Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2007

13. prosinec 2007
 

 
 

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2007

konaného dne 13. 12. 2007

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

7. Ivan Pfaur

2. Leopold Bambula

8. Daniel Zatočil

3. Antonín Daněk

9. Eva Vrtalová (tajemnice)

4. Miroslav Houška (předseda)

 

5. Zdeněk Ryšavý

 

6. Vladislav Nechvátal (místopředseda)

 

Nepřítomni:

1. Milan Koudelka

3. Štefan Nigoš

2. Milan Linhart

4. Jana Tomášková

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Návrh rozpočtu kraje na rok 2008 – poslední změny;

4.      Plán činnosti rozpočtové komise na rok 2008;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – ten byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007 za období 1. 11. 2007. – 30. 11. 2007“;

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 10. 12. 2007“.

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala.

Uvedla, že za 11 měsíců tohoto roku bylo naplněno 100% rozpočtovaných příjmů. První prosincová tranže už je nad plán rozpočtu. Nadrozpočtové příjmy budou převedeny do Fondu strategických rezerv. Vývoj daňových příjmů je příznivý jak pro kraj Vysočina, tak i pro obce. Vývoj je pozitivní i ve státním rozpočtu, je očekáván nižší schodek než se předpokládalo. Nejdůležitější položkou daňových příjmů je daň z přidané hodnoty, která tvoří polovinu daňových příjmů, 2. nejvýnosnější položkou je daň z příjmů právnických osob.

 

Usnesení 012/06/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodářství.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Návrh rozpočtu kraje na rok 2008 – poslední změny

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Změnový dokument k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008“.

Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala.

Informovala, že návrh, který byl podrobně projednáván na posledním zasedání rozpočtové komise byl doporučen radě kraje k projednání. Ta návrh rozpočtu s drobnými změnami schválila a bude předložen na jednání zastupitelstva kraje dne 18. 12. 2007.

V návrhu došlo k těmto změnám:

kapitola Kultura:

-          realizace pomníku plukovníka Josefa Jiřího Švece u příležitosti 90. výročí založení ČR (208 tis. Kč na pokrytí celkových nákladů na zhotovení sochy a 52 tis. Kč na zajištění souvisejících doprovodných aktivit) – celková částka 260 tis. Kč – tato položka byla přesunuta z dalších možných požadavků Odboru kultury a památkové péče (dále jen „OKPP“) do kapitoly Kultura na § 3319 Ostatní záležitosti kultury;

-          do dalších možných požadavků OKPP zařazena položka Připomenutí výročí obcí a měst (příprava zásad zastupitelstva kraje) – částka 2 000 tis. Kč;

-          na § 3314 Činnosti knihovnické, je část příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny zdrojově kryta z dotace od města Havlíčkův Brod, tato dotace byla navýšena z původní částky 6 000 tis. Kč na novou částku 6 500 tis. Kč. V souladu s tímto byly rovněž upraveny příjmy rozpočtu kraje.

kapitola Informatika:

-          do dalších možných požadavků Odboru informatiky (dále jen „OI“) byla přidána položka Podpora mezinárodní konference Východoevropské dny – eGovernment 2008 (částka 130 tis. Kč);

-          do dalších možných požadavků OI byla přidána položka Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina (částka 7 000 tis. Kč).

Leopold Bambula vznesl dotaz, kde bude socha plukovníka Švece stát. Miroslav Houška odpověděl, že o tom ještě není rozhodnuto, o sochu usilují tři města: Jihlava, Třešť a Třebíč.

Na zasedání se dostavil Vladislav Nechvátal.

Miroslav Houška uvedl, že v nemocnicích našeho kraje se proinvestuje 1,2 miliardy korun. Rekonstrukce budou probíhat za provozu. 500 milionů korun bude čerpáno z Regionálního operačního programu, na zbytku se bude podílet kraj Vysočina a jednotlivé nemocnice.

 

Usnesení 013/06/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina schválit změny v návrhu rozpočtu kraje na rok 2008.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Plán činnosti rozpočtové komise na rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Návrh plánu činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2008“. Plán činnosti má podobnou strukturu jako v minulých letech. Jednotlivá jednání budou zpestřena o tyto body:

-          Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání;

-          Zpráva o hospodaření na úseku sociálních služeb;

-          Rozbor výsledků změny LSPP, RLP a RZP za 1. pololetí (nebo k 30. 9) 2008;

-          Čerpání úvěru EIB za rok 2006 a 2007 – vyhodnocení akcí spolufinancovaných z EIB z kapitoly Doprava.

Tato témata budou začleněna do programu jednotlivých zasedání.

 

 

 

Usnesení 014/06/2007/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2008.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Různé

Miroslav Houška informoval členy komise o těchto věcech:

-          Regionální operační program – byl podepsán a schválen na příštích 7 let, pro Regionální operační program Jihovýchod je určeno zhruba 19, 4 miliardy korun na investice, popsal rozdělení finančních prostředků do jednotlivých oblastí;

-          investice do nemocnic, o kterých hovořil v bodě č. 3 – kraj Vysočina si nemusí brát půjčku od Evropské investiční banky, banka Volksbank mu nabízí kontokorentní úvěr, který nebude kraj nikterak zatěžovat, Daniel Zatočil informoval, že kraj Vysočina má u této banky 100 milionový kontokorent, který by se pouze navýšil, Anna Krištofová uvedla, že pokud se vše podaří zrealizovat, byl by na březnové zastupitelstvo nachystán materiál týkající se zvýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru;

-          hospodářské výsledky u příspěvkových organizací v sociální oblasti, daňová optimalizace v těchto zařízeních – dostávají peníze na provoz od Ministerstva práce
a sociálních věcí a od kraje Vysočina, v letošním roce kraj Vysočina financoval stavby za 21 milionů korun a plánuje investovat do vybavení 4 miliony korun, u těch zařízení, která mají vysoký hospodářský výsledek dojde k přefakturování nákladů, kraj tak ušetří zhruba 16, 2 milionů korun.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Dana Uchytilová dne 17. 12. 2007.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2007
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.12.2007 / 17.12.2007

Počet návštěv: 4365
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek