Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 21/2004

15. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2004, které se konalo dne 15. 6. 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2004

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 15. 6. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal. K navrženému programu jednání M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na zařazení bodu 63 Návrh budoucích majetkových převodů silnic a pozemků v Jihlavě do programu jednání.

Rada kraje se shodla z časových důvodů odložit následující body z programu jednání:

33. FOND VYSOČINY - grantový program - CERTIFIKACE – OSVĚDČENÍ (Zdrojové materiály: RK-21-2004-33, RK-21-2004-33pr1)

34. FOND VYSOČINY - grantový program - ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ (Zdrojové materiály: RK-21-2004-34, RK-21-2004-34pr1)

36. FOND VYSOČINY - grantový program - VÝZKUM – VÝVOJ – INOVACE (Zdrojové materiály: RK-21-2004-36, RK-21-2004-36pr1)

37. FOND VYSOČINY – Grantový program DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU II. na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (Zdrojové materiály: RK-21-2004-37, RK-21-2004-37pr1)

38. FOND VYSOČINY - Grantový program „Vítejte u nás III “ na podporu vzniku turistických balíčků služeb a turistických produktů (Zdrojové materiály: RK-21-2004-38, RK-21-2004-38pr1)

46. FOND VYSOČINY – Grantový program Malá pomoc (Zdrojové materiály: RK-21-2004-46, RK-21-2004-46pr1)

54. FOND VYSOČINY – grantový program Integrace aplikačního vybavení ISVS (Zdrojové materiály: RK-21-2004-54, RK-21-2004-54pr1)

Rada kraje přijala upravený program jednání.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2004
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
 4. Přijetí daru nemovitého majetku od města Pacov
 5. Žádost města Brtnice o mimořádný finanční příspěvek
 6. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 7. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 8. Prodej trafostanice, venkovního vedení VN, včetně příslušenství k hradu Roštejn
 9. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vepříkov
 10. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 11. Bezúplatné nabytí stavby silničního tělesa v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 12. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Cerekev
 13. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
 14. Stavba chodníku v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč
 15. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Černovice
 16. Převod nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany
 17. Veřejná zakázka na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba“
 18. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod
 19. Žádost obce Opatov
 20. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina
 21. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-květen 2004
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2003
 23. Návrh k provádění rozpočtových opatření s prostředky rozpočtu kraje
 24. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2004 a 2005
 25. Změna dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SPŠ, SOU a OU stavební Třebíč
 27. Rozhodnutí o zrušení příspěvkových organizací
 28. Podpora vzdělávání handicapovaných žáků v pomocných školách
 29. Poskytování učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované žáky se zdravotním postižením
 30. Systémová dotace na pořizování učebních pomůcek ZUŠ
 31. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace
 32. Přidělení dotací zadluženým obcím v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004
 1. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - IV
 1. SWOT analýza Programu rozvoje kraje Vysočina
 2. POV – žádost obce Markvartice o poskytnutí výjimky při přidělování dotace
 3. POV – žádost obce Kaly o poskytnutí výjimky při přidělování dotace
 4. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 7
 5. Žádost o finanční podporu investiční a rozvojové aktivity Statutárního města Jihlava
 6. FOND VYSOČINY - Grantový program DOPRAVNÍ VÝCHOVA 2004
 7. Návrh rozpočtového opatření - radiová technologie a informační systém pro ZZS kraje Vysočina
 1. Návrh rozpočtového opatření a návrh finančních plánů zdravotních záchranných služeb
 2. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 3. Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií
 4. Darování movitých věcí Městu Velké Meziříčí
 5. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 6. Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
 7. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ - II
 1. Realizace projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet
 2. Informativní materiál - návrh na založení zájmového sdružení právnických osob EPMA - Agentura pro evropské projekty & management
 3. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 4. Změna textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 5. Dohoda o vzájemné spolupráci - Vysočina - agrární sektor
 6. Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina
 7. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2004 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
 8. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2004
 9. Návrh budoucích majetkových převodů silnic a pozemků v Jihlavě
 10. Rozprava členů rady

Upravený program jednání byl schválen 9 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0752/21/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-21-2004-02, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-02, RK-21-2004-02pr1

 

3. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0753/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 257/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 588 m2 v k. ú. Bílek obec Chotěboř odděleného geometrickým plánem č. 152-588/2003 z pozemku par. č. 257/1 městu Chotěboř.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-03

 

4. Přijetí daru nemovitého majetku od města Pacov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí SÚS Pelhřimov o vyřešení majetkoprávních vztahů v areálu střediska SÚS Pacov – Trucbaba. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0754/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné nabytí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ PK par. č. 862 o výměře 4 829 m2, par. č. 864 o výměře 2 171 m2, pozemku st. par. č. 2060/1 o výměře 135 m2, odděleného z pozemku ZE-původ PK par. č. 864, pozemku st. par. č.2060/2 o výměře 3 ma pozemku st. par. č. 2061 o výměře 126 m2 odděleného geometrickým plánem č. 829-65-98 z pozemku ZE-původ PK par. č. 862, vše v k. ú. a obci Pacov  do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-04

 

5. Žádost města Brtnice o mimořádný finanční příspěvek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí města Brtnice o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu kraje na rekonstrukci mostu na místní komunikaci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0755/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   poskytnout Městu Brtnici dotaci ve výši 50 % prokazatelných nákladů vynaložených na rekonstrukci mostu na místní komunikaci 4c, ulice Za pivovarem v Brtnici, maximálně však 700 tis. Kč;

·   schválit povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o částku 700 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-05

 

6. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na koupi nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0756/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků par. č. 235/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 a par. č. 235/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 v k. ú. a obci Jihlava za kupní cenu 30 000,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost:  odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-06

 

7. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace o předloženém návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s prodejem pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a schválení zveřejnění záměru darovat pozemek městu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0757/21/2004/RK

Rada kraje

ruší

usnesení č. 0408/13/2004RK ze dne 6. 4. 2004;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat městu Havlíčkův Brod dle geometrického plánu č. 4688-35/2004 pozemek par. č. 3902 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 85 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   schválit prodej pozemku par. č. 3901 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle geometrického plánu č. 4688-35/2004 firmě AUTOCENTRUM ŠPINAR, a. s., Havlíčkův Brod, Jihlavská 3278, za cenu 246 500,- Kč;

·   schválit darování pozemku par. č. 3902 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 85 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle geometrického plánu č. 4688-35/2004 městu Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004, 21. 9. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-07

 

8. Prodej trafostanice, venkovního vedení VN, včetně příslušenství k hradu Roštejn

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu prodeje věcí sloužících k napájení hradu Roštejn a distribuci dalším odběratelům v k. ú. Růžená. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0758/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej trafostanice 250 kVA, transformátoru 100 kVA, venkovního vedení VN – přípojka na hrad Roštejn včetně 13 ks podpěrných bodů v délce 878 m a zemního kabelu NN v délce 909 m včetně 2 ks rozvodných skříní, sloužících k napájení hradu Roštejn a dalším odběratelům v k. ú. Růžená Jihomoravské energetice, a. s. Brno za kupní cenu 320 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-08

 

9. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vepříkov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na koupi nemovitosti v k. ú. a obci Vepříkov do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0759/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 1337/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 392 m2 dle geometrického plánu č. 130-1199/2003 v k. ú. a obci Vepříkov od Římskokatolické farnosti Uhelná Příbram do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-09

 

10. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na převod pozemků v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina a předložil radě kraje upravený materiál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0760/21/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání se s. p. Povodí Moravy o převodu pozemků par. č. 6177/34, par. č. 6177/33 a par. č. 6177/4 a části par. č. 462/2 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         koupi dvou plechových skladů na pozemcích par.č. 6177/34, par. č. 6177/33 a par. č. 465/2 a budovu bez č.p./č.e. na pozemku 461/2, budovu garáže na pozemku par. č. 461/3 a pozemky par. č. 461/1, par. č. 461/2, par. č. 461/3 a par. č. 461/7 v k. ú. a obci Jihlava za částku 2 000 000 Kč

·         zvýšení závazného ukazatele odvodu z investičního fondu vůči Střední odborné škole technické, Střednímu odbornému učilišti a Učilišti, Polenská 2, Jihlava o 250 000 Kč.

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) a současně zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje (§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) o částku 250 000 Kč na částečné krytí výdajů spojených s nákupem budov a pozemků v k. ú. a obci Jihlava

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, (§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) o částku 1 750 tis. Kč na dofinancování výdajů spojených s nákupem budov a pozemků v k. ú. a obci Jihlava a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-10

 

11. Bezúplatné nabytí stavby silničního tělesa v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na bezúplatný převod stavby silničního tělesa v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0761/21/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou o bezúplatném převodu pozemků par. č. 169/1, par. č. 169/4 a 3106/1 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem a s městem Bystřice nad Pernštejnem o bezúplatném převodu pozemků 3084/1 a 3085/20 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné nabytí stavby komunikace na pozemcích par. č. 3085/20, par. č. 169/4, par. č. 3084/1, par. č. 169/1 a par. č. 3106/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v celkové hodnotě 1 680 750,- Kč bez DPH do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-11

 

12. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Cerekev

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Horní Cerkev týkající se majetkoprávního vypořádání části pozemku v k. ú. a obci Horní Cerkev. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0762/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         darování pozemků par. č. 2600/20 o výměře 206 m2, par. č. 2600/21 o výměře 88 m2 a par. č. 2600/22  o výměře 293 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev vzniklých na základě geometrického plánu GP č. 569-275/2002 do vlastnictví města Horní Cerkev;

·         přijetí daru pozemků par. č. 2173/4 o výměře 4 m, par. č. 2616/11 o výměře 1 m2, par. č. 2600/24 o výměře 1498 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev vzniklých na základě geometrického plánu GP č. 569-275/2002 od města Horní Cerekev vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-12

 

13. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na koupi nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0763/21/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu po pozemku st. par. č. 2691/1 v k. ú. a obci Třebíč pro oprávněného kraj Vysočina jako budoucího vlastníka pozemků st. par. č. 4178 a st. par. č. 4177/2 a st. par. č. 2691/21 a věcné břemene užívání části pozemku par. č. 2691/1 pro vedení a provozování inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, el. energie) k budovám – průmyslovým objektům bez č.p/č.e. na pozemcích st. par. č. 4178 a st. par. č. 4177/2 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         koupi budovy – jiné stavby bez č.p./č.e na pozemku st. par. č. 4177/2, budovy – průmyslový objekt bez č.p./č.e. na pozemku st. par. č. 4178, pozemku vzniklého na základě geometrického plánu č.3618/5628/202/ ze dne 3. 7. 2002 st. par. č. 4177/2 o výměře 583 m2, pozemku st. par. č. 4178 o výměře 388 m2 a dále pozemku st. par. č. 2691/21 o výměře 3942 mvzniklého výše citovaným geometrickým plánem od PSJ Holding, a. s. Jihlava za dohodnutou cenu 5,5 mil. Kč;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 5,5 mil. Kč za účelem nákupu budov a pozemků v k. ú. a obci Třebíč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-13

 

14. Stavba chodníku v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Valeč na vyslovení souhlasného stanoviska se stavbou chodníku v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč a schválení zveřejnění záměru darovat část pozemku do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0764/21/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníku na pozemku par. č. 714/2 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč;

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Valeč chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 714/2 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 714/2 v k. ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč do vlastnictví obce Valeč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-14

 

15. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Černovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na odprodej nemovitostí ve vlastnictví kraje Vysočina a správě Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0765/21/2004/RK

Rada kraje

souhlasí

s rozdělením nemovitostí - řadových rodinných domů se dvěma byty - na bytové jednotky vlastnickým prohlášením

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej nemovitostí v k. ú. a obci Černovice, včetně součástí, příslušenství a inženýrských sítí, dle materiálu RK-21-2004-15, př. 1;

ukládá

odboru majetkovému pokračovat v jednání o prodeji nemovitostí dle materiálu RK-21-2004-15, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-15

 

16. Převod nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje návrh na převod nemovitostí v k. ú. a obci Rouchovany do vlastnictví České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0766/21/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru převodu nemovitostí v areálu odloučeného pracoviště Středního odborného učiliště stavebního a Odborného učiliště v obci Rouchovany do vlastnictví České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rozsahu dle materiálu RK-21-2004-16, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-16, RK-21-2004-16pr1

 

17. Veřejná zakázka na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0767/21/2004/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 130-009 přes Sázavu v Ledči nad Sázavou, 2. stavba“ je nabídka podaná uchazečem D.I.S., spol. s r. o. BRNO, a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek obchodní veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-17

 

63. Návrh budoucích majetkových převodů silnic a pozemků v Jihlavě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace o majetkoprávním vypořádání uvedeného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0768/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné nabytí silnice I/38 v úseku od křižovatky se silnicí II/352 (uzlový bod 2323A005) po budoucí napojení na novou trasu obchvatu jih na výjezdu z města směrem na Znojmo před obcí Rančířov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-63

 

18. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na změnu zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkův Brod. V průběhu jednání odešel P. Pospíchal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0769/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod, dle materiálu RK-21-2004-18, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-18, RK-21-2004-18pr1

 

19. Žádost obce Opatov

P. Maslák, seznámil radu kraje s žádostí obce Opatov o finanční dotaci na odstranění povodňových škod. V průběhu jednání přišel P. Pospíchal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0770/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   schválit finanční pomoc obci Opatov na odstranění povodňových škod ve výši 1000 000,- Kč;

·   schválit povýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5299 Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy o částku 1 000 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku.

odpovědnost: předseda bezpečnostní komise, ekonomický odbor

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-19, RK-21-2004-19pr1

 

20. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina

P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, A. Beranová, manažer prevence kriminality oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0771/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   schválit žádosti obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina dle přílohy č. 1. ve výši 2.863.250,-Kč. Finanční prostředky budou uvolněny v souladu s Pravidly, tj. do jednoho měsíce po dokončení projektu a schválení vyúčtování odborem sekretariátu hejtmana;

·   zvýšit kapitolu ORJ 1500, § 5319 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 2.863.250,-Kč a snížit položku Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 2.863.250,-Kč za účelem poskytnutí dotací obcím dle materiálu RK-21-2004-20, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-20, RK-21-2004-20pr1

 

21. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-květen 2004

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden až květen 2004. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0772/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - květen 2004 dle materiálu RK-21-2004-21, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-21, RK-21-2004-21pr1

 

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2003

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem výše uvedeného rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0773/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit povýšení příjmové části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajové části rozpočtu (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) o předpokládanou částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za rok 2003 za kraj ve výši 50 000 tis. Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-22

 

23. Návrh k provádění rozpočtových opatření s prostředky rozpočtu kraje

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0774/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje svěřit radě kraje pravomoc k provádění rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu kraje nad 2 mil. Kč v případech, kdy prostředky získané nařízením odvodu fondů příspěvkové organizace do rozpočtu kraje (zvýšení rozpočtu kraje) jsou této organizaci zpětně poskytnuty ve formě příspěvku na provoz nebo na úhradu ztráty z minulých let (snížení rozpočtu kraje).

odpovědnost: rada kraje

termín: 28. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-23

 

24. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2005 a 2006

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s informativním materiálem ohledně rozpočtového výhledu na roky 2005 a 2006, který bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2004 pro informaci.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-24, RK-21-2004-24pr1

 

25. Změna dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na úpravu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0775/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu dotace obcím určenou na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu RK-21-2004-25, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-25, RK-21-2004-25pr1

 

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SPŠ, SOU a OU stavební Třebíč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0776/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   navýšení rozpočtu kapitoly Školství (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 4 125 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené) o tuto částku za účelem vybavení Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního, Kubišova 1214/9 movitým majetkem dle materiálu RK-21-2004-26, př.1;

·   změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 1 945 tis Kč a investiční dotace o částku 2 180 tis. Kč Střední průmyslové škole, Střednímu odbornému učilišti a Odbornému učilišti stavebnímu Třebíč dle materiálu RK-21-2004-26.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště stavebního Třebíč

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-26, RK-21-2004-26pr1

 

27. Rozhodnutí o zrušení příspěvkových organizací

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na ukončení činností zmíněných příspěvkových organizací. V průběhu jednání odešel P. Pospíchal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0777/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vydat:

·   Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Třebíč, Račerovická 920 dle materiálu RK-21-2004-27, př. 1;

·   Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Jihlava, Sasov 15 dle materiálu RK-21-2004-27, př. 2;

·   Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Havlíčkův Brod, Novotný Dvůr 169 dle materiálu RK-21-2004-27, př. 3.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-27, RK-21-2004-27pr1, RK-21-2004-27pr2, RK-21-2004-27pr3

 

28. Podpora vzdělávání handicapovaných žáků v pomocných školách

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na podporu vzdělávání handicapovaných žáků v pomocných školách. V průběhu jednání přišel P. Pospíchal. Rada kraje materiál projednala a závěrem diskuse se s předkladatelem shodli materiál odložit s tím, že v této věci proběhne jednání se zástupci města Jihlavy a na základě výsledku jednání předkladatel předloží materiál znovu k projednání.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-28

 

29. Poskytování učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované žáky se zdravotním postižením

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém záměru. Na základě doporučení rady kraje hledat jednodušší způsob podpory z prostředků kraje na zapůjčování finančně nákladných učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované žáky se zdravotním postižením, předkladatel požádal radu kraje o stažení materiálu z programu jednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-29, RK-21-2004-29pr1

 

30. Systémová dotace na pořizování učebních pomůcek ZUŠ

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy finančně nákladných učebních pomůcek ZUŠ.

Materiál odložen – viz bod 29.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-30, RK-21-2004-30pr1

 

31. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace 

M. Černá předložila radě kraje návrh na změnu v přidělení dotací jednotlivým obcím na jejich prioritní akce v rámci Programu obnovy venkova. Projednávání se zúčastnili O. Wiesnerová, pracovnice oddělení regionálního rozvoje, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického rozvoje a V. Novák, pracovník oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0778/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu v přidělení dotací v rámci POV 2004 dle materiálu RK-21-2004-31, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-31, RK-21-2004-31pr1

 

32. Přidělení dotací zadluženým obcím v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004

M. Černá předložila radě kraje návrh na přidělení dotací zadluženým obcím v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického rozvoje a V. Novák, pracovník oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel T. Hermann, odešli F. Dohnal, A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0779/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zvýšit hranici zadluženosti rozhodnou pro přidělení dotace v rámci POV 2004 (DT 1-6) na 30 % k 31.12. 2003 a dále tolerovat eventuální vyšší zadluženost obce vzniklou z důvodu realizace projektu v rámci některého z předvstupních programů EU.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-32, RK-21-2004-32pr1

 

35. Průběžné vyúčtování sběru projektových záměrů - IV

M. Černá seznámila radu kraje se soupisem projektových záměrů, které splňují kritéria pro vyplacení odměny. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického rozvoje a V. Novák, pracovník oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišli A. Štěrbová, F. Dohnal, odešli V. Kodet, M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0780/21/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

vyplacení odměn za sběr projektových záměrů jednotlivým zpracovatelům projektových záměrů z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj dle materiálu RK-21-2004-35, př. 1 a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat jednotlivé platební příkazy.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-35, RK-21-2004-35pr1

 

39. SWOT analýza Programu rozvoje kraje Vysočina

M. Černá předložila radě kraje aktualizovaný Profil Programu rozvoje kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického rozvoje a V. Novák, pracovník oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišli V. Kodet, M. Matějková. Rada kraje návrh projednala a závěrem diskuse materiál odložila s tím, že předkladatel připraví změnový dokument, který bude projednán za účasti vedoucích určených odborů dne 20. 7. 2004. Překladatel s návrhem rady kraje souhlasil.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-39, RK-21-2004-39pr1

 

40. POV – žádost obce Markvartice o poskytnutí výjimky při přidělování dotace

M. Černá seznámila radu kraje s žádostí obce Markvartice o poskytnutí výjimky při přidělování dotací v rámci Programu rozvoje venkova. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického rozvoje a V. Novák, pracovník oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0781/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout poskytnutí výjimky obci Markvartice při přidělování dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-40, RK-21-2004-40pr1, RK-21-2004-40pr2

 

41. POV – žádost obce Kaly o poskytnutí výjimky při přidělování dotace

M. Černá seznámila radu kraje s žádostí obce Kaly o poskytnutí výjimky při přidělování dotací v rámci Programu rozvoje venkova. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického rozvoje a V. Novák, pracovník oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0782/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout poskytnutí výjimky obci Kaly při přidělování dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-41, RK-21-2004-41pr1

 

42. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 7

M. Černá informovala radu kraje o návrhu žádostí vybraných k podpoře v rámci dotačního titulu 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů. Projednávání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického rozvoje a V. Novák, pracovník oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0783/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 – dotační titul 7 dle materiálu RK-21-2004-42, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-42, RK-21-2004-42pr1

 

43. Žádost o finanční podporu investiční a rozvojové aktivity Statutárního města Jihlava

A. Štěrbová seznámila radu kraje s žádostí o finanční podporu investiční a rozvojové aktivity Statutárního města Jihlava. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0784/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu Atletického stadionu Na Stoupách ve výši do 50% skutečných investičních nákladů hrazených z rozpočtu města Jihlava v roce 2004 na vybudování tohoto stadionu, maximálně však ve výši 6,5 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení realizace stavebních prací plánovaných pro tento rok na základě předložených dokladů; do 15 dnů po jejich předložení;

·         zvýšit kapitolu Nemovitý majetek, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 6,5 mil. Kč a snížit položku Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 6,5 mil. Kč za účelem poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu atletického stadionu.

odpovědnost: ekonomický a majetkový odbor

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-43, RK-21-2004-43pr1, RK-21-2004-43pr2

 

44. FOND VYSOČINY - Grantový program DOPRAVNÍ VÝCHOVA 2004

M. Olšan, pracovník oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyhlášení grantového programuna podporu projektů v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V průběhu jednání odešel P. Pospíchal. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0785/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programuna podporu projektů v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích „Dopravní výchova 2004“ dle materiálu RK-21-2004-44, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-44, RK-21-2004-44pr1

 

45. Návrh rozpočtového opatření - radiová technologie a informační systém pro ZZS kraje Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uvedeného rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0786/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·   zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2004, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba o investiční prostředky ve výši 2 430 tis. Kč pro Územní středisko záchranné služby Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené ve stejném objemu 2 430 tis. Kč;

·   zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ na rok 2004 pro Územní středisko záchranné služby Jihlava o 2 430 tis. Kč s určením na dobudování centrálního zdravotního operačního střediska, telekomunikačního a radiového spojení, propojení stanovišť a vybudování geografického informačního systému dle materiálu RK-21-2004-45, př. 1; která je rozpracovaná za účelem realizace transformace ZZS kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2004-61, př. 5;

ukládá

řediteli ÚSZS Jihlava, příspěvkové organizace zapracovat změnu do finančního plánu na rok 2004.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický a ředitel ÚSZS Jihlava

termín: 30. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-45, RK-21-2004-45pr1

 

47. Návrh rozpočtového opatření a návrh finančních plánů zdravotních záchranných služeb

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření a návrhem finančních plánů zdravotních záchranných služeb. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0787/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 2122) o odvody z investičního fondu zdravotnických záchranných služeb v celkové částce 25.382 tis. Kč dle materiálu RK-21-2004-47, př. 1; operace bude provedena nepeněžně;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 5909) v celkové částce 25.382 tis. Kč k úhradě kumulovaných ztrát z minulých let u zdravotnických záchranných služeb dle materiálu RK-21-2004-47, př. 1; operace bude provedena nepeněžně;

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2004 (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 2122) o odvody z investičního fondu Územního střediska záchranné služby Jihlava a Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě v celkové částce 7.386 tis. Kč;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2004 na příspěvek na provoz (kapitola Zdravotnictví, § 3533, položka 5331) v celkové částce 7.386 tis. Kč k pokrytí plánované ztráty podle předložených finančních plánů, z toho Územní středisko záchranné služby Jihlava 5.705 tis. Kč a Zdravotnická záchranná služba Nové Město na Moravě v celkové částce 1.681 tis. Kč;

schvaluje

dnem schválení výše uvedeného rozpočtového opatření v zastupitelstvu kraje:

·         u Územního střediska záchranné služby Jihlava změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o 5.705 tis. Kč a „Odvod z investičního fondu“ o 18.195 tis. Kč;

·         u Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o 1.681 tis. Kč a „Odvod z investičního fondu“ o 11.755 tis. Kč;

·         u Zdravotnické záchranné služby Havlíčkův Brod změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ o 2.543 tis. Kč;

·         u Zdravotnické záchranné služby Třebíč změnu závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ o 275 tis. Kč;

·         finanční plány výnosů a nákladů na rok 2004 se zapojením příspěvku na provoz z uloženého odvodu z investičního fondu dle materiálu RK-21-2004-47, př.2a, 2b, 2c, 2d;

·         tvorbu a použití peněžních fondů a odpisové plány dle materiálu RK-21-2004-47, př.2a, 2b, 2c, 2d;

·         způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-21-2004-47, př. 2a, 2b, 2c, 2d;

stanovuje

použití příspěvku na provoz  k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů;

zmocňuje

ředitele zdravotnických záchranných služeb zřizovaných krajem Vysočina k použití investičního fondu k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu odboru OSVZ a majetkového odboru;

ukládá

·         ředitelům zdravotnických záchranných služeb zřizovaných krajem Vysočina:

1.       omezit čerpání investičního fondu pouze na řešení havarijních situací;

2.       promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomickému odboru do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;

·         vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy ředitelů zdravotnických záchranných služeb na použití prostředků investičního fondu k řešení havarijních situací.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický a majetkový odbor a ředitelé zdravotnických záchranných služeb zřizovaných krajem Vysočina

termín: průběžně do 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-47, RK-21-2004-47pr1,1abcd, RK-21-2004-47pr2abcd

 

48. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0788/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2004-48, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červen 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-48, RK-21-2004-48pr1

 

49. Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem na poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který doplnil další skutečnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Pospíchal, odešel V. Kodet. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0789/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·          poskytnutí dotací na provozování sociálních služeb dle materiálu RK-21-2004-49upr1, př. 1upr1;

·          snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5901 UZ 98357 o částku 13.826,804 tis. Kč; § 4314 Pečovatelská služba o částku 906,5 tis. Kč;

·          zvýšení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci ORJ 5000, § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní) ÚZ 98357 o částku 10.556,962 tis. Kč, § 4319 o částku 906,5 tis. Kč a § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní) o částku 3.269,842 tis. Kč;

·          Dodatek č. 1 Pravidel podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2004 dle materiálu RK-21-2004-49upr1, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-49, RK-21-2004-49pr1

 

50. Darování movitých věcí Městu Velké Meziříčí

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na převod movitého majetku do vlastnictví Města Velké Meziříčí. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, J. Bína, právník odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0790/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schválit darování movitého majetku Městu Velké Meziříčí dle materiálu RK-21-2004-50, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: červenec 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-50, RK-21-2004-50pr1

 

51. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

K předloženému návrhu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné připomínky. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0791/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálů RK-21-2004-51, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-51, RK-21-2004-51pr1,2

 

52. Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje

K předloženému materiálu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0792/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí rozdílu mezi výší měsíčních odměn dle nařízení č. 37/2003 Sb. a výší měsíčních odměn podle nařízení č. 337/2004 Sb. neuvolněným členům zastupitelstva za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. 7. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-52, RK-21-2004-52pr1

 

53. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ - II

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh výše uvedeného grantového programu. V průběhu jednání přišla M. Matějková, odešla M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh upravený usnesení.

Usnesení 0793/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Metropolitní sítě - II“ dle materiálu RK-21-2004-53, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-53, RK-21-2004-53pr1

 

55. Realizace projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s průběhem přípravných prací na projektové dokumentaci projektu ROWANet. V průběhu jednání přišla M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0794/21/2004/RK

Rada kraje

schvaluje

pokračování přípravných prací na projektu ROWANet, etapa I.dle materiálu RK-21-2004-55 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje zavázat se k profinancování projektu z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2004 a 2005 na realizaci projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet, etapa I. za předpokladu schválení podpory ze SROP v roce 2004.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-55, RK-21-2004-55pr1, RK-21-2004-55pr2

 

56. Návrh na založení zájmového sdružení právnických osob EPMA - Agentura pro evropské projekty & management

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, V. Douchová, právník odboru regionálního rozvoje, podali radě kraje informace k předloženému návrhu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0795/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zakladatelskou smlouvu zájmového Sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & managementdle materiálu RK-21-2004-56, př. 2upr1 a Stanovy zájmového sdružení právnických osob Agentura pro evropské projekty & management dle materiálu RK-21-2004-56, př. 3upr1 a

navrhuje

zastupitelstvu kraje:

·          jmenovat zástupce kraje Vysočina do Valného shromáždění Sdružení,

·          navrhnout Valnému shromáždění Sdružení jmenovat za kraj Vysočina zástupce do Předsednictva Sdružení a do kontrolní komise Sdružení.

odpovědnost: odbor informatiky a odbor regionálního rozvoje

termín: do 30. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-56, RK-21-2004-56pr1, RK-21-2004-56pr2, RK-21-2004-56pr3

 

57. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny

T. Hermann předložil radě kraje návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0796/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2003 – 31. 5. 2004 dle materiálu RK-21-2004-57, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 15. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-57, RK-21-2004-57pr1

 

58. Změna textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina

M. Černá informovala radu kraje o návrhu změny uvedených Pravidel. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0797/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-21-2004-58, př. 1upr1.

odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-58, RK-21-2004-58pr1

 

59. Dohoda o vzájemné spolupráci - Vysočina  - agrární sektor

I. Rohovský seznámil radu kraje s návrhem dohody o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Krajskou agrární komorou Kraje Vysočina, Asociací soukromého zemědělství České republiky a Zemědělským svazem České republiky. Projednávání se zúčastnila O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního, vod. hospod. a zemědělství. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit s tím, že bude na základě vznesených návrhů dopracován a předložen na příštím jednání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-59, RK-21-2004-59pr1

 

60. Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina

P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, Z. Fixa, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, podali radě kraje informace k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na jednání rady kraje dne 1. 7. 2004 k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-60, RK-21-2004-60pr1, RK-21-2004-60pr1a, RK-21-2004-60pr1b, RK-21-2004-60pr1c, RK-21-2004-60pr1d, RK-21-2004-60pr1e, RK-21-2004-60pr1f, RK-21-2004-60pr2, RK-21-2004-60pr3, RK-21-2004-60pr4

 

61. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2004 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, Z. Fixa, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0798/21/2004/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·   vzít na vědomí „Smlouvu o řešení pilotního projektu“ se společností EKO-KOM a.s. dle materiálu RK-21-2004-61, př. 2, a souhlasit s převodem příjmů kraje Vysočina vyplývajících z plnění této smlouvy ve výši 950 tis. Kč do kapitoly Životní prostředí a finančních prostředků ve výši 3.050.000,- Kč do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Ostatní činnosti j.n. (nespecifikovaná rezerva);

·   schválit povýšení položky Převody vlastním fondům o 3 050 000,- Kč snížením položky Ostatní činnosti j.n. (nespecifikovaná rezerva) v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod prostředků do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 „Podpora ekologicky a ekonomicky efektivního nakládání s odpady“;

·   schválit vyhlášení grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu RK-21-2004-61, př. 1.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 29. 6. 2004

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2004-61, RK-21-2004-61pr1, RK-21-2004-61pr2, RK-21-2004-61pr3, RK-21-2004-61pr4

 

62. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2004

Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2004. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 6/2003 – 21/2004 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 3/2004, které se bude konat dne 29. 6. 2004.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2004
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 6. Realizace projektového záměru regionální páteřní sítě ROWANet
 7. Návrh na založení zájmového sdružení právnických osob EPMA - Agentura pro evropské projekty & management
 8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden-květen 2004
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2003
 10. Návrh k provádění rozpočtových opatření s prostředky rozpočtu kraje
 11. Žádost obce Strážek o poskytnutí přechodné finanční výpomoci
 12. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2005 a 2006
 13. Návrh na poskytnutí finanční dotace obcím na oslavy spojené se vstupem ČR do EU
 14. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 15. Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
 16. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Vysočinou a obcí Kamenná Lhota
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec
 18. Darování pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
 19. Darování pozemku v k. ú. a obci Pohled
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, k. ú. Klášter u Vilémova a obci Vilémov
 21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vepříkov
 22. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
 23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Martinice u Onšova
 25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 26. Darování stavby silničního tělesa v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec
 27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
 28. Přijetí daru nemovitého majetku od města Pacov
 29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Horní Cerkev
 30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
 31. Darování pozemků v k. ú. a obci Čechočovice a v k. ú. a obci Stařeč
 32. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 33. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
 34. Výkup pozemků v k. ú. Pernštejn, obec Nedvědice
 35. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochy
 36. Bezúplatné nabytí stavby silničního tělesa v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 37. Výkupy a přijetí daru pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
 38. Bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Božejov
 39. Bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Jihlava a k. ú. Sasov v obci Jihlava a v k. ú. a obci Rančířov
 40. Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace - obchvat obce Oslavička“
 41. Majetkoprávní příprava stavby „III/36066 - Petrůvky – Ostašov“
 42. Změna kupní ceny u výkupu pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 43. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví kraje Vysočina
 44. Prodej trafostanice, venkovního vedení VN včetně příslušenství k hradu Roštejn
 45. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 46. Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 47. Prodej pozemku v k. ú. a obci Herálec
 48. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 49. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Černovice
 50. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
 51. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 52. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 53. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 54. Návrh rozpočtového opatření – kapitola Nemovitý majetek
 55. Návrh na schválení rozpočtového opatření v rámci Kapitoly Nemovitý majetek, stavba „SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč, rekonstrukce ZŠ Kubišova“
 56. Žádost města Brtnice o mimořádný finanční příspěvek
 57. Žádost obce Čechočovice o poskytnutí finanční výpomoci
 58. Žádost obce Vlachovice o finanční pomoc
 59. Žádost města Třebíč o dotaci
 60. Státní informační politika ve vzdělávání - dotace na realizaci Projektu P I – Informační gramotnost pro rok 2004
 61. Podpora reprezentace kraje Vysočina na celostátních a mezinárodních soutěžích
 62. Dodatek č. 1 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí k základním uměleckým školám, domům dětí a mládeže a střediskům pro volný čas a speciálním školám z kraje na města
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SPŠ, SOU a OU stavební Třebíč
 64. Změna názvu uvedeného ve zřizovací listině Střední zdravotnické, zemědělské a ekonomické školy, Vyšší zdravotnické a vyšší odborné školy, Třebíč, Žižkova 505
 65. Záměr na převedení vzdělávacích činností
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření – financování IT
 67. Změna dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání
 68. Financování „Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2004“ vyhlášených MŠMT
 69. Schválení smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou
 70. Dofinancování evropských projektů v roce 2004
 71. Rozhodnutí o zrušení příspěvkových organizací
 72. Žádost o finanční podporu investiční a rozvojové aktivity Statutárního města Jihlava
 73. Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 74. Převod lékařské služby první pomoci na Nemocnici Nové Město na Moravě
 75. Sloučení Zdravotnické záchranné služby Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
 76. Návrh rozpočtového opatření - radiová technologie a informační systém pro ZZS kraje Vysočina
 77. Návrh rozpočtového opatření a návrh finančních plánů zdravotních záchranných služeb
 78. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 79. Darování movitých věcí Městu Velké Meziříčí
 80. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, Havlíčkův Brod
 81. Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií
 82. POV – žádost obce Kaly o poskytnutí výjimky při přidělování dotace
 83. POV – žádost obce Markvartice o poskytnutí výjimky při přidělování dotace
 84. Změna textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 85. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova 2004 - dotační titul 7
 86. Program obnovy venkova 2004 – žádosti obcí o převod dotace
 87. Přidělení dotací zadluženým obcím v rámci Programu obnovy venkova v roce 2004
 88. Návrh pro poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 89. Žádost obce Opatov
 90. Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina
 91. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 92. FOND VYSOČINY – Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ – II
 93. FOND VYSOČINY – Grantový program PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROGRAMU SROP
 94. FOND VYSOČINY – Grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2004
 95. FOND VYSOČINY - Grantový program EDICE VYSOČINY II.
 96. FOND VYSOČINY - Grantový program SYSTÉM SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 2004 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
 97. FOND VYSOČINY - Grantový program DOPRAVNÍ VÝCHOVA 2004
 98. Dodatečný příspěvek na investice v roce 2004 pro nemocnice zřizované krajem Vysočina
 99. Rozprava

 

64. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 21/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 6. 2004, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2004 dne 15. 6. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 18. 6. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 21/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.6.2004 / 22.6.2004

Počet návštěv: 4250
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 13.00–16.00, středa: 8.00–11.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek