Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

1. září 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

konaného dne 1. září 2005

 

Přítomni:

Výbor regionálního rozvoje:

-         Zdeněk Blažek

-         Marie Černá (místopředsedkyně)

-         Milan Havlíček

-         Miroslav Houška

-         Vítězslav Jonáš (předseda)

-         František Kavina

-         Zdeněk Novák

-         Péťa Ladislav

-         Hana Žáková

-         Martin Černý (tajemník)

Hosté:

-         Martina Kršňáková (odbor regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje)

-         Václav Novák (odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování)

-         Ivana Mahelová (odbor regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu)

-         Luděk Hrůza (odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování)

 

 

Návrh programu:

1.       Zahájení;

2.       Grantové programy – vyhodnocení, monitoring;

3.       Návrh změny Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací v rámci POV;

4.       Výměna informací s odborem regionálního rozvoje /ORR/ a odborem územního plánu a stavebního řádu /OÚP a SŘ/ – diskuze;

5.       Činnosti RRAV, REAV /Regionální energetické agentury Vysočiny/ – sledování průběhu spolupráce;

6.       Projednání projektů předložených na financování ze SROP – info;

7.       Informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v příštím plánovacím období 2007 – 2013;

8.       Diskuse a různé;

9.       Závěr.

 

1.       Zahájení

Vítězslav Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VRR), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl upravený program jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Upravený program:

1.       Zahájení;

2.       Grantový program „Rozvoj vesnice 2005“;

3.       Návrh změny Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací v rámci POV;

4.       Schválení dalších kol grantových schémat;

5.       Činnosti RRAV, REAV /Regionální energetické agentury Vysočiny/ – sledování průběhu spolupráce;

6.       Zpráva o programových částech PRKu;

7.       Informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v příštím plánovacím období 2007 – 2013;

8.       Diskuse a různé;

9.       Závěr.

 

2.       Grantový program „Rozvoj vesnice 2005“

Přítomným byla elektronicky zaslána Výzva k předkládání projektů ke grantovému programu „Rozvoj vesnice 2005“. Tento program je zaměřen na opravy a rekonstrukce místních komunikací (podprogram A) a úpravu veřejných prostranství a obnovu a zřizování veřejné zeleně (podprogram B) a bude předložen Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

V Jonáš, na základě komunikace se zástupci obcí, vznesl připomínku, že by bylo vhodné ve výzvách ke grantovým programům odbourat podmínku nutnosti zpracování dílčí části územního plánu. Tento bod byl dále bez připomínek.

 

Usnesení 010/04/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj vesnice 2005“.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

3.       Návrh změny Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací v rámci POV

V. Jonáš komentoval podkladový materiál, jehož je autorem (tento materiál je přílohou zápisu). Konstatoval, že tento materiál vede ke zjednodušení návrhu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci POV. Nejpříznivější návrh na základě jednání s 2 mikroregiony se jeví Model 3 – rozdělení podpory všem obcím stejně bez ohledu na počet obyvatel.

M. Černá doplnila tuto problematiku a pohovořila o možnostech použití těchto finančních prostředků, které byly převedeny do rozpočtů krajů v rámci RUD (př. investice do silničního hospodářství, školství, sociálních služeb apod.). Zastupitelstvo  kraje Vysočina se rozhodlo, tyto finanční prostředky poskytnout do oblasti rozvoje venkova. Způsob poskytnutí finančních prostředků byl projednán zastupitelstvem  kraje a byla stanovena různá kriteria pro obce, které by mohly o dotaci požádat. Tím se zvýšila motivovanost obcí. Jako vodítko pro obce v loňském roce byly stanoveny tři prioritní oblasti.

V této souvislosti proběhlo dne 1. 9. 2005 jednání za účasti V. Jonáše, M. Černé, M. Vystrčila a F. Dohnala.

M. Černá upřesnila, že výše zmíněné zjednodušení má za následek téměř nulovou administrativu a dále komentovala některé premisy těchto zásad (př.: neabdikovat na to, do kterých oblastí peníze  v obcích jdou; vědomí obcí o tom, že peníze jsou dobrovolně poskytnuté ze strany kraje; přidaná hodnota pro obce i kraj; odstranění administrativy).

K tomuto bodu se rozvinula rozsáhlá diskuse:

-         možnosti finanční kontroly,

-         spoluúčast obce na dotaci,

-         oznamovací povinnost obcí,

-         možnost přidělení finančních prostředků obcím, dle počtu obyvatel, bez ohlašovací povinnosti a nutnosti podat žádost o dotaci.

-         technickoadministrativní oblast návrhu.

V. Jonáš vyzval přítomné k připomínkování předloženého materiálu.

M. Černá navrhla, že VRR tuto problematiku blíže rozebere na jednání č. 5/2005 se záměrem předložit materiál pro listopadové jednání ZK, za předpokladu, že se k návrhu vyjádří všechny strany kterých se tato problematika dotýká (př. VRR, odbory KrÚ apod.)

 

Usnesení 011/04/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

ORR zpracovat zásady o poskytovaní dotaci POV dle diskutovaných připomínek a rozeslat do připomínkového řízení s tím, že na příštím zasedání VRR proběhne další část diskuze.

Usnesení bylo 5 hlasy, proti 3, zdržel se 1.

 

Úkol

Zpracovat a předložit podkladový materiál k výše diskutované problematice.

Odpovědnost: ORR

Termín: zasedání VRR č. 5/2005

 

Konzultanty pro tuto problematiku byly VRR ustanoveni V. Jonáš a H. Žáková.

 

4.       Schválení dalších kol grantových schémat

I. Mahelová nastínila problematiku a konstatovala, že probíhá již druhé kolo výzev grantových schémat v opatření 4.1.2 a 4.2.2. Opatření 4.2.2. je  zaměřeno na investiční projekty pro doprovodnou infrastrukturu v cestovním ruchu, dále odkázala na internetové stránky kraje Vysočina, kde jsou k dispozici veškeré informace.

 

5.       Činnosti RRAV, REAV /Regionální energetické agentury Vysočiny/ – sledování průběhu spolupráce

Členové VRR obdrželi v papírové podobě před jednáním podkladový materiál „Výkaz protiplnění za členský příspěvek kraje Vysočina v roce 2004“. M. Černý, tento materiál okomentoval.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k činnosti RRAV.

M. Černý dále pohovořil o průběhu jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen FV), kdy bylo Radě kraje Vysočina doporučeno vytvoření pracovní skupiny pro projednávání další spolupráce s RRAV RRAV a dále byl požádán odbor regionálního rozvoje o přípravu materiálu o budoucí spolupráci  RRAV a kraje  pro další jednání FV (dvě variantní, zákonná řešení a stanovisko odboru regionálního rozvoje). Tyto dvě klíčové varianty budou předloženy také VRR k projednání.

 

6.       Zpráva o programových částech PRKu

V. Novák pohovořil o PRKu, jako o základním rozvojovém dokumentu, který byl zpracován na základě zákona č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje a jeho část- Profil je dvakrát ročně aktualizován (poslední aktualizace části Profil a SWOT analýza proběhla v období II. pololetí roku 2004). Dle závěrů z jednání VRR č. 1/2005 předložil V. Novák „Přehled struktury programové části PRK a zvýraznění změn oproti verzi schválené ZK v únoru 2002“. Stručně komentoval tento materiál, pohovořil o partnerech aktualizace (Nestátní neziskové organizace, Sdružení obcí Vysočiny, Krajská agrární komora, Krajská hospodářská komora) a vyzval přítomné k připomínkování. Dále konstatoval, že kromě Krajské hospodářské komory na výzvu k participaci na aktualizaci PRKu reagovali všichni partneři a delegovali zástupce do řídícího výboru pro aktualizaci PRKu.

 

Úkol

Elektronicky připomínkovat předložený materiál na e-mailovou adresu koordinátorky VRR K. Kubové, kubova.k@kr-vysocina.cz. Přizvat na příští zasedání zástupce partnerů aktualizace a znovu oslovit Krajskou hospodářskou komoru.

Odpovědnost: členové VRR

Termín: do 15. září 2005

 

Členové VRR požádali ORR, jmenovitě V. Nováka, o vypracování souhrnu elektronických připomínek, které se zapracují na společném jednání VRR s partnery aktualizace.

I. Mahelová předložila přítomným materiál týkající se opatření v rámci „Rozvoje cyklistické dopravy“. V této souvislosti vznesl připomínku na vyjasnění kompetencí odborů KrÚ.

M. Houška a H, Žáková se omluvili z dalšího jednání.

 

7.       Informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v příštím plánovacím období 2007 – 2013

M. Černá stručně komentovala situaci, kdy Rada Asociace krajů ČR má záměr, že každá územní jednotka NUTS II vypracuje vlastní regionální operační program na léta 2007-13. K tomuto záměru je zpracovaná metodika a zveřejněna zadávací dokumentace. Také byla ustanovena společná komise na výběr dodavatele, která má dne 29. 9. 2005 první zasedání. Vyhotovení operačního programu bylo rozděleno na dvě části. První je nutné předložit do poloviny listopadu 2005 a hotový dokument do února 2006. Dále podotkla, že není znám finanční rozpočet ani předpokládaná alokace do ROP, ale předpokládá se několikanásobně větší částka než v současném plánovacím období.

 

 

8.       Diskuse a různé

M. Černá komentovala podkladový materiál „Informace k Ceně Zastupitelstva kraje Vysočina s názvem Vesnice Vysočiny“, zpracovaný J. Svatošovou.

Výsledkem stručné diskuse bylo přijetí doporučujícího usnesení.

 

Usnesení 012/04/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

-         bere na vědomí informace o udělení ceny Zastupitelstva kraje Vysočina s názvem Vesnice Vysočiny,

-         podporuje aktivitu udělování cen Vesnice Vysočiny jako důležitého stimulu pro vytváření sounáležitosti obce, občanů a kraje,

-         doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina udělit cenu obcím Dukovany, Častrov, Libice nad Doubravou, Vilémov, Radostín a Jakubov u Moravských Budějovic

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

M. Černý a I. Mahelová komentovali dodatečný podkladový materiál „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy realizace cyklotras a cyklostezek v kraje Vysočina“, který byl rozdán v papírové podobě přímo na jednání.

I. Mahelová upřesnila potřebu vzniku výše uvedených zásad, ke které došlo na základě žádosti Statutárního města Jihlavy, z důvodu nutnosti zákonné úpravy této problematiky. Konstatovala, že podnět ke zpracování dokumentu vzešel ze strany zastupitelstva kraje a vyzvala přítomné k připomínkování.

 

Usnesení 013/04/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

neschválit „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy realizace cyklotras a cyklostezek v kraje Vysočina“, z toho důvodu, že se nepředpokládá  v tomto kalendářním roce  finanční zdroj pro financování podobných projektů na národní nebo evropské úrovni.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Úkol

Připravit „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2006 na kofinancování přípravy realizace cyklotras a cyklostezek v kraje Vysočina“.

Odpovědnost: oddělení cestovního ruchu ORR.

Termín: do listopadu 2005.

 

M. Kršňáková komentovala dodatečný podkladový materiál „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovém období 2004 – 2006“, který byl předložen v papírové podobě na jednání.

Na základě diskuse bylo přijato doporučující usnesení.

 

Usnesení 014/04/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovém období 2004 – 2006“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

9.       Závěr

V. Jonáš poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání VRR č. 5/2005 bude upřesněn na pozvánce. Předběžné termíny byly stanoveny na čtvrtek 29. září 2005 a na pondělí 3. října 2005, ve 14:00 hodin, v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.21).

 

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání VRR dne 1. 9. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 5. 9. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.9.2005 / 16.9.2005

Počet návštěv: 4098
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek