Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 02/2003

21. 1. 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 2/2003, které se konalo dne 14. ledna 2003 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2003

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 14. 1. 2003.

Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana M. Vystrčil, omluvil neúčast hejtmana F. Dohnala a přednesl návrh programu zasedání. K navrženému programu S. Zikmundová vznesla návrh na stažení bodu 19 z programu zasedání s tím, že obsah materiálu bude projednán v rozpravě bez návrhu na usnesení. Dále požádala radu kraje o zařazení bodů 20 - 23 na úvod zasedání z důvodu účasti E. Šarapatkové, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, na jednání v Praze. Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program zasedání.

Upravený program zasedání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2003
 2. Vnitřní rozpočtové opatření – Rozšíření silnice II/150 Hněvkovice
 3. Pravidla rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina
 4. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 5. Metodický pokyn Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina
 6. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci
 7. Zpráva z kontroly úrovně vedení účetnictví v oblasti peněžních fondů  u příspěvkových organizací kapitoly školství
 8. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 9. Stanovení mezd ředitelům plaveckých škol
 10. Postup do vyššího platového stupně
 11. Návrh jmenování ředitele na základě výsledku konkurzního řízení
 12. Návrh jmenování ředitele/ředitelky na základě výsledku konkurzního řízení
 13. Návrh jmenování ředitele na základě výsledku konkurzního řízení
 14. Návrh jmenování ředitele na základě výsledku konkurzního řízení
 15. Návrh jmenování ředitelky na základě výsledku konkurzního řízení
 16. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia, Třebíč, Masarykovo nám. 16
 17. Zapojení kraje Vysočina do projektu ČCCR na podporu venkovské turistiky
 18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

20.   Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

21.   Darovací smlouva: ČR – Okresní úřad Havlíčkův Brod

22.   Delimitační protokol – Okresní úřad Pelhřimov

23.   Smlouva o postoupení majetkových práv

24.   Jmenování vedoucího odboru kontroly

25.   Návrh na poskytnutí darů

26.   Návrh na zapojení kraje Vysočina do akce Sportovec Vysočiny roku 2002

27.   Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje

28.   Rozprava členů rady

Upravený program byl schválen 8 hlasy, proti 0, zdrželoo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 1/2003 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Vnitřní rozpočtové opatření – Rozšíření silnice II/150 Hněvkovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti obce Hněvkovice týkající se úhrady vynaložených nákladů na rozšíření silnice II/150. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 018/02/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s provedením vnitřního rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu kraje spočívajícím v zařazení akce „Rozšíření silnice II/150 Hněvkovice“ do přílohy 11 rozpočtu kraje dle přílohy 2 materiálu RK-02-2003-02.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-02, RK-02-2003-02pr2

 

20. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

            E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh zásad zastupitelstva kraje pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 019/02/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-20.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 14. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-20, RK-02-2003-20pr1

 

21. Darovací smlouva: ČR – Okresní úřad Havlíčkův Brod

            E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 020/02/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

darovací smlouvu dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-21.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 14. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-21, RK-02-2003-21pr1

 

22. Delimitační protokol – Okresní úřad Pelhřimov

E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh na převod majetku formou delimitačního protokolu ze zanikajícího Okresního úřadu Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 021/02/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

nabytí majetku ČR – Okresního úřadu Pelhřimov Vysočinou dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-22.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 14. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-22, RK-02-2003-22pr1

 

23. Smlouva o postoupení majetkových práv

            E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh na převod majetku formou smlouvy o postoupení majetkových práv ze zanikajícího Okresního úřadu Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 022/02/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o postoupení majetkových práv dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-23.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 14. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-23, RK-02-2003-23pr1

 

3. Pravidla rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh pravidel rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 023/02/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

Pravidla rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina dle příloh 1, 1a, 1b a 1c materiálu RK-02-2003-03.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-03, RK-02-2003-03pr1, RK-02-2003-03pr1a, RK-02-2003-03pr1b, RK-02-2003-03pr1c

 

4. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 024/02/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zřízení věcných břemen s  oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-04;

·   uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle přílohy 2 materiálu RK-02-2003-04.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-04, RK-02-2003-04pr1, RK-02-2003-04pr2

 

5. Metodický pokyn Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí majetkového odboru, předložil radě krajenávrh „Metodického pokynu Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů Pravidel formou metodického pokynu rady kraje. M. Matějková vznesla dotaz zda odbory, hlavně odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jsou personálně obsazeny tak, aby mohly tento metodický pokyn plnit. P. Kolář sdělil, že tato situace se bude řešit. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 025/02/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

Metodický pokyn Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, které jsou realizovány dle Pravidel zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací, organizačních složek a příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením zastupitelstva kraje 176/07/02/ZK dle přílohy 1, 1a materiálu RK-02-2003-05.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací a organizačních složek, vedoucí odborů krajského úřadu

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-05, RK-02-2003-05pr1, RK-02-2003-05pr1a

 

6. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Střední zdravotnickou školou a Vyšší zdravotnickou školou Havlíčkův Brod a firmou Mitech s. r. o., Jihlava ve věcipronájmu digitální kopírky. V průběhu jednání odešel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 026/02/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Střední zdravotnickou školou a Vyšší zdravotnickou školou Havlíčkův Brod a firmou Mitech s. r. o., Žižkova 13, Jihlava na pronájem digitální kopírky dle materiálu RK-02-2003-06.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy Havlíčkův Brod

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-06

 

7. Zpráva z kontroly úrovně vedení účetnictví v oblasti peněžních fondů u příspěvkových organizací kapitoly školství

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje zprávu z kontroly úrovně vedení účetnictví v oblasti peněžních fondů u příspěvkových organizací kapitoly školství a seznámil radu kraje s vypracovaným programem kontroly. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 027/02/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu z kontroly úrovně vedení účetnictví v oblasti peněžních fondů u příspěvkových organizací kapitoly školství.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-07, RK-02-2003-07pr1, RK-02-2003-07pr2

 

8. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti ředitelky Domova mládeže, Jihlava, ve věci schválení záměru změny v údajích v síti škol, předškolních a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 028/02/2003/RK

Rada kraje

schvaluje

záměr prodloužit udělenou výjimku na kapacitu ubytování 386 žáků a na kapacitu podávání 800 jídel pro Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347 s účinností od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2005.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: nejpozději do 14 dnů zaslat oznámení na MŠMT

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-08

 

9. Stanovení mezd ředitelům plaveckých škol

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu. Na základě připomínek, které z  diskuse vyplynuly, předkladatel navrhl materiál odložit s tím, že odbor doplní návrh změny systému odměňování v těchto příspěvkových organizací dalšími údaji a upravený materiál znovu předloží na zasedání rady kraje k projednání. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-09, RK-02-2003-09pr1

 

10. Postup do vyššího platového stupně

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na postup do vyššího platového stupně ředitelům školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 029/02/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem do vyššího platového stupně dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 31. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-10, RK-02-2003-10pr1

 

11. Návrh jmenování ředitele na základě výsledku konkurzního řízení

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele Středního odborného učiliště opravárenského, Jihlava. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 030/02/2003/RK

Rada kraje

odvolává

ing. Bedřicha Brože z funkce ředitele Středního odborného učiliště opravárenského, Jihlava, Školní 1a, ke dni předcházejícímu den jeho jmenování ředitelem Středního odborného učiliště opravárenského, Jihlava, Školní 1a, na základě výsledku konkurzního řízení a

jmenuje

ing. Bedřicha Brože do funkce ředitele Středního odborného učiliště opravárenského, Jihlava, Školní 1a, s účinností od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž KrÚ obdržel souhlas MŠMT ČR se jmenováním.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-11

 

12. Návrh jmenování ředitele/ředitelky na základě výsledku konkurzního řízení

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrhy na jmenování ředitele/ředitelky Střední průmyslové školy textilní, Jihlava – Helenín ve dvou variantách. V průběhu jednání přišli M. Černá a I. Rohovský. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 2.

Usnesení 031/02/2003/RK

Rada kraje

odvolává

Ing. Jaroslava Vítka z funkce ředitele Střední průmyslové školy textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42 ke dni předcházejícímu den jeho jmenování ředitelem Střední průmyslové školy textilní, Jihlava-Helenín, Hálkova 42, na základě výsledku konkurzního řízení a

jmenuje

Ing. Jaroslava Vítka do funkce ředitele Střední průmyslové školy textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42 s účinností od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž KrÚ obdržel souhlas MŠMT ČR s jmenováním.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-12

 

13. Návrh jmenování ředitele na základě výsledku konkurzního řízení

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrhy na jmenování ředitele Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou ve dvou variantách. Po rozsáhlejší diskusi rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.

Usnesení 032/02/2003/RK

Rada kraje

odvolává

ing. Josefa Crhu z funkce ředitele Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, ke dni předcházejícímu den jeho jmenováním ředitelem Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, na základě výsledku konkurzního řízení a

jmenuje

ing. Josefa Crhu do funkce ředitele Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, s účinností od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž KrÚ obdržel souhlas MŠMT ČR se jmenováním.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-13

 

14. Návrh jmenování ředitele na základě výsledku konkurzního řízení

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 033/02/2003/RK

Rada kraje

odvolává

PhDr. Pavla Tomana z funkce ředitele Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, ke dni předcházejícímu den jeho jmenování ředitelem Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, na základě výsledku konkurzního řízenía

jmenuje

PhDr. Pavla Tomana do funkce ředitele Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, s účinností od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž KrÚ obdržel souhlas MŠMT ČR se jmenováním.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-14

 

16. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia, Třebíč, Masarykovo nám. 16

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia, Třebíč.V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje návrh akceptovala, jmenovala zástupce do konkurzní komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 034/02/2003/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia, Třebíč, Masarykovo nám. 16, ve složení dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-02-2003-16.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: leden 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-16, RK-02-2003-16pr1

 

15. Návrh jmenování ředitelky na základě výsledku konkurzního řízení

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitelkyStředního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 035/02/2003/RK

Rada kraje

odvolává

ing. Alenu Vodovou z funkce ředitelkyStředního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35, ke dni předcházejícímu den jejího jmenování ředitelkou Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35, na základě výsledku konkurzního řízení a

jmenuje

ing. Alenu Vodovou do funkce ředitelky Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí, Hornoměstská 35, s účinností od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž Krajský úřad kraje Vysočina obdržel souhlas MŠMT ČR se jmenováním.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: únor 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-15

 

24. Jmenování vedoucího odboru kontroly

            S. Zikmundová předložila radě kraje návrh na jmenování vedoucího odboru kontroly s účinností od 1. 2. 2003. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 036/02/2003/RK

Rada kraje

jmenuje

na návrh ředitele krajského úřadu v souladu s § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k 1. 2. 2003 Ing. Michaela Ňachaje vedoucím odboru kontroly.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 1. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-24

 

18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

            Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku, který podala Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou a Správa a údržba silnic Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 037/02/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

s vyřazením, následnou likvidací a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle materiálu RK-02-2003-18.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 30. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-18

 

17. Zapojení kraje Vysočina do projektu ČCCR na podporu venkovské turistiky

            Ze zasedání rady kraje se omluvila M. Matějková. V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, za účasti zpracovatele, seznámila radu kraje se záměrem projektu „Rozvoj venkovské turistiky“. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 038/02/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

se záměrem zpracování projektu „Rozvoj venkovské turistiky“ podporovaného Českou centrálou cestovního ruchu a

ukládá

odboru regionálního rozvoje zpracovat ve spolupráci s komisí cestovního ruchu rady kraje návrh projektu a předložit ho radě kraje k projednání.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 28. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-17

 

25. Návrh na poskytnutí darů

M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na poskytnutí darů. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 039/02/2003/RK

Rada kraje

souhlasí

podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů s poskytnutím daru:

·   Simoně Šetkové, která se zúčastnila Dnů plných Vánoc, dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-25;

·   Pavlu Vrbkovi, prvnímu občánkovi kraje Vysočina narozenému 1. 1. 2003, dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-25.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 14. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-25, RK-02-2003-25pr1

 

26. Návrh na zapojení kraje Vysočina do akce Sportovec Vysočiny roku 2002

            A. Štěrbová a M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s předloženým návrhem smlouvy o poskytnutí reklamy s organizátorem akce Sportovec Vysočiny roku 2002. Po rozsáhlejší diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 040/02/2003/RK

Rada kraje

bere na vědomí

smlouvu o poskytnutí reklamy uzavřenou ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, se společností Parolaart, s. r. o., se sídlem Čajkovského 35, 586 01 Jihlava, dle přílohy 1 materiálu RK-02-2003-26;

doporučuje

hejtmanovi kraje tuto smlouvu o poskytnutí reklamy k podpisu a

schvaluje

poskytnutí záštity kraje Vysočina akci Sportovec Vysočiny roku 2002.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 14. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-26

 

27. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje

            M. Vystrčil předložil radě kraje návrh na úpravu jednacího řádu zastupitelstva kraje. V průběhu jednání se dostavila M. Matějková. T. Hermann předložil návrh na úpravu přílohy 1 tohoto materiálu, a to vypustit v čl. 4 odst. 1 slovo řídí“. Předkladatel návrh na úpravu akceptoval. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 041/02/2003/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina dle upravené A přílohy 1 materiálu RK-021-2003-2701.

odpovědnost: vedoucí odboru sekretariátu hejtmana

termín: 18. 2. 2003

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RK-02-2003-27, RK-02-2003-27pr1

 

28. Rozprava členů rady

            V úvodu rozpravy za účasti Z. Šálka, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, rada kraje rozsáhle diskutovala o zadání a dopracování předloženého návrhu výběrového řízení na funkci oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství (přílohy 1 – 3 materiálu RK-02-2003-19). Závěrem bylo dohodnuto, aby po konzultaci s P. Pospíchalem odbor dopravy a silničního hospodářství připravil materiál, ve kterém bude zpracována charakteristika pozice ved. oddělení správa komunikace a předložil jej radě kraje na příští zasedání rady kraje pro informaci.

S. Zikmundová podala informace z porady ředitelů krajských úřadů.

T. Hermann informoval o jednáních ve věci zajištění služeb LSPP, která se uskutečnila v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.

M. Matějková informovala radu kraje o:

-    žádosti Záchranné služby Žďár nad Sázavou týkající se zajištění rychlé záchranné služby v okrese Žďár nad Sázavou, kterou obdržel odbor sociálních věcí a zdravotnictví;

-    připravované výstavě „Krásy a tajemství ČR“, která se bude konat v měsících květen – srpen 2003.

I. Rohovský informoval přítomné o účasti na jednání Rady povodí Svratky, které se bude konat dne16. 1. 2003 v Brně.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 2/2003 s tím, že další zasedání se bude konat dne 21. 1. 2003, v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil

náměstek hejtmana kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 2/2003 dne 14. ledna 2003.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 1. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 02/2003
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.1.2003 / 24.1.2003

Počet návštěv: 1328
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek