Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002

 

 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2002

 

 

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu Vysočiny v roce 2002

 

1.1  Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002

1.2  Hodnocení grantových programů a monitoring projektů

1.3  Propagace Fondu Vysočiny

 

2. Závěr

 

 

1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU VYSOČINY V ROCE 2002

 

1.1 Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002

 

Na druhém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina 19. 3. 2002 v Jihlavě byl zřízen rozvojový účelový FOND VYSOČINY (dále jen FV, příp. Fond), schválen jeho Statut a Zásady pro poskytování podpory z Fondu. V návaznosti na schvalování rozpočtu kraje byl schválen finanční rámec FV ve výši 81.4 mil. Kč a poměrné rozdělení prostředků Fondu podle cílů a dílčích cílů Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen PRK). Zároveň byl zřízen monitorovací orgán Fondu – Rada Fondu - v personálním složení odpovídajícím radě kraje. Podrobný časový harmonogram kroků a prací spojených se vznikem a činností Fondu Vysočiny je uveden v příloze 1, rozdělení prostředků FV ilustruje příloha 2.

 

Po zřízení Fondu byly zastupitelstvem kraje průběžně vyhlašovány grantové programy (dále jen GP), jejichž účelem je cílené financování rozvojových aktivit ze strany kraje Vysočina. Návrhy grantových programů byly připravovány ve spolupráci odborných komisí rady, výborů zastupitelstva a odborů krajského úřadu (garantů programů). Všechny vyhlášené programy vycházely z cílů a opatření Programu rozvoje kraje.

 

V roce 2002 bylo vyhlášeno celkem 25 programů, které pokrývají 11 ze 16  dílčích cílů PRK. Přehled a stručný popis programů je uveden v příloze 3. Programy byly během roku vyhlašovány následovně:

 

ZK-3-2002, 30. 4. 2002                     13 GP

ZK-4-2002, 25. 6. 2002                     2 GP

ZK-6-2002, 24. 9. 2002                     8 GP

ZK-7-2002, 26. 11. 2002                   2 GP

 

Z těchto 25 programů byly dva opakované: Územní dokumentace I a II, Obce na síti I a II.

 

K 31. 12. 2002 bylo vyhodnoceno 20 programů, pět bude hodnoceno v průběhu jara 2003 (nejzažší uzávěrka je 22. 2. 2003 – GP 24. Programy profesního vzdělávání dospělých).

 

Celkový objem 25 vyhlášených programů:       49.022.131 Kč

Celkový objem 20 uzavřených programů:        40.782.131 Kč

Celková dosud schválená podpora z FV:    36.902.548 Kč

 

Nerozdělený zůstatek k 31. 12. 2002:             44.497.452 Kč

Min. zůstatek po ukončení 25 programů:          36.257.452 Kč

 

Financování

 

Částka skutečně vyplacená k 31. 12. 2002:     18.392.869 Kč

 

Všechny prostředky pro grantové programy byly schváleny v rámci finanční alokace odsouhlasené zastupitelstvem kraje. Objem skutečně vyplacených prostředků je nižší než schválená podpora vzhledem k různému způsobu financování programů (část nebo celá platba může proběhnout až po skončení projektu a schválení jeho vyúčtování). Nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalšího kalendářního roku. Podrobnější rozklad financování podle jednotlivých GP je uveden v příloze 6.

 

Souhrnný přehled všech programů z hlediska počtu uspokojených žádostí uvádí příloha 4. Statistika čerpání FV dle dílčích cílů PRK je uvedena v příloze 5.

 

Náklady spojené s provozem Fondu Vysočiny

 

Administrace grantových programů klade nároky na pracovní sílu a zahrnuje řadu nákladů. Příloha 7 představuje hlavní druhy nákladů, které je možno přesně vyčíslit nebo odhadnout. Vedle toho se mnoho úkonů vykonává v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců kraje Vysočina a je součástí mzdových nákladů kraje – tyto náklady nejsou vyčísleny.

Do vyhodnocování projektů se zapojilo celkem 124 hodnotitelů, z toho 40 zastupitelů, 35 členů výborů zastupitelstva a komisí rady kraje, 49 dalších nezastupitelů a 23 garantů programů s hlasem rozhodujícím či poradním (viz příloha 8). Odměny za jejich práci činí celkem 108.000 Kč, z toho na členy řídících výborů připadá 77.500 Kč. Z jiného pohledu lze uvést, že 60 % hodnotitelů se do práce pro kraj zapojuje v různých orgánech pravidelně, pro 40 %  „nově příchozích“ to byla příležitost seznámit se lépe s činností samosprávy i úřadu. Všem bez rozdílu patří poděkování za vklad, jímž napomohli vcelku bezproblémovému fungování celého systému hodnocení projektů a rozdělování podpory.

 

Celkové náklady na provoz a administraci Fondu Vysočiny lze pouze odhadovat; vyčíslené celkové náklady za rok 2002 činí cca 300.000 Kč, odhadované až 350.000 Kč, což je přibližně 1 % z rozdělené částky 36.9 mil. Kč (bez mzdových nákladů zaměstnanců kraje). V přepočtu na počet žádostí se jedná o 640 Kč na administraci jednoho schváleného projektu, případně 310 Kč na jednu došlou žádost, jichž bylo celkem 1139.

 

Přestože se jedná o částku nezanedbatelnou, domníváme se, že by se jiným způsobem těžko rozprostřela podpora na 545 nejrůznějších projektů v rámci celého kraje.

 

1.2 Hodnocení grantových programů a monitoring projektů

 

Cíl 1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky

25 % (20.35 mil. Kč)

 

V rámci 4 dílčích cílů PRK byly vyhlášeny tři programy v celkovém objemu 10 mil. Kč:

 

Rozvoj vesnice                        5 mil.               (ve fázi realizace projektů)

Zemědělské projekty               2 mil.               (vyhodnocené žádosti)

Vítejte u nás                            3 mil.               (realizace projektů)

 

Celková schválená podpora činí 9.525.083 Kč. V roce 2003 doporučujeme zopakovat GP Rozvoj vesnice, jenž doplňuje státní Program obnovy venkova a zaměřuje podporu do místních částí měst a obcí. Podrobnější zhodnocení GP je v přílohách 9, 10 a 11.

 

Poznámka: Dle schválených Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny je obsahem předkládané závěrečné zprávy také přehled podpořených projektů. Tyto přehledy za jednotlivé vyhodnocené grantové programy (celkem 20 GP) jsou uvedeny v přílohách označených vždy názvem příslušného programu.

 

Cíl 2. Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů

40 % (32.6 mil. Kč)

 

V rámci 4 dílčích cílů bylo vyhlášeno celkem dvanáct programů v celkovém objemu 25,02 mil. Kč. Z nich tři byly zaměřeny na vzdělávací soustavu, jeden podporoval dokumentaci pro bytovou výstavbu, dva sociální oblast, dva kulturu a památkovou péči, jeden oblast volného času dětí a mládeže a tři oblast sportu.

 

Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva

Škola – centrum vzdělávání      0.5 mil.            (realizace projektů)

Škola dílnou lidskosti               3 mil.               (vyhodnocené žádosti)

Profesní vzdělávání dosp.         2.5 mil.            (uzávěrka 22. 2. 03)

 

Podpora bytové výstavby

Bydlete na venkově                 1.62 mil.          (uzávěrka 30. 12. 02, v hodnocení)

 

Zvyšování standardu sociálních služeb

Podaná ruka                                        4 mil.    (realizace projektů)

Vzděláním ke standardům kvality         0.8 mil (uzávěrka 31. 12. 02, v hodnocení)

 

Kultura a památková péče

Regionální kultura                    2 mil.               (realizace projektů)

Nemovité památky                  4 mil.               (realizace projektů)

 

Volnočasové aktivity a sport

Volný čas                                2.6 mil.            (realizace projektů)

Sport pro všechny                   0.8 mil.            (ukončeny projekty, před vyúčtováním)

Drobná údržba sportovišť        0.8 mil.            (ukončeny projekty, před vyúčtováním)

Sportoviště                              2.4 mil.            (realizace projektů)

 

Celková schválená podpora činí dosud 18.705.650 Kč. V roce 2003 doporučujeme zopakovat GP Regionální kultura, Volný čas a Sport pro všechny, které celoplošně podporují drobnější kulturní, společenské a sportovní akce. Dobře plní roli v rozdělení podpory velkému množství žadatelů po celém území kraje. To má značný význam pro popularizaci Fondu Vysočiny, byť většina podpořených projektů nemá širší, než místní význam. Podrobnější zhodnocení GP je obsahem příloh 12 až 17.

 

Cíl 3. Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury

25 % (20.35 mil. Kč)

 

V rámci 4 dílčích cílů bylo vyhlášeno osm programů v celkovém objemu 10.38 mil. Kč a to v oblasti informatiky, čištění odpadních vod a tvorby územních dokumentů:

 

Rozvoj aktivit v oblasti informatiky

Obce na síti I a II                     2.5 mil.            (zůstatek z I. kola 982.131 Kč byl převeden do kola II.)

                                                                       (většina projektů ukončena, 8 probíhá)           

GIS 1 - infrastruktura               0.7 mil.            (realizace)

GIS 2 – data                           1 mil.               (realizace)

GIS 3 – aplikace                     0.3 mil.            (realizace)

 

Rozvoj vodohospodářských sítí

Čistá voda                               2 mil.               (realizace projektů)

 

Dokumenty územního rozvoje

Územní dokumentace I a II      2.9 mil.            (oba programy: 1.2 + 1.7 mil. Kč)      

(I – realizace projektů, II. v hodnocení)

 

Celková schválená podpora činí dosud 6.671.815 Kč. V roce 2003 doporučujeme zopakovat GP Obce na síti, neboť trvá poptávka a potřeba připojit menší obce k internetové síti. V záměru je i opakování GP Čistá voda. Pokud jde o územní plánování, nesetkala se dobře míněná snaha napomoci tvorbě územní dokumentace pro územní celky větší než samotné obce dosud s ohlasem (3 podpořené projekty v 1. kole, 1 žádost v kole druhém) a je na místě zvážit zaměření a účelnost programů v této oblasti. Podrobnější zhodnocení GP je v přílohách 18 až 21.

 

 

Cíl 4. Podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje

10 % (8.1 mil. Kč)

 

V rámci 4 dílčích cílů byly vyhlášeny dva programy v celkovém objemu 3.62 mil. Kč:

 

Krajina Vysočiny                                 1.62 mil.                      (uzávěrka 15. 2. 03)

ŽP – zdroj bohatství Vysočiny             2 mil.                           (realizace projektů)

 

Celková schválená podpora v rámci vyhodnoceného programu činí 2 mil korun. Tento program zaměřený na výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí doporučujeme zopakovat i v roce 2003. Podrobnější zhodnocení GP je v příloze 22.

 

Monitoring projektů

 

Rada Fondu na svém jednání č. 1/2002 dne 3. 9. 2002 uložila garantům fyzicky sledovat minimálně pět náhodně vybraných projektů z jejich programu (Usnesení 011/01/2002/RF). Vzhledem k tomu, že u většiny programů nejsou projekty ještě ukončeny, byla fyzická kontrola na  místě provedena jen v omezeném rozsahu:

 

Rozvoj vesnice:                     kontrola jaro 2003

Vítejte u nás:                        sběr vytištěných propagačních materiálů podpořených z FV

Škola – centrum vzdělávání: kontrola jaro 2003

Podaná ruka:                        kontrola jaro 2003

 

Regionální kultura:              8 projektů na místě =

1. Literární Vysočina – akce konaná v rámci Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě

2. Konference Josef Hoffmann, Brtnice

3. Prázdniny v Telči

4. 6. mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

5. Hudební sklepy v Dobré Vodě u Pacova – uspořádání 9 koncertů doprovázených výstavami

6. Pacovský poledník – III. ročník vícežánrového festivalu

7. Horácko zpívá a tančí – přehlídka folklórních souborů ve Světlé nad Sázavou

8. Vivat musica – zámek Náměšť nad Oslavou – cyklus kulturních akcí

 

Nemovité památky – kontrolovány projekty:

-    kostel sv. Bartoloměje ve Stranné

-         kostel ve Stříbrných Horách

-         zřícenina hradu Orlík u Humpolce

-         kostel v Přísece

-         kaple v Olšanech

-         hrad v Ledči nad Sázavou

 

Volný čas, 3 sportovní granty: neoficiálně navštíveno cca 10 – 20 projektů

Obce na síti I, II: kontrola v plánu – jaro 2003

GIS 1, 2, 3: po únoru záměr udělat společnou konferenci

Čistá voda: granty se týkají pouze projektových částí, kontrola projektů, které garant obdrží

Územní dokumentace I, II: kontrolu nedělali, program ÚD II právě hodnocen

Životní prostředí: kontrola 2 projektů

Zemědělské projekty: projekty krátce po vyhodnocení

 

Databáze programů a projektů

 

V současné době se dokončuje databáze grantových programů a podaných žádostí o podporu z Fondu Vysočiny. Odzkoušená verze bude k dispozici pro programy vyhlášené v 1. kole roku 2003. Postupně budou do databáze vložena i data o projektech z minulého období. Výstupy budou k dispozici v různých sestavách dle potřeby zadavatele a to v tabulkovém, případně grafickém (mapovém) zobrazení.

 

1.4  Propagace Fondu Vysočiny

 

Na propagaci Fondu Vysočiny bylo v roce 2002 vydáno cca 134.000 Kč – rozklad částky je uveden v příloze 7. Zahrnuje inzerci týkající se vyhlášení grantových programů, tisk pohlednic se seznamem úvodních 13 programů, které byly rozesílány na všechny obce v kraji, zpracování návrhu loga a jeho registrace a také drobné propagační předměty s logem Fondu Vysočiny.

 

O Fondu Vysočiny a vyhlašovaných grantových programech byla pravidelně informována média na tiskových konferencích. Byla vydána řada tiskových zpráv jak tiskovou mluvčí, tak garanty programů. Pro určitou představu dopadu snah poskytovat co nejvíce informací lze použít údaje z monitoringu médií – bylo vybráno období 20. září - 20. října 2002: celkem se o Fondu Vysočiny, grantových programech či konkrétních projektech zmiňují média 35 krát, z toho 15 článků bylo pojato jako obecná informace. Další rozdělení je po oblastech, do nichž směřovala podpora:

 

školství, mládež, sport                         - 3 články

lesní, vodní hosp. a zemědělství            - 5 článků

soc. věci a zdravotnictví                       - 2 články

regionální rozvoj                                  - 4 články

kultura a památková péče                    - 2 články

informatika                                          - 4 články

 

Z výsledků monitoringu za období 1 měsíce lze odhadnout počet výstupů v tištěných médiích kraje Vysočina za devět měsíců činnosti Fondu na přibližně 300.

 

O Fondu byli aktuálně informováni starostové měst a obcí a veřejnost na setkáních s radou kraje. Jednotlivé odbory – garanti programů cíleně obesílali okruh potenciálních žadatelů (většinou elektronickou poštou), případně informovali o programech na výjezdních setkáních – ve všech okresních městech se např. konala setkání se zástupci neziskových organizací. Fond má samostatný odkaz na webové stránce kraje, kde jsou k dispozici veškeré informace pro žadatele.

 

Určitě je třeba se dále zamýšlet nad účinnými způsoby informování veřejnosti a možných žadatelů. Malou informovanost o programech totiž uváděli žadatelé jako jednu z častých připomínek. Pokud jde o veřejnost, na otázku „Slyšel jste někdy o Fondu Vysočiny“ odpovědělo kladně 26 % lidí se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a 17 % dotazovaných celkem. Loga Fondu Vysočiny jako značky, kterou chceme dostat do povědomí široké veřejnosti si zatím všimlo 14 % lidí. Potěšitelné je, že barvy a vzhled loga se líbí ¾ populace. (Zdroj: Průzkum názorů kraje Vysočina, prosinec 2002)

 

Nastavený systém Fondu Vysočiny považujeme za velmi dobrou příležitost pro propagaci dobrého jména kraje, dání pozitivního signálu o smyslu regionálního uspořádání. Smluvní podmínkou udělení podpory bylo proto ve většině případů také informování médií o projektu. Podpořené publikace a tištěné materiály uvádějí logo FV. Na řadu akcí byl zapůjčen transparent s logem kraje. Potenciál v tomto směru ještě nebyl zdaleka využit – podmínkou je užší spolupráce garantů, kteří mají detailní přehled o charakteru a termínování projektů, se sekretariátem hejtmana, který je schopen zajistit propagační servis. Pro přehled garantů i Rady Fondu o uskutečněných projektech doporučujeme, aby tam, kde je to možné, byla součástí závěrečné zprávy i fotodokumentace.

 

2. ZÁVĚR

 

Dosavadní reakce potenciálních žadatelů, veřejnosti, zástupců obecních samospráv i médií na zřízení a funkci Fondu Vysočiny jsou vesměs pozitivní – je oceňována idea systémové a transparentní podpory rozvojových a dalších aktivit z úrovně kraje. Pro lepší orientaci žadatelů je do budoucna vhodné sjednotit termíny a vyhlašovat většinu programů v ustáleném jarním a podzimním kole – dostatečný předstih a pravidelnost zejména platí pro programy podporující kulturní, společenské, sportovní a volnočasové aktivity v regionu, z nichž řada se také každoročně opakuje.

 

Přestože všechny či téměř všechny kraje rozdělují část svých prostředků pomocí grantů, Fond Vysočiny dosud zůstává jediným uceleným systémem takové podpory. Jeho základní struktura, způsob vyhlašování programů, sběru a hodnocení projektů v mnoha směrech odpovídá zavedeným a prověřeným systémům nadací a nadačních fondů. Zároveň se ukazuje, že nastavený systém kultivuje žadatele ve směru poznání základních principů tvorby a obhajoby projektů. I přes tlak ze strany části žadatelů na zjednodušení procedur doporučujeme nesnížit laťku a neslevit z požadavků na formální i obsahovou úplnost předkládaných projektů. Poučení žadatelé dokáží tuto zkušenost zúročit při budoucí snaze využít strukturálních fondů EU, což zůstává jedním z účelů, pro něž byl Fond Vysočiny založen.

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2002
 

Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 5.5.2004 / 5.5.2004
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 25401
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek