Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2002

18. listopad
 

 
 

Zápis ze zasedání Sportovní komise

Rady kraje Vysočina č. 10/2002

konaného dne 18 listopadu 2002

 

 

Přítomno:

-         6 členů komise – viz prezenční listina

-         Jaroslav Petřivý – tajemník komise

-         host: Mgr. Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Příprava sportovního kalendáře na rok 2003

4.      Plán práce na rok 2003 (viz příloha č. 1)

5.      Diskuse, různé

6.      Závěr

 

 

1.  Zahájení

            Úvodního slova se ujal místopředseda komise, pan Miroslav Švihálek, a přivítal přítomné členy komise. Omluvil neúčast pana předsedy. Přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Program byl přítomnými přijat.

 

 

2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání

            M. Švihálek provedl kontrolu jednotlivých bodů zápisu ze zasedání Sportovní komise č. 8/2002 ze dne 16. září 2002. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Dále se zmínil o minulém zasedání Sportovní komise č. 9/2002 ze dne 21 října 2002 se Všesportovním kolegiem a předal slovo Mgr. Aleně Štěrbové, která se ve stručnosti k této schůzce vrátila.

            A. Štěrbová schůzku se Všesportovním kolegiem zhodnotila kladně. Zmínila se o připomínkách ke grantovým programům, které ze strany ČSTV zazněly ( většinou se týkaly nejasností okolo žádostí). Z celkové diskuse však vyplynulo, že ohlasy na grantové programy jsou pozitivní a je dobré ve vytváření programů nadále pokračovat. A. Štěrbová poznamenala, že ji mrzí skutečnost, že není ustanoveno pevné Všesportovní kolegium. Na toto reagoval M. Švihálek a oznámil, že v plánu práce na rok 2003 je jedním z bodů pomoc při ustavení Všesportovního kolegia. Pro další zasedání Všesportovního kolegia by bylo dobré připravit body jednání. V závěru A. Štěrbová prezentovala kladný názor na grantové programy, přihlášky by měly být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější, je třeba veřejnost dostatečně informovat a vysvětlovat systém žádostí.

            M. Švihálek vznesl dotaz, zda v rozpočtu kraje Vysočina je navýšena zvláštní kapitola na grantové programy. A. Štěrbová odpověděla záporně.

            A. Štěrbová se dále zmínila o provedeném způsobu zjednodušení přihlášek. Některé žádosti jsou uzpůsobeny podle toho, pro koho byl grantový program vypisován (viz. grantový program Obce na síti). Ohledně přihlášek se rozvinula diskuse a byl vznesen dotaz, zda – li by bylo možné dát přihlášky žadatelům k případné opravě. Členové komise se poté shodli, že tato varianta není dobrým řešením. Při velkém množství přihlášek to není možné a neúplné žádosti se musí vyřadit. Žadatelům byl poskytnut dostatečný prostor k získání informací.

            M. Švihálek dále vznesl dotaz, zda – li se počítá s oddělením samostatné sekce „Sport“ z hlediska Programu rozvoje kraje. A. Štěrbová odpověděla kladně s tím, že se přiklání k oddělení sportu od kultury.

 

 

3.  Příprava sportovního kalendáře na rok 2003

            J. Petřivý, tajemník komise, informoval přítomné členy komise o systému sportovního kalendáře na rok 2003. Na webových stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina existuje databáze akcí, která je přístupná veřejnosti a kdokoli ze Všesportovního kolegia může tuto databázi doplňovat o sportovní akce v kraji. S Ing. Holým z odboru regionálního rozvoje se tento systém bude ještě projednávat.

            A. Štěrbová také podpořila návrh elektronické podoby sportovního kalendáře a doporučila oddělit v ní sport od ostatních oborů.

            Členové Sportovní komise se nedohodli na tištěné podobě kalendáře, ale přiklánějí se k elektronické.

            Závěrem tohoto bodu proběhla diskuse, jak seznámit sportovní organizace se systémem databáze. Předběžně bylo dohodnuto, že se budou kontaktovat krajská nebo okresní sdružení.

 

 

4.  Plán práce na rok 2003

            M. Švihálek přednesl členům komise návrh plánu práce na I. pololetí roku 2003 (viz příloha č. 1). Vyjmenoval hlavní úkoly týkající se jednotlivých měsíců. Upozornil, že je to pouze orientační schéma a na  dalších zasedání Sportovní komise se bude ještě projednávat.

 

 

5.  Diskuse, různé

            U tohoto bodu se diskutovala otázka vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“. A. Štěrbová krátce shrnula jednání Sportovní komise č. 8, kde byly projednávány různé varianty způsobu vyhlášení s vedoucím odboru sekretariátu hejtmana, Mgr. Martinem Kalivodou.

A. Štěrbová poté informovala členy komise, že tato problematika byla dále diskutována na schůzce, kde byli přítomni A. Štěrbová, M. Kalivoda a. J. Petřivý. Ze schůzky vyplynul závěr, že je důležité, aby byly vymezeny z  rozpočtu kraje finanční prostředky na vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“, neboť Krajský úřad se bude podílet na spolufinancování této akce. Dále se účastníci schůzky dohodli, že nejlepší variantou bude tuto akci zadat vybrané firmě a Krajský úřad bude iniciátorem.

J. Petřivý podotkl, že na prosincovém zasedání Sportovní komise bude nutné podrobně rozpracovat kritéria pro vyhodnocení Sportovce kraje Vysočina a domluvit se, jak bude vyhodnocení probíhat. Hned poté budou kritéria sdělena všem sportovním organizacím. Kritéria se mohou oznamovat i pomocí médií (inzerát v novinách).

Finanční návrh předsedy p. Skočdopole na rozpočet této akce je již připraven a bude zařazen do Rady kraje Vysočina.

Dále J. Petřivý apeloval na členy komise, že již nyní mohou připravovat návrhy na další grantové programy týkající se sportu. Proběhla diskuse ohledně grantových programů a ohledně žádostí na podporu akcí. A. Štěrbová informovala, že do rozpočtu kraje Vysočina jsou zahrnovány pouze větší akce. Přikláněla by se příští rok k tomu, aby byly stanoveny důležité akce, na kterých se zastupitelé shodnou a poté byly stanoveny grantové programy.

Členové komise se shodli, že by bylo účelné rozdělit vyhodnocování grantových programů a to tak, aby mohli žadatelé žádat dvakrát do roka.

Záměr na zřízení dalších dvou grantových programů určených na soutěže a sportovní aktivity bude prodiskutován na příštím zasedání Sportovní komise jako samostatný bod.

 

 

6.  Závěr

            M. Švihálek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Připomenul příští zasedání Sportovní komise č. 11, které se uskuteční 16. prosince 2002 ve 14.00 hod. na KrÚ kraje Vysočina, budova A, zasedací místnost 2.21.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Miroslav Švihálek

                                                                                                místopředseda Sportovní komise

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Sportovní komise dne 18. listopadu 2002

Zapsala: Marta Škodová dne 21 listopadu 2002

 

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.11.2002 / 3.12.2002

Počet návštěv: 3537
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek