Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Příroda > obecná ochrana přírody a krajiny


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Změna č. 01 (Bobrová) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina

ÚSES Bobrová - mapa
Zveřejnění zpracované změny č. 01 (Bobrová) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina.
 

 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ KrÚ Vysočina“), jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 6 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje, že byla zpracována v souladu s § 4 odst. 1 zákona k vymezení nadmístního systému ekologické stability v Kraji Vysočina (ve správním území obce Bobrová)

změna č. 01 (Bobrová) Plánu regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina.

Změnu č. 01 Plánu R-ÚSES zpracoval OŽPZ KrÚ Vysočina ve spolupráci s osobou odborně způsobilou ve smyslu § 2 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“), a to Mgr. Martinem Novotným, autorizovaným projektantem územních systému ekologické stability (A.3.1), číslo autorizace ČKA 02 432.

 

Plán R-ÚSES včetně změny č. 01 je odborným podkladem orgánu ochrany přírody, ve kterém je stanoveno vymezení nadmístního územního systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Změna č. 01 řeší aktualizaci vymezení skladebných částí Plánu R ÚSES na území městyse Bobrová (katastrální území Horní Bobrová a Dolní Bobrová) v Kraji Vysočina.

Pokud není ve změně č. 01 řešeno jinak, platí pro tuto změnu č. 01 stávající Plán regionálního územního systému ekologické stability Kraje Vysočina, zpracovaný firmou JK envi s.r.o. Zejména se jedná o popisnou část Plánu R ÚSES - metodiku, systémové a zobecněné odůvodnění vymezení R ÚSES, návod na užívání Plánu R ÚSES Kraje Vysočina a vymezení a odůvodnění ve změně č. 01 neřešených skladebných částí Plánu R ÚSES (včetně mapové a tabulkové části).

Formální i věcné odůvodnění skladebných částí R ÚSES v řešeném území je obsažení v popisné části změny č. 01. 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 24.4.2017 / 24.4.2017 | Zveřejnit od-do: 24.4.2017-24.4.2027
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 2262
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek