 zákona k vymezení nadmístního systému ekologické stability v Kraji Vysočina (ve správním území obce Naloučany)

změna č. 03 (Naloučany) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina.

Zpracovaná změna č. 03 (Naloučany) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina (dále též jen „změna č. 03“ a „Plán R-ÚSES“) je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz (cesta: Téma > Životní prostředí > Příroda > Ochrana přírody a krajiny). Změnu č. 03 Plánu R-ÚSES zpracoval OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina ve spolupráci s osobou odborně způsobilou ve smyslu § 2 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“), a to Mgr. Martinem Novotným, autorizovaným projektantem územních systému ekologické stability (A.3.1), číslo autorizace ČKA 02 432.

Plán R-ÚSES včetně změny č. 03 je odborným podkladem orgánu ochrany přírody, ve kterém je stanoveno vymezení nadmístního územního systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Změna č. 03 řeší aktualizaci vymezení skladebných částí Plánu R ÚSES na území obce Kladeruby nad Oslavou (katastrální území Kladeruby nad Oslavou) v Kraji Vysočina.

Pokud není ve změně č. 03 řešeno jinak, platí pro tuto změnu č. 03 stávající Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina, zpracovaný firmou JK envi s.r.o. (ve znění po změně č. 02). Zejména se jedná o popisnou část Plánu R ÚSES - metodiku, systémové a zobecněné odůvodnění vymezení R ÚSES, návod na užívání Plánu R ÚSES Kraje Vysočina a vymezení a odůvodnění ve změně č. 03 neřešených skladebných částí Plánu R ÚSES (včetně mapové a tabulkové části). Formální i věcné odůvodnění skladebných částí R ÚSES v řešeném území je obsažení v popisné části v příloze tohoto oznámení.

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 29.4.2019 / 29.4.2019
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 1479
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek