Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

14. listopad 2005
 

 
 

 

Zápis ze zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2005

konaného dne 14. listopadu 2005

 

Přítomni:

1. Ladislav Brož

6. Bohumil Kovanda

2. Josef Bulušek

7. Martina Matějková (místopředsedkyně)

3. Jaroslav Doležal

8. Pavel Šlechtický

4. Jan Karas

9. Milan Šmíd

5. Petr Kesl (předseda)

10. Zdeněk Ludvík (tajemník)

Hosté:

1.       Kamil Ubr (OŠMS)

2.       Ing. František Bradáč (starosta VM)

3.       Ing. Alois Nováček (místostarosta VM)

4.       Ing. Marie Tománková (ředitelka HŠ Světlá a OA VM)

5.       Ing. Pavel Stupka (vedoucí odboru školství a kultury MěÚ VM)

6.       Mgr. Dagmar Suchá (ZŠ VM, Oslavická)

7.       Mgr. Petr Hladík (ZŠ VM, Sokolovská)

8.       Mgr. Božena Suchánková (MŠ VM, Čechova 10)

9.       Květoslava Koudelová (DDM VM, Komenského 2)

10.   RNDr. Aleš Trojánek (Gymnázium VM, Sokolovská 27)

11.   Mgr. Milan Veber (zástupce ředitelky, SOU zemědělské VM, Hornoměstská 35)

12.   Mgr. Josef Prokop (speciální školy VM, Čechova 30)

 

Program:

1.       Zahájení jednání;

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.       Žádosti škol o změny oborů a kapacit v rejstříku škol pro školní rok 2006/2007;

5.       Analýza optimalizace středního školství;

6.       Příprava a realizace grantů z Fondu Vysočiny;

7.       Návrh programu VVVZ na první polovinu roku 2006;

8.       Diskuse a různé;

9.       Závěr.

 

1.       Zahájení

P. Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VVVZ), přivítal všechny přítomné hosty i členy VVVZ a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je VVVZ usnášeníschopný.

F. Bradáč, starosta Velkého Meziříčí, přivítal přítomné a popřál úspěšné jednání.

M. Tománková přivítala přítomné v Hotelové škole Světlá a OA ve Velkém Meziříčí, která byla založena 1901. Stručně pohovořila o historii školy, která v současné době má 582 žáků, 47 učitelů. Studenti se pravidelně zúčastňují mezinárodních praxí (př.: Německo, Velká Británie, Itálie, Francie apod.) dále škola zprostředkovává různé akce pro studenty (př.: příprava servisu pro hosty Pražského hradu).

A. Nováček, místostarosta Velkého Meziříčí, také přivítal přítomné a stručně představil Zemědělskou školu ve Velkém Meziříčí.

 

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Předseda výboru přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. Shrnul závěry z minulého jednání a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

P. Kesl a J. Bulušek informovali členy VVVZ, že se zúčastní „Porady s řediteli a ekonomy škol zřizovaných obcemi v jednotlivých okresech“ v Pelhřimově (16. 11. 2005). P. Šlechtický se zúčastní porady v Jihlavě (10. 11. 2005). P. Kesl, dle úkolu z minulého jednání, vyzval přítomné, aby koordinátorce potvrdili účast na některé z „Porad s řediteli a ekonomy škol zřizovaných obcemi v jednotlivých okresech“, ta pak předá na vědomí tuto informaci Z. Ludvíkovi, P. Keslovi a M. Matějkové.

 

4.       Žádosti škol o změny oborů a kapacit v rejstříku škol pro školní rok 2006/2007

Z organizačních důvodů byl tento bod zařazen za bod č. 2. „Schválení programu jednání, kontrola usnesení“.

P. Kesl stručně komentoval tuto problematiku.

M. Matějková konstatovala, že pravidla byla doplněna v souladu se zákonem a potřebami školských zařízení, OŠMS KrÚ a MŠMT ČR. Zdůraznila, že základním pravidlem hlavně u středního školství je, podá-li škola žádost o nový maturitní obor, pouze výměna za jiný obor.

Z. Ludvík obecně shrnul požadavky škol. Zdůraznil nutnost volit systémové přístupy. V následujících 5 ti letech se bude snižovat stav žáků až o 35 %. Z tohoto důvodu chtějí některé školy zavést atraktivní, nové obory, kterých je ale na Vysočině dostatek a nelze z ekonomických důvodů otevírat třídy, kde bylo přihlášeno minimum žáků (př.: 17).

V této souvislosti dále komentoval problematiku:

-         Základního uměleckého školství. ZUŠ nejsou zahrnuty do školských republikových normativů.

-         Oboru veterinární prevence – žádosti podali dvě školy (JI a TR) – nutnost stanoviska VVVZ. Tato problematika bude projednána v závěru tohoto bodu a bude o ní hlasováno.

-         Omezování denních nástavbových studií - nefinancovatelné (nejsou v rámci republikových normativů). Podpora dálkové formy nástavbových studií.

B. Kovanda vznesl připomínku v souvislosti s problematikou základního uměleckého školství jako prevence kriminality mládeže. P. Kesl navrhl tuto problematiku projednat na dalším jednání VVVZ. Přítomní s tímto návrhem souhlasili.

Z. Ludvík a K. Ubr komentovali podkladový materiál, který byl zaslán elektronickou poštou. Bylo rozhodnuto, že VVVZ nyní nebude projednávat názvy škol. P. Kesl vznesl připomínku, aby byl do materiálu zapracován ekonomický dopad (popř.: odhad ekonomického dopadu). K. Ubr. Konstatoval, že v dopracovaném materiálu, který členové obdrží, bude toto zohledněno.

Dále byli, dle podkladového materiálu, stručně komentovány jednotlivé změny ve školách, ke kterým se členové VVVZ postupně vyjádřili.

Do jednání vstoupil J. Karas.

Z časových důvodů bylo projednávání bodu č. 4 „Žádosti škol o změny oborů a kapacit v rejstříku škol pro školní rok 2006/2007“ přerušeno.

 

______________________________________________________________________________

 

Diskuse se zástupci školství ve Velkém Meziříčí

P. Kesl přivítal přítomné zástupce škol ve Velkém Meziříčí a vzájemně představil členy a hosty VVVZ. Vyzval přítomné aby představili školu, kterou zastupují.

Přítomní hosté stručně představili zařízení, která zastupují a poté se rozvinula diskuse k těmto tématům:

-         studijní programy zajímavé pro žáky a konkurenční boj v této souvislosti,

-         spolupráce města se školskými zařízeními,

-         internet ve školách,

-         technický stav školských zařízení – zateplování budov, výměna oken,

-         zaměření sportovních tříd,

-         počty dětí v prvních třídách,

-         možnosti zrušení některých školských zařízení – budoucí záměr města o tomto neuvažuje,

-         způsob financování některých školských projektů, možnosti čerpání příspěvků z Fondu Vysočiny (možnost požádat o spolufinancování projektu zřizovatele, možnosti podpory školských zařízení a spolufinancování),

-         „červené školy“ – projekty MŠMT ČR,

-         problematika RUD.

 

P. Kesl za členy VVVZ poděkoval za případné připomínky a náměty, které mohou hosté doručit prostřednictvím koordinátorky VVVZ Kateřiny Kubové (tel.: 724 650 158, e-mail: kubova.k@kr-vysocina.cz), nebo přímo k rukám vedoucího OŠMS Z. Ludvíka (tel.: 724 650 111 e-mail: ludvik.z@kr-vysocina.cz), či předsedovi VVVZ P. Keslovi (tel.: 603 207 454, e-mail: kesl.p@kr-vysocina.cz).

Předseda dále poděkoval přítomným za konstruktivní jednání a popřál všem, aby jejich školy a školská zařízení vzkvétala.

______________________________________________________________________________

 

4.       Žádosti škol o změny oborů a kapacit v rejstříku škol pro školní rok 2006/2007

Z. Ludvík se pozastavil u problematiky bodu č. 11 „SOŠ a SOU Jihlava“ a bodu č. 22 „VOŠ, SZdŠ a SZEŠ Třebíč“ – obě školy chtějí obor veterinární prevence, MŠMT nepodporuje rozvoj tohoto oboru. OŠMS navrhuje, z taktických důvodů, podpořit vznik pouze jednoho oboru. Vyzval členy VVVZ, aby se vyjádřili k této problematice a zaujali k tomuto stanovisko.

 

Usnesení 027/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

postupovat u změny týkající se zařazení oboru Veterinární prevence na SOŠ a SOU Jihlava (kód změny 9 A, B) v souladu s předloženým materiálem Přehled žádostí o změnu v rejstříku škol.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

 

Usnesení 028/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

postupovat u změny týkající se zařazení oboru Veterinární prevence na VOŠ, SZdŠ a SZEŠ Třebíč (kód změny 22 A, B) v souladu s předloženým materiálem Přehled žádostí o změnu v rejstříku škol.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

Usnesení 029/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

postupovat u změny týkající se zvýšení kapacit ZUŠ Pelhřimov (kód změny 21 A, B, C, D) v souladu s předloženým materiálem Přehled žádostí o změnu v rejstříku škol.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 3, zdržel se 1.

 

Usnesení 030/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

postupovat u změn s výjimkou těch, které posoudil VVVZ v samostatných usneseních, v souladu s předloženým materiálem Přehled žádostí o změnu v rejstříku škol.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Z dalšího jednání se omluvili A. Nováček, M. Matějková a M. Šmíd.

 

Usnesení 031/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

souhlasit s postupem OŠMS spojit řešení změny týkající se zařazení oboru Kuchař na SOU A. Kolpinga Žďár nad Sázavou (kód 29 A, E, F) s posouzením souladu s právními předpisy.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Usnesení 032/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

hledat

finanční prostředky v rozpočtu kraje na rozšíření nabídky ZUŠ.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Upravený materiál „Přehled žádostí o změnu v rejstříku škol“ je přílohou zápisu.

 

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina

Z. Ludvík podal stručné informace z jednání Rady kraje Vysočina – o bodech, které se týkaly problematiky školství:

RK č. 32/2005 (11. 10. 2005)

-         2. zimní olympiáda pro děti a mládež ČR - rozpočet.

RK č. 33/2005 (25. 10. 2005)

-         Týden vzdělávání dospělých.

RK č. 34/2005 (1. 11. 2005)

-         Informace o projednávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina s partnery.

RK č. 35/2005 (8. 11. 2005)

-         Zakázka kraje "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina".

 

Usnesení 033/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace z jednání Rady kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

5.       Analýza optimalizace středního školství

K. Ubr stručně komentoval zaslaný podkladový materiál a komentoval celkový přehled a přiložené grafy („Závislost osobních nákladů na žáka na počtu žáků rok 2003“, „Závislost provozních nákladů na žáka na počtu žáků na rok 2003“).

Bylo dohodnuto, že doplněný materiál bude rozeslán členům VVVZ jako příloha zápisu a zařazen na program jednání VVVZ č. 8/2005.

 

Úkol:

Připomínky ke zprávě o optimalizaci středního školství mohou členové zasílat koordinátorce VVVZ, ta je předá OŠMS (Z. Ludvíkovi).

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: VVVZ č. 8/2005

 

Usnesení 034/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

zprávu o optimalizaci středního školství.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

6.       Příprava a realizace grantů z Fondu Vysočiny

Z. Ludvík stručně komentoval tuto problematiku a podkladový materiál, který stručně shrnuje návrhy grantových programů na další období.

K. Ubr doplnil výklad.

 

Usnesení 035/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

zprávu o přípravě grantových programů z Fondu Vysočiny na další období.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

7.       Návrh programu VVVZ na první polovinu roku 2006

Z. Ludvík komentoval a doplnil podkladový materiál, který byl zaslán elektronickou poštou.

 

Usnesení 036/07/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na kalendářní rok 2006.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

8.       Diskuse a různé

K. Ubr informoval o návrhu změny v aktualizaci PRKu, ke které došlo v souvislosti s úpravou legislativy.

Z. Ludvík informoval, o doplňkovém materiálu „Přehled o probíhajících formách a záměrech vysokoškolského studia v kraji Vysočina“.

 

9.       Závěr

Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 8/2005 byl stanoven na pondělí 12. prosince 2005 ve 13:00 v zasedací místnosti KrÚ A 2.21.

 

 

Mgr. Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala: Kateřina Kubová, DiS. dne 22. 11. 2005.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.11.2005 / 28.11.2005

Počet návštěv: 4219
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek