Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

14. březen 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 14. března 2005

 

Přítomni:

členové:

-         Ladislav Brož

-         Josef Bulušek

-         Jaroslav Doležal

-         Jan Karas

-         Petr Kesl (předseda)

-         Bohumil Kovanda

-         Martina Matějková (místopředsedkyně)

-         Pavel Šlechtický

-         Milan Šmíd

-         Ludvík Zdeněk (tajemník)

 

hosté:

-         Miloš Vystrčil (hejtman kraje Vysočina)

-         Kamil Ubr (vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, odbor školství, mládeže a sportu)

-         Alena Vlachová (vedoucí oddělení ekonomiky školství, odbor školství, mládeže a sportu)

 

 

Návrh programu:

1.       Zahájení jednání;

2.       Organizační záležitosti;

3.       Schválení programu jednání;

4.       Metodika rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina;

5.       Informace z jednání rady kraje;

6.       Plán práce výboru;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr.

 

 

1.       Zahájení jednání

P. Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen VVVZ) přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že VVVZ je usnášení schopný.

V úvodu prvního zasedání se členové VVVZ vzájemně představili.

 

2.       Organizační záležitosti

Přítomní obdrželi v písemné podobě tabulku s kontaktními údaji o členech VVVZ, Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina, výňatek ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění a stručný materiál týkající se cestovních náhrad.

Přítomní se dohodli na elektronické komunikaci v souvislosti se zasíláním pozvánek, zápisů a podkladových materiálů k jednání.

P. Kesl pohovořil o činnosti výborů zastupitelstva a upřesnil jejich působnost.

 

3.       Schválení programu jednání

Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

4.       Metodika rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina

Z. Ludvík podal základní informaci o metodice rozpisu rozpočtu regionálního školství (rozpis pro organizace zřizované obcemi a krajem). Stručně komentovat tuto problematiku:

 

1.       Legislativní a organizační změny, které mají vliv na rozpočet regionálního školství

-         zákon 561/2004 Sb., školský zákon,

-         nové vyhlášky související se vznikem školského zákona (celkem 26 vyhlášek),

-         zákon 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících,

-         Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., na rok 2005 (dále jen směrnice),

-         Vyhláška MŠMT, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, (dále jen vyhláška).

 

2.       Úroveň rozpisu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) ‑ krajské úřady

-         Rozpis je zabezpečován na základě tzv. republikových normativů ve čtyřech věkových kategoriích, dětí, žáků a studentů, na základě statistických výkonů vykazovaných školami zřizovanými obcemi a krajem, jednotlivé republikové normativy jsou

-         děti od 3 do 5 let,

-         žáci od 6 do 14 let,

-         studenti od 15 do 18 let,

-         studenti od 19 – 21 let.

-         Do normativů nejsou započítávány výkony jiných forem studia než denních (dálková, externí …), nejsou započítávány výkony denní formy nástavbových studií, dětských domovů, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže, pedagogicko psychologických poraden, speciálních pedagogických center, jídelen a další, všechny tyto činnosti jsou však také z těchto Republikových normativů placeny také, není tedy v žádném případě možné zachovat krajský normativ na jednotlivé kategorie škol ve výši Republikového normativu. Celkový objem finančních prostředků přímého financování je pro kraj Vysočina cca 3 mld. 400 mil. Kč. Z těchto prostředků jsou mimo jiné placeny mzdy a odvody do zdravotních a sociálních fondů, fondu FKS za cca 12 tisíc pracovníků a dále náklady související s pracovně právními záležitostmi (např. odstupné,…) a náklady na vzdělávání těchto pracovníků a náklady na učební pomůcky, jejichž pořízení je povinné na základě předpisů (např. pro žáky 1. ročníků), podrobněji viz školský zákon § 161.

-         Byl rozdán materiál, který je přílohou zápisu č. 1, ukazující na pokles výkonů v jednotlivých kategoriích republikových normativů za poslední tři roky (největší pokles vykazují žáci ve věku 6 –15 let, a to za poslední tři roky téměř 6,5 tisíce žáků.

-         Bylo upozorněno, že v roce 2005 již MŠMT nepoužívá tzv. mezikrajské korekce, a tedy nevyrovnává rozdíly týkající se struktury a velikosti škol mezi jednotlivými kraji. Pro kraj Vysočina to znamená meziroční snížení o cca 16 mil. Kč. Mezi rokem 2002 a rokem 2005 tak postupně došlo ke snížení roční dotace pro kraj Vysočina z původních 64 mil Kč (2 % ročního rozpočtu) na 0 Kč!

-         Bylo upozorněno na změny poklesu žáků v souvislosti se změnou hranic kraje (odchod 9‑ti škol do Kraje Jihomoravského, cca 700 žáků ZŠ a 200 dětí z MŠ), pro řešení přímých nákladů pro zařízení jako např. ZUŠ, DDM, Ped. psych. poradny, Spec. ped. centra to znamená snížení dotace o cca 3 mil. Kč, které byly řešeny z rozdílu mezi Republikovým normativem na tyto žáky a děti a normativem krajským na tyto ZŠ a MŠ.

-         Bylo upozorněno na to, že v roce 2004 mělo ze škol v kraji na základě poklesu počtu žáků odejít celkem 360 pracovníků, ve skutečnosti odešlo pouze 170.

-         Byla podána informace, že na základě dalšího poklesu žáků (především základních škol), má být snížen počet pracovníků  regionálního školství v průběhu roku 2005 o 466 pracovníků, z toho cca 105 však již odešlo v souvislosti se změnou hranic kraje.

 

3.       Úroveň rozpisu rozpočtu KrÚ – školy, role pracovníků pověřených obcí s rozšířenou působností III. stupně

-         byl objasněn vznik metodiky rozpisu rozpočtu – je na webových stránkách kraje Vysočina, materiály odborů – odbor školství, mládeže a sportu (vyvěšeno od 28. 2. 2005),

-         byl objasněn postup rozpisu, podle výše uvedené směrnice MŠMT a role jednotlivých partnerů, včetně možnosti ředitelů škol na tzv. dohadovacím řízení a stručně vysvětleny pravidla dohadovacího řízení. (podrobně viz směrnice a metodika rozpisu),

-         vytvoření rezervy dle směrnice (v současné době 2,1 % z prostředků na platy),

-         v současné době byly stanoveny krajské normativy, pomocí nich propočítán rozpočet pro jednotlivé školy, obcím III bylo pro školy a školská zařízení v jejich správním obvodu napočítáno navýšení o 1,5 % pro zabezpečení návrhů mimonormativních problémů u škol a školských zařízení v jejich spádové oblasti. Návrhy budou předkládány ke konečnému schválení (neschválení) na odbor školství. Podle školského zákona tyto tzv. přímé náklady přiděluje Krajský úřad, respektive je tím pověřen odbor školství, mládeže a sportu, jedná se o výkon státní správy,

-         ředitelé škol mají možnost při nesouhlasu s rozpisem rozpočtu předložit vlastní návrh, tento bude v tzv. dohadovacím řízení (pravidla jsou ve směrnici) projednán a posouzen pracovníky obcí III a pak v případě souhlasu jej pracovníci obce III předloží jako svůj požadavek odboru školství, mládeže a sportu. Ten buď požadavek potvrdí, nebo v případě nesouhlasu sepíše protokol, v němž budou uvedeny návrhy konkrétních opatření, které má ředitel školy provést, tak aby byl rozpočet pro tuto školu dostatečný.

Závěrem byly zodpovězeny některé dotazy týkající se rozpisu rozpočtu a postupu podle nového školského zákona, např. financování a souhlasy s ped. asistenty, financování dětí s vývojovými poruchami učení, problematika rozdílu normativů mezi malými a velkými školami, problematika mimonormativního financování u organizací do 10 zaměstnanců a další.

Do jednání vstoupil hejtman kraje Vysočina, který komentoval činnost výboru v minulých letech. Pohovořil o situaci ve školství a o tzv. optimalizaci školství. Vyslovil se k pozitivní spolupráci s VVVZ.

Následovala diskuse k obecným problémům financování regionálního školství, zákona o rozpočtovém určení daní (nepřevedení financování škol do RUD).

M. Matějková upozornila na některé změny týkající se školství a v souvislosti s touto problematikou poukázala na kompetence krajů.

A. Vlachová pohovořila o reformě školství a o současném stavu školství.

Hejtman se z časových důvodů omluvil z dalšího jednání.

 

Usnesení 001/001/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci OŠMT o Metodice rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina

Usnesení přijato 8 hlasy. Proti 0, zdržel se 0.

(M. Matějková byla dočasně mimo zasedací místnost)

 

Úkol: Předložit VVVZ přehled čerpání přímých nákladů a rozdělování finančních prostředků v oblasti školství od roku 2003 a přehled vývoje normativů za uplynulé dva roky.

Odpovědnost: tajemník VVVZ

Termín: květen 2005

 

5.       Informace z jednání rady kraje

M. Matějková pohovořila o činnosti Rady kraje Vysočina v novém volebním období. Upřesnila proces schvalování výroční zprávy z oblasti školství, která bude schvalována dne 15. 3. 2005 Radou kraje Vysočina a 29. 3. 2005 projednána na Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Konkrétně komentovala jednotlivé body týkající se školství (př. dětská olympiáda, vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny „Mezinárodní programy 2005“, návrh na zřízení školských rad a jejich volební řád – vráceno k přepracování, otevření krajských sportovišť veřejnosti) a dále odkázala na zápisy ze zasedání Rady kraje Vysočina, které jsou zveřejněny na www stránkách kraje.

J. Karas vznesl připomínku v souvislosti s otevřením krajských sportovišť – uzavírání dohod na dobu určitou.

M. Matějková jako reakci upřesnila, že dohody jsou na dobu určitou, z důvodu finančních možností, schválených zastupitelstvem kraje vždy na příslušný kalendářní rok.

 

Usnesení 002/001/2005/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci radní kraje M. Matějkové.

Usnesení přijato 9 hlasy. Proti 0, zdržel se 0.

 

Přítomní s dohodli, že bod „Informace z jednání Rady kraje Vysočina“ bude zařazen jako pravidelný bod jednání VVVZ.

 

6.       Plán práce výboru

Předseda VVVZ předložil koncept plánu činnosti VVVZ, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Vyzval přítomné k připomínkám. Doplněný plán bude předložen Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.

 

7.       Diskuse a různé

K. Ubr stručně komentoval informativní materiál, který byl členům VVVZ zaslán elektronickou poštou – přehled záměru změn v rejstříku škol, Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání 2005.

 

8.       Závěr

V závěru poděkoval předseda VVVZ všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Jednání VVVZ byla stanovena na druhé pondělí v měsíci, ve 13:00 hodin. Předběžná zasedání VVVZ byla stanovena na 18. 4. 2005, 16. 5. 2005, 13. 6. 2005.

Zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005 bylo stanoveno na pondělí 18. 4. 2005, ve 13:00, v zasedací místnosti KrÚ A 2.21.

 

 

Mgr. Petr Kesl v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání VVVZ č. 1/2005 dne 14. 3. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 18. 3. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.3.2005 / 21.3.2005

Počet návštěv: 4257
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek