Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002

17. leden 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání kulturní komise č. 1/2002

Rady kraje Vysočina

konaného dne 17. 1. 2002

 

Přítomno:  8 členů komise

                   Katina Lisá - odbor kultury

                   Ing. Jaroslav Martínek – ředitel Západomoravského muzea v Třebíči

                   PhDr. Rudolf Fišer

                   Jan Dočekal

 

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání

2.      Plán činnosti komise na rok 2002

3.      Aktuální informace z odboru kultury a Rady kraje

4.      Fond regionálního rozvoje

5.      Příprava grantového systému v oblasti kultury

6.      Různé - otázka účasti členů na zasedáních komise

7.      Rozhodnutí o termínu dalšího zasedání komise

 

 

 

1.      Přivítání  zahájení zasedání

Předseda komise přivítal členy komise a představil Ing. Jaroslava Martínka, ředitele Západomoravského muzea v Třebíči. Omluvil některé členy komise a Mgr. Horymíra Kubíčka, tajemníka komise. Na základě dopisu, který předseda komise obdržel sdělil rezignaci místopředsedy kulturní komise Jaromíra Janaty. Navrhl rozšířit program zasedání o další body.

1.      Informace o Západomoravském muzeu.

2.      Návrh vzniku krajského nakladatelství Vysočina.

 

Usnesení 001/01/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

s navrženým programem 6. zasedání kulturní komise

Pro hlasovalo 8 členů, proti 0, zdrželo se 0

 

2.      Plán činnosti

Předseda předložil návrh plánu činnosti komise na rok 2002. Vyzval členy komise, aby navrhli k jednotlivým bodům termín projednávání. Všichni se shodli, že některá témata jsou natolik obsáhlá, že se nevyřeší na jednom zasedání komise. Při projednávání pánu činnosti vyvstalo soustu otázek. Například řešení systému grantů.

K bodu 1 v plánu činnosti pohovořila Katina Lisá, která vysvětlila, že odbor kultury intenzivně pracuje na zmapování kulturních akcí a tradic. Navrhla, že by bylo dobré tyto informace prokonzultovat s kulturní komisí a doplnit případné nedostatky.

Bod 2 – předseda komise se vyjádřil k veletrhu Regiontour, který se konal 8. až 12. ledna 2002, protože úzce souvisí s oblastí památek a kultury. Sdělil, že stánek krajského úřadu na výše uvedeném veletrhu, podle jeho názoru byl veliký, ale ne plně využitý.

Dále informoval o poradě vedoucích odborů krajského úřadu, která se koná pátek 18. ledna v Herálci. Zde je objekt, který vlastní kraj Vysočina. Jedna z možného využití tohoto objektu je na kulturní akce ( např. sezónní výstavy nebo kulturní semináře). Paní Lisá k tomuto objektu podala doplňující informace.

Bod 3, 4 – Paní Řádková poprosila odbor kultury, prostřednictvím Katiny Lisé, aby byl dodán kulturní komisi seznam organizací s uvedením stávajících zřizovatelů,  jejichž činnosti bude kulturní komise Rady kraje Vysočina věnovat pozornost ,  především však organizací, kde má dojít k transformaci pod zřizovatelskou funkci kraje. V souvislosti s tímto bodem se diskutovalo na téma otevíracích dob kulturních institucí.

Předseda navrhl , aby se jednání, která se týkají problematiky muzeí, uskutečnila přímo  v muzeích a členové se podrobně seznámili s jejich  činností .

Bod 5 – Členové diskutovali na téma povinných výtisků v krajské knihovně. Dále o problému personálního obsazení a prostorových problémech krajské knihovny. Katina Lisá sdělila informace ze setkání knihovníků, které se konala 16. 1. 2002. Ředitelka krajské knihovny při té příležitosti představila koncepci krajské knihovny.

 

Usnesení 002/01/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

pověřuje

Radu kraje Vysočina, aby iniciovala novelu  zákona o knihovnách, týkající se povinných výtisků pro nově budované krajské knihovny dle koncepce MK ČR.

Pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0

 

Předseda vyzval členy komise, aby se k plánu činností kulturní komise vyjádřili prostřednictvím e-mailu. Komise s předloženým návrhem plánu činnosti na rok 2002 souhlasila.

Pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0

 

3.      Návrh vzniku krajského  nakladatelství Vysočina.

Předseda komise přivítal p. Fišera a p. Dočekala, kteří informovali členy komise o návrhu vytvořit krajské nakladatelství. Pohovořili o funkci nakladatelství, které by  vydávalo odbornou, populárně naučnou literaturu regionální povahy, stimulovalo a podporovalo tvůrčí činnost v rámci kraje a hlavně by umožňovalo zejména mladším, začínajícím autorům publikaci jejich prací. Podle jejich návrhu by zřizovatelem byl kraj a nakladatelství by bylo financováno jako rozpočtová organizace v rámci rozpočtu odboru kultury. Toto nakladatelství by mohlo být zřízeno v Třebíči, kde jsou pro činnost nakladatelství vhodné podmínky. Dále pohovořili o zajištění personálního a  materiálního zabezpečení nakladatelství. V závěru sdělil přítomným harmonogram vzniku nakladatelství, které by mělo být zřízeno k 1. 1. 2003.

 

Předseda poděkoval za vyčerpávající informace o záměru zřídit krajské nakladatelství, sdělil, že tento návrh bude veden v patrnosti, ale prozatím ještě probíhá II. fáze reformy veřejné správy a proto kraj Vysočina ještě nemůže přesně zaujmou stanovisko.

Během diskuse padl návrh na vypsání grantů v rámci Fondu regionálního rozvoje kraje  na podporu ediční činnosti regionálního významu.

 

Usnesení 003/01/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

byla seznámena

se záměrem zřídit krajské  nakladatelství regionální literatury Vysočina a tuto informaci bere na vědomí.

Pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0

 

4.      Aktuální informace z odboru kultury a Rady kraje

K informacím z odboru kultury podávala informace Katina Lisá v průběhu celého jednání.

 

 

5.      Fond regionálního rozvoje

 

Aktuální informace o Fondu rozvoje kraje Vysočina a přípravě grantových programů podala K. Lisá. K návrhu grantového systému se rozproudila diskuse a na dalším jednání se po předložení grantových podmínek odborem kultury komise k této problematice vrátí. 

 

Usnesení 004/01/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

podporuje

předložení návrhu dvou grantových programů v oblasti kultury v souladu s opatřením 2.4.1. Programu rozvoje kraje /kulturní aktivity v kraji, památková péče/ a doporučuje odboru kultury a památkové péče zpracování podmínek grantových programů pro projednání v radě kraje dne 19. ledna 2002.

Pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0

 

6.      Účast členů komise na zasedání

Kulturní komise se obrací prostřednictvím tajemníka komise na Radu kraje se žádostí o doplnění komise o  2 členy  (náhrada za paní Zezulovou, od prvopočátku se jednání komise nezúčastňuje, a Pana Janatu, který na funkci místopředsedy  kulturní komise  rezignoval). Předseda komise zdůraznil, že obsahová náročnost a šíře náplně kulturní komise vyžaduje účast všech členů a to po celou dobu  svolaného jednání.

 

Předběžný termín zasedání Kulturní komise č. 2/2002 je  určen na středu 27. 2. v 9:30 hod. v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PhDr. Josef Chalupa

                                                                                  předseda kulturní komise

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání kulturní komise dne 17. 1. 2002

Zapsala: Šárka Polívková dne 19. 1. 2002

 

 

 

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.2.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 5279
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek