Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 36/2004

19. říjen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2004, které se konalo dne 19. října 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 34/2004 a č. 35/2004

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 19. 10. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil M. Vystrčil a omluvil neúčast P. Pospíchala a F. Dohnala v úvodu jednání. Do programu jednání navrhl zařazení bodu 68) Delegování zástupců kraje do RHSD, bodu 69) Návrh na provedení rozpočtového opatření - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, bodu 70) Žádost o podporu vysokoškolského vzdělávání v kraji, bodu 71) Školní statek Třebíč prodej a bodu 72) Projekt ROWANet, testovací optická trasa Jihlava-Moravské Budějovice – smluvní zabezpečení dalšího provozu. Z důvodu zařazení bodu 71 byl vyřazen bod 44. Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 34/2004 a č. 35/2004

2.       Vyřazení majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

3.       Vyřazení majetku v nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

4.       Odvolání ředitelů slučovaných příspěvkových organizací

5.       Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – změna finančního vztahu Domova důchodců Ždírec k rozpočtu kraje

6.       Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví

7.       Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví

8.       Zvýšení platů ředitelům sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací

9.       Vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace

10.   Žádost SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s. r. o. o navýšení úhrady za provozování protialkoholní záchytné stanice

11.   Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – úprava závazného finančního vztahu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace k rozpočtu kraje

12.   Návrh na změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

13.   Návrh na změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

14.   Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – úprava závazného finančního vztahu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace k rozpočtu kraje

15.   Systém odměňování ředitelů zdravotnických zařízení

16.   Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – odměny pro ředitele zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina

17.   Podpora sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené v kraji Vysočina pro rok 2005

18.   Nákup osobních automobilů v roce 2004 pro domovy důchodců a ústavy sociální péče, příspěvkové organizace, zřizované krajem Vysočina

19.   Dětská odborná léčebna Počátky - prodej

20.   Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Polná

21.   Převod pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou

22.   Zakázka kraje „II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ul.“ – výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS

23.   Souhlas s pokácením dřevin v obci a k. ú. Velké Meziříčí pro zřízení sjezdu na silnici II/392

24.   Návrh na provedení rozpočtového opatření – technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství

25.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - státní dotace na financování investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek

26.   Návrh na rozpočtové opatření SFDI na rok 2004

27.   Návrh na provedení rozpočtového opatření – technické zhodnocení a vyjmenované opravy

28.   Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

29.   Stavba chodníku v k. ú. a obci Záborná

30.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

31.   Výběr zhotovitele stavby „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“, formou veřejné zakázky na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění

32.   Darování technického zhodnocení městu Žďár nad Sázavou

33.   Návrh opatření k zajištění použití účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu určených k financování běžného a investičního rozvoje kraje Vysočina v roce 2004

34.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – snížení rozpočtu kapitol

35.   Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-září 2004

36.   Provedení rozpočtového opatření – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

37.   Zajištění přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí

38.   Oznámení o zpracování osobních údajů

39.   Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

40.   Předložení návrhu Analýzy nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina

41.   Dofinancování evropských projektů v roce 2004

42.   Postup do vyššího platového stupně

43.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – projekt vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings

44.   Školní statek Třebíč, varianty řešení - vyřazeno

45.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – Dotace na sportovní gymnázia

46.   Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – Podpora romských žáků středních škol

47.   Návrh na odvolání ředitelů rušených příspěvkových organizací

48.   Školní statek Havlíčkův Brod, odprodej movitého majetku

49.   Řešení zhoršeného výsledku hospodaření slučovaných organizací kapitoly Školství

50.   Zrušení a odepsání rozestavěného dlouhodobého majetku Školního statku Třebíč, Račerovická 920

51.   Návrh na odepsání pohledávek u příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina v odvětví školství

52.   Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

53.   Mimořádná odměna řediteli Základní umělecké školy Pelhřimov, Pod Kalvárií 850 a řediteli Domu dětí a mládeže Pelhřimov, Pražská 1542

54.   Návrh úpravy osobního příplatku řediteli Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou a řediteli Obchodní akademie Třebíč - staženo

55.   Změny v účelu použití investiční dotace v rámci kapitoly Školství za rok 2004

56.   Návrh na provedení rozpočtového opatření na financování IT - OA Třebíč a SOŠ obchodu a služeb a SOU Třebíč

57.   Návrh osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

58.   Návrh na provedení rozpočtového opatření na financování IT - VOŠ, VZŠ, SOŠ zemědělská a ekonomická a SZŠ Třebíč a SPŠ Jihlava

59.   Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

60.   Návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

61.   Návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

62.   Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

63.   Návrh platu ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

64.   Návrh na změnu plánu čerpání investičního fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

65.   Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 - vyhodnocení akce „Krizové řízení Nemocnice Třebíč“

66.   Fond Vysočiny – Statut účelového Fondu Vysočiny

67.   Fond Vysočiny – navýšení alokace FV pro rok 2004

68.   Delegování zástupců kraje do RHSD

69.   Návrh na provedení rozpočtového opatření - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství

70.   Žádost o podporu vysokoškolského vzdělávání v kraji

71.   Školní statek Třebíč prodej

72.   Projekt ROWANet, testovací optická trasa Jihlava-Moravské Budějovice – smluvní zabezpečení dalšího provozu

73.   Rozprava členů rady

Program jednání byl schválen 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisům ze zasedání rady kraje č. 34/2004 a č. 35/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Vyřazení majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku kraje, pronajatého Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1332/36/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku pronajatého Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje, s jeho prodejem za ceny v místě a čase obvyklé, případně s jeho odbornou likvidací:

·         EKG šestikanálové Chirastar 63, inventární číslo 5155, rok výroby 1987,

·         Pračka automatická MIELE 5530P, inventární číslo 5312, rok výroby 1989,

·         Pračka automatická MIELE 5530P, inventární číslo 5313, rok výroby 1989,

·         Pračka automatická MIELE W5530, inventární číslo 5424, rok výroby 1989,

·         Pračka automatická MIELE 5530P, inventární číslo 5425, rok výroby 1989,

·         Pračka automatická MIELE 5530P, inventární číslo 5522, rok výroby 1990,

·         Pračka automatická MIELE 5530P, inventární číslo 5526, rok výroby 1990,

·         Sušička prádla NIRO FRONT T5248, inventární číslo 5669, rok výroby 1990,

·         Sušička prádla NIRO FRONT T5248 , inventární číslo 5745, rok výroby 1990,

·         Sušička prádla NIRO FRONT T5248, inventární číslo 5746, rok výroby 1990,

·         Automobil osobní Škoda Forman TRD 57-95, inventární číslo 5822, rok výroby 1992.

odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-02

 

3. Vyřazení majetku v nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na vyřazení nepotřebného majetku kraje, pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod. Po krátké diskuzi rada kraje doporučila předkladatelům odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. V. Švarcová doporučení rady kraje akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-03

 

4. Odvolání ředitelů slučovaných příspěvkových organizací

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na odvolání ředitelů ZZS Třebíč a ZZS Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1333/36/2004/RK

Rada kraje

odvolává

MUDr. Jaroslava Kopečného k 31. 10. 2004 z funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Třebíč, příspěvkové organizace;

odvolává

MUDr. Aleše Ošťádala k 31. 12. 2004 z funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a

schvaluje

v souladu se zněním § 10 písm. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelům zdravotnických organizací dle materiálu RK-36-2004-04, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: říjen 2004, prosinec 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-04, RK-36-2004-04, př. 1

 

6. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření v kapitole Zdravotnictví v souvislosti s poskytnutou účelovou dotací z MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv v III. čtvrtletí roku 2004. V průběhu jednání odešel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1334/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů) o účelovou dotaci z MF ČR na likvidaci nepoužitelných léčiv v III. čtvrtletí roku 2004 ve výši 88 528,00 Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-06

 

7. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v kapitole Zdravotnictví v souvislosti s poskytnutou účelovou dotací z MF ČR na úhradu výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1335/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) o účelovou dotaci z MF ČR na úhradu výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2004 ve výši 547 995,47 Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-07

 

8. Zvýšení platů ředitelům sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na zvýšení platů ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku sociálních služeb a zdravotnictví. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1336/36/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku sociálních služeb a zdravotnictví měsíční plat dle materiálu RK-36-2004-08, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-08, RK-36-2004-08, př. 1

 

9. Vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Jinošov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1337/36/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

·          s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, pračky R 16, typ R – 16 EM, výrobní číslo 256, datum pořízení 18. 2. 1998, do správy Domova důchodců Velký Újezd;

·          s prodejem nepotřebného hmotného majetku Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, odpružené ždímačky, typ HE 259, výrobní číslo 9912/0002271, datum pořízení 20. 12. 1999, za cenu v čase a místě obvyklou.

odpovědnost: Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-09

 

10. Žádost SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s. r. o. o navýšení úhrady za provozování protialkoholní záchytné stanice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o žádosti SMJ, s. r. o., o navýšení úhrady na provoz protialkoholní záchytné stanice pro rok 2004. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1338/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování protialkoholní záchytné stanice č. 833/03 dle materiálu RK-36-2004-10, př. 3upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-10, RK-36-2004-10, př. 1, RK-36-2004-10, př. 2, RK-36-2004-10, př. 3

 

11. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – úprava závazného finančního vztahu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace k rozpočtu kraje

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření v kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání se dostavil F. Dohnal. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1339/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví u § 3522 – Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4.512 tis. Kč s určením pro Nemocnici Třebíč při současném snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 4.512 tis. Kč u téže organizace dle materiálu RK-36-2004-11, př. 1upr1;

·          u Nemocnice Třebíč zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2004 o 4.512 tis. Kč Třebíč při současném snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“stejnou částku 4.512 tis. Kč z důvodu aktualizace investičních potřeb nemocnice;

·          položkovou změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Třebíč dle materiálu RK-36-2004-11, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ředitel Nemocnice Třebíč

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-11, RK-36-2004-11, př. 1, RK-36-2004-11, př. 2

 

12. Návrh na změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1340/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

u nemocnice Pelhřimov:

·          změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Pelhřimov dle materiálu RK-36-2004-12, př. 1upr1;

·          položkovou změnu v použití účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 10.743 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-12, př. 1upr1;

·          investiční dotaci ve výši 2.960.592 Kč do investičního fondu s určením na nákup spirálního CT v roce 2005.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ředitel Nemocnice Pelhřimov

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-12, RK-36-2004-12, př. 1, RK-36-2004-12, př. 2

 

14. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – úprava závazného finančního vztahu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace k rozpočtu kraje

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1341/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·          v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví u § 3522 – Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5.400 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod při současném snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 5.400 tis. Kč u téže organizace dle materiálu RK-36-2004-14, př. 1;

·          u Nemocnice Havlíčkův Brod zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2004 o 5.400 tis. Kč při současném snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“stejnou částku 5.400 tis. Kč z důvodu aktualizace investičních potřeb nemocnice;

·          změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2004-14, př. 1;

·          změnu v použití účelové investiční dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 98718)ve výši 18.410 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-14, př. 1;

·          změnu v použití účelové provozní dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 98357) ve výši 1.650 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-14, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-14, RK-36-2004-14, př. 1, RK-36-2004-14, př. 2

 

18. Nákup osobních automobilů v roce 2004 pro domovy důchodců a ústavy sociální péče, příspěvkové organizace, zřizované krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu a předložili radě kraje upravené materiály RK-36-2004-18, př. 1upr1, př. 2upr1 a př. 4upr1. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Z jednání se omluvil V. Kodet. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1342/36/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se záměrem nákupu osobních automobilů dle materiálu RK-36-2004-18, př. 2upr1 a

schvaluje

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci u § 4316 – Domovy důchodců zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1963 tis. Kč s určením dle materiálu RK-36-2004-18, př. 3, při současném snížení u § 4399 – Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j. n., položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 963 tis. Kč;

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci u § 4313 – Ústavy sociální péče pro mládež zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 471 tis. Kč s určením dle materiálu RK-36-2004-18, př. 3, při současném snížení u § 4399 – Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j. n., položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 471 tis. Kč;

·         v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci u § 4311 – Ústavy sociální péče pro dospělé zvýšení položky 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 366 tis. Kč s určením dle materiálu RK-36-2004-18, př. 3, při současném snížení u § 4399 – Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j. n., položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 366 tis. Kč;

·         stanovení závazných ukazatelů „Investiční dotace“ na rok 2004 příspěvkovým organizacím kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2004-18, př. 3;

·         položkové změny čerpání investičního fondu příspěvkových organizací kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2004-18, př. 4upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka domova důchodců Havlíčkův Brod, ředitel domova důchodců Onšov, ředitel domova důchodců Proseč Obořiště, ředitel domova důchodců Ždírec, ředitelka domova důchodců Třebíč – Kubešova, ředitel domova důchodců Velký Újezd, ředitelka ústavu sociální péče Těchobuz, ředitelka ústavu sociální péče Nové Syrovice

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-18, RK-36-2004-18, př. 1, RK-36-2004-18, př. 2, RK-36-2004-18, př. 3, RK-36-2004-18, př. 4

 

19. Dětská odborná léčebna Počátky - prodej

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje upravený materiál RK-36-2004-19upr1 a podali radě kraje doplňující informace ve věci prodeje uvedené nemovitosti. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1343/36/2004/RK

Rada kraje

pověřuje

hejtmana kraje jednáním se zástupci Městské části Praha 13 o podmínkách přímého prodeje DOL Počátky.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: listopad 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-19

 

65. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 - vyhodnocení akce „Krizové řízení Nemocnice Třebíč“

M. Matějková seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1344/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         jednorázovou odměnu pro M.C.TRITON za dosažení stabilizace hospodaření v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-36-2004-65, př. 1;

·         zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004, § 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená, položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby ve výši odpovídající objemu jednorázové odměny pro M.C.TRITON dle materiálu RK-36-2004-65, př. 1, při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka - Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejném objemu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-65, RK-36-2004-65, př. 2

 

5. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 – změna finančního vztahu Domova důchodců Ždírec k rozpočtu kraje

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1345/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v rámci kapitoly Sociální věci zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2004 u § 4316 – Domovy důchodců, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 100 tis. Kč s určením pro Domov důchodců Źdírec na posílení příspěvku na provoz;

·         v rámci kapitoly Sociální věci snížení výdajové části rozpočtu na rok 2004 u § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5901 – Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč;

·         zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u Domova důchodců Ždírec o částku 100 tis. Kč k zajištění jeho nezbytných provozních potřeb v důsledku dopadů souvisejících se zrušením zákona o civilní službě;

·         zvýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ na rok 2004 o částku 63 tis. Kč u Domova důchodců Ždírec.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitel Domova důchodců Ždírec

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-05, RK-36-2004-05, př. 1, RK-36-2004-05, př. 2, RK-36-2004-05, př. 3

 

20. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Polná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vzájemného majetkoprávního vyrovnání s městem Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1346/36/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přijetí daru pozemků par. č. 2596/5 o výměře 1 275 m2 a par. č. 2596/2 o výměře 2 760 m2 v k. ú. a obci Polná od města Polná do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-20

 

21. Převod pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1347/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje darovat městu Světlá nad Sázavou pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. 1066/1 o výměře 485 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. 1066/1 o výměře 485 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: březen 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-21

 

22. Zakázka kraje „II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ul.“ – výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana kraje o zadání uvedené zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1348/36/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS akce „II/150 Havlíčkův Brod, Ledečská ul.“ firmě DMC Havlíčkův Brod s. r. o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 19. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-22

 

23. Souhlas s pokácením dřevin v obci a k. ú. Velké Meziříčí pro zřízení sjezdu na silnici II/392

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti o pokácení 3 ks dřevin na pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1349/36/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s podáním žádosti o souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. EN 5636/1 v k. ú. a obci Velké Meziříčí, za podmínky uzavření smlouvy, v níž se žadatel zaváže uhradit veškeré náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s pokácením dřevin.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-23

 

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření – technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1350/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zařazení nové akce „Speciální škola Pelhřimov, Komenského ul. – odstranění havárie zatékání střešním pláštěm“ do přílohy M1 Technická zhodnocení a opravy ve školství;

·         rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek – povýšení § 3114 Speciální základní školy na novou akci „Speciální škola Pelhřimov, Komenského ul. – odstranění havárie zatékání střešním pláštěm“ (běžné výdaje, položka Technická zhodnocení a opravy ve školství) o částku 600 tis. Kč snížením § 4322 Ústavy péče pro mládež z akce „DD Humpolec- Kuch.-úprava VZT a výtah“ (investiční výdaje, položka Technická zhodnocení a opravy ve školství) o částku 600 tis. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-24

 

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - státní dotace na financování investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření a upřesnil částku v návrhu usnesení. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1351/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek uvolněním:

·         z rezerv kapitálových výdajů, § 6409 Ostatní činnosti j.n., ze státní dotace na financování investičního rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek částky na

-          akci zařazenou na položce Investice v sociální péči „ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy“, § 4311 Sociální ústavy pro dospělé, ve výši 1 217 608,- Kč

-          a na akci zařazenou v příloze M4 rozpočtu „II/360 Křižanov průtah“, § 2212 Silnice, ve výši 11 092,- Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek uvolněním z nespecifikovaných rezerv, § 6409 Ostatní činnosti j.n., ze státní dotace na financování běžného rozvoje ÚSC na kapitole Nemovitý majetek částky na akci zařazenou v příloze M4 rozpočtu „III/01831 Ledeč nad Sázavou – odstranění škod po přívalových deštích“, § 2212 Silnice, ve výši 4 792 000 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-25

 

26. Návrh na rozpočtové opatření SFDI na rok 2004

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k návrhu na rozpočtové opatření SFDI na rok 2004 a předložil radě kraje upravený materiál RK-36-2004-26upr1. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1352/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti Státnímu fondu dopravní infrastruktury o provedení rozpočtového opatření v roce 2004 na jmenovité akce:

·          snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace“ o 65 450 000,- Kč na 4 550 000,- Kč;

·          snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce III/13035 Hořice rekonstrukce mostu o 500 000,-Kč na 500 000,- Kč;

·          snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce III/12936 Jiřice rekonstrukce mostu o 150 000,- Kč na 850 000,- Kč;

·          snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce II/360 Oslavička-sesuv o 1 350 000,- Kč na 181 000,- Kč;

·          snížení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce Příprava a vypořádání staveb kraje Vysočina o 5 900 000,- Kč na 6 640 000,- Kč;

·          zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „ II/353 Nové Veselí-Bohdalov“ o 6 740 000,- Kč na 53 822 000,- Kč;

·          zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/406 Dvorce- Třešť-Telč, rekonstrukce povrchů“ o 64 960 000,- Kč na 159 960 000,- Kč;

·          zvýšení částky v rozpočtu SFDI na rok 2004 u akce „II/112, III/40610, III/40611 Telč - ul. Staňkova, Slavíčkova, Masarykova“ o 1 650 000,- Kč na 6 650 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-26

 

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření – technické zhodnocení a vyjmenované opravy

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1353/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, snížení položky Technická zhodnocení a opravy ve školství o částku 150 tis. Kč a zvýšení položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 150 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-27, RK-36-2004-27, př. 1

 

28. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a s návrhy smluv o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1354/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě budoucí smlouvěho břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-36-2004-28, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-28, RK-36-2004-28, př. 1

 

29. Stavba chodníku v k. ú. a obci Záborná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti obce Záborná o vyjádření souhlasu se stavbou chodníků na pozemcích kraje v k. ú. a obci Záborná. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1355/36/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníků na pozemcích par. č. 784 a 761 v k. ú. a obci Záborná;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat chodníky zastavěné části pozemků par. č. 784 a 761 v k. ú. a obci Záborná obci Záborná a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníky zastavěných částí pozemků par. č. 784 a 761 v k. ú. a obci Záborná do vlastnictví obce Záborná.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-29

 

30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost p. Jandy o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1356/36/2004/RK

Rada kraje

neschvaluje

zveřejnění záměru kraje prodat nově zaměřený pozemek par. č. 2348/18 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-30

 

31. Výběr zhotovitele stavby „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“, formou veřejné zakázky na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh výše uvedené veřejné zakázky ke schválení a požádal o jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1357/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“, formou podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, dle materiálu RK-36-2004-31, př. 1;

·          seznam dodavatelů veřejné zakázky „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“, dle materiálu RK-36-2004-31, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněného materiálu RK-36-2004-31, př. 3 a

ukládá

odboru majetkovému, zajistit realizaci veřejné zakázky „II/129 Humpolec, protihluková stěna - ulice Okružní“ na základě schváleného zadání a v navržených termínech.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle navržených termínů

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-31, RK-36-2004-31, př. 1, RK-36-2004-31, př. 2, RK-36-2004-31, př. 3

 

32. Darování technického zhodnocení městu Žďár nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu a upřesnil částku v návrhu usnesení. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1358/36/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování technického zhodnocení objektu Základní školy, Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v hodnotě 5 055 785,50 Kč městu Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-32

 

71. Školní statek Třebíč prodej

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o průběhu prodeje ŠS Třebíč a o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1359/36/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej nemovitého a movitého majetku ŠS Třebíč dle nabídky podané zájemcem AGRO 2000 s. r. o., U Barborky 1, Třebíč, ve vyhlášeném výběrovém řízení dle varianty č. 2 za celkovou cenu 12.120.000,- Kč a 50 % účetní ceny veškerých zásob s termínem úhrady do 30. 11. 2004.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu,

termín: 26. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-71

 

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1360/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·          zařazení nové akce s názvem „Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou - Rekonstrukce sociálního zařízení DM ulice Koželská“ do přílohy rozpočtu M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;

·          povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položka Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitálové výdaje, § 3121 Gymnázia o částku 943 tis. Kč a současně snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku na novou akci „Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou – Rekonstrukce sociálního zařízení DM ulice Koželská“.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-69

 

33. Návrh opatření k zajištění použití účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu určených k financování běžného a investičního rozvoje kraje Vysočina v roce 2004

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh opatření k zajištění použití účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1361/36/2004/RK

Rada kraje

ukládá

·         příslušným odvětvovým odborům krajského úřadu zabezpečit čerpání účelové dotace ze státního rozpočtu na rok 2004 na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC ve výši 278 323 tis. Kč;

·         ekonomickému odboru provést případné účetní operace vedoucí k vyčerpání výše uvedené účelové dotace ze státního rozpočtu v roce 2004.

odpovědnost: odbory regionálního rozvoje, lesního a vodního hospodářství a zemědělství, sociálních věcí a zdravotnictví, kultury a památkové péče, majetkový a ekonomický

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-33

 

34. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – snížení rozpočtu kapitol

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1362/36/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přesun nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kapitol do Fondu strategických rezerv v celkové finanční výši 65 190 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-34, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-34, RK-36-2004-34, př. 1

 

35. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-září 2004

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1363/36/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí „Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – září 2004“ dle materiálu RK-36-2004-35, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-35, RK-36-2004-35, př. 1

 

36. Provedení rozpočtového opatření – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě zakázky „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1364/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 181 110,- Kč za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě zakázky „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ snížením kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (prostředky na drobné vodohospodářské ekologické akce kryté dotací na financování běžného a investičního rozvoje VÚC) o částku 135.053,- Kč a snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Strategické a koncepční materiály, o částku 46.057,- Kč.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-36

 

37. Zajištění přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí

M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o způsobu zajištění přezkumu hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1365/36/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o zajištění přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí a

souhlasí

s možností poskytnutí příspěvku obcím a dobrovolným svazkům obcí v kraji Vysočina na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření, a to do výše 5 tis. Kč pro jednu obec nebo dobrovolný svazek obcí na jeden kalendářní rok a

ukládá

kontrolnímu odboru připravit návrh systémové podpory obcím, které využijí k přezkumu hospodaření auditorskou firmu.

odpovědnost: odbor kontroly

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-37, RK-36-2004-37, př. 1

 

38. Oznámení o zpracování osobních údajů

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil a odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1366/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

oznámení o zpracování osobních údajů a zaslání formuláře oznámení o zpracování osobních údajů dle materiálu RK-36-2004-38, př. 1, Úřadu.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-38, RK-36-2004-38, př. 1

 

39. Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí města Telč o prodloužení termínu smlouvy, uzavřené v rámci grantového programu. Rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 019/46/03 dle materiálu RK-36-2004-39, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 19. 10. 2004

Usnesení nebylo přijato: pro 1 hlas, proti 2, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-39, RK-36-2004-39, př. 1

 

40. Předložení návrhu Analýzy nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina

M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu Analýzy nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1367/36/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

„Analýzu nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina“ dle materiálu RK-36-2004-40, př. 2 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje v roce 2005 na základě této analýzy pracovat v součinnosti s ostatními odbory na vytvoření strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina a předložit její znění radě ke schválení.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: červen 2005

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-40, RK-36-2004-40, př. 1, RK-36-2004-40, př. 2, RK-36-2004-40, př. 3

 

41. Dofinancování evropských projektů v roce 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtové změny v kapitole Školství na zajištění dofinancování evropských projektů v roce 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1368/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         přesun prostředků v rámci kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, z položky Školení a informační kampaň k programům EU ve výši 93 406,- Kč do položky Dofinancování schválených vzdělávacích programů EU;

·         přidělení finančních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, organizacím dle materiálu RK-36-2004-41, př. 2;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem dle materiálu RK-36-2004-41, př. 2, o poskytnuté finanční prostředky na dofinancování evropských projektů v roce 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-41, RK-36-2004-41, př. 1, RK-36-2004-41, př. 2

 

42. Postup do vyššího platového stupně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1369/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, postup do vyššího platového stupně ředitelky Zvláštní školy a Pomocné školy Humpolec, Husova 391, Mgr. Boženy Janákové, ředitelky Střední zdravotnické školy a VZŠ Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, Mgr. Naděždy Vratové a ředitelky Zvláštní školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11, Mgr. Miroslavy Zvěřinové dle materiálu RK-36-2004-42, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-42, RK-36-2004-42, př. 1

 

43. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – projekt vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v souvislosti se zajištěním vzdělávacího programu Grundtvig 2 NAILS - Needs Analysis in Learning Surroundings. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1370/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o doplatek účelové dotace CSVŠ - Národní agentury Socrates v částce 40 166,06 Kč na zajištění vzdělávacího programu Grundtvig 2 NAILS - Needs Analysis in Learning Surroundings.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-43, RK-36-2004-43, př. 1, RK-36-2004-43, př. 2, RK-36-2004-43, př. 3

 

45. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – Dotace na sportovní gymnázia

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s účelovou dotací MŠMT ČR na sportovní gymnázia. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1371/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3121 - Gymnázia) o účelovou dotaci MŠMT ČR na sportovní gymnázia ve výši 131 839,- Kč dle materiálu RK-36-2004-45upr1;

·         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, o částku 131 839,- Kč dle materiálu RK-36-2004-45upr1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-45

 

46. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2004 – Podpora romských žáků středních škol

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s účelovou dotací MŠMT ČR na podporu romských žáků středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1372/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství) o účelovou dotaci MŠMT ČR na Podporu romských žáků středních škol ve výši 52 800,- Kč;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u příspěvkových organizací o poskytnuté účelové prostředky dle tabulky č. 1 materiálu RK-36-2004-46, př. 1;

·         poskytnutí účelových prostředků pro soukromé školy dle tabulky č. 2 materiálu RK-36-2004-46, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-46, RK-36-2004-46, př. 1

 

47. Návrh na odvolání ředitelů rušených příspěvkových organizací

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na odvolání níže uvedených ředitelů rušených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrhy usnesení.

Usnesení 1373/36/2004/RK

Rada kraje

odvolává

·          Ing. Bohumíra Jelínka z funkce ředitele Školního statku, Jihlava, Sasov 15, k 31. 12. 2004;

·          Ing. Pavla Petrlíka z funkce ředitele Školního statku, Havlíčkův Brod, Novotný Dvůr 169, k 31. 12. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Usnesení 1374/36/2004/RK

Rada kraje

odvolává

Ing. Josefa Holčapka z funkce ředitele Školního statku, Třebíč, Račerovická 920, k 31. 12. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-47

 

48. Školní statek Havlíčkův Brod, odprodej movitého majetku

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje nepotřebného movitého majetku rušeného ŠS Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1375/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

způsob výběru zájemce o koupi movitého majetku a stáda zvířat ve správě Školního statku, Havlíčkův Brod, Novotný dvůr 169, dle materiálu RK-36-2004-48, př. 1, výběrovým řízením na určení pořadí ve smyslu Čl. VII Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel ŠS Havlíčkův Brod

termín: 31. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-48, RK-36-2004-48, př. 1

 

49. Řešení zhoršeného výsledku hospodaření slučovaných organizací kapitoly Školství

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh řešení účetní ztráty u rušených organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1376/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

u rušených organizací, které předpokládají, že jejich hospodaření skončí k datu zrušení se zhoršeným výsledkem hospodaření, zaúčtovat tuto účetní ztrátu před uzavřením účetních knih organizace:

a) na vrub účetních zůstatků peněžních fondů;

b) pokud po zúčtování zůstatků peněžních fondů organizace bude organizace nadále vykazovat zhoršený výsledek hospodaření, zúčtovat jej na vrub fondu oběžných aktiv až do výše jeho úplného odepsání.

odpovědnost: OŠMS, ředitelé rušených příspěvkových organizací

termín: do data schválení mimořádných účetních závěrek zřizovatelem

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-49

 

50. Zrušení a odepsání rozestavěného dlouhodobého majetku Školního statku Třebíč, Račerovická 920

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1377/36/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se zrušením a odepsáním zmařeného dlouhodobého majetku Školního statku Třebíč, Račerovická 920, ve výši 876 200,- Kč

odpovědnost: OŠMS, ředitel rušené příspěvkové organizace

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-50

 

51. Návrh na odepsání pohledávek u příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina v odvětví školství

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na odepsání pohledávek u jmenovaných příspěvkových organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1378/36/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

·         s odepsáním pohledávek Školního statku Havlíčkův Brod, Novotnův Dvůr 169, za subjekty SIMEX Znojmo s. r.,o., Import – Export, Velká Michalská 3, Znojmo, ve výši 1 070 500,20 Kč a Ondřej Šuch, Jatky Český Dvůr, Havlíčkův Brod ve výši 144 723,10 Kč;

·         s odepsáním pohledávek Školního statku, Jihlava, Sasov 15, za subjekty ČEKO-STEL, s. r. o., Staré Hory, ve výši 69 132,- Kč a HIPO Vejmělek Jiří ve výši 38 980,- Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé výše uvedených organizací

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-51

 

52. Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Po krátké diskuzi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Z. Ludvík doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-52, RK-36-2004-52, př. 1

 

53. Mimořádná odměna řediteli Základní umělecké školy Pelhřimov, Pod Kalvárií 850 a řediteli Domu dětí a mládeže Pelhřimov, Pražská 1542

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh mimořádné odměny řediteli Základní umělecké školy Pelhřimov a řediteli Domu dětí a mládeže Pelhřimov. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1379/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu se zněním § 10 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, mimořádnou odměnu řediteli Základní umělecké školy Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, Pavlovi Knězů, dipl. um. a řediteli Domu dětí a mládeže Pelhřimov, Pražská 1542, Mgr. Pavlovi Sochorkovi, dle materiálu RK-36-2004-53, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-53, RK-36-2004-53, př. 1

 

54. Návrh úpravy osobního příplatku řediteli Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou a řediteli Obchodní akademie Třebíč

Vzhledem k souběžnosti s bodem 57 byl bod 54 stažen.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-54, RK-36-2004-54, př. 1

 

55. Změny v účelu použití investiční dotace v rámci kapitoly Školství za rok 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1380/36/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

změnu hlavního účelu použití investiční dotace na movitý investiční majetek dle materiálu RK-36-2004-55, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-55, RK-36-2004-55, př. 1

 

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na financování IT - OA Třebíč a SOŠ obchodu a služeb a SOU Třebíč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření za účelem poskytnutí dotace školám na pořízení výpočetní techniky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1381/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení rozpočtu kapitoly Školství celkem o částku 1 200 tis. Kč (§ 3122 Střední odborné školy o částku 540 tis. Kč, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 660 tis. Kč) a toto povýšení krýt snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) za účelem poskytnutí dotace školám na pořízení výpočetní techniky;

·         povýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz u Obchodní akademie Třebíč o částku 540 tis. Kč a u Střední odborné školy obchodu a služeb a Středního odborného učiliště Třebíč o částku 660 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-56 a

souhlasí

s úpravou a použitím investičního fondu u Obchodní akademie Třebíč dle materiálu RK-36-2004-56.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitelé škol dle materiálu RK-36-2004-56.

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-56

 

57. Návrh osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a předložil upravený materiál RK-36-2004-57, př. 1upr1. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1382/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 7 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, výši osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení, zřizovaných krajem Vysočina s účinností od 1. 12. 2004 dle materiálu RK-36-2004-57, př. 1upr2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-57, RK-36-2004-57, př. 1

 

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na financování IT - VOŠ, VZŠ, SOŠ zemědělská a ekonomická a SZŠ Třebíč a SPŠ Jihlava

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření za účelem poskytnutí dotace školám na pořízení výpočetní techniky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1383/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení rozpočtu kapitoly Školství celkem o částku 1 611 tis. Kč (§ 3122 Střední odborné školy) a toto navýšení krýt snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) za účelem poskytnutí dotace školám na pořízení výpočetní techniky;

·         povýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz u Vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střední odborné školy zemědělské a ekonomické a Střední zdravotnické školy Třebíč o částku 949 tis. Kč a u Střední průmyslové školy Jihlava o částku 552 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-58;

·         povýšení závazného ukazatele investiční dotace u Vyšší odborné školy, Vyšší zdravotnické školy, Střední odborné školy zemědělské a ekonomické a Střední zdravotnické školy Třebíč o částku 110 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-58.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky a ředitelé škol dle materiálu RK-36-2004-58

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-58

 

70. Žádost o podporu vysokoškolského vzdělávání v kraji

M. Černá seznámila radu kraje s žádostí Stipendijního nadačního fondu Západomoravské vysoké školy Třebíč o finanční příspěvek. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1384/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·          poskytnutí mimořádné dotace Stipendijnímu nadačnímu fondu Západomoravské vysoké školy Třebíč ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu kraje na rok 2004 za účelem podpory vzniku Stipendijního nadačního fondu ZMVŠ Třebíč;

·         zvýšení kapitoly Školství, § 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání o částku 200 000,- Kč a snížení položky Péče o majetek a lidské zdroje §6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené v celkové výši 200 000,- Kč, za účelem poskytnutí dotace Stipendijnímu nadačnímu fondu ZMVŠ Třebíč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-70, RK-36-2004-70, př. 1

 

15. Systém odměňování ředitelů zdravotnických zařízení

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k navrženému systému odměňování ředitelů nemocnic pro rok 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1385/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

systém odměňování ředitelů nemocnic pro rok 2004 navrženým způsobem dle materiálu RK-36-2004-15, př. 1upr1, varianta 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: listopad 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-15, RK-36-2004-15, př. 1

 

13. Návrh na změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Jihlava. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1386/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

u Nemocnice Jihlava:

·          změnu investičního plánu na rok 2004 dle materiálu RK-36-2004-13, př. 1, při ponechání závazného ukazatele „Investiční dotace“ v původní výši 44.531 tis. Kč;

·          změnu v použití účelové investiční dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 98718)ve výši 8.921 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-13, př. 1;

·          změnu v použití účelové provozní dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 98357) ve výši 10.750 tis. Kč dle materiálu RK-36-2004-13, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor a ředitel Nemocnice Jihlava

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-13, RK-36-2004-13, př. 1, RK-36-2004-13, př. 2

 

17. Podpora sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené v kraji Vysočina pro rok 2005

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje doporučila předkladatelům odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. V. Švarcová doporučení rady kraje akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-17, RK-36-2004-17, př. 1, RK-36-2004-17, př. 2, RK-36-2004-17, př. 3, RK-36-2004-17, př. 4, RK-36-2004-17, př. 5, RK-36-2004-17, př. 6

 

59. Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh Pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1387/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu RK-36-2004-59, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-59, RK-36-2004-59, př. 1, RK-36-2004-59, př. 2, RK-36-2004-59, př. 3

 

60. Návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky uvedené příspěvkové organizace. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1388/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2004-60, př. 1upr1 a obecné schéma složení komise pro výběrové řízení dle materiálu RK-36-2004-60, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: do ukončení výběrového řízení

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-60, RK-36-2004-60, př. 1, RK-36-2004-60, př. 2

 

61. Návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1389/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2004-61, př. 1 a obecné schéma složení komise pro výběrové řízení dle materiálu RK-36-2004-61, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: do ukončení výběrového řízení

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-61, RK-36-2004-61, př. 1, RK-36-2004-61, př. 2

 

62. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutou účelovou neinvestiční dotací z Ministerstva kultury ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu „Ochrana tradiční lidové kultury“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1390/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Kultura, § 3315 –Činnosti muzeí a galerií, ORJ 4000) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 60 tis. Kč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;

·         změnu závazného ukazatele - příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2004 o 60 tis. Kč na realizaci projektu „Ochrana tradiční lidové kultury“.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: 31. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-62

 

63. Návrh platu ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1391/36/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s účinností od 6. 10. 2004 dle materiálu RK-36-2004-63, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 19. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-63, RK-36-2004-63, př. 1

 

64. Návrh na změnu plánu čerpání investičního fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1392/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu plánu čerpání investičního fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2004 dle materiálu RK-36-2004-64, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel příspěvkové organizace

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-64, RK-36-2004-64, př. 1

 

16. Návrh rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví – odměny pro ředitele zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a D. Buřičová, pracovnice oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na rok 2004 u kapitoly Zdravotnictví. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1393/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         odměny ředitelů nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2004-16, př. 2upr1, varianta 1;

·         zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v objemu zahrnujícího schválené jednorázové odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina a povinné odvody pojistného placené zaměstnavatelem dle materiálu RK-36-2004-16, př. 2upr1, varianta 1, při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka -Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejném objemu;

·         zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2004 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2004-16, př. 2upr1, varianta 1 a

ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných krajem Vysočina zapracovat změnu příspěvku na provoz do finančního plánu na rok 2004.

odpovědnost: ředitelé nemocnic, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický odbor

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-16, RK-36-2004-16, př. 1, RK-36-2004-16, př. 2

 

72. Projekt ROWANet, testovací optická trasa Jihlava-Moravské Budějovice – smluvní zabezpečení dalšího provozu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1394/36/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         rámcovou nájemní a servisní smlouvu dle materiálu RK-36-2004-72, př. 1 a dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy dle materiálu RK-36-2004-72, př. 2;

·         povýšení prostředků pro ORJ 1600 § 3636 Územní rozvoj o částku 188 tis. Kč za účelem úhrady nájemného včetně servisních poplatků snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku.

odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický

termín: 19. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-72, RK-36-2004-72, př. 1, RK-36-2004-72, př. 2, RK-36-2004-72, př. 3

 

66. Fond Vysočiny – Statut účelového Fondu Vysočiny

T. Hermann seznámil radu kraje s návrhem Statutu účelového Fondu Vysočiny. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1395/36/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu RK-36-2004-66, př. 1.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 26. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-66, RK-36-2004-66, př. 1

 

67. Fond Vysočiny – navýšení alokace FV pro rok 2004

T. Hermann podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1396/36/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit povýšení položky Převody vlastním fondům o 4.000.000,- Kč snížením položky Ostatní činnosti j.n. (nespecifikovaná rezerva) v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod prostředků do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 2.4 – opatření 2.4.1 „Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a obnovu zařízení pro volný čas a formování občanské společnosti“.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 26. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-67, RK-36-2004-67, př. 1

 

68. Delegování zástupců kraje do RHSD

F. Dohnal předložil radě kraje návrh na jmenování zástupců pro jednotlivá zasedání Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina. Vzhledem k schůzce RHSD, plánované po krajských volbách, navrhl jmenovat zástupce kraje až podle politického složení nového zastupitelstva. Současně zdůraznil vhodnost jmenovat jako zástupce kraje předsedy jednotlivých politických klubů.

Zdrojové materiály: RK-36-2004-68

 

73. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 36/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 11. 2004, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2004 dne 19. 10. 2004.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 19. 10. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 36/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.11.2004 / 9.11.2004

Počet návštěv: 4285
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 13.00–16.00, středa: 8.00–11.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek