Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005

16. květen 2005
 

 
 

Zápis ze zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005

konaného dne 16. května 2005

 

Přítomni:

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

·        Ladislav Brož;

·        Josef Bulušek;

·        Jaroslav Doležal;

·        Jan Karas;

·        Petr Kesl (předseda);

·        Bohumil Kovanda;

·        Martina Matějková (místopředsedkyně);

·        Pavel Šlechtický;

·        Milan Šmíd.

Hosté:

·        Kamil Ubr (odbor školství, mládeže a sportu);

·        Alena Vlachová (odbor školství, mládeže a sportu);

·        Radoslav Kučera (CZESHA).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.      Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.      CZESHA – Ing. Radoslav Kučera;

5.      Informace o přípravě slučování středních škol;

6.      Informace o průběhu rozpisu prostředků na přímé výdaje;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení

Petr Kesl, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

Předseda omluvil absenci tajemníka výboru z důvodu účasti na jednání v Brně v souvislosti s problematikou naplnění strojírenských oborů.

 

2. Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Předseda výboru přednesl program jednání – ten byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Dále shrnul závěry z minulého jednání, konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

 

3. Informace z jednání Rady kraje Vysočina

Martina Matějková podala informace z jednání Rady kraje Vysočina – o bodech, které se týkaly problematiky školství:

RK 15/2005

·        Návrh na povolení úlevy z povinnosti odvést odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z neoprávněně použitých finančních prostředků;

·        Změna závazných ukazatelů na rok 2005.

RK 16/2005

·        Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z;

·        Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005;

·        Dotace na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ);

·        Změny ve zřizovacích listinách domovů mládeže;

·        Změny ve zřizovacích listinách základních uměleckých škol;

·        Změny ve zřizovacích listinách dětských domovů;

·        Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72;

·        Stanovisko kraje ke zřízení odloučeného pracoviště 1. Kladenské soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) s.r.o. v Černovicích;

·        Rozvojový program MŠMT "Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného zařízeními zřizovanými kraji";

·        Dofinancování evropských projektů v roce 2005.

RK 17/2005

·        Návrh stipendijního řádu škol zřizovaných krajem Vysočina;

·        Návrh na zřízení školských rad, návrh volebního řádu pro volby do školských rad a návrh počtu členů školských rad pro školy zřizované krajem Vysočina;

·        Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP;

·        Oceňování talentovaných žáků a studentů v kraji Vysočina;

·        Stanovení výše platu;

·        Udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádostí škol zřizovaných krajem Vysočina o finanční podporu v rámci systémového projektu z programů ESF;

·        Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti;

·        Návrh na odvolání ředitelky;

·        Financování „Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005“ vyhlášených MŠMT.

 

4. CZESHA – Ing. Radoslav Kučera

Předseda výboru představil Radoslava Kučeru, předsedu Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA.

Radoslav Kučera přiblížil přítomným náplň, funkci a činnost Unie školských asociací ČR – CZESHA. Podrobně pohovořil o základních a aktuálních problémech, kterými se CZESHA zabývá:

·        nová školská legislativa;

·        financování škol (oblast provozní, nárůst mandatorních výdajů, mzdová oblast – problematika normativů, snižování nenárokových složek platu, valorizace příplatků, podhodnocené normativy na vzdělávání dospělých, personální oblast – směrnice pro snižování počtu pracovníků, proplácení přespočetných hodin, optimalizace sítě škol – dopad na žáky, organizační a finanční hledisko, další kroky by měly vycházet ze zkušeností z předchozích etap);

·        soukromé školy nepociťují dostatečnou podporu a prostor ze strany kraje;

·        učňovské školství.

 

5. Informace o přípravě slučování středních škol

Členové výboru obdrželi podkladové materiály „Úpravy sítě středních škol – posilování středních škol – příprava návrhů na nejbližší období a přehled záměrů na rok 2005“.

Martina Matějková sdělila, že jsou plánovány 3 vlny optimalizace sítě středních škol - podrobný materiál s rozpisem bude výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost předložen na jednání č. 4/2005. Pohovořila všeobecně o cílech a záměrech úprav sítě středních škol, uvedla, že jsou pro nejbližší období vytipována 4 slučování, na kterých odbor bude pracovat a předloží je poté výboru k projednání. Pohovořila rovněž o možnostech úpravy dalších škol a školských zařízení:

·        ukončení činnosti škol při nemocnicích;

·        systémové řešení poradenských služeb (pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center);

·        systémová podpora měst při přejímání základních škol (dříve zvláštní školy) a základních škol speciálních (dříve pomocné školy) – velmi malé školy, jako samostatné jsou obtížně financovatelné a řiditelné.

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse, do které se zapojil i Radoslav Kučera, který tlumočil k daným tématům stanovisko Unie školských asociací ČR – CZESHA. Hovořilo se o těchto tématech:

·        problematika školských statků;

·        problematika herního terapeuta (částečně mají v náplni i zdravotní sestry);

·        slučování 4 výše zmiňovaných škol (odůvodnění, podklady);

·        snižování počtu pracovníků ve školách (2% jsou nesmyslná);

·        při optimalizaci sítě škol klást důraz především na dopad na žáky;

·        mzdové prostředky ve školství;

·        proces slučování škol, přínos, vyhodnocení a zpětná vazby sloučených škol;

·        tlumočení osobních zkušeností členů výborů;

·        problematika slučování nesourodých typů škol;

·        termín slučování (nebylo by lépe, aby korespondoval se školním rokem) – datum 1.1. je dobré z ekonomického hlediska, dává i prostor novému vedení školy organizačně zasáhnout;

·        důraz na individuální postup v optimalizaci sítě škol;

·        důraz na zachování pestrosti nabídky škol;

·        výhledové možnosti;

·        regionální charakter a význam škol;

·        sociálně-patologické jevy ve školách;

·        spolupráce škol a pedagogů;

·        financování přímých nákladů ve školství prostřednictvím RUD (názor CZESHY – přiklání se k názoru dát peníze zřizovateli);

·        možnost optimalizace nejen sítě škol, ale i oborů  – politicky neprůchodné, velké školy vytvoří lepší zázemí a mohou udělat řadu věcí;

·        proplácení přespočetních hodin pedagogů;

·        valorizace příplatků;

·        podhodnocené normativy na vzdělávání dospělých;

·        mandatorní výdaje ve školách.

 

Z jednání odešla Martina Matějková a Radoslav Kučera.

 

Závěr:

·        Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost vyslechl názory a připomínky Radoslava Kučery, předsedy Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA, a kladně zhodnotil přínos jeho účasti na jednání výboru.

·        Optimalizace sítě škol je nutná, nezbytný je však lidský, citlivý přístup a zlepšení vzájemné komunikace v této věci.

·        Předseda vyzval členy výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, aby se dle plánu činnosti výboru, zúčastňovali jednání při slučování škol.

 

Usnesení 009/03/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

žádá

tajemníka výboru o předložení programu jednání o optimalizaci sítě středních škol v rámci kraje (konkrétní termíny).

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Usnesení 010/03/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

konkretizovat důvody pro slučování škol a předpokládané výstupy.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Informace o průběhu rozpisu prostředků na přímé výdaje

Alena Vlachová uvedla, že dle krajských normativů byl proveden první rozpis prostředků na přímé výdaje. Zdůraznila, že krajský úřad ctil připomínky pověřených obcí III. stupně. Pohovořila o aktivitách ve školách, které nejsou pokrývány (volnočasové aktivity, rozšířená výuka, nadúvazkové hodiny), o pokrytí asistentů pedagoga. Zdůraznila dopad rozpisu prostředků na snižování pracovníků ve školství.

Podrobně pohovořila o vlády č. 467 ze dne 20. 4. 2005 – na žádost MŠMT bylo rozhodnuto o výšení rozpočtu resortu na rok 2005 o 312 mil. Kč. Ekonomická sekce navrhla způsob rozdělení prostředků ve dvou variantách:

·        Varianta 1 – rozpis 1/3 zdrojů úměrně celkovému počtu žáků a 2/3 úměrně hustotě počtu žáků ZŠ;

·        Varianta 2 – rozpis ¼  zdrojů úměrně celkovému počtu žáků a ¾ úměrně hustotě počtu žáků ZŠ.

Alena Vlachová uvedla, že kraj Vysočina se přiklání k variantě 2 (je pro kraj výhodnější).

 

            Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·        varianty rozdělení finančních prostředků;

·        úloha ředitele v problematice rozpisu prostředků na přímé výdaje;

·        tlumočení názorů ředitelů škol;

·        nastavení parametrů pro normativy.

 

Závěr:

Projednání problematiky rozpisu prostředků na přímé výdaje bude znovu zařazena na program jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 4/2005.

 

7. Diskuse a různé

Kamil Ubr rozdal přítomným podkladový materiál „Odchylka počtu učitelů od průměrů ČR – pracovní verze“ včetně tabulek, které zachycují odchylky v počtu učitelů v základních a středních školách mezi průměrným stavem v ČR a stavem vykazovaným školami.

Kamil Ubr a Alena Vlachová tento materiál a tabulky podrobně komentovali, popsali výchozí zdroje a postup pro zpracování výše zmiňovaných materiálů. Ze srovnání lze usuzovat, že počet učitelů v základních školách převyšuje průměr v ČR. Vzhledem k uvedeným skutečnostem by se průměrná mzda učitelů měla v roce 2005 pohybovat pod průměrem v ČR (za rok 2004 byla o 2% nižší).

 

Usnesení 011/03/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bera na vědomí

informaci o pracovní verzi materiálu „Odchylka počtu učitelů od průměrů ČR“ včetně tabulek, které zachycují odchylky v počtu učitelů v základních a středních školách mezi průměrným stavem v ČR a stavem vykazovaným školami.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

8. Závěr

            Předseda výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 4/2005 byl stanoven na pondělí 13. června 2005 od 13:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zas. místnost 2.21).

 

 

Mgr. Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 16. 5. 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 24. 5. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.5.2005 / 31.5.2005

Počet návštěv: 4333
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek