Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

11. květen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

konaného dne 11. května 2005

 

Přítomni:

Výbor regionálního rozvoje:

·        Marie Černá (místopředsedkyně);

·        Miroslav Houška;

·        Vítězslav Jonáš (předseda);

·        František Kavina;

·        Zdeněk Novák;

·        Martin Černý (tajemník).

Hosté:

·        Martina Kršňáková (odbor regionálního rozvoje);

·        Luděk Hrůza (odbor regionálního rozvoje).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání a schválení programu;

2.      Projednání grantových programů

·        Certifikace-osvědčení 2005,

·        Výzkum-vývoj-inovace,

·        Bydlete na venkově 2005;

3.      Žádost města Jihlavy o dotaci na projekt cyklostezky Jihlava-Raabs;

4.      Diskuse a různé;

5.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Vítězslav Jonáš, předseda výboru, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání - ten byl 5 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Grantové programy

Výzvy jednotlivých grantových programů obdrželi členové výboru s předstihem.

 

Grantový program „Certifikace-osvědčení“

Martina Kršňáková informovala o záměru a zacílení grantového programu, uvedla, že v tuto chvíli není žádný jiný dotační titul pro certifikaci.

V diskusi byly vzneseny tyto dotazy:

·        Proč se grantový program nevztahuje na zemědělskou prvovýrobu? Martina Kršňáková uvedla, že dle podmínek nařízení evropské komise jsou zemědělci vyjmuti jako specifikum. Marie Černá dodala, že z tohoto důvodu musely být schválené grantové programy v této oblasti být zastaveny.

·        Jaký byl v minulosti převis žádostí? Martina Kršňáková uvedla, že grantový program „Certifikace – osvědčení“ již proběhl dvakrát s cca 100procentním převisem.

·        Maximální výše příspěvku 100.000,- Kč se vztahuje na jeden projekt nebo jeden subjekt? Martina Kršňáková sdělila, že maximální výše příspěvku se vztahuje na jeden projekt – jeden subjekt může žádat na více projektů.

 

Usnesení 003/02/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit grantový program „Certifikace-osvědčení 2005“.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

Grantový program „Výzkum-vývoj-inovace“

Marie Černá informovala o záměru a zacílení grantového programu.

Martina Kršňáková ji doplnila zprávou o konkrétních výstupech, ošetření proti možnosti zneužití, hodnocení minulých kol a výsledcích procesu.

V diskusi byl vznesen tento dotaz:

·        Jsou schopni členové řídicího výboru zvládnout vyhodnocení inovací? Martina Kršňáková konstatovala, že hodnocení probíhá dle nastavených kritérií a podmínek. Marie Černá popsala způsob hodnocení řídicího výboru.

Martin Černý pohovořil o aplikaci výzkumu do praxe a komerční sféry (statistické údaje ve světě).

 

Usnesení 004/02/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit grantový program „Výzkum-vývoj-inovace“.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

Grantový program „Bydlete na venkově 2005“

Marie Černá informovala o záměru a zacílení grantového programu, jeho významu a přínosu v minulých kolech.

V diskusi byl vznesen tento dotaz:

·        Není nastavení specifických kritérií diskriminací pro malé obce?

K řešení tohoto problému se rozvinula rozsáhlá diskuse. Luděk Hrůza informoval o tom, jakým způsobem probíhalo vyhodnocení grantového programu v minulých kolech, o struktuře zájemců, počtu uspokojených žadatelů.

Závěr diskuse: členové výboru se - i přes vznesené připomínky – dohodli doporučit tento grantový program ke schválení zastupitelstvu s tím, že další návrhy grantových programů, které budou předloženy k projednání výboru, budou členům výboru vždy zasílány  k připomínkování s dostatečným předstihem a společně s podáním do rady kraje.

 

Úkol:

Další návrhy grantových programů, které budou předloženy k projednání výboru, budou členům výboru vždy zasílány  k připomínkování s dostatečným předstihem a společně s podáním do rady kraje.

Odpovědnost: tajemník výboru

Termín: trvale

 

Usnesení 005/02/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit grantový program „Bydlete na venkově 2005“.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

 

3. Žádost města Jihlavy o dotaci na projekt cyklostezky Jihlava-Raabs

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál.

Marie Černá informovala, že kraj Vysočina obdržel žádost o poskytnutí dotace na profinancování projektu „Cyklistická trasa Vysočinou, trasa Jihlava – Třebíč – Raabs an der Thaya“ předkládaného v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA Celkový rozpočet projektu je 1 930 000,- Kč, český podíl je 482.500,- Kč. Statutární město Jihlava požaduje půjčku v částce 1.448. 000,- Kč a dotaci ve výši 192.000,- Kč. Podíl měst by pak činil 194.000,- Kč. Byla prostudována projektová žádost žadatele. Poskytnutí finanční dotace a půjčky na tento typ projektu je velmi závažným rozhodnutím, neboť projektů tohoto typu máme v kraji několik (např. Mlynářská stezka, stezka Posázaví, atd.). Vzhledem ke zvyšujícím se možnostem získávání finančních zdrojů z EU bude projektů tohoto typu neustále více. Problematika poskytování tohoto typu dotací není řešeno systémovým způsobem. Marie Černá zmínila, že výše zmiňovanou žádost rada kraje nedoporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

            Rozvinula se diskuse o principu a systému podpory těchto typů žádostí, kdy nositelem je jeden subjekt a projekt se dotýká většího území.

 

Usnesení 006/02/2005/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje neschválit žádost města Jihlavy o dotaci na projekt cyklostezky Jihlava-Raabs do doby nalezení systému podpory podobných projektů.

Usnesení bylo 5 hlasy.

 

4. Diskuse a různé

Miroslav Houška otevřel diskusi k systému hodnocení a posuzování grantových programů, administrativní složitosti a náročnosti.

 

Úkol:

Připravit pro členy výboru prezentaci čerpání Fondu Vysočiny.

Odpovědnost: tajemník výboru

Termín: zasedání výboru č. 3/2005 (9. června 2005)

 

Rozvinula se diskuse o efektu možnosti přerozdělení financí na obce místo toho, aby byla přidělována podpora formou grantových programů a POV. Hovořilo se o možnosti školení starostů.

            Miroslav Houška vznesl dotaz, zda-li došlo ke změnám ve vztahu NUTS II (Jihomoravský kraje + Vysočina). Marie Černá uvedla, že k těmto změnám nedošlo z důvodu možného ohrožení čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a příprav na čerpání na příští plánovací období – stávající stav tedy zůstává zachován.

Vítězslav Jonáš navrhl, aby členové výboru byli seznamování se všemi návrhy grantových programů. Marie Černá navrhla stejný postup jako v bodu programu č. 2.

 

Úkol:

Návrhy všech grantových programů budou členům výboru vždy zasílány na vědomí a k možnému připomínkování s dostatečným předstihem a společně s podáním do rady kraje.

Informovat o tomto záměru Radu Fondu Vysočiny a ředitelku Krajského úřadu kraje Vysočina.

Odpovědnost: Marie Černá

Termín: trvale

 

5. Závěr

            Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Výboru regionálního rozvoje č. 3/2005 byl stanoven na čtvrtek 9. června 2005 od 14:30 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Vítězslav Jonáš v. r.

předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru regionálního rozvoje dne 11. 5. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 11. 5. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.6.2005 / 24.6.2005

Počet návštěv: 5476
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek