Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2002

1. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 9/2002

konaného dne 1. 10. 2002

 

Přítomno:

-          MUDr. Jiří Běhounek - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          MUDr. Tomáš Drasnar - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          MUDr. Jiří Kořán - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Vladimír Novotný - předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Jan Palán – místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          MUDr. Soňa Pokorná - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          MUDr. Miroslav Skačáni - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          PhDr. Jindra Stříbrská - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          MUDr. Richard Štrobl - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina;

-          MUDr. Václav Miláček;

-          MUDr. Marie Havlásková;

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení zasedání;

2.      Analýza sítě lůžek následné a rehabilitační péče;

3.      Investiční politika – diskuse nad systémem;

4.      Informace o přechodu kompetencí a zařízení na kraj Vysočina k 1. 1. 2003

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Ing. Vladimír Novotný, předseda zdravotní komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání zdravotní komise č. 9/2002. Návrh programu byl 9 hlasy schválen.

            Předseda odůvodnil proč není na programu dnešního jednání prezentace firmy ICZ. Sdělil, že se zasedání zdravotní komise č. 9/2002 nemohl zúčastnit žádný ze členů rady kraje, neboť Rada kraje Vysočina má dnes společné jednání s Radou kraje Jihomoravského, které se koná v Brně.

MUDr. Marie Havlásková rozdala členům komise materiál týkající se pohotovostních služebv kraji Vysočina, ve kterém jsou již zapracovány připomínky vznesené v diskusi na jednání zdravotní komise č. 8/2002 (dleusnesení 005/08/2002/ZdK). Otevřela prostor pro diskusi a případné připomínky k výše zmíněnému materiálu.

MUDr. Richard Štrobl navrhl formulaci „náměty na variantní řešení“ u ZZS nahradit formulací „náměty na organizačně-ekonomické řešení“. Návrh byl všemi členy komise akceptován.

MUDr. Jiří Běhounek vznesl diskusi k problematice markantních rozdílů ve srovnání okresu Pelhřimov s ostatními okresy v rámci kraje. Předseda podal vysvětlení a jako hlavní důvod uvedl vysoké procento příspěvku obcí, zdůraznil, že je třeba upozornit na tento fakt radu kraje.

Přítomní dále diskutovali o způsobu financování LSPP.

 

2. Analýza sítě lůžek následné a rehabilitační péče

Členové komise spolu s pozvánkou obdrželi CD obsahující podkladový materiál. Předseda krátce shrnul obsah tohoto materiálu. Vyjádřil požadavek, aby rada kraje určila, do jaké hloubky se zdravotní komise má problematikou analýzy sítě lůžek následné a rehabilitační péče zabývat. Otevřel diskusi k tomuto tématu.

MUDr. Richard Štrobl požádal tajemnici komise o znovuzaslání CD s podkladovým pracovním materiálem, neboť se mu původní CD nepodařilo nainstalovat.

MUDr. Tomáš Drasnar konstatoval, že některá data uvedená v materiálu na CD jsou irelevantní, zastaralá a nevhodná pro laiky, neboť některé chybné informace by mohli zkreslit celkový náhled.

Předseda konstatoval, že materiál je pojatý ve velmi obecné rovině. Konstatoval, že si rovněž povšiml chybných údajů. Zdůraznil, že bylo by dobré a užitečné pro kraj Vysočina zpracovat konkrétní připomínky k materiálu.

MUDr. Tomáš Drasnar navrhl, aby byla zpracována nová analýza.

JUDr. Věra Švarcová komentovala genezi zmiňovaného materiálu. Uvedla, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví se tímto materiálem koncepčně ještě nezabýval. Požádala členy komise o jejich názory. Ztotožnila se s názorem MUDr. Tomáše Drasnara, že by měla být zpracována analýza. Uvedla, že finanční prostředky potřebné ke zpracování analýzy jsou k dispozici. Požádala MUDr. Tomáše Drasnara o pomoc při sestavení pracovní skupiny, která by se zabývala tvorbou výše zmiňované analýzy.

MUDr. Tomáš Drasnar se kladně vyjádřil k žádosti JUDr. Věry Švarcové.

MUDr. Jiří Kořán rovněž upozornil na hrubé nepřesnosti v diskutovaném materiálu a v obdobných materiálech, které vytvořilo jako pomůcku Ministerstvo zdravotnictví ČR. Sdělil, že směšováním informací, které k sobě nepatří, by mohlo dojít k problémům.

MUDr. Jiří Běhounek zdůraznil, že je nutno zvolit jednotnou metodiku.

Předseda stručně zhodnotil význam, přínos a vypovídací hodnotu materiálu.

MUDr. Richard Štrobl tlumočil své stanovisko k rehabilitačním lůžkům a péči.

MUDr. Miroslav Skačáni upozornil na nutnost nastavení pravidel pro to, jak dlouho má zůstat pacient na lůžku.

Přítomní diskutovali o rozlišení lůžek LDN, rehabilitační péče, následné péče. MUDr. Jiří Běhounek spatřuje řešení v ekonomizaci, MUDr. Richard Štrobl v kalkulaci následné péče. Ing. Jan Palán poukázal na to, že by neměla být oddělována následná péče s lázněmi.

Předseda shrnul závěry diskuse a stanovil úkoly.

 

Úkol:

Zaslat připomínky k podkladovému pracovnímu materiálu „Analýza sítě lůžek následné a rehabilitační péče JUDr. Věře Švarcové, tajemnici komise.

Odpovědnost: členové komise

Termín: zasedání zdravotní komise č. 10/2002

 

Úkol:

Znovu zaslat MUDr. Richardu Štroblovi CD s pracovním podkladovým materiálem „Analýza sítě lůžek následné a rehabilitační péče“.

Odpovědnost: JUDr. Věra Švarcová, tajemnice komise.

Termín: zasedání zdravotní komise č. 10/2002

 

JUDr. Věra Švarcová znovu zdůraznila nutnost provedení kvalitní analýzy. Členové komise diskutovali o tom, jakým způsobem by měla být analýza zadána a provedena a co všechno v ní bude zahrnuto.

 

3. Investiční politika – diskuse nad systémem

            JUDr. Věra Švarcová přednesla vstupní informaci, vysvětlila proč byl tento bod zařazen na jednání. Hovořila o tom, že není dosud zcela jasná investiční politika kraje Vysočina, není pevně stanoveno, kdo bude rozhodovat o přidělování investičních prostředků v příštím roce. Uvedla, že nejsou přesně dány kompetence v tom, co bude financovat kraj a co stát. Tlumočila požadavek rady kraje, aby zdravotní komise rozvinula diskusi k tématu systému investiční politiky kraje Vysočina. Požádala členy komise o jejich stanoviska.

            MUDr. Jiří Běhounek uvedl, že je třeba zjistit míru pravomocí a rozhodovaní ředitelů nemocnic, co bude v jejich kompetenci.

            MUDr. Richard Štrobl sdělil, že by bylo třeba jasně znát to, co bude financovat stát.   MUDr. Tomáš Drasnar polemizoval o otázce financování, využitelnosti, možnosti nabídek okolí.

            MUDr. Běhounek upozornil na kontrolní činnost, jakým způsobem bude prováděna.

            MUDr. Tomáš Drasnar vznesl dotaz k rozhodování o investičních záležitostech. JUDr. Věra Švarcová poukázala na dvě roviny rozdělování investic – první je v kompetenci zastupitelstva kraje a druhá je v kompetenci ředitele zařízení.

            JUDr. Věra Švarcová přislíbila, že do příště zasedání zdravotní komise získá stanovisko rady kraje k  rozsahu kompetencí ředitelů nemocnic.

            MUDr. Václav Miláček doporučil při rozhodování přizvat vždy k oné investici krajského odborníka. Předseda sdělil, že toto je v kompetenci zdravotní komise.

 

4. Informace o přechodu kompetencí a zařízení na kraj Vysočina k 1. 1. 2003

            JUDr. Věra Švarcová informovala přítomné o přechodu celého prvoinstačního zřízení (kromě opiových receptů). V současné době je zpracováván pro radu kraje pasport o zařízeních které přijdou pod kraj. Pohovořila o charakteru tohoto materiálu. 10. 10. 2002 a 16. 10. 2002 budou na krajský úřad přizváni zástupci zdravotnických a sociálních zařízení, které budou přecházet pod správu kraje. Bude nutno schvalovat nové zřizovací listiny a statuty atd. Otevřela diskusi k tématu.

            MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz, zda-li budou existovat detašovaná pracoviště odboru sociálních věcí a zdravotnictví. JUDr. Věra Švarcová uvedla, že nikoliv, základní informace o přechodu kompetencí a zařízení na kraj Vysočina k 1. 1. 2003 je možno získat na webových stránkách.

            Předseda se dotázal, jakým způsobem budou probíhat výběrová řízení na ředitele nově zřizovaných organizací a jaká bude jejich forma. JUDr. Věra Švarcová odkázala na znění zákona.

            MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz, zda-li v souvislosti s výběrovými řízení bude ctěna okresní či celokrajská struktura. JUDr. Věra Švarcová uvedla, že tento fakt dosud není znám.

            MUDr. Václav Miláček se dotázal na rozsah kompetencí pověřených obcí III. typu. JUDr. Věra Švarcová konstatovala, že rozsah kompetencí týkající se LSPP dosud není přesně znám. Uvedla, že bude nutná existence dohody mezi pověřenou obcí III. typu a krajem.

 

5. Různé

JUDr. Věra Švarcová tlumočila požadavek rady kraje, aby zasedání zdravotní komise byla přesunuty na jiný den, neboť pravidelně každý týden v úterý (vyjma zasedání zastupitelstva kraje) se koná zasedání rady kraje. Z tohoto důvodu se nemůže PaedDr. Martina Matějková, radní pro oblast kultury, sociálních věcí a zdravotnictví, zúčastnit zasedání zdravotní komise.

Předseda otevřel diskusi k tomuto požadavku rady kraje. Členové komise se shodli, že do konce roku 2002 zůstanou plánované termíny zdravotní komise nezměněny. Pro rok 2003 bude navržen jiný den zasedání komise, hodina začátku jednání zůstane zachována.

            MUDr. Marie Havlásková otevřela diskusi  k auditu v nemocnicích.

            MUDr. Richard Štrobl tlumočil své zkušenosti z Nemocnice Počátky, kde byl proveden audit. Zdůraznil velkou zadluženost nemocnice. Popsal fungování nemocnice. Doporučil, aby kraj nedával svým organizacím souhlas s kontokorentním úvěrem.

            MUDr. Tomáš Drasnar rovněž tlumočil své zkušenosti s auditem, zmínil problematiku fundovanosti.

            MUDr. Jiří Běhounek vyjádřil ochotu dát dohromady tým dvou třech lidí, kteří by byli schopni provést audit.

            MUDr. Václav Miláček zmínil, že firma ICZ je rovněž schopna poskytnout některá výkonnostní čísla.

            MUDr. Jiří Běhounek se dotázal, jak dlouho bude trvat vyřízení jmenovacího dekretu a jmenování znalecké komise.

            Členové komise se shodli na tom, že na příští zasedání komise již bude přizvána firma ICZ a rovněž budou přizváni členové rady kraje. Dále komise projevila zájem na následujícím zasedání znovu otevřít problematiku přechodu kompetencí a zařízení na kraj Vysočina k 1. 1. 2003.

 

5. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a termín zasedání zdravotní komise č. 10/2002 určil na úterý 5. listopadu 2002 v 16:00 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

                                                                                  Ing. Vladimír Novotný v. r.

                                                                                   předseda Zdravotní komise

                                                                                       Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 1. 10. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 1. 10. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.1.2003 / 22.1.2003

Počet návštěv: 4160
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek