Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 3/2002

12. březen 2002
 

 
 

                Zápis ze zasedání sociální komise č.3/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 12. 3. 2002

 

Přítomno:

-          8 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          8 členů zdravotní komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

-          hosté: MUDr. Svatošová, MUDr. Pelikánová, Bc. Vondráček, MUDr. Havlíček, Petr Holub, Flašková Jana, Miroslav Svatoš, RNDr. Hrouda, ing. Holík , MUDr. Balnerová

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Hospicová péče – seznámení se s jednotlivými záměry v oblasti hospicové péče

3.      Hospic, hospicová péče – MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo - společné zasedání sociální a zdravotní komise (od 15:00 hodin)

4.      Diskuse

5.      Závěr

 

 1. Zahájení jednání

             Bc. Ladislav Bárta, předseda sociální komise, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné členy a hosty. Na zasedání sociální komise byli pozváni zástupci subjektů, které projevili zájem o provozování některého druhu hospicové péče. Dále předseda přednesl program 3. zasedání sociální komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 1. Hospicová péče – seznámení se s jednotlivými projekty hospicové péče

Předseda sociální komise Bc. Ladislav Bárta požádal pozvané představitele záměrů v oblasti hospicové péče z kraje Vysočina, aby si vylosovali pořadí  ve kterém budou prezentovat své záměry. Pozvaní se společně dohodli, že budou přítomni prezentaci všech záměrů.

 Jako první představil záměr RNDr. Vojtěch Hrouda z občanského sdružení Hospicové hnutí - Vysočina. Přítomné seznámil se vznikem a dosavadními aktivitami tohoto sdružení. Na závěr RNDr. Hrouda vysvětlil hlavní cíl hospicové péče, a to přispět co nejlepší péčí pro umírající na Novoměstsku. Všichni přítomní obdrželi Výroční zprávu sdružení za rok 2001.

Druhý záměr, který chtějí realizovat v Domově důchodců ve Ždírci u Jihlavy, představil  ředitel domova Miroslav Svatoš a projektant Ing. arch. Holub. Ředitel Svatoš pohovořil o záměru přestavby a zkvalitnění poskytované péče v domově. Stavebně tento záměr doplnil přítomný projektant. Hlavním cílem je zkvalitnit podmínky pro zajištění péče ve stávajícím domově důchodců. Zejména se jedná o zkvalitnění péče o umírajícího člověka.

            Jako třetí v pořadí představil záměry hospicové péče místostarosta z Havlíčkova Brodu Bc. Jiří Vondráček. Přednesl ucelený a komplexní záměr na výstavby hospice v Havlíčkově Brodě, včetně studie projektu. Studii projektu navrhl Ing. Arch. Jan Falta, který projektoval hospice v Červeném Kostelci a Litoměřicích. Prezentovaný záměr také schválilo Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod. Pan Vondráček dále tlumočil postoj Ministerstva zdravotnictví ČR k dalšímu budování hospiců v ČR s ohledem k úvahám o vytvoření hospice v kraji Vysočina. Členům komise předal připravené materiály a pohovořil o možné spolupráci s ostatními subjekty, kteří jsou připraveni podílet se na činnosti. Jako hlavní cíl vidí provázanost hospice s terénní domácí hospicovou péčí, která je v určité podobě v jejich okrese poskytována.

            Jako čtvrtý představil svůj projekt Ing. Holík z Třebíče. Konstatoval, že se s ostatními kolegy na okrese Třebíč dlouhodoběji zajímají o budování hospice. Pro tento záměr si vytipovali objekt stávajícího Domova důchodců ve Velkém Újezdě. Popsal historii i současnost tohoto objektu. Zdůraznil finanční otázku výstavby hospice v kraji a vyzdvihoval výhodnost lokality právě v okrese Třebíč.

            JUDr. Božena Dolejská vznesla dotaz, zda je počítáno se zabráním celého areálu objektu pro účel zřízení hospice. Ing. Holík konstatoval, že by se část areálu dále využívala jako domov důchodců.

            JUDr. Věra Švarcová vznesla úvahu, zda lze společné provozování hospice a domova důchodců v jednom objektu žádoucí a zda nebude mít toto negativní dopad na pacienty.

            Další záměr o provozování hospice měl představit Dr. Havlíček s Třeště, který se řádně omluvil a požádal o možnost prezentace svého záměru v pozdějším čase.

 

Diskuse:

            Bc. Ladislav Bárta poukázal na důležitost Programu rozvoje kraje Vysočina a v něm obsaženého textu pojednávajícím o problematice zřízení hospice v kraji. V tomto materiálu se hovoří o usilování zavedení odpovídající hospicové péče.

            MUDr. Marie Svatošová vyzdvihla důležitost výběru kvalitního personálu pro fungování hospice. Výběr personálu určila jako klíčovou záležitost. Pohovořila o nutnosti rozvinutí domácí hospicové péče.

            Bc. Ladislav Bárta shrnul závěry tohoto bodu jednání. Informoval přítomné, že v návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002 je počítáno i s částkou na analýzu stavu a potřeby hospicové péče v kraji.

            Vlasta Zelenková vznesla dotaz k počtu domovů důchodců v okrese Třebíč.

            JUDr. Věra Švarcová podala přítomným informaci, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví KrÚ provedl v této souvislosti kompletní zmapování kraje. Vyzdvihla fakt, že plán činnosti sociální i zdravotní komise rady kraje obsahují analýzu potřeby hospicové péče v kraji Vysočina. Shrnula společné cíle sociální a zdravotní komise.

 

3. Hospic, hospicová péče – MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo - společné zasedání sociální a zdravotní komise

            Tento bod jednání zahájil Bc. Ladislav Bárta. Přivítal znovu všechny přítomné, především pak členy zdravotní komise, kteří byli přizváni k tomuto bodu, a to prezentace hospicové péče MUDr. Marií Svatošovou. Vyzdvihl smysl a cíle dnešního jednání. Krátce pohovořil o společných bodech a cílech plánů činnosti sociální a zdravotní komise.

            MUDr. Marie Svatošová velice podrobně pohovořila o svých dosavadních zkušenostech s hospicovou péčí v České republice. Svůj podrobný a poutavý výklad doplnila názornou obrazovou projekcí a řadou konkrétních a zajímavých postřehů z praxe. Hovořila o vzniku prvního hospice v České republice, o fungování hospice, režimu dne a důležitosti výběru personálu pro fungování hospice, o vybavení, přístupu rodin, dilematech medicínské praxe, logoterapii, péči o pozůstalé, prevenci syndromu „vyhoření“ a řadě dalších témat týkajících se výše zmiňované problematiky. Pro potřebu dalších informací, které nebylo možno v tomto časovém bloku sdělit, doporučila všem přítomným internetovou adresu www.hospice.cz. Na závěr svého příspěvku otevřela prostor pro dotazy a diskusi.

            MUDr. Jaroslava Horáková vznesla dotaz k existenci publikace k problematice hospice. MUDr. Marie Svatošová konstatovala, že na požádání ráda zajistí rozeslání těchto publikací případným zájemcům.

            JUDr. Věra Švarcová vznesla dotaz, jaký postoj k problematice hospicové péče zaujímají Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a jaký je předpoklad lůžek hospicové péče na 100 000 obyvatel. MUDr. Marie Svatošová konstatovala, že tato problematika má plnou podporu obou ministerstev, přičemž Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podporuje hospicovou péči i provozními dotacemi. Ministerstvo zdravotnictví poskytuje dotace na investice – budování hospiců. V této oblasti se také očekává přijetí nových zákonů. Předpokládaná potřeba je 2 – 5 lůžek hospicové péče na 100 000 obyvatel, při dobře fungující domácí hospicové péči (dle metodiky platné v Anglii).

            V diskusi byly dále vzneseny dotazy k obsazení lékařů na hospicovém zařízení, odbornosti lékařů. Většina přítomných vyjádřila svá stanoviska k diskutované problematice.

            Ing. Vladimír Novotný požádal MUDr. Marii Svatošovou o sdělení stanoviska k zřízení hospicu v kraji Vysočina. MUDr. Marie Svatošová vyslovila k této problematice kladné stanovisko.

Přítomní se potom rozloučili s paní Svatošovou.

 

5. Diskuse

 

V úvodu diskuse představil svůj projekt hospicové péče MUDr. Havlíček. Zmínil se o fungování občanského sdružení s názvem Sdružení pro pomoc druhým. Vyzdvihl cíle tohoto sdružení: zkvalitnění péče o občany, zajištění důstojného umírání. Informoval o svých dosavadních zkušenostech z praxe, kdy  ve svém přístupu k pacientům uplatňuje terénní domácí hospicovou péči.

            Ing. Vladimír Novotný vnesl dotaz, jaký je rozdíl mezi péčí praktického lékaře a lékaře terénní hospicové služby a k průběhu infuzní léčby.

 

            Ing. Vladimír Novotný tlumočil pohled zdravotní komise na problematiku zřízení hospice v kraji Vysočina.

Bc. Ladislav Bárta pro informace zdravotní komise podrobně shrnul závěry z představení jednotlivých projektů hospicové péče.

            MUDr. Tomáš Drasnar prezentoval svoje stanovisko k problematice hospicové péče. Vyzdvihl nutnost kvalitního personálu. Na prvním místě vyzdvihl primární dostupnost hospice občanům. Vznesl úvahu, rozmístit hospicovou péči rovnoměrně po regionu (v již zaběhnutých zařízeních), což by dle jeho názoru představovalo menší finanční zatížení.

            Ing. Vladimír Novotný se vyjádřil k problematice terénní hospicové péče, která není zatím legislativně řešena. Konstatoval, že je žádoucí předložit radě kraje návrh komplexního řešení problematiky hospicové péče v kraji Vysočina. Tento návrh se může vyvinout až v legislativní návrh.

            JUDr. Věra Švarcová zdůraznila, že by se společné zasedání obou komisí k výše diskutované problematice mělo znovu opakovat.

 

Závěr:

 Členové sociální a zdravotní komise přijali závěr, že nad představenými projekty a problémem hospicové péče se setkají na dalším zasedání komisí.

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil, že termín, místo konání a program dalšího zasedání komise  bude všem členům sociální komise včas rozeslán v pozvánce.

 

                                                                                    Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                    předseda sociální komise

                                                                                    Rady kraje Vysočina

 

Zápis ze zasedání sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 12. 3. 2002

Zapsaly dne 18. 3. 2002 Radka Šimůnková a Kateřina Nedvědová.

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.3.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 4273
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek