Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2005

12. prosinec 2005
 

 
 

Zápis z jednání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 8/2005 konaného dne 12. 12. 2005

 

Přítomni:

1. Brož Ladislav

6. Kovanda Bohumil

2. Bulušek Josef

7. Šlechtický Pavel

3. Karas Jan

8. Šmíd Milan

4. Kesl Petr (předseda)

 

Nepřítomni:

1. Matějková Martina (místopředsedkyně výboru)

2. Doležal Jaroslav

 

3. Ludvík Zdeněk (tajemník výboru)

Hosté:

1. Ubr Kamil (odbor školství, mládeže a sportu)

Program:

1.       Zahájení jednání;

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.       Program rozvoje kraje, priority v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro rok 2006;

5.       Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina;

6.       Problematika základního uměleckého školství jako prevence kriminality mládeže;

7.       Analýza optimalizace středního školství;

8.       Diskuse a různé;

9.       Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Předseda výboru přednesl program jednání – ten byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Dále shrnul závěry z minulého jednání. Vyzdvihl plnění usnesení 032/07/2005/VVVZ (trvá úkol pro Zdeňka Ludvíka), 036/07/2005/VVVZ (plán činnosti bude předložen na ZK č. 9/2005 dne 21. 12. 2005).

 

Členové výboru kladně zhodnotili obsah a organizaci zasedání č. 8/2005.

 

Úkol:

Jménem předsedy výboru připravit děkovný dopis Marii Tománkové, ředitelce Hotelové školy Světlá a OA ve Velkém Meziříčí.

Odpovědnost: předseda + koordinátorka

Termín: do zasedání výboru č. 1/2006 (16. 1. 2005)

 

3. Informace z jednání Rady kraje Vysočina

Petr Kesl tlumočil členům výboru informace z jednání Rady a Zastupitelstva kraje Vysočina – o bodech, které se týkaly problematiky školství. Tyto informace připravila Martina Matějková v písemné podobě, vzhledem k tomu, že se na dnešní jednání výboru omluvila.

RK č. 36/2005 (15. 11. 2005)

 • Změny ve školském rejstříku;
 • Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení;
 • Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Pedagogicko - psychologická poradna, Žďár nad Sázavou, Veselská 35.

RK č. 37/2005 (22. 11. 2005)

 • Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z;
 • Zřízení školských na školách zřizovaných krajem Vysočina, jmenování zástupců za zřizovatele;
 • Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení;
 • Prominutí penále a dohoda o narovnání;
 • Návrh změny ve smlouvě o poskytnutí podpory;
 • Návrh změny ve Smlouvě poskytnutí podpory;
 • Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory;
 • Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory;
 • Metodika dofinancování evropských projektů;
 • Metodika poskytování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách;
 • Metodika přidělování příspěvku na otevření krajských sportovišť;

·         Metodika poskytování příspěvku na účast na mistrovství ČR Evropy a světa ve sportovních disciplínách;

 • 2. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR – rozpočet;
 • Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2005;
 • Zakázka kraje "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina.

RK č. 38/2005 (6. 12. 2005)

 • Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA;
 • Návrh na odvolání ředitelky ISŠ obchodní Jihlava;
 • Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel, Třebíč, Demlova 890;
 • Stanovení platu;
 • Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina;
 • Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2005;
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT;
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření - výukové CNC pracoviště;
 • Metodika poskytování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách;
 • 2. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR – rozpočet;
 • Uvedení systému škol poskytujících vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich označování do souladu s právními předpisy;
 • Grantové schéma 3.2 SROP;
 • Krajské projekty Adaptabilní školy;
 • Zakázka kraje "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina".

 

Usnesení č. 037/08/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace z jednání Rady a Zastupitelstva kraje Vysočina – o bodech, které se týkaly problematiky školství.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

4. Program rozvoje kraje, priority v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro rok 2006

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Kamil Ubr tento materiál okomentoval, pohovořil především o změnách, které v této aktualizované verzi byly oproti verzi původní provedeny. Vyzdvihl, že provedené změny byly vyvolány zejména připomínkami NNO. Uvedl, že tyto změny budou projednány v rámci Aktualizace PRKu na jednání zastupitelstva kraje.

 

Rozvinula se diskuse o tom, zda obsah materiálu formulovat v obecnější či spíše v konkrétnější rovině.

 

Usnesení č. 038/08/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o návrhu změn v Opatření 2.1.2 Programu rozvoje kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

5. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Kamil Ubr sdělil, že v září byla vyhotovena 1. pracovní verze, která byla připomínkována, proběhla série diskusních setkání – po skončení budou vznesené připomínky a podněty zapracovány do 2. pracovní verze, které opět projde obdobným systémem projednání.

 

Rozvinula se diskuse o charakteru, obsahu a zpracování materiálu.

 

Kamil Ubr podrobně tlumočil připomínky a podněty, které byly dosud v průběhu projednávání vzneseny.

 

Úkol:

Rozeslat členům výboru 2. pracovní verzi materiálu.

Odpovědnost: Kamil Ubr

Termín: poté, co bude tento materiál zpracován

 

Členové výboru se shodli, že problematika aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina bude na program jednání výboru zařazena znovu v I. čtvrtletí roku 2006.

 

Usnesení č. 039/08/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o aktivitách spojených s aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

6. Problematika základního uměleckého školství jako prevence kriminality mládeže

Kamil Ubr představil různé varianty možné podpory ZUŠ. Přiblížil přítomným specifika a kapacitu ZUŠ, vývoj počtu žáků ZUŠ v závislosti na počtu žáků škol.

 

Rozvinula se diskuse o:

 • možnosti systémové podpory;
 • problematika zřizovatelských funkcí ZUŠ;
 • úloha ZUŠ pro prevenci kriminality.

 

Usnesení č. 040/08/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

žádá

tajemníka výboru, aby do zasedání VVVZ v únoru 2006 připravil technické a ekonomické možnosti podpory ZUŠ.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

7. Analýza optimalizace středního školství

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Kamil Ubr pohovořil o:

 • principy optimalizace;
 • kritéria ekonomického zhodnocení;
 • nutnost přistupovat k optimalizaci u různých škol jednotlivě;
 • přínos, efekt, úspory slučování.

 

Usnesení č. 041/08/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o analýze optimalizace středního školství.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

8. Diskuse a různé

Byly stanoveny termíny výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na I. pololetí roku 2006:

 • VVVZ č. 1/2006 – pondělí 23. 1. 2006 od 13:00;
 • VVVZ č. 2/2006 – pondělí 13. 2. 2006 od 13:00;
 • VVVZ č. 3/2006 – pondělí 13. 3. 2006 od 13:00;
 • VVVZ č. 4/2006 – pondělí 10. 4. 2006 od 13:00;
 • VVVZ č. 5/2006 – pondělí 15. 5. 2006 od 13:00;
 • VVVZ č. 6/2006 – pondělí 12. 6. 2006 od 13:00.

 

Petr Kesl komentoval průběh Týdne vzdělávání dospělých.

 

 

9. Závěr

Termín zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 1/2006 byl stanoven dle harmonogramu na pondělí 23. ledna 2006 od 13:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.21).

 

 

Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 13. 12. 2005.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.1.2006 / 2.1.2006

Počet návštěv: 4177
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek