Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

12. září 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2005

konaného dne 12. září 2005

 

 

Přítomni:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

-         Ladislav Brož

-         Josef Bulušek

-         Jaroslav Doležal

-         Jan Karas

-         Petr Kesl (předseda)

-         Bohumil Kovanda

-         Martina Matějková

-         Milan Šmíd

-         Zdeněk Ludvík (tajemník)

Hosté:

-         Kamil Ubr (odbor školství, mládeže a sportu)

 

 

Návrh programu:

1.       Zahájení jednání;

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.       Krajská hospodářská komora – Ing. Karel Vaverka, předseda;

5.       Příprava změn v síti škol;

6.       Organizační zajištění školního roku 2005/2006;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr.

 

1.       Zahájení

Petr Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VVVZ), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Z úvodu jednání  omluvil M. Matějkovou.

 

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Předseda VVVZ přednesl program jednání, který byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále shrnul závěry z minulého jednání, konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

 

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina

M. Matějková pohovořila o aktuálních informacích z jednání Rady kraje Vysočina, o bodech, které se týkaly problematiky školství a vzdělávání (zápisy z jednáních rady kraje jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje Vysočina):

RK č. 24/2005 (26. červenec 2005)

-         Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium;

-         Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Podpora romských žáků středních škol;

-         Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005 - 2. část;

-         Návrh na odepsání pohledávky kraje Vysočina;

-         Návrh na odepsání závazků kraje Vysočina;

-         Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace soukromým školám a školským zařízením;

-         Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z;

-         Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - SOU opravárenské Jihlava;

-         Návrh na vyřazení, prodej nepotřebného majetku;

-         Dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - opatření 3.3 OP RLZ;

-         Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů.

RK č. 25/2005 (8. srpen 2005)

-         Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Národní program zdraví;

-         Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;

-         Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2005;

-         Dotace na zajištění ICT služeb ve vybraných školách;

-         Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina na roky 2005 - 2008;

-         Dofinancování evropských projektů v roce 2005;

-         Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace na podporu integrace romské komunity.

RK č. 26/2005 (23. srpen 2005)

-         Změny v rejstříku škol a školských zařízení;

-         Podpora převodu vzdělávacích činností;

-         Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005;

-         Podpora talentované mládeže ve fotbalových klubech kraje Vysočina - zakázka kraje Vysočina;

-         Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ;

-         Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.

RK č. 27/2005 (30. srpen 2005)

-         Příspěvek na stravování studentů Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s.;

-         Návrh na řešení neodhlášených motorových vozidel, vleček a přívěsů zrušeného Školního statku Třebíč;

-         Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 – Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji;

-         Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA;

-         Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT;

-         Statut Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ;

-         Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214.

RK č. 28/2005 (6. září 2005)

-         Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci;

-         Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně;

-         Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;

-         FOND VYSOČINY - Grantový program SPORT PRO VŠECHNY 2006;

-         FOND VYSOČINY - Grantový program VOLNÝ ČAS 2006;

-         Návrh na řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích;

-         Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP.

 

Usnesení 019/05/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o bodech z jednání Rady kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

4.       Krajská hospodářská komora – Ing. Karel Vaverka, předseda

Z důvodu nepřítomnosti zástupce Krajské hospodářské komory nebyl tento bod projednáván.

 

5.       Příprava změn v síti škol

K. Ubr shrnul průběh přípravy změn v síti škol, které se předkládají Krajskému úřadu kraje Vysočina (KrÚ) do 30. 9. každého roku. Případné záměry jsou předkládány dříve (do konce května). V období září – listopadu zástupci KrÚ zpracovávají podněty a předávají je dále na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). V letošním roce došlo ale ke změně v tom, že MŠMT rozhoduje o druzích oborů, ale o kapacitě rozhoduje KrÚ.

Dále stručně komentoval předložený podkladový materiál „Přehled žádostí o změnu v síti škol – projednávání podzim 2005“. Kompletně zpracovaný materiál bude předložen v říjnu VVVZ k projednání.

Závěr z diskuse:

-         rostoucí oblíbenost denního nástavbového studia,

-         systémový přístup v souvislosti se speciálními školami,

-         nezvyšovat kapacity v prvních ročnících středních škol.

 

 

Usnesení 020/05/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

první informaci o žádostech v souvislosti se změnami v síti škol.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

6.       Organizační zajištění školního roku 2005/2006

Z. Ludvík stručně komentoval podkladový materiál „Organizace školního roku 2005/2006 v kraji Vysočina“, který byl členům VVVZ zaslán elektronickou poštou. V této souvislosti se diskutovalo na téma snižování počtů žáků ve školách a o budoucím záměru v oblasti školství.

 

Usnesení 021/05/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informaci o organizačním zajištění školního roku 2005/2006.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

7.       Diskuse a různé

P. Kesl a Z. Ludvík komentovali podkladový materiál „Návrh řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích“. V této souvislosti se také konalo jednání M. Matějkové s náměstkem ministryně školství.

Z. Ludvík upřesnil obě varianty návrhu (A, B) předkládaného Radě kraje Vysočina č. 28/2005 dne 6. 9. 2005 ke schválení.

Na základě stručné diskuse bylo přijato to usnesení:

 

Usnesení 022/05/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

ke schválení

„Návrh řešení vzdělávání, výchovy a herních aktivit dětí a žáků krátkodobě umístěných v nemocnicích“ dle materiálu RK-28-2005-23.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Z. Ludvík komentoval „Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci“. Tato žádost byla předložena Radě kraje Vysočina č. 28/2005 dne 6. 9. 2005 k projednání. Závěrem z diskuse bylo odložení tohoto materiálu. Rada kraje Vysočina si vyžádala stanovisko VVVZ.

M. Matějková stručně komentovala předložené podkladové materiály a vyzvala přítomné k hlasování o usnesení.

V této souvislosti se rozvinula stručná diskuse.

 

Usnesení 023/05/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit dotaci obci Obrataň ve výši 100 tis. Kč na zlepšení podmínek vysokoškolského vzdělávání.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

J. Karas se omluvil z dalšího jednání.

 

P. Kesl pohovořil o „Analýze optimalizace krajského školství“ a doporučil po vypracování této analýzy uspořádat informativní seminář (konferenci). Přítomní podpořili tento návrh.

 

Úkol:

Připravit „Analýzu optimalizaci středního školství“.

Odpovědnost: Z. Ludvík, tajemník VVVZ.

Termín: listopadové zasedání VVVZ 2005.

 

Usnesení 024/05/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

uspořádat seminář, v prvním čtvrtletí roku 2006, v souvislosti s vytvořením „Analýzy optimalizace krajského školství“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

P. Kesl komentoval zasedání komise, která byla v souvislosti s poskytnutím dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol jmenována radou kraje a dne 29. 8. 2005 posoudila zaslané žádosti o dotaci a na základě stanovených kritérií (1. podíl dotace z celkové ceny; 2. počet žáků; 3. cena pomůcky nebo opravy; 4. oprava nebo pořízení) navrhla poskytnutí dotací jednotlivým ZUŠ uvedeným v materiálu RK-28-2005-20, př. 2 v celkové výši 1 mil. Kč. Celkově bylo předloženo 24 žádostí od 17 základních uměleckých škol.

P. Kesl podal návrh na slavnostní, výjezdní zasedání VVVZ č. 7/2005 (14. listopadu 2005). Vyzval přítomné, aby na říjnovém jednání VVVZ č. 6/2005 (10. říjen 2005) předložili své návrhy na toto jednání. Z. Ludvík podal návrh na téma jednání: „Provozní rozpočty krajských škol“.

M. Matějková dále informovala o jednání na MŠMT, v souvislosti s předáním zřizovatelských funkcí Speciální a pomocné školy v Jihlavě směrem od města Jihlavy ke kraji Vysočina. Kraj Vysočina, prostřednictvím radní pro oblast školství M. Matějkové, navrhnul předat zřizovatelské funkce MŠMT a v této souvislosti byl do rukou náměstka ministryně školství předán zpracovaný projekt, který zde byl zanechám pro další jednání.

Z. Ludvík v závěru diskuse upozornil, na důležité informace týkající se oblasti školství, které jsou pravidelně zveřejňovány ve Zpravodaji Krajského úřadu kraje Vysočina. Tento je vydáván v měsíčních periodách, je určen především pro obce a je zveřejněn na internetových stránkách kraje Vysočina.

 

 

8.       Závěr

Předseda VVVZ poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 6/2005 byl stanoven na pondělí 10. října 2005, ve 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zas. místnost 2.21).

Předpokládané termíny jednání do konce roku 2005 byly stanoveny na pondělky 14. listopadu 2005 (VVVZ č. 7/2005, výjezdní zasedání) a 12. prosince (VVVZ č. 8/2005, A 2.21).

 

 

Mgr. Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání VVVZ dne 12. 9. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 15. 9. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.9.2005 / 16.9.2005

Počet návštěv: 4828
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek