Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č.3/2002

29. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zemědělské komise

Rady kraje Vysočina č. 3/2002

konaného dne 29. května 2002

 

 

Přítomni:

-         8 členů zemědělské komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LVHZ KrÚ

-         Jitka Merunková – pracovnice odboru LVHZ KrÚ

-         Ing. Martin Drápela – tajemník zemědělské komise

 

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení;
 2. Návrhy členů komise pro přípravu grantového programu z Fondu Vysočiny z oblasti zemědělství se zřetelem na pokrytí oblastí, které nejsou řešeny stávajícími dotačními tituly;
 3. Prezentace stanoviska Ministerstva zemědělství ČR ke stavbám vodních děl v kraji Vysočina zaevidovaných v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR;
 4. Dosavadní praktické zkušenosti s grantovým programem „Čistá voda“ z Fondu Vysočiny;
 5. Diskuse a různé;
 6. Závěr.

 

 

1. Zahájení

            Václav Vacek, předseda zemědělské komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné. Prohlásil zasedání zemědělské komise za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání, jež byl 8 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání komise č. 2/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Návrhy členů komise pro přípravu grantového programu z Fondu Vysočiny z oblasti zemědělství se zřetelem na pokrytí oblastí, které nejsou řešeny stávajícími dotačními tituly

            Předseda komise z titulu člena Zastupitelstva kraje Vysočina pohovořil o Fondu Vysočiny, Statutu a vyhlašování grantových programů a mechanismu vyhodnocování projektů. Konstatoval, že v dosavadních vyhlášených grantových programech chybí zastoupení pro oblast zemědělství. Informoval o společných předběžných jednáních, kterého se účastnili předseda a místopředseda komise, tajemník komise a zástupci odboru LVHZ KrÚ. Tato jednání se týkala zpracování návrhu grantového programu týkajícího se právě oblasti zemědělství. Návrh programu byl předložen členům zemědělské komise k posouzení. Předseda komise konstatoval, že tento návrh vychází a navazuje na Program rozvoje kraje Vysočina a měl by pokrývat oblasti, které nejsou řešeny stávajícími dotačními tituly. Navržený program je koncipován jako pomoc a motivace pro využití prostředků z programu SAPARD. Předseda komise otevřel prostor pro dotazy a diskusi.

            Ing. Miroslav Červený vnesl dotaz k využití výše zmiňovaného grantového programu a realizaci projektů a k charakteristice a náplni stávajících grantových programů.

            Předseda komise vysvětlil, že návrh nového grantového programu musí nejdříve projednat rada kraje a poté bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje (pravděpodobně v září 2002). Dále objasnil důvody a příčiny zaměření stávajících programů.

            Pan Fiala navrhl, aby bylo do návrhu výzvy k předkládání projektů vloženo, že budou upřednostňovány žádosti z programu Sapard, ale že lze podat i žádosti mimo tento program. Musí být pouze splněno některé opatření programu Sapard.

            Ing. Zdeněk Štefl vnesl návrh, zda by grantový program neměl obsahovat upozornění na přednostní právo pro projekty SAPARD.

            Diskutovalo se o možnosti převodu nevyčerpaných finančních prostředků z Fondu Vysočiny pro letošní rok do roku příštího.

            Tajemník komise, Ing. Drápela, přečetl a podrobně okomentoval jednotlivé body návrhu grantového programu z oblasti zemědělství. Otevřel prostor pro dotazy a diskusi. Diskutovalo se o omezení a podmínkách pro žadatele. Komise se jednomyslně vyjádřila pro to, aby žadatel nebyl omezen sídlem. Dále se hovořilo o příjemcích podpory, max. a min. výši finančních příspěvků, o specifických kritériích (základní kritéria jsou daná), o termínu přijímání žádostí. Konzultačním místem pro problematiku výše zmiňovaného programu bude odbor LVHZ KrÚ kraje Vysočina. Diskutovalo se i o mechanismu ošetření realizace projektů.

 

Úkol:

Zaslat případné připomínky k návrhu grantovému programu z oblasti zemědělství Ing. Martinu Drápelovi, tajemníkovi zemědělské komise (drapela.m@kr-vysocina.cz).

Odpovědnost: členové zemědělské komise

Termín: 15. 6. 2002

 

Úkol:

Zapracovat připomínky členů zemědělské komise vznesené v diskusi do návrhu grantovému programu z oblasti zemědělství.

Odpovědnost: Ing. Martin Drápela, tajemník zemědělské komise

Termín: 26. 6. 2002

 

 

3. Prezentace stanoviska Ministerstva zemědělství ČR ke stavbám vodních děl v kraji Vysočina zaevidovaných v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR

            Ing. Petr Bureš, rozdal přítomným pracovní materiál „Seznam žádostí k projednání“. Podrobně popsal situaci v jednotlivých okresech, jednotlivé stavební akce, náklady na tyto akce, stanovisko Ministerstva zemědělství ČR (příslib). Seznámil přítomné s výsledkem dotačního titulu MZe ČR Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod. Otevřel prostor pro dotazy a diskusi.    Diskutovalo se, mimo jiné o nových stavbách čistíren odpadních vod v kraji Vysočina.

 

 

4. Dosavadní praktické zkušenosti s grantovým programem „Čistá voda“ z Fondu Vysočiny

            Ing. Bureš a Ing. Drápela, informovali přítomné o dosavadním průběhu grantového programu „Čistá voda“ od jeho vyhlášení na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2002 dne 30. dubna 2002. Zmínili, že termín pro podávání projektů končí dnem 10. června 2002. Poté zasedne řídící výbor, který byl sestaven pro hodnocení tohoto grantového programu. Seznámili členy komise s personálním obsazením tohoto řídícího výboru. Byly prezentovány zaznamenané dotazy žadatelů k vyhlášenému grantovému programu.

 

 

5. Diskuse a různé

            Nebyly vzneseny žádná dotazy a připomínky.

 

 

6. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda komise Václav Vacek všem přítomným a určil termín dalšího zasedání zemědělské komise na středu 26. června 2002 ve 14:00 v zasedací místnosti Krajského úřadu, Žižkova 57. Program zasedání bude upřesněn na pozvánce.

           

 

 

Václav Vacek v. r.

                                                                                        předseda Zemědělské komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 29. 5. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 6. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č.3/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.6.2002 / 17.6.2002

Počet návštěv: 4446
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek