Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2007

19. duben 2007
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2007

konaného dne 19. dubna 2007

 

Přítomni:

1. Zdeněk Blažek

6. Kavina František

2. Marie Černá (místropředsedkyně)

7. Novák Zdeněk

3. Milan Havlíček

8. Báňa Miroslav

4. Miroslav Houška

9. Žáková Hana

5. Vítězslav Jonáš (předseda)

 

Nepřítomni:

1. Černý Martin (tajemník)

Hosté:

1. Vichr Dušan (ORR KrÚ)

2. Hrůza Luděk (ORR KrÚ)

3. Svatoňová Magdaléna (ORR KrÚ)

4. Strejček Jan (OÚPSŘ KrÚ)

5. Průža Petr (OÚPSŘ KrÚ)

6. Malá Alena (Město Velká Bíteš)

7. Kolář Dalibor (Město Velká Bíteš)

Program:

1.             Zahájení;

2.             Kontrola usnesení;

3.             Informace o stavu prací na Územním plánu vyššího územního celku/ÚP VÚC/;

4.             Projednání Závěrečné zprávy Fondu Vysočiny za rok 2006;

5.             Program obnovy venkova Vysočiny /POVV/ - informace o schválení dotací;

6.             Návrh GP Rozvoj vesnice 2007;

7.             Návrh GP Rozvoj malých podnikatelů 2007 II;

8.             Informace o integrovaných projektech;

9.             Informace o krajských projektech;

10.         Informace o připravovaných aktivitách projektu Budování partnerství a přípravě kraje na čerpání evropských fondů – stav projektu Partnerství pro Vysočinu;

11.         Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina;

12.         Veletrhy investičních příležitostí;

13.         Projednání stavu příprav Regionálního operačního programu /ROP/ na roky 2007-2013;

14.         Diskuse a různé;

15.         Společný oběd;

16.         Závěr.

 

 

1. Zahájení

Vítězslav Jonáš, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen „VRR“), přivítal členy VRR a hosty jednání. Přednesl návrh programu, ten byl 9 hlasy schválen.

M. Báňa, starosta Velké Bíteše, přivítal členy VRR a představil město Velkou Bíteš.

 

2. Kontrola usnesení

V. Jonáš okomentoval usnesení přijatá na minulém zasedání VRR a konstatoval jejich plnění. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

3. Informace o stavu prací na Územním plánu vyššího územního celku/ÚP VÚC/

J. Strejček a P. Průža podali ústní informaci o stavu prací na ÚP VÚC:

·         Koncept ÚP VÚC nebyl dokončen z důvodu přetrvávající problematiky řešení koridoru vysokorychlostní tratě (na toto téma proběhl seminář pro zastupitele kraje za účasti p. Jaška z ministerstva dopravy – p. Jašek nebyl schopen poskytnout nové informace k projektu koridoru vysokorychlostní tratě) a umístění výhledových vodních nádrží (ministerstvo zemědělství trvalo striktně na dodržení směrného vodohospodářského plánu – nebralo v potaz aktualizaci stavu, který se projevuje ve zpracovávaných plánech v oblasti povodí);

·         Z důvodu končící platnosti „stavebního zákona“ č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude nedokončený koncept ÚP VÚC použit pro zpracování územně stavební dokumentace „Zásady územního rozvoje“ (nahrazuje termín ÚP VÚC dle nového „stavebního zákona“ č. 183/2006 Sb.), odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „OÚP SŘ“) vychází z faktu, že je schváleno zadání ÚP VÚC;

·         S aktuálními informacemi chce OÚP SŘ seznámit radu a zastupitelstvo kraje. Poté by mělo následovat výběrové řízení na projektanta „Zásad územního rozvoje“. V podmínkách výběrového řízení by se mělo zohlednit schválené zadání ÚP VÚC;

·         OÚP SŘ eviduje jednu platnou územní dokumentaci týkající se chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (územní dokumentace byla z hlediska aktuálnosti a nadmístnosti upravena). Tato dokumentace se stane součástí Zásad územního rozvoje;

·         J. Strejček nastínil způsoby řešení koridoru vysokorychlostní tratě;

·         V lednu letošního roku proběhla na krajském úřadě jednání s náměstkem ministra dopravy, P. Šlégrem, k přístupu ministerstva dopravy  k řešení koridoru vysokorychlostní tratě. Probíhá zpracování nové prověřovací studie. J. Strejček okomentoval změny, které průběh vysokorychlostní tratě mění;

·         OÚP SŘ vyslovilo požadavek vůči ministerstvu dopravy, aby byli zástupci OÚP SŘ zváni na zasedání poradních výborů. Byla také přislíbena účast projektantů a úředníků ministerstva dopravy na seminářích organizovaných pro zastupitele kraje.

 

Přítomní diskutovali k možnostem úprav technických parametrů vysokorychlostní tratě, např. počet zastávek, možnost odbočky z koridoru vysokorychlostní tratě ve směru na Havlíčkův Brod.

 

V rámci diskuse byly také vypořádány vznesené dotazy:

·         Územní plán může řešit zákazy určitých činností v některých oblastech (jedná se zejména o chráněné oblasti), ale o obecném zákazu určité činnosti se nepřemýšlelo (např. Plzeňský kraj zakázal na svém území  realizaci větrných elektráren). Systém umožňuje nastavit tyto limity;

·         Stavební uzávěra je stanovena individuálně správním aktem a není vyhlašována v Zásadách územního rozvoje;

·         OÚP SŘ nezaznamenal zmínku o tom, že by existovala souvislost mezi uvažovanou výstavbou koridoru vysokorychlostní tratě a rozšířením dálnice D1. O záměru rozšíření dálnice D1 ministerstvo dopravy uvažuje;

·         Dle nového „stavebního zákona“ nemohou stavební úřady vyhlásit stavební uzávěru. O vyhlášení stavební uzávěry budou rozhodovat obce a kraje;

·         Stav příprav k projektu severojižní rychlostní komunikace je ve fázi zpracování projektové dokumentace;

·         Na trati Jihlava – Brno se v celém úseku počítá s elektrifikací tratě, s rozšířením tratě se nepočítá. H. Žáková informovala o záměru Jihomoravského kraje realizovat pravidelnou kyvadlovou dopravu (návaznost na dopravní obslužnost mikroregionu Horácko).

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 007/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o stavu prací na Územním plánu vyššího územního celku.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4. Projednání Závěrečné zprávy Fondu Vysočiny za rok 2006

Členové VRR obdrželi Závěrečnou zprávu Fondu Vysočina za rok 2006 (dále jen „Závěrečná zpráva“) na CD. Závěrečná zpráva již byla projednána zastupitelstvem kraje. D. Vichr stručně Závěrečnou zprávu okomentoval s tím, že v případě nejasností či dalšího vysvětlení je členům VRR plně k dispozici:

  • Od roku 2002 bylo z Fondu Vysočiny (dále jen „FV“) přiděleno více jak 300 milionů korun, celková alokace byla ve výši 354 milionů korun;
  • Grantové programy (dále jen „GP“)vyhlášené v roce 2006 pokrývaly téměř všechny dílčí cíle Programu rozvoje kraje;
  • Největší počet žádostí byl zaznamenán u grantových programů podporující volnočasové aktivity.

Přítomné seznámil s předloženými mapami FV.

 

 V. Jonáš konstatoval, že i přes složitost agendy je FV velice úspěšný a je velice pozitivně hodnocen. D. Vichr dodal, že odbor regionálního rozvoje sleduje způsoby přidělování dotací ostatních krajů a v žádném není přidělování dotací řešeno takto systémově. V této souvislosti V. Jonáš nastínil, že reforma veřejných financí bude mít zřejmě vliv na fungování FV.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 008/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Závěrečnou zprávu Fondu Vysočiny za rok 2006.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

5. Program obnovy venkova Vysočiny /POVV/ - informace o schválení dotací

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladové materiály „POV 2006 a 2007 - statistický přehled“. D. Vichr okomentoval předložené materiály. Ze statistiky vyplynulo, že ve srovnání s rokem 2006, obdržel krajský úřad v roce 2007 více žádostí.

Rozvinula se krátká diskuse na téma podávání žádostí obcí do POVV.

M. Houška v ní uvedl, že byl dříve také kritičtější k obcím, které nevyužily příležitosti a nepodaly si do POVV žádost. Zaznamenal však ohlasy obcí, které neměly finanční prostředky na spoluúčast.

 

V. Jonáš vznesl dotaz, zda by bylo možné administrovat POVV za kraj centrálně místo sběrných míst na ORP. D. Vichr a L. Hrůza dotaz vypořádali: Možné by to bylo, ale na ORP mají obce zajištěný metodický servis a náklady by se snížily jen nevýrazně.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 009/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o schválených dotacích Programu obnovy venkova Vysočiny.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

6. Návrh GP Rozvoj vesnice 2007

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „FOND VYSOČINY – grantový program Rozvoj vesnice 2007“. M. Černá uvedla tento bod:

·            GP je vyhlášen již po několikáté, letos je zaměřen monotématicky na opravy místních komunikací;

·            GP byl projednán radou kraje a je připraven návrh materiálu pro jednání zastupitelstva kraje. Požádala členy VRR o stanovisko, které bude součástí materiálu pro jednání zastupitelstva kraje jsou připraveny do Zastupitelstva kraje Vysočina, prošly Radou kraje Vysočina;

 

M. Báňa kladně hodnotil tento GP. Byl toho názoru, že jej ocení i další obce. Navrhl doplnit do výzvy GP i odkaz na starý stavební zákon. Vznesl dotaz, kolik místních částí může obec do projektu zahrnout. Žadatel může požádat o podporu pouze na jednu místní část.

 

L. Hrůza doplnil, že některé žádosti nejsou úspěšné jen z důvodu formálních chyb. Apeloval proto na úředníky, kteří žádosti za obce zpracovávají, aby se v případě nejasností obrátili na úředníky krajského odboru regionálního rozvoje.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 010/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj vesnice 2007.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

7. Návrh GP Rozvoj malých podnikatelů 2007 II

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „Fond Vysočiny – GP „Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – II.“. M. Černá okomentovala předložený materiál.

V. Jonáš vznesl dotaz, zda úředníci odboru regionálního rozvoje zaznamenali ohlasy od žadatelů. M. Svatoňová uvedla, že má tento GP velký úspěch a je podnikatelskou veřejností kladně hodnocen.

 

 

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 011/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2007 II.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

8. Informace o integrovaných projektech

Členové VRR s předstihem obdrželi podkladový materiál „Integrované projekty připravované v rámci projektu SROP 3.3, Partnerství pro Vysočinu“. M. Svatoňová objasnila pojem a vznik integrovaných projektů  a okomentovala předložený materiál:

·            V rámci projektu Partnerství pro Vysočinu jsou zpracovávány studie proveditelnosti celkem 15 integrovaných projektů (z toho 4 projekty byly pozastaveny, tři projekty již byly ukončeny);

·            Projekty jsou zaměřeny na oblast cestovního ruchu a životního prostředí;

·            Po 30. červnu 2007 budou k dispozici studie proveditelnosti všech integrovaných projektů.

 

M. Svatoňová vypořádala vznesené dotazy:

·            K integrovanému projektu „Třebíčskem po souši i po vodě“ nebyla předložena předběžná studie proveditelnosti ani jiná dokumentace a neproběhla ani 1. část obhajoby předběžné studie proveditelnosti, proto nelze odpovědět, zda je jeho součástí dílčí projekt „Horáckem po souši i po vodě“.

·            Součástí projektu města Humpolce je i výstavba kryté jízdní haly.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 012/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o integrovaných projektech.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

9. Informace o krajských projektech

Členové VRR obdrželi podkladový materiál „Informace o krajských projektech“. M. Svatoňová materiál okomentovala:

·            Jedná se o projekty, které připravuje kraj Vysočina jako předkladatel pro předložení do operačních programů EU;

·            Projekty jsou zaměřeny do oblasti snížení energetické náročnosti na krajském majetku, rozvoj dopravní infrastruktury a výstavba Krajské knihovny Vysočiny.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 013/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o krajských projektech.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

 

10. Informace o připravovaných aktivitách projektu Budování partnerství a přípravě kraje na čerpání evropských fondů – stav projektu Partnerství pro Vysočinu

M. Svatoňová přítomné pozvala na konferenci, která bude zaměřena na úspěšné projekty. Konference by se měla konat koncem června v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina. Dále uvedla:

·            Připravuje se publikace se shrnutím o průběhu vzorových úspěšných  projektů - realizovaných v kraji Vysočina;

·            Do 30. června 2007 proběhnou dva tématické semináře zaměřené na operační programy;

·            28. dubna 2007 začíná 3. kolo vzdělávacích modulů;

·            Projekt Partnerství pro Vysočinu bude oficiálně ukončen 30. června 2008. Pokračovat budou již započaté aktivity.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 014/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o připravovaných aktivitách projektu Budování partnerství a přípravě kraje na čerpání evropských fondů – stav projektu Partnerství pro Vysočinu.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

11. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina

 

Členové s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina“ (dále jen „Zásady“). M. Černá:

·            Sdělila, že kraj Vysočina je zapojen do mezinárodního projektu Světové zdravotnické organizace  „Zdravý region a místní Agendy 21“ od roku 2003. Součástí podmínek je dodržování kritérií MA 21, kraj Vysočina se k principům přihlásilo rozhodnutím zastupitelstva kraje;

·            Navrhla poskytnout obcím a mikroregionům (zaregistrováno 17 měst a 1 mikroregion), které chtějí naplňovat principy MA 21, finanční pomoc formou dotace – z tohoto důvodu vznikly předložené Zásady. Návrh Zásad byl projednán a připomínkován radou kraje.

 

M. Svatoňová okomentovala změny, které navrhla rada kraje:

·            Čl. 2, odst. 3 - změna data uznatelnosti nákladů – uznatelnost nákladů od dne vyhlášení Zásad;

·            Čl. 4, odst. 1 – doplněn text „… a to nejpozději do 60 dnů od počátku realizace projektu“;

·            Čl. 4, odst. 4 – doplněn text „Po obdržení žádosti ORR zkontroluje žádost včetně jejích příloh. V případě, že v žádosti chybí některé náležitosti, vyzve ORR do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení žádosti písemně žadatele k doplnění žádosti. Nedoplní-li žadatel ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy žádost, má se za to, že vzal žádost zpět“.

 

Související změny byly zapracovány i do návrhu smlouvy. Navíc byl doplněn odst. 6 v čl. 5.

 

M. Černá dále sdělila, že rada kraje vybrala ve spolupráci s pracovní skupinou pro Zdravý region a MA 21 Výboru regionálního rozvoje vítězný návrh loga zdravého regionu. Doplnila, že Zásady jsou v souladu s Programem rozvoje kraje a povinnost naplňovat kritéria MA 21 požadují již některé programy na evropské úrovni. Uvedla, jaká kritéria je potřeba splnit, aby se mohla obec či mikroregion stát příjemcem podpory v rámci Zásad.

 

V. Jonáš navrhl znění usnesení:

Usnesení 015/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

12. Veletrhy investičních příležitostí

Členové s předstihem obdrželi podkladový materiál „Veletrhy investičních příležitostí“. M. Černá okomentovala předložený materiál. Nyní probíhá veletrh „URBIS“, kde má kraj Vysočina svůj stánek.

 

K tomuto bodu proběhla krátká diskuse

 

Výbor regionálního rozvoje bere na vědomí informaci o veletrzích investičních příležitostí přednesené M. Černou.

 

13. Projednání stavu příprav Regionálního operačního programu /ROP/ na roky 2007-2013

 

M. Svatoňová pohovořila o stavu přípravy ROPu na roky 2007 – 2013:

·            6. března 2007 byly odeslány všechny ROPy k posouzení Evropské komisi (dále jen „EK“);

·            16. března 2007 prošly technickým posouzením, nyní probíhá vlastní hodnocení programů;

·            17. května 2007 je naplánováno jednání se zástupci EK, kde by se měly řešit problémová témata, definovaná EK.

 

Na základě podnětu M. Černé V. Jonáš uvedl, že hranice obyvatel obcí, které mohou žádat o podporu z Programu rozvoje venkova zůstala ve výši 500 obyvatel.

 

V rámci diskuse byly vypořádány vznesené dotazy:

·            Zveřejnění prováděcího dokumentu ROPu závisí na vyhlášení vlastního programu. Není ani možné vycházet ze SROPu;

·            Žadatelům se doporučuje, aby připravovali projektové záměry  a v případě potřeby je konzultovali  s úředníky odboru regionálního rozvoje krajského úřadu nebo s pracovníky Regionální rady regionů soudržnosti NUTS II Jihovýchod (Žižkova 16, Jihlava).

 

Usnesení 016/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o projednání stavu příprav Regionálního operačního programu na roky 2007-2013.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

14. Diskuse a různé

V. Jonáš v rámci diskuse:

·            Kvitoval zacílení grantového programu Rozvoj vesnice 2007 na obecní komunikace;

·            Pohovořil o reformě veřejných financí a rozpočtovém určení daní.

 

M. Černá navrhla konkrétně jmenovat pracovní skupiny VRR pro Zdravý region a MA 21 a přečetla nominace za jednotlivé partnery.

 

M. Černá navrhla znění usnesení:

Usnesení 017/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

ustanovuje

pracovní skupinu pro Zdravý region a místní Agendu 21 a

nominuje

do této pracovní skupiny:

·            Vladimíra Švece za Sdružení obcí Vysočiny;

·            Jiřího Kose za Krajskou hygienickou stanici Vysočiny;

·            Stanislava Wasserbauera za Zdravotní ústav Jihlava;

·            Jozefa Zeťka, Chaloupky, o. p. s. za NNO – EVVO;

·            Milana Daďourka, Sdružení Krajina za NNO-MA21;

·            Marii Bohuslavovou za Český svaz žen;

·            Vlastimila Vaňka za Krajské informační středisko pro zemědělství;

·            koordinátora  projektu Zdravý region a místní Agenda 21 jako tajemníka pracovní skupiny.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

H. Žáková členům VRR zprostředkovala aktuální informace týkající se projektu „Horáckem po souši i po vodě“.  Dle doporučení VRR (viz zápis VRR č. 1/2007) byl projekt dopracován. Mikroregion Horácko má v záměru oslovit kraj s žádostí o přidělení dotace na vybudování infrastruktury související s uvedeným projektem. Pozvala přítomné na slavnostní spuštění lodě, které by mělo proběhnout 1. července 2007.

 

V. Jonáš a M. Černá navrhli znění usnesení:

Usnesení 018/02/2007/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace o projektu „Horáckem po souši i po vodě“ a

doporučuje

zastupitelstvu kraje finančně podpořit úpravu infrastruktury v katastrálním území Koněšín a katastrálním území Dalešice související s projektem „Horáckem po souši i po vodě“.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Přítomní diskutovali k problematice 22. základny letectva Náměšť nad Oslavou. V souvislosti s tím M. Houška uvedl, že není reálné, z ekonomického hlediska, upravit letiště v Jihlavě-Henčově na letiště pro komerční provoz.

 

M. Báňa představil místní projekty – řešení rekonstrukce Kostelní ulice a budovy „staré pošty“ včetně nádvoří.

 

15. Společný oběd

 

16. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. O termínu zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2007 budou členové výboru s předstihem informováni.

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal: J. Jaroš a M. Šalanda dne 24. dubna 2007

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2007
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.5.2007 / 4.5.2007

Počet návštěv: 4827
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek