Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

13. června 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

konaného dne 13. června 2005

 

Přítomni:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ladislav Brož;

·        Josef Bulušek;

·        Jaroslav Doležal;

·        Jan Karas;

·        Petr Kesl (předseda);

·        Bohumil Kovanda;

·        Martina Matějková (místopředsedkyně);

·        Pavel Šlechtický;

·        Milan Šmíd;

·        Zdeněk Ludvík (tajemník).

Hosté:

·        Miroslav Pech (odbor školství, mládeže a sportu);

·        Alena Vlachová (odbor školství, mládeže a sportu).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.      Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.      Informace o průběhu rozpisu prostředků na přímé výdaje;

Porovnání počtu učitelů MŠ, ZŠ a SŠ s průměrem ČR;

Pravidla pro rozdělování finančních prostředků regionálního školství – přímé náklady;

5.      Informace o přípravě slučování středních škol;

6.      Informace o přijímacím řízení na střední školy;

7.      Informace o postupu při aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení

Petr Kesl, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Předseda výboru přednesl program jednání – ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále shrnul závěry z minulého jednání, konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

3. Informace z jednání Rady kraje Vysočina

Martina Matějková podala informace z jednání Rady kraje Vysočina – o bodech, které se týkaly problematiky školství:

RK č. 18/2005 (24.5. 2005)

·        Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Dotace na sportovní gymnázium;

·        Dotace na zajištění připojení škol k internetu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) Projektu P III – Infrastruktura;

·        Návrh na snížení osobního příplatku;

·        Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005.

RK č. 19/2005 (31.5. 2005)

·        Žádost o finanční příspěvek pro účastníky republikového finále a mistrovství světa;

·        FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 150/95/05);

·        Finanční prostředky pro organizátora ceny Talent Vysočiny 2005;

·        Prostorové zajištění činnosti Pedagogického centra Vysočina.

RK č. 20/2005 (7. 6. 2005)

·        Stanovení platu

·        Odchylky počtu učitelů od průměru ČR;

·        Změny v rejstříku škol a školských zařízení;

·        Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina;

·        Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ;

·        Souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě;

·        Rozvojový program MŠMT Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně.

 

4. Informace o průběhu rozpisu prostředků na přímé výdaje

Porovnání počtu učitelů na MŠ, ZŠ a SŠ s průměrem ČR

Pravidla pro rozdělování finančních prostředků regionálního školství – přímé náklady

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Odchylka počtu učitelů mateřských škol od průměru ČR“.

Problematika rozpisu prostředků na přímé výdaje byla projednávána již na minulém zasedání výboru (členové obdrželi podkladové materiály k ZŠ a SŠ). Předseda shrnul závěry tohoto projednávání.

Zdeněk Ludvík a Alena Vlachová informovali o:

·        ukončení dohodovací řízení s obcemi III. stupně;

·        dokončuje se rozdělení rezerv ZŠ a SŠ.

·        údaje pro výpočet byly vzaty z oficiálních statistických údajů, které dodaly školy;

·        obsah vyhlášky o krajských normativech (jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů, členění krajských normativů a vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů; zásady pro zvýšení krajských normativů; zásady pro zveřejnění krajských normativů; společná ustanovení; komentuje obsah přílohy k vyhlášce);

·        směrnice MŠMT ČR;

·        průběh rozpisu rozpočtu přímých výdajů (republikové normativy, krajské normativy, priority v rozpočtovém zabezpečení, z čeho vychází normativní metody, důvody pro možné nenormativní navýšení normativního objemu rozpočtu školy; příplatek za „nadúvazkové“ hodiny; úhrada výdajů za činnost účetní a mzdové účetní (nebude prováděn školám přesun mzdových prostředků do ONIV);

·        předložené zásady vycházejí z právních předpisů a zásad platných v roce 2005.

Diskutovalo se o:

·        výpočet normativů;

·        financování vícenákladů;

·        způsob financování mzdové účetní ve školách;

·        odchylka počtu učitelů v MŠ od průměru ČR;

·        návrh: v materiálu „Zásady pro rozpis přímých výdajů na vzdělávání (pracovní materiál)“ podrobněji rozvést odstavec č. 2 (krajské normativy).

Předseda výboru přednesl návrhy na úpravu Zásad. Dále doporučil zpřesnění informací, které jdou školám. Martina Matějková doporučila nezasahovat do tohoto materiálu, neboť je to výkon státní správy. Pokud budou přímé výdaje v RUD, pak bude do toho samospráva zasahovat.

 

Členové výboru poděkovali OŠMS za kvalitně odvedenou práci.

 

Usnesení 012/04/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o průběhu rozpisu prostředků na přímé výdaje.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

5. Informace o slučování středních škol

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladové materiály:

·        Úpravy sítě středních škol (příprava návrhů pro nejbližší období);

·        Přehled záměrů úprav sítě středních škol a školských zařízení – projednávání červen 2005.

Zdeněk Ludvík podrobně okomentoval přípravu návrhů úpravy sítě středních škol pro nejbližší období a tlumočil stanoviska ředitelů a měst, kterých se to týká. Jedná se o tyto návrhy:

·        Bystřice nad Pernštejnem – školní statek BP sloučit s SZeŠ a SOUopr. BP a využít pro odborný výcvik (zemědělství, turistický ruch v zemědělské krajině, případně opravárenství), nevyužitelné prostory opustit;

·        Jihlava – sloučit ISŠ obchodní JI (Havlíčkova) a SOŠ a SOU JI (K. Světlé) – vytvoření páteřního oborově zaměřeného subjektu (obchod – podnikání – služby, obdoba HB);

·        Pelhřimov – sloučit Domov mládeže PE (Friedova) se SPŠ SOU (Friedova) PE – systémové opatření, domov mládeže přímo sousedí se školou, perspektivně možno opustit druhou budovu domova mládeže školy;

·        Třebíč – sloučit SŠ technická TR (Curieových) a SOU řemesel (Demlova) TR – dokončení páteřního oborově zaměřeného subjektu (technické obory, obdoba PE).

Jan Karas za sebe a město Třebíč vyslovil nesouhlas se sloučení škol SŠ technická TR (Curieových) a SOU řemesel (Demlova) TR. Rozhodnutí o sloučení považuje za předčasné. Martina Matějková tlumočila stanoviska obou škol (ta menší nesouhlasí – chce odklad, ta větší kvituje sloučení - chce co nejdříve); nové sloučené vedení ovlivní školní rok 2006-2007 a přijímací řízení 2007-2008 ( v tomto roce nastane předpokládaný pokles).

Pavel Šlechtický kvitoval sloučení škol ISŠ obchodní JI (Havlíčkova) a SOŠ a SOU JI (K. Světlé).

Bohumil Kovanda za sebe i za město Pelhřimov vyslovil nesouhlas se sloučením Domova mládeže PE (Friedova) se SPŠ SOU (Friedova) PE. Martina Matějková uvedla, že stejný model funguje na mnoha místech a bez problémů.

Diskutovalo se o:

·        výměna praktických poznatků ze slučování škol a domovy mládeže;

·        problém správného načasování slučování;

·        výhody a nevýhody slučování.

 

Usnesení 013/04/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

sloučení ISŠ obchodní JI (Havlíčkova) a SOŠ a SOU JI (K. Světlé).

Usnesení bylo přijato (8 pro, 1 se zdržel, 0 proti).

 

Návrh usnesení

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

sloučení SŠ technická TR (Curieových) a SOU řemesel (Demlova) TR.

Usnesení nebylo přijato (2 pro, 1 proti, 6 zdrželo).

 

Návrh usnesení

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

sloučení Domova mládeže PE (Friedova) se SPŠ SOU (Friedova) PE.

Usnesení nebylo přijato (2 pro, 1 proti, 6 se zdrželo).

 

Usnesení 014/04/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

sloučení školní statek BP sloučit s SZeŠ a SOUopr. BP.

Usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

 

Zdeněk Ludvík pohovořil o úpravě sítě dalších škol a školských zařízení – popsal důvody úpravy a z toho plynoucí úspory.

Diskutovalo se o:

·        smluvní vztahy;

·        informovanost veřejnosti;

·        jak to je postiženo v novém školském zákoně;

·        role herního terapeuta;

·        zdůraznění závažnosti věci ukončení činnosti škol při nemocnicích;

·        ošetření a vazba finančních prostředků herních terapeutů – bude zajištěno smluvně, budou to účelové finanční prostředky.

 

Usnesení 015/04/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

souhlasí

s transformací školských zařízení při nemocnicích dle předloženého materiálu OŠMS.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (1 proti, 1 se zdržel).

 

6. Informace o přijímacím řízení na střední školy

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladové materiály:

·        Předběžné strategie přijímání žáků do 1. ročníku středních škol v roce 2005 (tabulka);

·        Přehled volných míst na středních školách v kraji Vysočina po 1. kole přijímacího řízení v roce 2005.

Zdeněk Ludvík tyto materiály okomentoval.

Rozvinula se diskuse k tabulkové části materiálu (Předběžné strategie přijímání žáků do 1. ročníku středních škol v roce 2005).

 

Usnesení 016/04/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o přijímacím řízení na střední školy.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

7. Informace o postupu při aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina

Členové výboru s předstihem obdrželi podkladový materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina (pracovní verze)“.

Zdeněk Ludvík tento materiál okomentoval. Sdělil, že se jedná o aktualizaci dlouhodobého záměru.

 

Usnesení 017/04/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o postupu při aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

8. Diskuse a různé

Úkol:

Všechny materiály pro jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zasílat členům přes koordinátorku Kateřinu Kubovou.

Odpovědnost: předseda, členové, tajemník, OŠMS

Termín: trvale

 

Josef Bulušek otevřel diskusi k tomu, zda Svaz měst a obcí zavinil dvoukolejnost přímých nákladů ve školství a financování školství zapracováné v RUD.

 

9. Závěr

            Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 5/2005 byl stanoven na pondělí 12. září 2005 od 13:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zas. místnost 2.21).

 

 

Mgr. Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 13. 6. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 22. 6. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.7.2005 / 13.7.2005

Počet návštěv: 4344
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek