Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 29/2004

24. srpen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2004, které se konalo dne 24. 8. 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2004

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 24. 8. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil nepřítomnost M. Černé, P. Pospíchala.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 26. Studie o stavu včelařství do navrženého programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2004
 2. Výkup pozemků v k. ú. Velká Losenice
 3. Výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín
 4. Převod majetku v k. ú. Jihlava na Vysokou školu polytechnickou Jihlava
 5. Darování nemovitostí  v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
 6. Stavba rozšíření silnice III. třídy v obci Panenská Rozsíčka
 7. Prodej pozemku v k. ú. Bochovice
 8. Souhlas se stavbou chodníku a zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. Velká Bíteš
 9. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 10. Zakázka kraje Vysočina na zhotovitele stavby „Jemnice, silnice II/408 – havárie svahů silničního tělesa“
 11. Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. Havlíčkův Brod
 12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 13. Vyhlášení veřejné soutěže o návrh na urbanistickoarchitektonickou studii Krajské knihovny Vysočiny
 14. Dětská odborná léčebna Počátky – záměr prodeje
 15. Návrh mimořádné odměny řediteli zdravotnického zařízení zřizovaného krajem Vysočina
 16. Návrh na změnu Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004
 17. Stanovení platu řediteli Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
 18. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 19. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 20. Návrh rozpočtového opatření – příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2004
 21. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-červenec 2004
 22. Jmenování Škodní a likvidační skupiny
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření – dotace na melioraci a hrazení bystřin v lesích
 24. Návrh na poskytnutí věcného daru
 25. Návrh na poskytnutí dotace
 26. Studie o stavu včelařství
 27. Rozprava členů rady

Upravený program jednání byl schválen 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Výkup pozemků v k. ú. Velká Losenice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. Velká Losenice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1036/29/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi nově odměřených pozemků par. č. 2966/9 o výměře 770 m2, par. č. 2318/10 o výměře 25 m2, par. č. 2966/22 o výměře 57 m2, par. č. 2966/11 o výměře 198 m2, par. č. 2318/11 o výměře 56 m2, par. č. 2966/10 o výměře 145 m2, par. č. 2966/12 o výměře 72 m2, par. č. 2966/13 o výměře 272 m2 , par. č. 2318/13 o výměře 15 m2 a par. č. 2318/12 o výměře 11 m2, vše v k. ú. a obci Velká Losenice, od Emericha Čejky bytem Pořežín 19, 592 11 Velká Losenice do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 81.050,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-02

 

3. Výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Měřín. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1037/29/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje  schválit koupi pozemku par. č. 1586/30 – ostatní plocha, silnice o výměře 1042 m2 v k. ú. a obci Měřín za kupní cenu 52.100,- Kč od Mariana a Lucie Čížkových, bytem Potoční 344, 592 14 Nové Veselí do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-03

 

4. Převod majetku v k. ú. Jihlava na Vysokou školu polytechnickou Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem darovací smlouvy uzavřené mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1038/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat budovu občanské vybavenosti č. p. 1556 na pozemku par. č. 3214, budovu technické vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku par. č. 3219/2, pozemek par. č. 3214 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7508 m2, pozemek par. č. 3216 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 176 m2, pozemek par. č. 3219/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 682 m2, pozemek par. č. 3219/2 – zastavěná plocha  nádvoří o výměře 160 m2 a pozemek par. č. 3221 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94 m2 , vše v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava se sídlem v Jihlavě a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování budovy občanské vybavenosti č. p. 1556 na pozemku par. č. 3214, budovy technické vybavenosti bez č.p./č.e. na pozemku par. č. 3219/2, pozemku par. č. 3214 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7508 m2, pozemku par. č. 3216 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 176 m2, pozemku par. č. 3219/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 682 m2, pozemku par. č. 3219/2 – zastavěná plocha  nádvoří o výměře 160 m2 a pozemku par. č. 3221 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94 m2 , vše v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava se sídlem v Jihlavě s předkupním právem ve prospěch kraje Vysočina po dobu 20 let a za předpokladu smluvní úpravy bezúplatného užívání darovaných nemovitostí do doby ukončení činnosti Vyšší odborné školy v Jihlavě.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-04

 

5. Darování nemovitostí  v k. ú. Štěpánov nad Svratkou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navrženém darování nemovitého majetku v k. ú. Štěpánov nad Svratkou. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1039/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR nemovitý majetek – stavbu „Silnice I/19 Štěpánov nad Svratkou – hranice kraje“ v rozsahu uvedeném v materiálu RK-29-2004-05, př. 1upr1 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování nemovitostíČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR - stavby „Silnice I/19 Štěpánov nad Svratkou – hranice kraje“ v rozsahu uvedeném v materiálu RK-29-2004-05, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-05

 

6. Stavba rozšíření silnice III. třídy v obci Panenská Rozsíčka

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou rozšíření silnice III. třídy v obci Panenská Rozsíčka. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1040/29/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou rozšíření silnice III/4067 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka na pozemcích par. č. 1107/25 a 2603/1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-06

 

7. Prodej pozemku v k. ú. Bochovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost pana S. Šoukala, bytem Běchovice 4, o odkoupení části pozemku v k. ú. a obci Běchovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1041/29/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej geometrickým plánem č. 104-8360/2004 ze dne 4. 6. 2004 nově odměřeného pozemku par. č. 1075 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 300 m2 v k. ú. a obci Bochovice manželům Šoukalovým, bytem Bochovice 4 za kupní cenu 9.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-07

 

8. Souhlas se stavbou chodníku a zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. Velká Bíteš

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou chodníku v k. ú. Velká Bíteš a schválení zveřejnění záměru darovat část pozemku městu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1042/29/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 3005 v k. ú. a obci Velká Bíteš;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat část pozemku par. č. 3005– ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou stavbou chodníku městu Velká Bíteš a

doporučuje

zastupitelstvu kraje Vysočina schválit uzavření darovací smlouvy na část pozemku par. č. 3005 v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou chodníkem s městem Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do konce r. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-08

 

9. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1043/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-29-2004-09, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-09, RK-29-2004-09pr1

 

10. Zakázka kraje Vysočina na zhotovitele stavby „Jemnice, silnice II/408 – havárie svahů silničního tělesa“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana kraje o zadání této veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1044/29/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na zhotovitele stavby „Jemnice, silnice II/408 – havárie svahů silničního tělesa“ uchazeči firmě ENVIREX – CZ, s.r.o.  se sídlem Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-10

 

11. Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Havlíčkův Brod na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou chodníku na části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1045/29/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 2395/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, se vstupem na tento pozemek a s vydáním stavebního povolení na stavbu „Chodník v ul. Havířská v Havlíčkově Brodě“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-11

 

12. Zveřejnění záměru prodeje pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. Nová Ves u Chotěboře

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem záměru prodeje pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. Nová Ves u Chotěboře. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1046/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru odprodat část pozemku pro výstavbu chodníku par. č. 2063 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře dle GP, vyhotoveného na náklady investora.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-12

 

13. Vyhlášení veřejné soutěže o návrh na urbanistickoarchitektonickou studii Krajské knihovny Vysočiny

Z jednání rady kraje se omluvil M. Vystrčil. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uvedené veřejné zakázky. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1047/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zadání veřejné zakázky formou vyhlášení veřejné soutěže o návrh na zpracování urbanisticko-architektonické studie novostavby Krajské knihovny Vysočina dle materiálu RK-29-2004-13upr1, př. 1upr1 v rozsahu materiálu RK-29-2004-13upr1, př. 2 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle materiálu RK-29-2004-13upr1, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-13

 

14. Dětská odborná léčebna Počátky – záměr prodeje

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu prodeje nemovitého a movitého majetku Dětské odborné léčebny Počátky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1048/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·          způsob prodeje majetku výběrovým řízením na určení pořadí ve smyslu čl. VII. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2004-14, př. 1;

·          zveřejnění záměru prodeje majetku dle doplněného materiálu RK-29-2004-14, př. 2;

·          ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí a smlouvy o nájmu movitých věcí dohodou ke dni podpisu smlouvy s vybraným zájemcem na koupi tohoto pronajatého majetku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: zveřejnění záměru prodeje 25. 8. 2004

  ostatní do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-14, RK-29-2004-14pr1, RK-29-2004-14pr2, RK-29-2004-14pr2a, RK-29-2004-14pr4

 

15. Návrh mimořádné odměny řediteli zdravotnického zařízení zřizovaného krajem Vysočina

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podal radě kraje informace k návrhu na mimořádnou odměnu ředitelce Dětského centra Jihlava. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1049/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu se zněním § 10 písm. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2004-15, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-15, RK-29-2004-15pr1

 

16. Návrh na změnu Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem na změnu Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1050/29/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 dle materiálu RK-29-2004-16, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 29. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-16, RK-29-2004-16pr1, RK-29-2004-16pr2, RK-29-2004-16pr3

 

17. Stanovení platu řediteli Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložil radě kraje návrh na stanovení platu ředitelce výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1051/29/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných  službách a správě, měsíční plat pro paní MUDr. Ivanu Ryglovou, ředitelku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-29-2004-17, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-17, RK-29-2004-17pr1

 

18. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámil radu kraje s položkovou změnou investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1052/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

položkovou změnu investičního plánu na rok 2004 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2004-18, př. 1 při ponechání závazného ukazatele „Investiční dotace“ v původní výši 56.556 tis. Kč.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ředitel Nemocnice Třebíč

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-18, RK-29-2004-18pr1, RK-29-2004-18pr2

 

19. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

A. Štěrbová předložila radě kraje návrhy změn v síti škol, předškolních a školských zařízení, navržené školami a školskými zařízeními zřizovanými krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1053/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

změny v síti škol, předškolních a školských zařízení označené dle materiálu RK-29-2004-19, př. 1, kódy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

odpovědnost: Z. Nouzová

termín: nejpozději do 10. 9. 2004 zaslat žádosti na MŠMT

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-19, RK-29-2004-19pr1

 

20. Návrh rozpočtového opatření – příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2004

K předloženému návrhu, který zpracovali odbor ekonomický a odbor školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné připomínky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1054/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2004 v úhrnné výši 2.338,3 tis. Kč dle materiálu RK-29-2004-20, př. 1 a RK-29-2004-20, př. 2;

·         změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční dotace“ na rok 2004 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-29-2004-20, př. 2 s tím, že finanční prostředky budou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovaného těmito organizacemi s povinností dodržet účelovost u investiční dotace dle materiálu RK-29-2004-20, př. 3.

odpovědnost: odbory doprava a silniční hospodářství, kultura a památková péče, sociální věci a zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací

termín: do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-20, RK-29-2004-20pr123

 

21. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-červenec 2004

M. Chvátalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden – červenec 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1055/29/2004/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – červenec 2004 dle materiálu RK-29-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-21, RK-29-2004-21pr1

 

22. Jmenování Škodní a likvidační skupiny

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh na jmenování Škodní a likvidační skupiny složené z úředníků Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1056/29/2004/RK

Rada kraje

zřizuje

Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina a jmenuje jejího předsedu, místopředsedu a členy podle materiálu RK-29-2004-22, př. 1 a

ukládá

Škodní a likvidační skupině Rady kraje Vysočina zejména:

-          posuzovat před podáním návrhu na upuštění od vymáhání pohledávky, zda pohledávka splňuje podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle Vnitřního předpisu č. 6/03 – Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů, ve znění dodatků;

-          posuzovat škodu způsobenou poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou movitých věcí v majetku kraje Vysočina a předkládat Radě kraje Vysočina stanovisko k řešení navrženému příslušným odborem Krajského úřadu kraje Vysočina;

-          dávat stanovisko k odůvodněnému návrhu na vyřazení movitého majetku (nepotřebný, poškozený, zničený, odcizený, ztracený) předkládanému Radě kraje Vysočina

a při svém jednání postupovat přiměřeně podle pravidel daných Čl. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, Škodní a likvidační skupina Rady kraje Vysočina

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-22, RK-29-2004-22pr1

 

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření – dotace na melioraci a hrazení bystřin v lesích

K předloženému návrhu, který zpracoval odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, nebyly vzneseny žádné připomínky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1057/29/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zemědělství, §1037– Celospolečenské funkce lesů) na rok 2004 o účelovou dotaci z Ministerstva zemědělství ČR v částce 3 929 tis. Kč na melioraci a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu;

·   poskytnutí investiční dotace do výše 3 929 tis. Kč vlastníku lesa (Lesy České republiky, s. p.) na krytí skutečně vynaložených nákladů spojených s prováděním meliorace a hrazení bystřin v lesích.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-23

 

24. Návrh na poskytnutí věcného daru

A. Štěrbová seznámila radu kraje s návrhem na poskytnutí věcného daru pořadatelům Antukové ligy Vysočiny 2004. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1058/29/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím věcného daru – dvou sad pohárů v maximální pořizovací ceně 3100,-- Kč pořadatelům Antukové ligy Vysočiny 2004.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 28. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-24, RK-29-2004-24pr1, RK-29-2004-24pr2

 

25. Návrh na poskytnutí dotace

K předloženému návrhu na poskytnutí dotace za reprezentaci v evropské soutěži Obnova vesnice, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné připomínky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1059/29/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace ve výši 100 000,- korun obci Vilémov za reprezentaci v evropské soutěži Obnova vesnice;

·         změnu v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, snížení přílohy Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce, položka rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o částku 100 000,- Kč a povýšení § 3636 Územní rozvoj o tuto částku.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: 10. 10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-25

 

26. Studie o stavu včelařství

I. Rohovský seznámil radu kraje s návrhem smlouvy týkající se studie o stavu včelařství. Projednávání se zúčastnili P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Merunková, pracovnice oddělení zemědělství. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1060/29/2004/RK

Rada kraje

ruší

·         usnesení č. 0336/11/2004RK ze dne 23. 3. 2004;

·         usnesení č. 0861/23/2004RK ze dne 1. 7. 2004;

schvaluje

·     vzor Smlouvy o dílo podle materiálu RK-29-2004-26, př. 1;

·     seznam subjektů podle materiálu RK-29-2004-26, př. 2, se kterými bude uzavřena Smlouva o dílo podle materiálu RK-29-2004-26, př. 1;

·     předmět a rozsah díla za pevně stanovené částky podle materiálu RK-29-2004-26, př. 3;

·         navýšení rozpočtu kapitoly Zemědělství, § 1014 Ozdravení hospodářských zvířat, speciálních plodin a zvláštní veterinární péče o částku 1 140 100,- Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené.

odpovědnost : odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: srpen

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2004-26, RK-29-2004-26pr1, RK-29-2004-26pr2, RK-29-2004-26pr3

 

27. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 29/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 8. 2004, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2004 dne 24. 8. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 25. 8. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 29/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.9.2004 / 8.9.2004

Počet návštěv: 4355
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 13.00–16.00, středa: 8.00–11.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek