Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 37/2004

2. listopad 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2004, které se konalo dne 2. 11. 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2004

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 11. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal. Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

88. Vyhodnocení zakázky kraje Vysočina na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě

89. Nájem výpočetní techniky

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření „Silnice III/38815 Vír – Hluboké, ochrana vodní nádrže Vír, opatření na ochranu obojživelníků a zvěře“

91. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací na stavbu „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2004
 2. Zakázka kraje „II/112 Červená Řečice, bodová závada – demolice a následné úpravy objektu č. p. 7 a chodník“ – výběr zhotovitele stavby
 3. Zakázka kraje „SÚS Pelhřimov – garáž v areálu střediska v Kamenici nad Lipou“ – výběr zhotovitele stavby
 4. Nabytí projektové dokumentace do vlastnictví kraje
 5. Nabytí nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje
 6. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kožichovice
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SÚS Třebíč
 8. Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. a obci Štěpkov
 9. Výkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle
 10. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
 12. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy v k. ú. Havlíčkův Brod
 13. Užívání pozemků v obci Štěpánov, k. ú. Olešnička
 14. Prodej zařízení trafostanice v areálu staré nemocnice v Jihlavě a zřízení věcného břemene na budovu trafostanice pro JmE, a. s.
 15. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce
 16. Souhlas se skácením stromů v k. ú. Dobrá u Přibyslavi
 17. Darování nemovitostí v k. ú. Jackov
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Leskovice
 19. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
 20. Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky
 21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 22. Zakázka kraje na zhotovitele stavby „Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou, - Rekonstrukce soc. zařízení Domova mládeže ul. Koželská“
 23. Odkoupení lektorského bytu v k. ú. Žďár nad Sázavou
 24. Nabytí pozemků v k. ú. Jakubín a obci Částrov a v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
 25. Darování pozemku v k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
 26. Souhlas se stavbou v k. ú. Humpolec
 27. Nemocnice Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě, dodatek nájemní smlouvy
 28. Návrh na změnu Přílohy Rozpočtu, přílohy D2: Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů
 29. Návrh na schválení změny způsobu přerozdělení provozního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury jednotlivým organizacím Správ a údržeb silnic kraje Vysočina
 30. Stanovení osobního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina
 31. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 32. Uvolňování účelově vázané státní dotace na úhradu nákladů za provedená protiradonová ozdravná opatření v bytech
 33. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí ORJ 6000
 34. Územní energetická koncepce kraje Vysočina – dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
 35. Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 36. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura ORJ 4000
 37. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkového předmětů svěřeného do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zahraničí
 38. Návrh na úpravu osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
 39. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí – Pelhřimov
 40. Návrh na odepsání pohledávek
 41. Podání projektu kraje Vysočina na technickou pomoc pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko pro období 2004 – 2006
 42. Žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci
 43. Změna schváleného rozpočtu na rok 2004 – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev
 44. Návrh rozpočtového opatření – dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden – září 2004
 45. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku
 46. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv za období leden – září 2004 u kapitoly Zdravotnictví
 47. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005
 48. Fond Vysočiny FV 013/44/03  – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 49. Průběžné vyhodnocení Programového doplňku pro rok 2004
 50. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - XIII
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem realizace nákupu GPS jednotek
 52. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích III
 53. Oprava započitatelné praxe a postup do vyššího platového stupně
 54. Návrh na odepsání pohledávky
 55. Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 56. Změna schváleného rozpočtu – Školní statek Třebíč
 57. Dofinancování evropských projektů v roce 2004
 58. Přímé výdaje na vzdělávání -změna závazných ukazatelů pro školy a školská zařízení zřizované krajem
 59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2004
 60. Majetkoprávní úkon PPP Žďár nad Sázavou
 61. Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů  
 62. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ
 63. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – projekt vzájemné výměny zkušeností zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings
 64. Školní statek Havlíčkův Brod – prodej majetku
 65. Zpráva o šetření stížnosti
 66. Záměr pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava
 67. Organizační řády zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 68. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina k 1. 11. 2004
 69. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – úprava závazného finančního vztahu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace k rozpočtu kraje
 70. Vyřazení majetku v nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 71. Návrh na změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 72. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 73. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
 74. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
 75. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace
 76. Rozpočtové opatření na rok 2004 – další plat ve výši 25 % u příspěvkových organizacích v odvětví sociálních péče
 77. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace
 78. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova důchodců Velké Meziříčí
 79. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – úprava závazného finančního vztahu Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, k rozpočtu kraje
 80. Poskytnutí finančních prostředků na pořízení movitého majetku pro Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace
 81. Žádost Domova důchodců Ždírec o zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti s realizací opatření uložených Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina
 82. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – změna finančního plánu u vybraných domovů důchodců zřizovaných krajem Vysočina
 83. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 - úprava příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
 84. Návrh na úpravu stravovací jednotky v domovech důchodců a ústavech sociální péče
 85. Žádost Oblastní charity Jihlava o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování komunitního plánování mikroregionů Loucko, Novoříšsko a Telčsko
 86. Poskytnutí finančních prostředků na vybavení IT pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu Jihlava, příspěvkovou organizaci
 87. Partnerství kraje Vysočina v síti PRAXIS
 88. Vyhodnocení zakázky kraje Vysočina na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
 89. Nájem výpočetní techniky
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření „Silnice III/38815 Vír – Hluboké, ochrana vodní nádrže Vír, opatření na ochranu obojživelníků a zvěře“
 91. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací na stavbu „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“
 92. Rozprava členů rady

Program jednání byl schválen 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2004 bude ověřen na příštím zasedání rady kraje.

 

2. Zakázka kraje „II/112 Červená Řečice, bodová závada – demolice a následné úpravy objektu č. p. 7 a chodník“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana kraje o zadání této veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1397/37/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby „II/112 Červená Řečice, bodová závada – demolice a následné úpravy objektu č.p. 7 a chodník“ uchazeči firmě AGOS stavební, a. s., Pelhřimov se sídlem Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, PSČ 393 56.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-02

 

3. Zakázka kraje „SÚS Pelhřimov – garáž v areálu střediska v Kamenici nad Lipou“ – výběr zhotovitele stavby

Na jednání rady kraje se dostavila M. Matějková. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s doporučením nejvhodnější nabídky komise pro posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutím hejtmana o zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1398/37/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby „SÚS Pelhřimov – garáž v areálu střediska v Kamenici nad Lipou“ uchazeči firmě BONEK, s. r. o., stavební firma Pelhřimov se sídlem Pelhřimov, U Agrostroje 2019.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-03

 

4. Nabytí projektové dokumentace do vlastnictví kraje

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na bezúplatné nabytí projektové dokumentace od Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice do majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1399/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

bezúplatné nabytí projektové dokumentace na akce II/112 Červená Řečice, most 12936-1 Jiřice, most 13035-2 Hořice a most 11226-4 Blažnov v hodnotě 1 076 699,- Kč od České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, správa České Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-04

 

5. Nabytí nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1400/37/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné nabytí stavby odbočovacího pruhu a sjezdu s propustkem, včetně pozemku par. č. 242/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 191 m2 v k. ú. a obci Rudíkov od Ing. Jana Kotačky do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-05

 

6. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kožichovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na prodej části pozemku v k. ú. a obci Kožichovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1401/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat část pozemku par. č. 2527/2 v k. ú. a obci Kožichovice v nezbytně nutném rozsahu určeném geometrickým plánem pro oddělení pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-06

 

7. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SÚS Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uvedeného rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1402/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení rozpočtu příjmů a výdajů kraje Vysočina na rok 2004 (kapitola Nemovitý majetek, Příloha M4 Investice v dopravě, § 2212) o částku 92 800,-Kč na akci SÚS Třebíč- ocelokolna;

·         změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ u SÚS Třebíč na rok 2004 jeho povýšením o částku 92 800,-Kč.

odpovědnost: majetkový odbor, ekonomický odbor.

termín: 3. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-07

 

8. Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. a obci Štěpkov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou chodníku v k. ú. a obci Štěpkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1403/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou části chodníku na pozemku ve vlastnictví kraje par. č. 127/2 dle geom. plánu č. 151-150/2004 v k. ú. a obci Štěpkov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-08

 

9. Výkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1404/37/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků par. č. 53/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 57/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 30.650,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-09

 

10. Výkup pozemků v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem schválit zahájení jednání Z. Karbovou o výkupu pozemků v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1405/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání se Zdeňkou Karbovou o výkupu pozemků par. č. 6047/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, par. č. 6078/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 103 m2 a par. č. 6078/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, vše v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-10

 

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace o majetkoprávním vypořádání části pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1406/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání:

·   s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemků dle materiálu RK-37-2004-11, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;

·   s Věrou Janákovou o koupi ½ pozemků v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň dle materiálu RK-37-2004-11, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-11, RK-37-2004-11pr1

 

12. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy v k. ú. Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemní smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod a společností Futaba Czech, s. r. o. Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1407/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod a společností Futaba Czech, s.r.o. Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku par. č. 2395/15 v rozsahu cca 5 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za účelem umístění reklamní tabule společnosti Futaba Czech, s. r. o., za dohodnutou cenu 2 500,- Kč/ ročně na dobu určitou do právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby kruhové křižovatky ulic Havířská – Průmyslová v Havlíčkově Brodě, nejpozději do 31. 12. 2007.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-12

 

13. Užívání pozemků v obci Štěpánov, k. ú. Olešnička

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na uzavírání nájemních smluv na pronájem pozemků pod silnicemi v obci Štěpánov, k. ú. Olešnička. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty I.

Usnesení 1408/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na užívání pozemků zastavěných silnicí II/387 a to parc. č. 326/4 o výměře 917 m2 a parc. č. 326/11  o výměře 65 m2, v obci Štěpánov, katastrální území Olešnička, na dobu neurčitou a úhradou nájemného ve výši 3,- Kč za 1 m2/rok od 1. 1. 2002.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-13, RK-37-2004-13pr1, RK-37-2004-13pr3

 

14. Prodej zařízení trafostanice v areálu staré nemocnice v Jihlavě a zřízení věcného břemene na budovu trafostanice pro JmE, a. s.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na prodej zařízení trafostanice v areálu staré nemocnice v Jihlavě a zřízení věcného břemene na budovu trafostanice pro JmE, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1409/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         prodej technologie trafostanice umístěné v budově bez čp/če – stavba technického vybavení na pozemku par. č. 3021/2 v k. ú. a obci Jihlava včetně příslušných kabelů za kupní cenu stanovenou dle odborného posouzení;

·         zřízení věcného břemene ve prospěch Jihomoravské energetiky, a. s., spočívajícího v umístění technologie trafostanice v budově bez čp/če – stavba technického vybavení na pozemku par. č. 3021/2 v k. ú. Jihlava a práva přístupu  do této stavby za účelem zajišťování údržby a oprav zařízení trafostanice, a to úplatně za jednorázovou částku 10.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-14

 

15. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Vyšší odbornou školou, Jihlava, a Vysokou školou polytechnickou, Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1410/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Vyšší odbornou školou, Jihlava, Tolstého 16 a Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Tolstého 16 na užívání movitých a nemovitých věcí po dobu trvání činnosti Vyšší odborné školy, Jihlava za podmínek dle materiálu RK-37-2004-15.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-15

 

16. Souhlas se skácením stromů v k. ú. Dobrá u Přibyslavi

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na vydání souhlasného stanoviska se skácením stromů v k. ú. Dobrá u Přibyslavi. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1411/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vydání souhlasného stanoviska s pokácením 6 ks lip rostoucích na pozemku par. č. 520/5 v k. ú. Dobrá u Přibyslavi, obec Přibyslav.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-16

 

17. Darování nemovitostí v k. ú. Jackov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na schválení zveřejnění záměru darovat nemovitý majetek Základní organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR při Nemocnici Třebíč. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1412/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat za cenu dle znaleckého posudku Základní organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR při Nemocnici Třebíč stavby rekreačních chat ev. č. 76 na pozemku par. č. 179/6 a ev. č. 77 na pozemku par.č. 179/7 v k. ú. Jackov, obec Moravské Budějovice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-17

 

18. Darování pozemků v k. ú. a obci Leskovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na schválení zveřejnění záměru darovat pozemky v k. ú. a obci Lískovice do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1413/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Leskovice pozemky par. č. 221/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 823 m2, par. č. 346 – ostatní plocha, silnice o výměře 164 m2 a par. č. 374/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 306 m2, vše v k. ú. a obci Leskovice a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 221/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 823 m2, par. č. 346 – ostatní plocha, silnice o výměře 164 m2 a par. č. 374/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 306 m2, vše v k. ú. a obci Leskovice obci Leskovice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-18

 

19. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na schválení zveřejnění záměru darovat nemovitosti v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1414/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Pelhřimov pozemky par. č. 3377/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 865 m2, par. č. 3377/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 256 m2, par. č. 3378 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 553 m2, par. č. 3420/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 089 m2 a par. č. 3420/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a stavbu silničního tělesa místní komunikace na pozemcích par. č. 3377/5, par. č. 3377/1, par. č. 3378, par. č. 1546/13, par. č. 3420/1 a par. č. 3419/1, vše v k. ú. a obci Pelhřimov a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 3377/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 865 m2, par. č. 3377/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 256 m2, par. č. 3378 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 553 m2, par. č. 3420/1 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 089 m2 a par. č. 3420/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a stavby silničního tělesa místní komunikace na pozemcích par. č. 3377/5, par. č. 3377/1, par. č. 3378, par. č. 1546/13, par. č. 3420/1 a par. č. 3419/1, vše v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-19

 

20. Informace o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na veřejné zakázky

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace o návrhu na uzavření dodatků ke smlouvám o dílo v důsledku změny sazby DPH. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1415/37/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o uzavřených dodatcích ze smlouvám o dílo dle materiálu RK-37-2004-20, př. 1 a o dodatcích ke uzavřeným v důsledku změny sazby DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-20, RK-37-2004-20pr1

 

21. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1416/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-37-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-21, RK-37-2004-21pr1

 

22. Zakázka kraje na zhotovitele stavby „Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou, - Rekonstrukce soc. zařízení Domova mládeže ul. Koželská“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s doporučením nejvhodnější nabídky komise pro posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutím hejtmana o zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1417/37/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby „Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou - Rekonstrukce soc. zařízení Domova mládeže ul. Koželská“ uchazeči firmě  ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-22

 

23. Odkoupení lektorského bytu v k. ú. Žďár nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí příspěvkové organizace Gymnázium Žďár nad Sázavou o odkoupení bytového domu v k. ú. Město Žďár z vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1418/37/2004/RK

Rada kraje

neschvaluje

podání žádosti o odkoupení bytu v bytovém domě č. p. 1272 v k. ú. Město Žďár.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-23

 

24. Nabytí pozemků v k. ú. Jakubín a obci Částrov a v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh o bezúplatný převod uvedených pozemků v k. ú. Jakubín a obci Částrov a v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1419/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zahájení jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o přijetí daru pozemků par. č. 623/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 312 m2, par. č. 623/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 220 m2, par. č. 623/12 – ostatní plocha, silnice o výměře 270 m2, par. č. 623/13 – ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2, par. č. 623/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 202 m2, par. č. 623/31 – ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2, par. č. 623/34 – ostatní plocha, silnice o výměře 242 m2, par. č. 623/37 – ostatní plocha, silnice o výměře 117 m2, par. č. 623/38 – ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2, par. č. 623/39 – ostatní plocha, silnice o výměře 406 m2, par. č. 623/47 – ostatní plocha, silnice o výměře 665 m2 a par. č. 623/49 – ostatní plocha, silnice o výměře 550 m2, vše v k. ú. Jakubín a obci Částrov do vlastnictví kraje Vysočina;

·   zahájení jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o přijetí daru pozemků par. č. 803/22 – ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2, par. č. 803/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 803/26 – ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ideální ½ pozemků par. č. 803/17 – ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 a par. č. 803/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 570 m2, vše v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;

·   zahájení jednání s Pozemkovým fondem ČR o přijetí daru pozemku par. č. 803/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 400 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-24

 

25. Darování pozemku v k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na darování pozemku v k. ú. Březka u Velké Bíteše do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1420/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Velká Bíteš geometrickým plánem č. 116-83/2001 oddělený pozemek par. č. 1368/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 1368/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 mv k. ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-25

 

26. Souhlas se stavbou v k. ú. Humpolec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí spotřebního družstva Jednota v Kamenici nad Lipou o souhlas s přístavbou manipulační rampy v k. ú. Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1421/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s přístavbou rampy na pozemku par. č. 1910/15 v k. ú. a obci Humpolec, za podmínky že bude realizován prodej uvedeného pozemku do vlastnictví žadatele.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-26

 

27. Nemocnice Třebíč, Nemocnice Nové Město na Moravě, dodatek nájemní smlouvy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrhy dodatků smluv o nájmu nemovitostí mezi pronajímatelem krajem Vysočina a nájemcem zdravotnickým zařízením Nemocnicí Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1422/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitostí mezi pronajímatelem krajem Vysočina a nájemcem zdravotnickým zařízením Nemocnicí Třebíč dle materiálu RK-37-2004-27, př. 1;

·         Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nemovitostí mezi pronajímatelem krajem Vysočina a nájemcem zdravotnickým zařízením Nemocnicí Nové Město na Moravě dle materiálu RK-37-2004-27, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-27, RK-37-2004-27, př. 1, RK-37-2004-27, př. 2

 

88. Vyhodnocení zakázky kraje Vysočina na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s vyhodnocením zakázky na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.

Usnesení 1423/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         pořadí v zakázce kraje Vysočina na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě:

1. místo: OK PLAN architekt, s. r. o. - Humpolec Ing. Luděk Rýzner;

2. místo: Q. DESIGN sdružení – Jihlava Ing. arch. Tomáš Novák;

3. místo: FORTIS spol. s r.o. – Jihlava Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček;

·         rozdělení finančních odměn v poměru:

všem zúčastněným zpracovatelům100 tis. Kč a dále

1. místo: finanční odměna 120 tis. Kč;

2. místo: finanční odměna 80 tis. Kč;

             3. místo: finanční odměna 50 tis. Kč;

ukládá

odboru majetkovému:

·         oznámit výsledek hodnocení „zakázky kraje“ vyzvaným zájemcům;

·         zpracovat věcné podmínky pro zadání projektové dokumentace ve stupni Dokumentace k územnímu řízení.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: prosinec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-88

 

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření „Silnice III/38815 Vír – Hluboké, ochrana vodní nádrže Vír, opatření na ochranu obojživelníků a zvěře“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1424/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zařazení akce „Silnice III/38815 Vír – Hluboké, ochrana vodní nádrže Vír, opatření na ochranu obojživelníků a zvěře“ do přílohy M4 schváleného rozpočtu;

·         realizaci opatření dle projektové dokumentace zpracované firmou PROFi  Jihlava, spol. s. r. o., tj. opatření na ochranu obojživelníků a zvěře v rozsahu I. a II. etapy staveb „Ochrana vodní nádrže Vír, rekonstrukce silnice III/38815“ v úseku 0,00 – 2,3 km;

·         provedení rozpočtového opatření za účelem zajištění finančního krytí akce ve výši 700 tis. Kč v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 schváleného rozpočtu a

souhlasí

se zadáním zakázky na akci „Silnice III/38815 Vír – Hluboké, ochrana vodní nádrže Vír, opatření na ochranu obojživelníků a zvěře“ ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina (Čl.3, odst.3) formou rozhodnutí hejtmana kraje o přímém zadání zakázky kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 15. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-90

 

91. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací na stavbu „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací výše uvedené stavby. Závěrem diskuse rada kraje se souhlasem předkladatele materiál odložila a doporučila hejtmanovi kraje Vysočina jednat s městem Humpolec o zvýšení finančního podílu na krytí uvedené stavby.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-91

 

28. Návrh na změnu Přílohy Rozpočtu, přílohy D2: Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů  

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s uvedeným materiálem. V průběhu jednání odešel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1425/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu názvu mostu „Most ev. č. 345-24-2 a 345-24-1 Nová Ves u Chotěboře“ ve jmenovitém seznamu Přílohy D2 „Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů“ na rok 2004 pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2004-28, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Havlíčkův Brod

termín: do 15. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-28

 

29. Návrh na schválení změny způsobu přerozdělení provozního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury jednotlivým organizacím Správ a údržeb silnic kraje Vysočina

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na přerozdělení provozního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury jednotlivým organizacím SÚS kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1426/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

způsob rozdělení provozního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury jednotlivým Správám a údržbám silnic v kraji Vysočina podle výpočtové tabulky uvedené v materiálech RK-37-2004-29, př. 1 a RK-37-2004-29, př. 2 od roku 2005.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-29, RK-37-2004-29pr1

 

30. Stanovení osobního příplatku ředitelům Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací kraje Vysočina

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje informace k návrhu na stanovení osobního příplatku ředitelům uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1427/37/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

výši osobního příplatku ředitelů příspěvkových organizací kraje Vysočina v oblasti Správ a údržeb silnic kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2004-30, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-30, RK-37-2004-30pr1-6

 

31. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1428/37/2004/RK

Rada kraje

deleguje

Ing. Josefa Černíka a Ing. Petra Kováře, pracovníky odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na „Dodávku motorové nafty do nadzemních nádrží v r. 2005“.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 15. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-31

 

32. Uvolňování účelově vázané státní dotace na úhradu nákladů za provedená protiradonová ozdravná opatření v bytech

P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1429/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s průběžným vyplácením dotací poukázaných kraji MF ČR pro jednotlivé příjemce na úhradu nákladů spojených s  realizací ozdravných protiradonových opatření a s jejich zapracováním do rozpočtu kraje a

ukládá

odboru životního prostředí a odboru ekonomickému předložit radě kraje vždy po ukončení  pololetí a na konci rozpočtového roku materiál o objemu přijatých účelových prostředků a jejich použití k následnému schválení.

odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor

termín: průběžně 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-32

 

33. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí ORJ 6000

P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1430/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s provedením rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí, ORJ 6000 snížením § 3742 Chráněné části přírody a zvýšením § 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší o částku 30 tis. Kč na úhradu za zpracování oponentního posudku.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-33

 

34. Územní energetická koncepce kraje Vysočina – dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

P. Hájek, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státním fondem životního prostředí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1431/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě č. 06460222 o poskytnutí podpory dle materiálu RK-37-2004-34, př. 1.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-34, RK-37-2004-34pr1

 

35. Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1432/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-37-2004-35, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-35, RK-37-2004-35pr1, RK-37-2004-35pr2

 

36. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura ORJ 4000

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1433/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s provedením rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura, ORJ 4000, snížením § 3317 Výstavní činnosti v kultuře a zvýšením § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 50 tis. Kč na úhradu výběrových řízení

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-36

 

37. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkového předmětu svěřeného do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zahraničí

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o předloženém návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s dlouhodobou výpůjčkou sbírkového předmětu do zahraničí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1434/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s dlouhodobou výpůjčkou betlému Cyrila Čelouda, zapsaného ve sbírce č. ZMT/002-03-28/059002 Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dolnorakouskému muzeu Krippenverein Vösendorf, Johannisweg 2, A-2331 Vösendorf na dobu od 5. 11. 2004 do 19. 11. 2005 za účelem jeho vystavení.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-37

 

38. Návrh na úpravu osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury

K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na úpravu osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1435/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

s účinností od 1. 12. 2004 úpravu osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury dle materiálů RK-37-2004-38, př. 1 a 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 2. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-38, RK-37-2004-38pr1,2

 

41. Podání projektu kraje Vysočina na technickou pomoc pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko pro období 2004 – 2006

R. Handa, vedoucí oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, seznámil radu kraje s návrhem výše uvedeného projektu. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit na příští zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-41, RK-37-2004-41pr1, RK-37-2004-41pr2

 

42. Žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje žádost obce Čečkovice o poskytnutí blíže neuvedené finanční výpomoci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1436/37/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnoutžádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci dle materiálu RK-37-2004-42, př. l.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-42, RK-37-2004-42pr1

 

43. Změna schváleného rozpočtu na rok 2004 – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s navrženou změnou schváleného rozpočtu na rok 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1437/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) o účelovou dotaci MF ČR ve výši 20 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých krajskému úřadu v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev

odpovědnost: ekonomický odbor, odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-43

 

44. Návrh rozpočtového opatření – dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden – září 2004

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1438/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 pro kapitoly Kultura, Sociální péče, Školství a Zdravotnictví o účelové dotace od úřadů práce na zřizování společensky účelných pracovních míst, veřejně prospěšné práce a na zajištění odborné praxe absolventů škol v celkové výši 2 428,5 tis. Kč dle materiálu RK-37-2004-44, př. 1;

·         u příspěvkových organizací úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 dle materiálu RK-37-2004-44, př. 1 s tím, že finanční prostředky budou organizacím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatých účelových dotací od úřadů práce;

souhlasí

s průběžným převodem účelových dotací od úřadů práce z rozpočtu kraje na účet příslušné příspěvkové organizace zřízené krajem s tím, že odvětvové odbory zajišťující výkon zřizovatelské funkce a ekonomický odbor předloží radě kraje k jednorázovému schválení rozpočtové opatření o celkovém objemu přijatých a vyplacených těchto účelových prostředků

a) samostatně za 1. pololetí rozpočtového roku a samostatně za 2. pololetí rozpočtového roku včetně úpravy závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“;

b) za období říjen – prosinec 2004 včetně úpravy závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, kultury a památkové péče, zdravotnictví a sociální péče, školství, mládeže a sportu a ekonomický

termín: každoročně za 1.pololetí nejpozději do 30. 9. a za 2.pololetí a za říjen - prosinec 2004 do 31. 1. následujícího kalendářního roku

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-44, RK-37-2004-44pr1

 

45. Návrh Pravidel Rady kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje informace k výše uvedenému návrhu Pravidel. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1439/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla Rady kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku dle materiálu RK-37-2004-45, př. 1upr1.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-45, RK-37-2004-45pr1

 

46. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv za období leden – září 2004 u kapitoly Zdravotnictví

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje výše uvedený návrh rozpočtového opatření na rok 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1440/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové části rozpočtu na rok 2004 o příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí dle materiálu RK-37-2004-46, př. 1;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 u Nemocnice Havlíčkův Brod o 311,6 tis. Kč, Nemocnice Jihlava o 1 525,6 tis. Kč, Nemocnice Třebíč o 826 tis. Kč a Nemocnice Nové Město na Mor. o 998,4 tis. Kč podle materiálu RK-37-2004-46, př. 1;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví k pokrytí výdajů souvisejících se zajišťováním správy bytového fondu podle příkazní smlouvy o 131,7 tis. Kč podle materiálu RK-37-2004-46, př. 1;

·         snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 u Nemocnice Pelhřimov o 8,8 tis. Kč a Dětské odborné léčebny Počátky 5,9 tis. Kč podle materiálu RK-37-2004-46, př. 1;

·         změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a „Investiční dotace“ na rok 2004 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina a Dětské odborné léčebny Počátky podle materiálu RK-37-2004-46, př. 1 s tím, že finanční prostředky budou organizacím poukázány z rozpočtu kraje ve výši přijatého převodu realizovaného plnění z příkazních na účtu kraje od jednotlivých zdravotnických zařízení;

·         specifikaci použití investiční dotace (ÚZ 00052) na rok 2004 u Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Třebíč podle materiálu RK-37-2004-46, př. 2;

ukládá

vedoucí odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce a vedoucí ekonomického odboru

a) zajistit v závěru roku 2004 nezbytné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případu - související s příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem podle vyúčtování za období do 30. 11. 2004 podle žádostí těchto organizací o poskytnutí příslušného dotačního titulu; v případě požadavku o investiční dotaci odvětvový odbor posoudí její aktuálnost s potřebou investičního rozvoje organizace;

b) návrh rozpočtového opatření o přijatých a vyplacených finančních prostředků podle písm. a) předložit k jednorázovému schválení radě kraje včetně úpravy závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje na rok 2004 nejpozději do 31. 1. 2005.

odpovědnost: odvětvové odbory s výkonem zřizovatelské funkce, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic a Dětské odborné léčebny Počátky

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-46, RK-37-2004-46pr1, 2

 

47. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1441/37/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

·         Hlavní knihu rozpočtu 2005 dle materiálu RK-37-2004-47, př. 1;

·         Komentář k rozpočtu 2005 dle materiálu RK-37-2004-47, př. 2;

·         Přílohy k rozpočtu 2005 dle materiálu RK-37-2004-47, př. 3upr1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 2. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-47, RK-37-2004-47pr1, RK-37-2004-47pr2, RK-37-2004-47pr3

 

48. Fond Vysočiny FV 013/44/03 – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na prodloužení doby realizace projektu do 16. 3. 2005 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-48, RK-37-2004-48pr1, RK-37-2004-48pr2

 

49. Průběžné vyhodnocení Programového doplňku pro rok 2004

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Novák, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informovali radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1442/37/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programového doplňku pro rok 2004 dle materiálu RK-37-2004-49, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 2. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-49, RK-37-2004-49pr1, RK-37-2004-49pr2

 

50. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů – XIII

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na vyplacení odměn jednotlivým zpracovatelům projektových záměrů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1443/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vyplacení odměn za sběr projektových záměrů jednotlivým zpracovatelům projektových záměrů z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj, dle materiálu RK-37-2004-50, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat jednotlivé platební příkazy.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-50, RK-37-2004-50pr1

 

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření za účelem realizace nákupu GPS jednotek

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s doporučením nejvhodnější nabídky komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana o zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1444/37/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na dodávku a montáž jednotek pro sledování vozidel, založené na technologii GPS, uchazeči firmě PRINCIP, a. s., Radlická 204/503, 158 00 Praha 5;

schvaluje

·         povýšení kapitoly Zdravotnictví § 3533 a současně snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 345 100,- Kč;

·         povýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Vysočina o finanční částku 345 100,- Kč na nákup jednotek GPS;

·         povýšení kapitoly Doprava § 2212 a současně snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 361 760,- Kč;

·         povýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Správě a údržbě silnic Jihlava o finanční částku 361 760,- Kč na nákup jednotek GPS.

odpovědnost: odbor informatiky, odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-51

 

52. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích III

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na přidělení finančních prostředků dvěma žadatelům o podporu účasti na celostátních a mezinárodních soutěžích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1445/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

přidělení finančních prostředků ve výši 11,5 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2004 - kapitola Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, dvěma žadatelům o podporu účasti na celostátních a mezinárodních soutěžích dle tabulky 1 materiálu RK-37-2004-52, př. 1 a změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u uvedených příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-52, RK-37-2004-52pr1

 

53. Oprava započitatelné praxe a postup do vyššího platového stupně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1446/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, opravu doby započitatelné praxe rozhodné pro stanovení platového stupně a postup do vyššího platového stupně ředitele Gymnázia, Vyšší odborné školy a Integrované střední školy, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 1, Mgr. Radomíra Nulíčka, s účinností od 1. 10. 2004, dle materiálu RK-37-2004-53, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-53, RK-37-2004-53pr1

 

54. Návrh na odepsání pohledávky

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na odepsání pohledávek Školního statku Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1447/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s odepsáním pohledávek Školního statku Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 za firmou Jaroslav Vala, s. r. o., Bratrušín 1116, Bystřice nad Pernštejnem ve výši 898 020,40 Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku Bystřice nad Pernštejnem

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-54

 

55. Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1448/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu se zněním § 10 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-37-2004-55, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-55, RK-37-2004-55pr1

 

56. Změna schváleného rozpočtu – Školní statek Třebíč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o uvedeném rozpočtovém opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1449/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         navýšení rozpočtu kapitoly Školství, § 3147 – Školní hospodářství, příspěvek na provoz a současné snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 59 tis. Kč;

·         zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Školní statek Třebíč, Račerovická 920, o částku 59 tis. Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-56

 

57. Dofinancování evropských projektů v roce 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem řešení na dofinancování evropských projektů 2004. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1450/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání na dofinancování evropských projektů 2004 dle materiálu RK-37-2004-57, př. 2upr1 a současné snížení  položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném objemu 104 100 Kč;

·         přidělení finančních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, příspěvek na provoz na dofinancování evropských projektů v roce 2004, příspěvkovým organizacím Střední odborné škole obchodu a služeb a Střednímu odbornému učilišti Třebíč ve výši 42 900, Střední průmyslové škole Jihlava ve výši 53 500 Kč a Vyšší odborné škole, Střední zemědělské škole, Střednímu odbornému učilišti opravárenskému a Odbornému učilišti Bystřice nad Pernštejnem ve výši 7 700 Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem o poskytnuté finanční příspěvky na dofinancování evropských projektů v roce 2004 Střední odborné škole obchodu a služeb a Střednímu odbornému učilišti Třebíč ve výši 42 900, Střední průmyslové škole Jihlava ve výši 53 500 Kč a Vyšší odborné škole, Střední zemědělské škole, Střednímu odbornému učilišti opravárenskému a Odbornému učilišti Bystřice nad Pernštejnem ve výši 7 700 Kč a

ukládá

ředitelům Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště, Třebíč, Střední průmyslové školy, Jihlava a Vyšší odborné školy, Střední zemědělské školy, Středního odborného učiliště opravárenského a Odborného učiliště Bystřice nad Pernštejnem upravit závazné ukazatele příspěvku na provoz.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-57, RK-37-2004-57pr1, RK-37-2004-57pr2

 

58. Přímé výdaje na vzdělávání -změna závazných ukazatelů pro školy a školská zařízení zřizované krajem  

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1451/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

· snížení závazného ukazatele a příspěvku na provoz určený na přímé neinvestiční výdaje na vzdělávání na rok 2004 pro Integrovanou střední školu stavební a Učiliště Jihlava o částku 79 tis. Kč, pro SOŠ, SOU a OU Třešť o částku 100 tis. Kč, pro SPŠ stavební, SOU stavební a OU Třebíč o částku 17 tis. Kč a pro VOŠ, Střední zemědělskou školu, SOU opravárenské a OU Bystřice nad Pernštejnem o částku 6 tis. Kč dle textu materiálu RK-37-2004-58;

· zvýšení závazného ukazatele a příspěvku na provoz určený na přímé neinvestiční výdaje na vzdělání na rok 2004 pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem o částku 202 tis. Kč dle textu materiálu RK-37-2004-58.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-58

 

59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1452/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2004 v rozsahu materiálu RK-37-2004-59, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-59, RK-37-2004-59pr1

 

60. Majetkoprávní úkon PPP Žďár nad Sázavou

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi Pedagogicko-psychologickou poradnou Žďár nad Sázavou a Českou společností pro analytickou psychologii se sídlem v Brně. V průběhu jednání přišla M. Černá. Na základě připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal radu kraje o stažení materiálu z programu jednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-60

 

61. Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrženou úpravou schváleného rozpočtu škol a školských zařízení. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli odložit předložený materiál na příští zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-61, RK-37-2004-61pr1, RK-37-2004-61pr2

 

62. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navržených změnách grantových schémat v rámci opatření 3.3 OPRLZ. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1453/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         text změny v Operačním manuálu kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu RK-37-2004-62, př. 1;

·         znění textu Pokynů pro žadatele kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu RK-37-2004-62, př. 2;

·         znění textu Oznámení o vyhlášení kola výzvy – inzerát kraje Vysočina pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu RK-37-2004-62, př. 3;

pověřuje 

OŠMS k předložení Pokynů pro žadatele dle materiálu RK-37-2004-62, př. 2 a Oznámení o vyhlášení kola výzvy – inzerátu dle materiálu RK-37-2004-62, př. 3 Ministerstvu práce a sociálních věcí.

odpovědnost: OŠMS

termín: po výzvě MPSV předložení dokumentů řídícímu orgánu

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-62, RK-37-2004-62pr1, RK-37-2004-62pr2, RK-37-2004-62pr3

 

63. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – projekt vzájemné výměny zkušeností zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s uvedenou změnou rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1454/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci CSVŠ-Národní agentury Socrates v částce 194 266,79 Kč na zajištění vzdělávacího programu Grundtvig 2 NAILS-Needs Analysis in Learning Surroundings dle materiálu RK-37-2004-63, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-63

 

64. Školní statek Havlíčkův Brod – prodej majetku

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Z. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na prodej majetku ve správě Školního statku, Havlíčkův Brod, do vlastnictví vybraným zájemcům. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 2.

Usnesení 1455/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

prodej movitého majetku a stáda zvířat ve správě Školního statku, Havlíčkův Brod, Novotný Dvůr, 169 do vlastnictví firmy Natur HB, s. r. o., Svatý Kříž, Novotný Dvůr 169 s termínem úhrady do 31. 12. 2004.

odpovědnost: OŠMS

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-64

 

65. Zpráva o šetření stížnosti

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o zjištěných skutečnostech v zařízení Dětský domov, Humpolec. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-65

 

39. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí – Pelhřimov

Ze zasedání rady kraje se omluvil I. Rohovský. E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí. V průběhu jednání odešli T. Hermann, P. Pospíchal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1456/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitých věcí podle materiálu RK-37-2004-39, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 1. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-39, RK-37-2004-39pr1

 

89. Nájem výpočetní techniky

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, informovala radu kraje o návrhu smlouvy o nájmu výpočetní techniky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1457/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvy o nájmu podle materiálů RK-37-2004-89, př. 1, 2, 3.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: prosinec 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-89

 

40. Návrh na odepsání pohledávek

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, seznámila radu kraje s uvedeným návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1458/37/2004/RK

Rada kraje

rozhodla

o upuštění od vymáhání pohledávek uvedených v materiálu RK-37-2004-40, př. 1 a

ukládá

odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v  materiálu RK-37-2004-40, př. 1 z účetnictví kraje. 

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, odbor ekonomický,

termín: prosinec 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-40

 

66. Záměr pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava

Ze zasedání rady kraje se omluvil M. Vystrčil. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s výše uvedeným záměrem. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1459/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 375,38 m2 v nemovitosti čp. 59 na ulici Vrchlického v Jihlavě, postavené na parc. č. 4380/23 v obci a katastrálním území Jihlava pro nájemce společnost První privátní chirurgické centrum, s. r. o., Labská Kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové 2, IČO 49813692, za účelem zřízení pracoviště asistované reprodukce.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 4. 11. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-66

 

67. Organizační řády zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Z důvodu nově vzniklých skutečností, V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o stažení předloženého materiálu z programu jednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-67, RK-37-2004-67pr1, RK-37-2004-67pr1a, RK-37-2004-67pr2, RK-37-2004-67pr3, RK-37-2004-67pr3a, RK-37-2004-67pr4

 

68. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – sloučení Zdravotnické záchranné služby Třebíč se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina k 1. 11. 2004

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o výše uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1460/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví u § 3533 – Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 00000) u ORG 353320 o částku 2.760 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 00000) u ORG 353330 - Zdravotnická záchranná služba Třebíč o stejnou částku 2.760 tis. Kč; převod rozpočtových prostředků je realizován v souvislosti s rozhodnutím zřizovatele o sloučení zdravotnických záchranných služeb v jednu celokrajskou organizaci;

·         zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o částku 2.760 tis. Kč s určením na zajištění činnosti výjezdových stanovišť záchranné služby, které byly do 31. 10. 2004 v působnosti Zdravotnické záchranné služby Třebíč;

·         snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Třebíč o 2.760 tis. Kč v souvislosti s jejím sloučením se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina k 1. 11. 2004;

·         u rušených zdravotnických záchranných služeb zřizovaných krajem, které předpokládají, že jejich hospodaření skončí k datu zrušení se zhoršeným výsledkem hospodaření, zaúčtovat tuto účetní ztrátu před uzavřením účetních knih organizace:

a) na vrub účetních zůstatků peněžních fondů při vyloučením použití fondu kulturních a sociálních potřeb;

b) pokud po zúčtování zůstatků peněžních fondů organizace (mimo fondu kulturních a sociálních potřeb) bude organizace nadále vykazovat zhoršený výsledek hospodaření, zúčtovat jej na vrub fondu oběžných aktiv až do výše jeho úplného odepsání;

ukládá

řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina zapracovat uvedenou změnu do finančního plánu pro rok 2004.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé rušených zdravotnických záchranných služeb, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-68, RK-37-2004-68pr1

 

69. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – úprava závazného finančního vztahu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace k rozpočtu kraje

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s navrženou změnou rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1461/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví u § 3522 – Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 00051) o částku 5.341 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov při současném snížení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 00051) o stejnou částku 5.341 tis. Kč u téže organizace dle materiálu RK-37-2004-69, př. 2;

·         u Nemocnice Pelhřimov zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 o 5.341 tis. Kč při současném snížení závazného ukazatele „Investiční dotace“ o stejnou částku 5.341 tis. Kč;

·         změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Pelhřimov dle materiálu RK-37-2004-69, př. 2;

·         pro nemocnice zřizované krajem použití příspěvku na provoz (dotace na provoz) s vyloučením účelových dotací ze státního rozpočtu k přednostnímu  krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelé nemocnic

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-69, RK-37-2004-69pr1, RK-37-2004-69pr2, RK-37-2004-69pr3

 

70. Vyřazení majetku v nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na vyřazení majetku výše uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1462/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

·          s postupem dle materiálu RK-37-2004-70, př. 1,

·          s vyřazením majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:

§         Server HP typ G 60, inventární číslo 4185, rok výroby 1995,

§         Server HP typ K360, inventární číslo 4905, rok výroby 1998,

§         Server HP typ D350, inventární číslo 4949, rok výroby 1999,

§         Software HP-UX, inventární číslo 4175, rok výroby 1995,

§         Software ON-LINE, inventární číslo 4176, rok výroby 1995,

§         Software 4GL, inventární číslo 4177, rok výroby 1995,

§         Software SQL, inventární číslo 4178, rok výroby 1995,

§         Software Star 5.01, inventární číslo 4179, rok výroby 1995,

§         Software HP Glance, inventární číslo 4182, rok výroby 1994.

odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 1. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-70

 

71. Návrh na změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na změnu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1463/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·   změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Třebíč dle materiálu RK-37-2004-71, př. 1;

·   investiční dotaci v celkové výši 2.129 tis. Kč určenou na akci „Stravovací provoz“ v hodnotě 670 tis. Kč a na akci „RDG chirurgie“ v hodnotě 1.459 tis. Kč – uvedené akce budou realizovány v roce 2005.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ředitel Nemocnice Třebíč

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-71, RK-37-2004-71pr1

 

72. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na změnu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1464/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití investičního fondu na rok 2004 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2004-72, př. 1.

odpovědnost: ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina

termín: prosinec 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-72, RK-37-2004-72pr1, RK-37-2004-72pr2, RK-37-2004-72pr3

 

73. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na změnu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1465/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, na rok 2004 dle materiálu RK-37-2004-73, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Ústavu sociální péče Zboží

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-73, RK-37-2004-73pr1

 

74. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na změnu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1466/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití investičního fondu u Diagnostickéhoústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, na rok 2004 dle materiálu RK-37-2004-74, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-74, RK-37-2004-74pr1

 

75. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na změnu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1467/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití a výše čerpání investičního fondu u Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, na rok 2004 dle materiálu RK-37-2004-75, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelka Ústavu sociální péče pro dospělé Věž

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-75, RK-37-2004-75pr1

 

76. Rozpočtové opatření na rok 2004 – další plat ve výši 25 % u příspěvkových organizacích v odvětví sociálních péče

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o navrženém rozpočtovém opatření v odvětví sociálních služeb. V průběhu jednání přišel P. Pospíchal. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal o stažení materiálu z programu jednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-76, RK-37-2004-76pr1, RK-37-2004-76pr2

 

77. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2004 u Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje návrh na úpravu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1468/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu použití investičního fondu u Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, na rok 2004 dle materiálu RK-37-2004-77, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelka Domova důchodců Mitrov

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-77, RK-37-2004-77pr1

 

78. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova důchodců Velké Meziříčí

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1469/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci u § 4316 – Domovy důchodců zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 243 tis. Kč s určením pro Domov důchodců Velké Meziříčí při současném snížení rozpočtu u § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 243 tis. Kč;

·         zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Domova důchodců Velké Meziříčí o částku 243 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s rozdělením bývalého OÚSS Žďár nad Sáz.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Domova důchodců Velké Meziříčí,

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-78, RK-37-2004-78pr1

 

79. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – úprava závazného finančního vztahu Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace, k rozpočtu kraje

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o uvedeném návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1470/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2004 u § 4316 – Domovy důchodců,položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 160 tis. Kč v důsledku odvodu z investičního fondu u Domova důchodců Mitrov;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2004 u kapitoly Sociální věci, § 4316 – Domovy důchodců, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 160 tis. Kč s určením pro Domov důchodců Mitrov na posílení příspěvku na provoz;
 • v rámci kapitoly Sociální věci zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2004 u § 4316 – Domovy důchodců, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 260 tis. Kč s určením pro Domov důchodců Mitrov při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 260 tis. Kč;
 • u Domova důchodců Mitrov zvýšení závazných ukazatelů „Odvod z investičního fondu“ o částku 160 tis. Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 420 tis. Kč na pokrytí běžných provozních nákladů.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Domova důchodců Mitrov.

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-79, RK-37-2004-79pr1, RK-37-2004-79pr2

 

80. Poskytnutí finančních prostředků na pořízení movitého majetku pro Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje informace k předloženému materiálu. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli odložit materiál na příští zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-80, RK-37-2004-80pr1

 

81. Žádost Domova důchodců Ždírec o zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti s realizací opatření uložených Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s žádostí Domova důchodců Ždírec o zvýšení příspěvku na provoz. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1471/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·   v rámci kapitoly Sociální věci zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2004 u § 4316 – Domovy důchodců, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 250 tis. Kč s určením pro Domov důchodců Ždírec na posílení příspěvku na provoz při současném snížení u § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o 250 tis. Kč;

·   zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Domova důchodců Ždírec o částku 250 tis. Kč z částky 12 600 tis. Kč na částku 12 850 tis. Kč k provedení nezbytných nápravných opatření uložených kontrolními orgány. 

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitel Domova důchodců Ždírec

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-81

 

82. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – změna finančního plánu u vybraných domovů důchodců zřizovaných krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o navržené změně uvedeného rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1472/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje za rok 2004 u § 4316 – Domovy důchodců, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 1 040 tis. Kč z důvodu dodatečného odvodu z investičního fondu u Domova důchodců Třebíč - Koutkova a Domova  důchodců Náměšť nad Oslavou z odpisů nemovitého majetku;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2004 u kapitoly Sociální věci, § 4316 – Domovy důchodců, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 170 tis. Kč s určením pro Domov důchodců Třebíč-Koutkova na posílení příspěvku na provoz;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2004 u kapitoly Sociální věci, § 4316 – Domovy důchodců, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 199 tis. Kč s určením pro Domov důchodců Náměšť nad Oslavou na posílení příspěvku na provoz ;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci na rok 2004, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 –Nespecifikované rezervy o částku 671 tis. Kč k zajištění případných  neočekávaných situací v některých příspěvkových organizací;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Domova důchodců Třebíč-Koutkova o částku 170 tis. Kč a Domova důchodců Náměšť nad Oslavou o 199 tis. Kč k zajištění jejich nezbytných provozních potřeb v důsledku špatně nastavených odpisových plánů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ na rok 2004 u Domova důchodců Třebíč-Koutkova o částku 505 tis. Kč a Domova důchodců Náměšť nad Oslavou o 535 tis. Kč a zvýšení čerpání investičního fondu o stejné částky;
 • změnu odpisových plánů na rok 2004 u Domova důchodců Třebíč-Koutkova dle materiálu RK-37-2004-82, př. 3 a u Domova důchodců Náměšť nad Oslavou dle materiálu RK-37-2004-82, př. 6.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Domova důchodců Třebíč - Manž. Curierových, ředitelka Domova důchodců Náměšť nad Oslavou, ředitel Domova důchodců Třebíč-Koutkova

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-82, RK-37-2004-82pr1, RK-37-2004-82pr2, RK-37-2004-82pr3, RK-37-2004-82pr4, RK-37-2004-82pr5, RK-37-2004-82pr6

 

83. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 - úprava příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje návrh na úpravu uvedeného rozpočtového opatření. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal o stažení materiálu z programu jednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-83, RK-37-2004-83pr1

 

84. Návrh na úpravu stravovací jednotky v domovech důchodců a ústavech sociální péče

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje návrh na změnu v nastavení stravovacích jednotek v domovech důchodců a ústavech sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1473/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh na zvýšení stravovací jednotky v domovech důchodců a ústavech sociální péče dle materiálu RK-37-2004-84, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-84, RK-37-2004-84pr1

 

85. Žádost Oblastní charity Jihlava o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování komunitního plánování mikroregionů Loucko, Novoříšsko a Telčsko

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s žádostí Oblastní charity Jihlava o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování komunitního plánování mikroregionů Loucko, Novoříšsko a Telčsko. Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Rada kraje

schvaluje

·         poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč Oblastní charitě Jihlava na podporu komunitního plánování mikroregionů Loucko, Novořísko a Telčsko;

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci ORJ 5000 zvýšení rozpočtu § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5223 – Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku 70 tis. Kč s určením pro Oblastí charitu Jihlava při současném snížení rozpočtu § 4314 – Pečovatelská služba, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 70 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 2. 11. 2004

Usnesení nebylo přijato. Pro 1 hlas, proti 1, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-85, RK-37-2004-85pr1

 

86. Poskytnutí finančních prostředků na vybavení IT pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu Jihlava, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu na poskytnutí finančních prostředků pro výše uvedenou organizaci na dovybavení pracovišť v Jihlavě a ve Žďáru na Sázavou informačními technologiemi. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1474/37/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 145 tis. Kč a  položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 175 tis. Kč s určením pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu kraje Vysočina při současném snížení u § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku v úhrnu 319 tis. Kč;

·         zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 175 tis. Kč k zajištění jeho nezbytných provozních potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje informačních technologií na pracovišti v Jihlavě a ve Žďáru nad Sázavou;

·         zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2004 u Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 145 tis. Kč na realizaci projektu informačních technologií na pracovišti v Jihlavě a ve Žďáru nad Sázavou;

·         změnu investičního plánu na rok 2004 u Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace,  dle materiálu RK-37-2004-86, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-86, RK-37-2004-86pr1, RK-37-2004-86pr2

 

87. Partnerství kraje Vysočina v síti PRAXIS

T. Hermann seznámil radu kraje s předloženým materiálem ohledně partnerství kraje Vysočina v síti PRAXIS. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1475/37/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s přistoupením kraje Vysočina mezi partnery mezinárodní sítě regionů PRAXIS a

pověřuje

za tímto účelem sekretariát hejtmana, oddělení vnějších vztahů, přípravou potřebných kroků.

odpovědnost: L. Seidl

termín: 31. 1. 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-37-2004-87, RK-37-2004-87pr1

 

92. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 37/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 11. 2004, ve 12:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2004 dne 2. 11. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 11. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 37/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.11.2004 / 24.5.2006

Počet návštěv: 4929
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 13.00–16.00, středa: 8.00–11.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek