Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 22/2004

22. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2004, které se konalo dne 22. června 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2004

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 6. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil F. Dohnal a omluvil neúčast P. Pospíchala a M. Černé. Do programu jednání navrhl zařazení bodu 48) Smlouva o dotaci ze SFŽP pro Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina a bodu 49) Veřejná zakázka na stavbu „II/360 obchvat obce Oslavičky, okr. Třebíč“ – výběr zhotovitele stavby. Z časových důvodů a pro nepřítomnost příslušného odvětvového člena rady kraje byl odložen bod 47. Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2004
 2. Návrh na jmenování ředitele Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Třešť, K Valše 38, na základě výsledku konkurzního řízení
 3. Zřízení Rady školy Gymnázia, Vyšší odborné školy a Integrované střední školy, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 1
 4. Návrh na jmenování ředitele Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, na základě výsledku konkurzního řízení
 5. Návrh na odvolání a jmenování ředitele Gymnázia, Pacov, Hronova 1079, na základě výsledku konkurzního řízení
 6. Návrh na odvolání a jmenování ředitele Gymnázia, Pelhřimov, Jirsíkova 244, na základě výsledku konkurzního řízení
 7. Návrh na jmenování ředitele Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501, na základě výsledku konkurzního řízení
 8. Návrh na jmenování ředitele Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734, na základě konkurzního řízení
 9. Návrh na jmenování ředitele Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, na základě výsledku konkurzního řízení
 10. Návrh na jmenování ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875, na základě konkurzního řízení
 11. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základních uměleckých školách
 12. Dofinancování evropského projektu
 13. Metodika dofinancování evropských projektů v roce 2004
 14. Změna závazných ukazatelů slučovaných organizací kapitoly Školství
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SPŠT Jihlava
 16. Stanovení platu ředitele Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469
 17. Stanovení platu ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764
 18. Změna výše mzdy ředitelů některých organizací na úseku školství, odměňujících podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
 19. Stanovení výše příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací, u nichž dojde dnem 1. 7. 2004 ke sloučení
 20. Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 21. Návrh osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 22. Návrh na uložení opatření na základě vykonaných kontrol
 23. Návrh Smlouvy o sdružení za účelem realizace projektu „Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji“
 24. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - VI
 25. FOND VYSOČINY – Grantový program INTEGRACE APLIKAČNÍHO VYBAVENÍ ISVS
 26. Dohoda o vzájemné spolupráci - Vysočina - agrární sektor
 27. Provedení rozpočtového opatření – Povodňový plán kraje Vysočina
 28. Realizace pilotního projektu „Poznávací cesty po Vysočině“
 29. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004
 30. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004
 31. Poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaným krajem Vysočina
 32. Stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 33. Výběrové řízení na ředitele Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 34. Stanovení platu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 35. Vyhodnocení činnosti krizového managera v Nemocnici Jihlava
 36. Stanovení platu řediteli Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
 37. Dodatky ke smlouvám o nájmu movitých věcí Nemocnici Nové Město na Moravě a Nemocnici Pelhřimov
 38. Výsledek hospodaření slučovaných organizací kapitoly Školství
 39. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 40. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 41. Oprava silnice II/152 Jemnice - Lhotice
 42. Oprava silnice II/407 hranice okresu Jihlava – Stará Říše
 43. Stavba chodníku v k. ú. a obci Nové Veselí
 44. Veřejná zakázka na stavbu „II/112, III/40610 Telč, ulice Slavíčkova, Staňkova, Masarykova - rekonstrukce“ – výběr zhotovitele stavby
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření SFDI
 46. Návrh na poskytnutí věcného daru
 47. Návrh na změnu Přílohy Rozpočtu, přílohy D2: Opravy silnic a mostů z příspěvku SFDI realizované organizacemi SÚS v roce 2004, souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů - odloženo
 48. Smlouva o dotaci ze SFŽP pro Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina
 49. Veřejná zakázka na stavbu „II/360 obchvat obce Oslavičky, okr. Třebíč“ – výběr zhotovitele stavby
 50. Rozprava členů rady

Program jednání byl schválen 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh na jmenování ředitele Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Třešť, K Valše 38, na základě výsledku konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výsledky konkurzního řízení a požádal o jmenování ředitele Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Třešť. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0799/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

na základě konkurzního řízení Mgr. Františka Pospíchala z funkce ředitele Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Třešť, K Valše 38, s účinností od 1. 9. 2004 a

jmenuje

Mgr. Františka Pospíchala do funkce ředitele Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Třešť, K Valše 38, s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-02

 

3. Zřízení Rady školy Gymnázia, Vyšší odborné školy a Integrované střední školy, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 1

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na zřízení Rady školy Gymnázia, Vyšší odborné školy a Integrované střední školy, Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0800/22/2004/RK

Rada kraje

zřizuje

Radu školy Gymnázia, Vyšší odborné školy a Integrované střední školy, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 1, dle materiálu RK-22-2004-03, př. 2 a vydává zřizovací listinu dle materiálu RK-22-2004-03, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen-červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-03, RK-22-2004-03pr1, RK-22-2004-03pr2

 

4. Návrh na jmenování ředitele Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, na základě výsledku konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výsledky konkurzního řízení a požádal o jmenování ředitele Střední průmyslové školy, Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0801/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

na základě konkurzního řízení Ing. Miroslava Vítů z funkce ředitele Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, s účinností od 1. 9. 2004 a

jmenuje

Ing. Miroslava Vítů do funkce ředitele Střední průmyslové školy, Jihlava, tř. Legionářů 3, s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-04

 

5. Návrh na odvolání a jmenování ředitele Gymnázia, Pacov, Hronova 1079, na základě výsledku konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o výsledcích konkurzního řízení a požádal o jmenování ředitele Gymnázia, Pacov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0802/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

Mgr. Františka Hofmana z funkce ředitele Gymnázia, Pacov, Hronova 1079, s účinností od 1. 9. 2004 na základě výsledku konkurzního řízení a

jmenuje

Mgr. Františka Hofmana do funkce ředitele Gymnázia, Padov, Hronova 1079, s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen - červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-05

 

6. Návrh na odvolání a jmenování ředitele Gymnázia, Pelhřimov, Jirsíkova 244, na základě výsledku konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování ředitele Gymnázia, Pelhřimov, na základě výsledku konkurzního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0803/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

Mgr. Stanislava Makovce z funkce ředitele Gymnázia, Pelhřimov, Jirsíkova 244, s účinností od 1. 9. 2004 na základě výsledku konkurzního řízení a

jmenuje

Mgr. Stanislava Makovce do funkce ředitele Gymnázia, Pelhřimov, Jirsíkova 244, s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen - červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-06

 

7. Návrh na jmenování ředitele Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501, na základě výsledku konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výsledky konkurzního řízení a požádal o jmenování ředitele Středního odborného učiliště technického, Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0804/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

na základě konkurzního řízení Ing. Františka Hrušku z funkce ředitele Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501, s účinností od 1. 9. 2004 a

jmenuje

Ing. Františka Hrušku do funkce ředitele Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501, s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-07

 

8. Návrh na jmenování ředitele Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734, na základě konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o výsledcích konkurzního řízení a požádal o jmenování ředitele Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0805/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

na základě konkurzního řízení Ing. Miroslava Votinského z funkce ředitele Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734, s účinností od 1. 9. 2004 a

jmenuje

Ing. Miroslava Votinského do funkce ředitele Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734, s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-08

 

9. Návrh na jmenování ředitele Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, na základě výsledku konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výsledky konkurzního řízení a požádal o jmenování ředitele Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0806/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

na základě konkurzního řízení Ing. Jaroslava Paula z funkce ředitele Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, s účinností od 1. 9. 2004 a

jmenuje

Ing. Jaroslava Paula do funkce ředitele Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2, s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-09

 

10. Návrh na jmenování ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875, na základě konkurzního řízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, na základě výsledku konkurzního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0807/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

na základě konkurzního řízení Ing. Radoslava Kučeru z funkce ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 s účinností od 1. 9. 2004 a

jmenuje

Ing. Radoslava Kučeru do funkce ředitele Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 s účinností od 1. 9. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-10

 

11. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základních uměleckých školách

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem stanovení výše příspěvku pro ZUŠ. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0808/22/2004/RK

Rada kraje

pověřuje

ředitele základních uměleckých škol rozhodnout:

·         o stanovení příspěvku podle vyhlášky č. 292/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

·         o částečném nebo úplném osvobození žáka od placení příspěvků.

odpovědnost: ředitelé základních uměleckých škol,odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-11

 

12. Dofinancování evropského projektu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření za účelem dofinancování projektu Seasons in Europe. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0809/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         přidělení finančních prostředků z kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Integrované střední škole obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109, ve výši 52 tis. Kč;

·         navýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Integrované střední školy obchodní Jihlava o finanční prostředky ve výši 52 tis. Kč za účelem dofinancování projektu Seasons in Europe.

odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-12, RK-22-2004-12pr1

 

13. Metodika dofinancování evropských projektů v roce 2004

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh Metodiky dofinancování evropských projektů v roce 2004. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0810/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Metodiku dofinancování evropských projektů v roce 2004 dle materiálu RK-22-2004-13, př. 1upr1.

odpovědnost: OŠMS

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-13, RK-22-2004-13pr1

 

14. Změna závazných ukazatelů slučovaných organizací kapitoly Školství

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0811/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·          snížení příjmů rozpočtu kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3122 Střední odborné školy) o částku 197 tis. Kč;

·          změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-22-2004-14, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-14, RK-22-2004-14pr1, RK-22-2004-14pr2

 

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SPŠT Jihlava

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0812/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         navýšení rozpočtu kapitoly Školství (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 1 252 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) o tuto částku dle materiálu RK-22-2004-15;

·         povýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední průmyslové školy textilní Jihlava o částku 1 252 tis Kč za účelem vykrytí dlužné částky dodavatelům stavebních prací dle materiálu RK-22-2004-15.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední průmyslové školy textilní Jihlava

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-15

 

16. Stanovení platu ředitele Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitele Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, Pelhřimov. Po krátké diskuzi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Z. Ludvík doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-16, RK-22-2004-16pr1

 

17. Stanovení platu ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec, Školní 764

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělského a technického a Učiliště, Humpolec. Po krátké diskuzi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Z. Ludvík doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-17, RK-22-2004-17pr1

 

18. Změna výše mzdy ředitelů některých organizací na úseku školství, odměňujících podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0813/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, mzdu ředitele Plavecké školy Jihlava, Rošického 6, ředitele Plavecké školy Třebíč, Mládežnická 2 a ředitele Školního statku Třebíč, Račerovická 920, dle materiálu RK-22-2004-18, př. 1, s účinností od 1. 7. 2004.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-18, RK-22-2004-18pr1

 

19. Stanovení výše příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací, u nichž dojde dnem 1. 7. 2004 ke sloučení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení výše příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací, u nichž dojde dnem 1. 7. 2004 ke sloučení. Po krátké diskuzi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Z. Ludvík doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-19, RK-22-2004-19pr1 - 6

 

20. Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu mimořádných odměn. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0814/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu se zněním § 10 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení dle materiálu RK-22-2004-20, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-20, RK-22-2004-20pr1

 

21. Návrh osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh osobních příplatků ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Po krátké diskuzi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání na jednom z příštích zasedání rady kraje. Z. Ludvík doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-21, RK-22-2004-21pr1

 

22. Návrh na uložení opatření na základě vykonaných kontrol

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem opatření. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0815/22/2004/RK

Rada kraje

povoluje

·         Integrované střední škole podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu kraje ve výši 362,- Kč neoprávněně použitých prostředků;

·         Střední průmyslové škole technické a Střednímu odbornému učilišti technickému, Třebíč, Manželů Curieových 734, úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu kraje ve výši 810,- Kč neoprávněně použitých prostředků;

·         Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu kraje ve výši 2 744,- Kč neoprávněně použitých prostředků a úlevu z povinnosti zaplatit penále ve výši 1 968,- Kč do rozpočtu kraje z důvodu neoprávněně použitých prostředků;

·         Střednímu odbornému učilišti technickému, Chotěboř, Žižkova 1501, úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu kraje ve výši 1 812,- Kč neoprávněně použitých prostředků a úlevu z povinnosti zaplatit penále ve výši 1 075,- Kč do rozpočtu kraje z důvodu neoprávněně použitých prostředků;

·         Domu dětí a mládeže Jihlava úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu kraje ve výši 11 363,50 Kč neoprávněně použitých prostředků a úlevu z povinnosti zaplatit penále ve výši 8 180,- Kč do rozpočtu kraje z důvodu neoprávněně použitých prostředků

a současně

ukládá

·         věcně příslušným odborům posoudit závažnost porušení rozpočtové kázně zjištěné kontrolním odborem a se souhlasem ekonomického odboru a kontrolního odboru na základě přijatých nápravných opatření případně rozhodnout o úlevě z povinnosti provést odvod neoprávněně použitých prostředků do rozpočtu kraje, včetně penále v případě, že porušení rozpočtové kázně nepřesáhne částku 20 000,- Kč;

·         věcně příslušným odborům dvakrát ročně zpracovat zprávu o zjištěních týkajících se porušení rozpočtové kázně zřizovanými příspěvkovými organizacemi a o jejich řešení a předložit ji do rady kraje.

odpovědnost: věcně příslušné odbory, ekonomický odbor, odbor kontroly, ředitelé příspěvkových organizací

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-22

 

38. Výsledek hospodaření slučovaných organizací kapitoly Školství

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0816/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         navýšení rezervního fondu předávající organizace o vykázaný zlepšený výsledek hospodaření (zisk po zdanění) k 30. 6. 2004. Vyčíslení nárůstu finančních prostředků rezervního fondu ve výši zisku po zdanění bude součástí předávacího protokolu, kterým předávající organizace předá přejímající organizaci do jejího účetnictví práva a závazky;

·         snížení zůstatku finančních fondů s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb předávající organizace o vykázaný zhoršený hospodářský výsledek (ztrátu) k 30. 6. 2004. V případě nedostatku zdrojů těchto fondů bude o prostředky ve výši ztráty snížen u předávající organizace zůstatek majetkového fondu oběžných aktiv. Vyčíslení úbytku finančních prostředků fondů ve výši vykázané ztráty bude součástí předávacího protokolu, kterým předávající organizace předá přejímající organizaci do jejího účetnictví práva a závazky;

·         u Střední odborné školy Telč zúčtování snížení stavu dlouhodobého majetku o pořizovací cenu technického zhodnocení u domu č. 2, nám. Zachariáše z Hradce 2, v Telči a snížení fondu dlouhodobého majetku o zůstatkovou cenu tohoto technického zhodnocení z důvodu změny vlastníka nemovitosti a nové úpravy nájemního vztahu.

odpovědnost: OŠMS, ředitelé slučovaných příspěvkových organizací

termín: červen, červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-38

 

23. Návrh Smlouvy o sdružení za účelem realizace projektu „Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji“

M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a P. Holý, pracovník oddělení regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení návrh Smlouvy o sdružení za účelem realizace projektu „Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji“. Po rozsáhlé diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0817/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         uzavření Smlouvy o sdružení za účelem realizace projektu „Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji [s důrazem na environmentální vzdělávání]“ mezi krajem Vysočina a Národní sítí zdravých měst ČR dle materiálu RK-22-2004-23, př. 2upr1;

·         povýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. o částku 120 tis. Kč za účelem zajištění finančního krytí na spolufinancování projektu „Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji“snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Strategické a koncepční materiály, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický Krajského úřadu kraje Vysočina

termín: průběžně při přípravě a během realizace projektu, nejpozději však do 30. 6. 2005

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-23, RK-22-2004-23pr1, RK-22-2004-23pr2

 

24. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - VI

M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a P. Holý, pracovník oddělení regionálního rozvoje, předložili radě kraje další průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0818/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vyplacení odměn za sběr projektových záměrů jednotlivým zpracovatelům projektových záměrů z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj dle materiálu RK-22-2004-24, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat jednotlivé platební příkazy.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-24, RK-22-2004-24pr1

 

25. FOND VYSOČINY – Grantový program INTEGRACE APLIKAČNÍHO VYBAVENÍ ISVS

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení, seznámili radu kraje s přeloženým návrhem grantového programu na podporu automatizace datové výměny mezi úřady s důrazem na zrychlení a optimalizaci procesů veřejné správy. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0819/22/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Integrace aplikačního vybavení ISVS“ dle materiálu RK-22-2004-25, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 22. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-25, RK-22-2004-25pr1

 

26. Dohoda o vzájemné spolupráci - Vysočina - agrární sektor

I. Rohovský, P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, předložili radě kraje ke schválení návrh Dohody o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Krajskou agrární komorou Kraje Vysočina, Asociací soukromého zemědělství České republiky a Zemědělským svazem České republiky. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0820/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Návrh Dohody o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Krajskou agrární komorou Kraje Vysočina, Asociací soukromého zemědělství České republiky a Zemědělským svazem České republiky dle materiálu RK-22-2004 26, př. 1 a

ukládá

Ivu Rohovskému zajistit realizaci podpisu Dohody o vzájemné spolupráci.

odpovědnost: Ivo Rohovský, OLVHZ

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-26, RK-22-2004-26pr1

 

27. Provedení rozpočtového opatření – Povodňový plán kraje Vysočina

I. Rohovský, P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a I. Olšanová, pracovnice oddělení vodního hospodářství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě zakázky „Povodňový plán kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0821/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 906 666,- Kč za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě zakázky „Povodňový plán kraje Vysočina“ snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Strategické a koncepční materiály, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství aodbor ekonomický

termín: červen, září 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-27

 

28. Realizace pilotního projektu „Poznávací cesty po Vysočině“

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na zajištění první cesty pilotního projektu „Poznávací cesty po Vysočině“. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0822/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         první cestu pilotního projektu „Poznávací cesty po Vysočině“ v termínu 30. 8. - 3. 9. 2004 dle materiálu RK-22-2004-28, př. 1;

·         zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 73 000 Kč na realizaci první cesty dle materiálu RK-22-2004-28, př. 2;

pověřuje

odbor kultury a památkové péče zajištěním první cesty pilotního projektu „Poznávací cesty po Vysočině“ ve dnech 30. 8. – 3. 9. 2004 a

ukládá

odboru kultury a památkové péče po realizaci první cesty informovat radu kraje o průběhu a výsledcích cesty.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: září 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-28, RK-22-2004-28pr1, RK-22-2004-28pr2

 

29. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na realizaci projektu „Zavedení integrovaného knihovního systému Clavius pro knihovnu Muzea Vysočiny Třebíč“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0823/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, ORJ 4000) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 70 tis. Kč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2004 o 70 tis. Kč na realizaci projektu „Zavedení integrovaného knihovního systému Clavius pro knihovnu Muzea Vysočiny Třebíč“.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-29

 

30. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje na rok 2004

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišli M. Vystrčil a V. Kodet. Po krátké diskuzi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0824/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, ORJ 4000) o granty poskytnuté z rozpočtu města Havlíčkův Brod ve výši 300 tis. Kč pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, pro rok 2004 o 250 tis. Kč z grantových programů „Otakar Štáfl“ a „Kulturní léto“;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2004 o 50 tis. Kč z grantového programu „Prezentace města“ a

ukládá

řediteli příspěvkové organizace:

·         dodržovat „Zásady pro poskytování finančních prostředků na podporu neziskové kulturní a sportovní činnosti, zdravotní a sociální péče a ochrany a tvorby životního prostředí formou účelových dotací a grantů z rozpočtu města Havlíčkův Brod“;

·         provést vyúčtování použitých prostředků na grant městu podle uvedených Zásad v termínech tam uvedených a jedno vyhotovení tohoto vyúčtování zaslat odvětvovému odboru;

·         případné nevyčerpané finanční prostředky grantu poukázat ihned po předání vyúčtování grantu na účet kraje Vysočina jehož prostřednictvím budou tyto prostředky vráceny na účet města Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-30

 

31. Poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaným krajem Vysočina

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0825/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií o neinvestiční finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč pro Muzeum Vysočiny Jihlava a investiční finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč pro Muzeum Vysočiny Jihlava a Pelhřimov při současném snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o celkovou částku 320 tis. Kč;

·         změnu závazného ukazatele investiční dotace o 120 tis. Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2004 na rozvoj IT organizace;

·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o 20 tis. Kč a investiční dotace o 180 tis. Kč u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro rok 2004 na rozvoj IT organizace;

·         změnu čerpání investičního plánu na rok 2004 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2004-31, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-31, RK-22-2004-31pr1

 

32. Stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádali radu kraje o stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0826/22/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro pana Ing. Pavla Hralu, ředitele Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-22-2004-32, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-32, RK-22-2004-32pr1

 

33. Výběrové řízení na ředitele Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámili radu kraje s výsledky výběrových řízení a s doporučením výběrových komisí ve věci jmenování ředitelů uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrhy usnesení.

Usnesení 0827/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

MUDr. Zdeňka Kadlece k 30. 6. 2004 z funkce ředitele Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a

jmenuje

MUDr. Zdeňka Kadlece do funkce ředitele Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2004.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: k datu jmenování ředitele, 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-33

 

Usnesení 0828/22/2004/RK

Rada kraje

odvolává

Ing. Petra Mayera k 30. 6. 2004 z funkce ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;

jmenuje

Ing. Petra Mayera do funkce ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2004 a

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s odborem sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu zpracovat a do 31. 8. 2004 předložit radě návrh systému odměňování ředitelů nemocnic formou manažerských smluv.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: k datu jmenování ředitele, 31. 8. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-33

 

34. Stanovení platu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádali radu kraje o stanovení platu řediteli Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0829/22/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro pana MUDr. Jiřího Madara, ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2004-34, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-34, RK-22-2004-34pr1

 

35. Vyhodnocení činnosti krizového managera v Nemocnici Jihlava

J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0830/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         výplatu odměny Ing. Pavlu Hralovi za splnění úkolu ekonomické stabilizace Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2004-35, př. 1;

·         rozpočtové opatření u kapitoly Zdravotnictví dle materiálu RK-22-2004-35, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-35, RK-22-2004-35pr1

 

36. Stanovení platu řediteli Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace

J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádali radu kraje o stanovení platu řediteli Domova důchodců Velký Újezd. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0831/22/2004/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro Ing. Jaroslava Pokorného, ředitele Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2004-36, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-36, RK-22-2004-36pr1

 

37. Dodatky ke smlouvám o nájmu movitých věcí Nemocnici Nové Město na Moravě a Nemocnici Pelhřimov

J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložili radě kraje ke schválení návrhy dodatků ke smlouvám o nájmu movitých věcí Nemocnici Nové Město na Moravě a Nemocnici Pelhřimov. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0832/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

·         uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých č. 1470/03 dle materiálu RK-22-2004-37, př. 1;

·         uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých č. 1468/03 dle materiálu RK-22-2004-37, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: přelom června a července 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-37, RK-22-2004-37pr1, RK-22-2004-37pr2

 

39. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada kraje byla seznámena s předloženým materiálem, delegovala zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky a přijala návrh usnesení.

Usnesení 0833/22/2004/RK

Rada kraje

deleguje

Bc. Jiřího Vondráčka a Mgr. Hanu Motlovou jako zástupce zřizovatele a Vladimíra Dolejše a Ing. Ivanu Ševecovou jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na „Rekonstrukci krytu vozovky silnice II/345 Nová Ves - Chotěboř“ v roce 2004 pro SÚS Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-39

 

40. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a s návrhy smluv o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0834/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-22-2004-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-40, RK-22-2004-40pr1

 

43. Stavba chodníku v k. ú. a obci Nové Veselí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti obce Nové Veselí o vyjádření souhlasu se stavbou chodníku na části pozemku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0835/22/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1564/1 v k. ú. Nové Veselí a obci Nové Veselí;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Nové Veselí chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1564/1 v k. ú. Nové Veselí a obci Nové Veselí a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 1564/1 v k. ú. Nové Veselí a obci Nové Veselí do vlastnictví obce Nové Veselí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-43

 

44. Veřejná zakázka na stavbu „II/112, III/40610 Telč, ulice Slavíčkova, Staňkova, Masarykova - rekonstrukce“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0836/22/2004/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby „II/112, III/40610 Telč, ulice Slavíčkova, Staňkova, Masarykova - rekonstrukce“ je nabídka podaná uchazečem Strabag a. s. a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek obchodní veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen - červenec 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-44

 

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření SFDI

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem žádosti o rozpočtového opatření SFDI na rok 2004 navýšením finančních prostředků na níže uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0837/22/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s podáním žádosti o provedení rozpočtového opatření SFDI na rok 2004 navýšením finančních prostředků ve výši 7 800 000,- Kč na akci „II/387 Koroužné-Švařec rekonstrukce“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-45

 

46. Návrh na poskytnutí věcného daru

I. Rohovský podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu na poskytnutí věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0838/22/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím věcného daru – tří sad pohárů v maximální ceně 7000,- Kč, včetně DPH, pořadatelům Mistrovství republiky v autokrosu Velké Meziříčí.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 9. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-46, RK-22-2004-46pr1, RK-22-2004-46pr2

 

48. Smlouva o dotaci ze SFŽP pro Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina

I. Rohovský předložil radě kraje ke schválení návrh smlouvy o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0839/22/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

Smlouvu č. 23100342 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-22-2004-48, př. 1 a

ukládá

odboru životního prostředí předložit smlouvu o dotaci ze SFŽP k podpisu hejtmana kraje do 29. 6. 2004.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: do 30. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-48, RK-22-2004-48pr1

 

41. Oprava silnice II/152 Jemnice - Lhotice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje záměr realizace projektu „II/152 Jemnice – křižovatka Lhotice, oprava krytu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0840/22/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se záměrem realizace projektu „II/152 Jemnice – křižovatka Lhotice, oprava krytu“;

schvaluje

spolufinancování kraje Vysočina na realizaci projektu „II/152 Jemnice – křižovatka Lhotice, oprava krytu“ ve výši 25 % celkových nákladů stavby a

uznává

závazek úhrady provozních nákladů při provozu silnice II/152 Jemnice – křižovatka Lhotce.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a SH, odbor regionálního rozvoje

termín: dle termínů vyhlášených výzvou pro podání žádosti

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-41

 

42. Oprava silnice II/407 hranice okresu Jihlava – Stará Říše

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje záměr realizace projektu „II/407 hranice okresu Jihlava – Stará Říše, oprava krytu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0841/22/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se záměrem realizace projektu „II/407 hranice okresu Jihlava – Stará Říše, oprava krytu“;

schvaluje

spolufinancování kraje Vysočina na realizaci projektu „II/407 hranice okresu Jihlava – Stará Říše, oprava krytu“ ve výši 25 % celkových nákladů stavby a

uznává

závazek úhrady provozních nákladů při provozu silnice II/407 hranice okresu Jihlava – Stará Říše.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a SH, odbor regionálního rozvoje

termín: dle termínů vyhlášených výzvou pro podání žádosti

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-42

 

49. Veřejná zakázka na stavbu „II/360 obchvat obce Oslavičky, okr. Třebíč“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0842/22/2004/RK

Rada kraje

ukládá

RNDr. Petru Pospíchalovi svolat další jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži na výběr zhotovitele stavby „II/360 obchvat obce Oslavičky, okres Třebíč“.

odpovědnost: RNDr. Petr Pospíchal, odbor majetkový

termín: 22. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-22-2004-49

 

50. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 22/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 7. 2004, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2004 dne 22. 6. 2004.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 22. 6. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 22/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.7.2004 / 1.7.2004

Počet návštěv: 4086
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 13.00–16.00, středa: 8.00–11.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek