Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

18. duben 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

konaného dne 18. dubna 2005

 

Přítomní:

-         Ladislav Brož

-         Josef Bulušek

-         Jaroslav Doležal

-         Jan Karas

-         Petr Kesl (předseda)

-         Bohumil Kovanda

-         Martina Matějková (místopředsedkyně)

-         Pavel Šlechtický

-         Milan Šmíd

-         Zdeněk Ludvík (tajemník)

hosté:

-         Kamil Ubr (vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, odbor školství, mládeže a sportu)

-         Alena Vlachová (vedoucí oddělení ekonomiky školství, odbor školství, mládeže a sportu)

 

Návrh programu:

1.       Zahájení jednání;

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení;

3.       Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

4.       Informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina – zástupce úřadů práce (Ing. Jiří Hrdlička, ředitel Úřadu práce v Jihlavě);

5.       Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004;

6.       Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem;

7.       Systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;

8.       Plán práce VVVZ na rok 2005;

9.       Diskuse a různé;

10.   Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

P. Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VVVZ) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. V úvodu omluvil M. Matějkovou, která se z důvodu dalších pracovních povinností omluvila ze zahájení jednání.

 

2.       Schválení programu jednání, kontrola usnesení

Předseda přednesl upravený program jednání, který byl přítomnými schválen.

Z důvodu nepřítomnosti J. Hrdličky byl bod č. 4 „Informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina“ přesunut na další jednání VVVZ. Bod č. 3 „Informace z jednání Rady kraje Vysočina“ byl z důvodu dočasné nepřítomnosti M. Matějkové přesunut na závěr jednání. Bod č. 7 „Systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol“ byl doplněn o část b „Zásady pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením“.

 

3.       Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004

Z. Ludvík stručně uvedl tento materiál a předal slovo K. Ubrovi, který komentoval výroční zprávu a pohovořil o procesu přípravy „Výroční zprávy o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004“. Pohovořil o zapracování připomínek, které byly na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina vzneseny.

K tomuto bodu se rozvinula krátká diskuse.

 

Usnesení 003/002/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

„Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

4.       Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Z. Ludvík stručně uvedl tuto problematiku a předal slovo A. Vlachové, která dle podkladového materiálu informovala o hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Školství, které skončilo za tok 2004 zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 7.801,1 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 8.476,8 tis. Kč vznikl úsporou provozních prostředků (př. úspora nákladů, tržby z pronájmů, produktivní činnosti žáků apod.). Zhoršený hospodářský výsledek vykázal Školní statek Bystřice nad Pernštejnem ve výši 675,7 tis. Kč. Ztráta byla způsobena odepsáním nedobytných pohledávek v celkové výši 898 tis. Kč.

Z. Ludvík doplnil výklad a pohovořil o zpětné vazbě k ředitelům škol a školských zařízení.

K tomuto bodu se rozvinula krátká diskuse.

 

Usnesení 004/002/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

„Zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

5a.       Systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

Z. Ludvík stručně uvedl tento materiál.

K. Ubr komentoval podkladový materiál „Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol“, který byl přítomným rozeslán elektronickou poštou. Tyto zásady byly již projednány Radou kraje Vysočina, ta si však vyžádala stanovisko VVVZ a Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina.

 

K tomuto tématu se rozvinula diskuse:

-         počet ZUŠ v kraji Vysočina (25),

-         finanční rámec dotace,

-         procento podílu dotace na celkovém finančním objemu,

-         vhodnost dotace pro soukromé ZUŠ,

-         možnosti převzetí ZUŠ obcemi,

-         možnosti snížení podílu dotace,

-         možnost rozšíření na větší počet pomůcek,

-         možnost nastavení dotace na finanční objem pomůcek, ne na kusy pořizovaných učebních pomůcek,

-         možné množství žádostí v konfrontaci s finančním objemem.

 

Usnesení 005/002/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

„Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol“, se zněnou čl. 6, bod 2 ve výši „max. 80 %“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Usnesení 006/002/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

navýšení celkové výše dotací v jednom kalendářním roce (čl. 3, bod 2) na 1.500.000 Kč dle materiálu týkající se „Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol“.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 2, zdržel se 1.

 

5b.       Zásady pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením

K. Ubr stručně komentoval podkladový materiál a vyzval přítomné k jeho připomínkování.

 

Usnesení 007/002/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

„Zásady pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

6.         Plán práce VVVZ na rok 2005

Předseda VVVZ předložil přítomným upravený „Plán práce VVVZ na rok 2005“.

 

Usnesení 008/002/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

„Plán práce Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005“ a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina

schválit

„Plán práce Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Na jednání se dostavila M. Matějková.

 

7.                  Informace z jednání Rady kraje Vysočina;

M. Matějková pohovořila o aktuálních informacích z jednání Rady kraje Vysočina a konstatovala, že zápisy z těchto jednání jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje Vysočina.

 

8.                  Diskuse a různé

Z. Ludvík pohovořil o aktuální situaci z oblasti školství a informoval o přijímacím řízení na střední školy a možnostech studentů, kteří by nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení. V této souvislosti poukázal na internetové stránky kraje Vysočina, kde je zveřejněn přehled školských zařízení a seznam volných míst pro uchazeče o studium.

K tomuto budu se rozvinula krátká diskuse.

Členové VVVZ vzali informaci tajemníka na vědomí.

Z. Ludvík dále komentoval podkladový materiál, který byl přítomným zaslán elektronickou poštou a předložil statistický přehled krajského a obecního školství.

 

Spolu s A. Vlachovou pohovořili o:

-         vývoji přímých výdajů – celkem NIV (v rozmezí let 2001 – 2005),

-         porovnání objemů rozpočtu.

J. Karas vznesl připomínku na počty žáků v jedné třídě.

M. Matějková podpořila názor dalších členů výboru a vyzvala odbor školství k vytvoření materiálu, který řeší limit zaměstnanců ve školských zařízení. A tím by pak mohlo být vydáno doporučení pro oblast základního školství.

Stanovisko výboru:

VVVZ doporučuje řešení přímých nákladů problematických školských zařízení a žádá tajemníka VVVZ o stanovení pravidel pro rozdělování finančních prostředků na mzdy a předložit je na dalším jednání VVVZ a následně seznámit s nimi školská zařízení v kraji.

 

K. Ubr informoval o žádosti soukromé kladenské školy o otevření oboru dálkového studia v Černovicích na Vysočině. V této souvislosti je nutné zpracovat materiál, který bude předložen VVVZ ke schválení.

 

9.                  Závěr

V závěru poděkoval předseda VVVZ všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005 bylo stanoveno na pondělí 16. 5. 2005, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina A 2.21.

 

 

Mgr. Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání VVVZ č. 1/2005 dne 18. 4. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 22. 4. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.4.2005 / 25.4.2005

Počet návštěv: 4156
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek