Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Aktuality


 

Záznam ze setkání Krizového štábu kraje Vysočina se zástupci obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí a dalšími pracovníky

26. leden 2007
 

 
 

 

Záznam ze setkání Krizového štábu kraje Vysočina se zástupci obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí a dalšími pracovníky

konaného dne 26. 1. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Bartoš, KrÚ kraje Vysočina

9. Jan Murárik, KrÚ kraje Vysočina

2. Miroslav Březina, KrÚ kraje Vysočina

10. Drahoslav Ryba, HZS kraje Vysočina

3. Petr Bureš, KrÚ kraje Vysočina

11. Radim Schell, KrÚ kraje Vysočina

4. Pavel Dvořák, KrÚ kraje Vysočina

12. Jitka Svatošová, KrÚ kraje Vysočina

5. Roman Heinz, PČR – Správa Jihomoravského kraje

13. Dušan Vichr, KrÚ kraje Vysočina

6. Luděk Hrůza, KrÚ kraje Vysočina

14. Miloš Vystrčil, kraj Vysočina

7. Martin Kalivoda, KrÚ kraje Vysočina

15. Simeona Zikmundová, KrÚ kraje Vysočina

8. Václav Kodet, kraj Vysočina

 

 

Účast zástupců obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí viz prezenční listiny.

Na jednání byly předloženy následující materiály:

·          Dopis generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, Miroslava Štěpána, č. j. PO-338-2/OPŘ-2007 ze dne 24. ledna 2007;

·          Rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 24. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu;

·          Záznam ze zasedání Krizového štábu Ministerstva zemědělství č. j. 2634/2007 - 11120 ze dne 24. ledna 2007, včetně usnesení;

·          Předkládací zpráva k rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 24. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu;

·          Usnesení Vlády České republiky č. 81 ze dne 24. ledna 2007;

·          Dopis J. Johna, vrchního ředitele sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství, týkajícím se vyhlášení nouzového stavu (větrná kalamita) č. j. 2244-2/2007ze dne 25. ledna 2007;

·          Sdělení starostům obcí o užívání krizového mobilního telefonu při vyhlášeném stavu nouze od 25. ledna 2007 – 5. února 2007;

·          Informace k uplatnění zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou pohromou;

·          Koncept usnesení krizového štábu kraje Vysočina ze dne 25. 1. 2007;

·          Nouzový stav – informování občanů, doporučení;

·          Nouzový stav - mimořádná pomoc občanům;

·          Oznámení pro občany – leták.

 

Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné a představil přítomné členy Krizového štábu kraje Vysočina (dále jen „KŠKV“) a pracovníky Krajského úřadu kraje Vysočina.

Konstatoval, že důvodem setkání je vyhlášení stavu nouze dle rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 24. ledna 2007 o vyhlášení nouzového stavu (dále jen „Rozhodnutí) dle zákona č. 110/19998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

 

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, okomentoval:

·          situaci a jednání vedoucí k návrhu a poté k vyhlášení nouzového stavu;

·          přijaté usnesení na zasedání KŠKV dne 25. ledna 2007 (znění usnesení je uvedeno v podkladových materiálech);

·          kroky, které je potřeba učinit, aby bylo možno žádat Vládu ČR o náhradu škody na majetku dle zákona  č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou ve správním území kraje Vysočina.

 

V. Kodet, první náměstek hejtmana, okomentoval:

·          krizové opatření I. písm. a) uvedeného v Rozhodnutí a okolnosti, které z tohoto opatření vyplývají;

·          definici pojmu „les“ tak, jak si jej vyložil Krizový štáb Ministerstva zemědělství a J. John, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství, týkajícím se vyhlášení nouzového stavu (větrná kalamita) č. j. 2244-2/2007ze dne 25. ledna 2007.

 

Přítomní vznesli dotazy, které byly postupně vypořádány:

·          do lesa mohou vstupovat pouze osoby vyjmenované pod číslem I. písm. a) Rozhodnutí, tj. osoby provádějící likvidační práce, orgány vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí;

·          Ministerstvo vnitra a informatiky je garantem veřejného pořádku. Policie ČR však do dnešního dne neobdržela pokyny, jak v této situaci postupovat. Nebyla-li zaslána další metodika, zodpovídají za kontrolu složky, které jsou určené ke kontrole dodržování zákonů.

 

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana krajského úřadu, 

podrobně okomentoval:

·          podkladový materiál „Informace k uplatnění zákona 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou pohromou“. V materiálu se nachází odkaz na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, na kterých je umístěna metodika a tabulky potřebné k vyplnění formuláře o škodách na majetku.

požádal:

·          zástupce ORP, aby do pondělí 29. ledna 2007 nahlásili pověřenou osobu, která bude mapovat škody na majetku ve svém správním území;

·          o dodržení termínu odevzdání formulářů se sumáři škody, který byl stanoven na 7. února 2007. Sumáře je potřeba zaslat v elektronické podobě na adresu vichr.d@kr-vysocina.cz.

 

Přítomní vznesli dotazy, které byly postupně vypořádány:

·          z metodiky, která je k dispozici nevyplývá minimální výše škody;

·          jedná se o předběžné sumáře, které budou postoupeny jednotlivým resortním ministerstvům a poté Vládě ČR. Vláda na základě podkladů rozhodne o výši poskytnuté náhrady;

·          kraj se bude dotazovat na příslušných ministerstvech, jakým způsobem se bude dokládat, že poškozený subjekt nemá vlastní prostředky na obnovu majetku;

 

Přítomní vedli polemiku o škodách a jejich uznání v lesích.

 

S příspěvkem vystoupil O. Mach, zástupce České spořitelny, a. s. (dále jen „ČS“) a přítomné seznámil s konkrétní pomocí, kterou ČS nabízí fyzickým osobám, drobným podnikatelům a obcím, kterou utrpěli řáděním orkánu Kyrill. O pomoc je potřeba zažádat pomocí e-mailu na adrese prvni.pomoc@csas.cz. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.csas.cz.

 

S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu,

okomentovala:

·          podkladový materiál „Nouzový stav - mimořádná pomoc občanům“, ve kterém jsou informace pro občany týkající se možnosti získat od státu dvě mimořádné sociální dávky a připravované pomoci Ministerstva pro místní rozvoj ČR obcím a městům. Tyto informace již obdrželi vedoucí odborů sociálních věcí na pověřených obcích;

oslovila:

·          přítomné zástupce obcí, aby zvážili způsob informování občanů ve svých správních územích.

 

M. Vystrčil uvedl, že kraj také zvažuje způsob, jak informovat občany kraje Vysočina o možnosti získat náhradu za poškozený majetek a jakým způsobem je třeba postupovat. Vznesl dotaz, zda-li může v tomto kroku počítat s pomocí pověřených obcí.

Rovněž informoval, že dopisem požádal ministra zemědělství o zřízení bezplatné informační linky, kde bude možno vyžadovat informace vztahující se k vyhlášeným krizovým opatřením.

 

Byl vznesen požadavek, zaslat podkladové materiály k tomuto jednání v elektronické podobě. Zaslání materiálů zajistí odbor sekretariátu hejtmana krajského úřadu.

 

RNDr. Miloš Vystrčil,

hejtman kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal J. Jaroš dne 26. ledna 2007

 
 
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 29.1.2007 / 14.2.2007
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 15261
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek