Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

10. říjen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2005

konaného dne 10. října 2005

 

Přítomni:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ladislav Brož;

·        Josef Bulušek;

·        Jaroslav Doležal;

·        Jan Karas;

·        Petr Kesl (předseda);

·        Bohumil Kovanda;

·        Martina Matějková (místopředsedkyně);

·        Pavel Šlechtický;

·        Milan Šmíd;

·        Zdeněk Ludvík (tajemník).

Hosté:

·        Kamil Ubr (odbor školství, mládeže a sportu);

·        Alena Vlachová (odbor školství, mládeže a sportu);

·        Jiří Hrdlička (ředitel Úřadu práce Jihlava).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.      Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.      Informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina – zástupce úřadů práce (Jiří Hrdlička, ředitel Úřadu práce v Jihlavě);

5.      Uplatnění absolventů škol na trhu práce,

6.      Přehled změn v síti škol pro školní rok 2006/2007;

7.      Příprava rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení,

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení

Petr Kesl, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Předseda výboru přednesl program jednání – ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále shrnul závěry z minulého jednání, konstatoval, že všechny úkoly byly splněny. Informoval, že neúčast pana Vaverky byla způsobena technickými problémy - bude přizván na některé z jednání výboru v roce 2006. Optimalizace středního školství bude dnes zmíněna pouze okrajově, na zasedání výboru v listopadu 2005 bude projednána podrobněji.

 

3. Informace z jednání Rady kraje Vysočina

Martina Matějková podala informace z jednání Rady a Zastupitelstva kraje Vysočina – o bodech, které se týkaly problematiky školství:

RK č. 29/2005 (13. 9. 2005)

·        Návrh na odepsání pohledávky;

·        Stanovení platu;

·        Návrh rozpočtového opatření - SOU zemědělské Kamenice nad Lipou;

·        Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT;

·        Letní tábory na Vysočině - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina;

·        Dofinancování evropských projektů v roce 2005;

·        Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina na roky 2005 – 2008;

·        Informace o stavu zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina;

·        Zabezpečení rozvoje Pedagogického centra Vysočina;

·        Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden - srpen 2005.

RK č. 30/2005 (27. 9. 2005)

·        Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2005;

·        Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci;

·        Zabezpečení rozvoje Pedagogického centra Vysočina;

·        Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP;

·        Letní tábory na Vysočině - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina;

·        Dofinancování evropských projektů v roce 2005;

·        Učební a kompenzační pomůcky - návrh rozpočtového opatření a návrh změny rozpočtu PO kraje;

·        Změny v rejstříku škol a školských zařízení;

·        Návrh na stanovení odměny;

·        Kurzy pro získání základního vzdělání, kurzy k získání základů vzdělání;

·        Zabezpečení činnosti krajského koordinátora pro oblast autismu;

·        Povolení výjimky z počtu žáků na třídu.

RK č. 31/2005 (4. 10. 2005)

·        Stanovení platu;

·        Zabezpečení rozvoje Pedagogického centra Vysočina;

·        Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina;

·        Dofinancování evropských projektů v roce 2005;

·        Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - 3.3 OP RLZ.

ZK č. 6/2005 (20. 9. 2005)

·        Dotace na zajištění ICT služeb ve vybraných školách;

·        Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z;

·        Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005 - 2. část;

·        Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium;

·        Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace na podporu integrace romské komunity;

·        Podpora převodu vzdělávacích činností;

·        Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1;

·        Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005;

·        Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214;

·        Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA;

·        Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji;

·        Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně;

·        Návrh na řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích;

·        Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol.

 

Petr Kesl uvedl, že kraj Vysočina získal 2. místo v soutěži Dobrá rada nad zlato s projektem Partnerství pro Vysočinu.

Kamil Ubr sdělil, že probíhá příprava týdne vzdělávání dospělých. Cílem je potřeba vzdělávání dospělých, obsahem soubor různých aktivit, který by měl na tuto problematiku upozornit, všechny akce budou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina.

 

Úkol:

Rozeslat členům výboru seznam akcí, které budou probíhat v rámci týdne vzdělávání dospělých.

Odpovědnost: Kamil Ubr

Termín: ihned po tom, co budou seznam a termíny známy

 

4. Informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina

Petr Kesl vznesl návrh, aby se Jiří Hrdlička z titulu své funkce ředitele Úřadu práce a odborných znalostí zúčastnil rovněž projednávání bodů programu č. 5 a 6. Tento návrh byl 9 hlasy schválen.

Jiří Hrdlička pohovořil o:

·        funkce a činnost Úřadu práce, nárůst činnosti;

·        vývoj a struktura nezaměstnanosti;

·        Operační program rozvoje lidských zdrojů – Úřad práce administruje, popisuje náležitosti, náročnost administrace, dosavadní výsledky;

·        aktivity MPSV ČR v oblasti celoživotního vzdělávání – záměr MPSV ČR na vybudování a vybavení vzdělávacího střediska (jedno na Vysočině, jedno v Moravsko-slezském kraji) – spolufinancování z EU – náplň činnosti toho střediska, důraz na koordinační roli, vzdělávací role je okrajová – projekt by měl být ukončen v listopadu 2006;

·        aktivní politika zaměstnanosti;

Byly vzneseny tyto dotazy:

·        % stabilně odmítajících práci;

·        průzkum potřeby firem a zajištění rekvalifikace;

·        zaměření výše diskutovaného projektu (Jiří Hrdlička: krajské, co nejširší paleta nabídky zaměstnání);

·        vzdělávací centra – jakou logiku má zavést zde dílny (Jiří Hrdlička: projekt je z roku 2000, kdy situace byla jiná);

·        z jakého důvodu přípravu projektu vyhrála německo-britská firma (Jiří Hrdlička: vybírala komise);

·        malá efektivita vynaložených prostředků v projektu;

·        existuje statistika kolik uchazečům sežene zaměstnání ÚP a uchazeč sám;

·        vázne komunikace mezi zaměstnavatelem a úřady práce (Jiří Hrdlička: Úřad práce je se zaměstnavateli neustále v kontaktu, problém je na straně zaměstnavatelů – jejich postup při výběru uchazečů).

 

5. Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Kamil Ubr uvedl, že KrÚ zatím nemá od Úřadu práce aktuální údaje do 30. 9. 2005 - budou předloženy až na příštím jednání výboru. Okomentoval dosavadní údaje, popsal poptávku oborů a uplatnění studentů.

Jiří Hrdlička uvedl, že ředitelé škol dostávají každoročně od Úřadů práce aktuální informace o poptávce na trhu práce.

Petr Kesl vyzdvihl otázku dlouhodobého záměru a rozvoje školství.

 

6. Přehled změn v síti škol pro školní rok 2006/2007

Kamil Ubr komentoval materiál „Přehled žádostí o změnu v rejstříku škol – projednávání podzim 2005“, který členové výboru s předstihem obdrželi. Sdělil, že k výše uvedeným žádostem dosud není stanovisko OŠMS a regionálních partnerů. Dále pohovořil o materiálu „Pravidla pro posuzování změn v síti škol v roce 2005“, který členové výboru rovněž s předstihem obdrželi. Konkrétní změny budou projednávány na příštím jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Martina Matějková pohovořila o dvou filosofických pohledech na výše uvedenou problematiku: liberální (nechat školám volnou roku v jejich přáních ohledně vytváření nových oborů) kontra direktivní řízení ze strany kraje.

Rozvinula se diskuse o těchto filosofických pohledech, členové výboru zmínili slabou vazbu mezi školami a zaměstnavateli. Dále se diskutovalo o materiálu „Pravidla pro posuzování změn v síti škol v roce 2005“.

 

Úkol:

·        Rozeslat pravidla pro posuzování změn v síti škol a přehled žádostí na všechny Úřady práce v kraji k jejich vyjádření.

·        Vyjádření Úřadů práce a stanovisko OŠMS předložit na příštím zasedání výboru.

Odpovědnost: OŠMS

Termín: jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 7/2005 (14. 11. 2005)

 

Odešel Milan Šmíd.

 

Usnesení 025/06/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

·        informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina;

·        informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce;

·        informace o připravovaných změnách v síti škol pro školní rok 2006/2007.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

7. Příprava rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení

Alena Vlachová pohovořila o přípravě rozpočtu na rok 2006, již proběhlo první čtení a konzultace, podrobně popsala obsah návrhu rozpočtu na rok 2006 – kapitola Školství, zdůraznila změny oproti rozpočtu na rok 2005.

Martina Matějková vyzdvihla, že rozpočet na rok 2006 je koncipován jako velmi úsporný.

 

Úkol:

Případné dotazy a požadavky na zaslání či komentování některých částí návrhů rozpočtu na rok 2006 směřovat přes koordinátorku výboru.

Odpovědnost: členové výboru

Termín: trvale

 

Usnesení 026/06/2005/VVVZ

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o přípravě rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

8. Diskuse a různé

Petr Kesl sdělil, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 9. 2005 schválilo nový Jednací řád výborů.

 

Úkol:

Zaslat členům výboru nový Jednací řád výborů schválený Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 20. 9. 2005.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: spolu se zápisem

 

Členové výboru schválili 8 hlasy návrh výjezdního zasedání:

·        Termín: pondělí 14. listopadu 2005 v Hotelové škole ve Velkém Meziříčí

·        Harmonogram: 10:00 – 13:00 vlastní jednání výboru, poté oběd, prohlídka Hotelové školy, pak přechod na Zemědělskou školu ve Velkém Meziříčí, konec programu cca 16 hodin.

·        Hosté: přizvat starostu, místostarostu, vedoucí odboru školství MěÚ Velké Meziříčí, ředitele místních škol a školských zařízení přizvat (seznamovací a diskusní charakter jejich účasti).

 

Úkol:

Zaslat členům výboru plánek místa konání výjezdního zasedání ve Velkém Meziříčí.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: spolu s pozvánkou

 

Petr Kesl sdělil, že v programu zasedání výboru č. 7/2005 budou tyto body: změny v síti škol, plán činnosti výboru na rok 2006 a další body dle Plánu činnosti na rok 2005 a dle aktuálních potřeb.

Kamil Ubr uvedl, že se připravuje hodnocení výsledků ve vzdělávání ve školách, zmínil cíl této akce. Základní školy budou osloveny OŠMS a dostanou vstupní informaci.

Zdeněk Ludvík informoval, že v měsíci listopadu budou v jednotlivých okresech kraje probíhat porady s řediteli a ekonomy škol zřizovaných obcemi. Těchto zasedání se mohou zúčastnit i členové výboru.

 

Úkol:

·        Zaslat členům výboru termíny a místa konání porad s řediteli a ekonomy škol zřizovaných obcemi v jednotlivých okresech.

·        Potvrdit koordinátorce účast na některé z porad s řediteli a ekonomy škol zřizovaných obcemi v jednotlivých okresech – ta pak předá na vědomí tuto informaci Zdeňkovi Ludvíkovi, Petru Keslovi a Martině Matějkové.

Odpovědnost: členové výboru, koordinátorka

Termín: 14. 10. 2005 (pro koordinátorku), 31. 10. 2005 (pro členy výboru)

 

9. Závěr

            Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 7/2005 byl stanoven na pondělí 14. listopadu 2005 od 10:00 ve Velkém Meziříčí.

 

 

Mgr. Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 10. 10. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 11. 10. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.10.2005 / 12.10.2005

Počet návštěv: 4216
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek