Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina č. 2/2008

12. červen 2008
 

 
 

 

Zápis z jednání

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina č. 2/2008

konaného dne 12. 6. 2008

 

Přítomni:

1. Jaroslava Dvořáková

2. Martin Herzán

3. Jiří Hormandl (místopředseda)

4. Petr Jašek

5. Iva Kondýsková

6. Ladislav Nováček

7. Marie Ostatnická

8. Jiří Vondráček (předseda)

9. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni:

1. Josef Brůna

2. Petr Krábek

3. Jan Nekula

4. Oldřich Ondráček

5. Pavel Vaníček

Hosté:

1. Dagmar Zápotočná (zástupce KOUS)

2. Zuzana Pěchotová (Život 90)

3. Miloš Havlík (FOKUS Vysočina)

4. Miloš Roudenský (DPS Telč)

5. Milan Novák (SD – Jihlava)

6. Erika Fojtlová (OSVZ)

7. Simona Havlová (Oblastní charita Jihlava)

8. Marek Holemář (Oblastní charita Jihlava)

9. Anna Blažková (Oblastní charita Havlíčkův Brod)

 

Program:

  1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
  2. Návrh koncepce sítě sociálních služeb pro dotační řízení 2009 s přihlédnutím ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb;
  3. Informace o rozsahu připravovaného individuálního projektu;
  4. Informace o stanovisku rady kraje k pomoci s financováním vlastního podílu veřejných NNO v opatření 3.2 Regionálního operačního programu (Bude sdělena stručná informace navazující na materiál z minulého zasedání);
  5. Informace o rozdělení rezervy MPSV;
  6. Diskuze, různé;
  7. Závěr.

1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu

Jiří Vondráček, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Informoval, že jde o rozšířené jednání v návaznosti na problematiku financování sociálních služeb a tvorby strategického plánu sociálních služeb. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

Jiří Bína představil přítomné hosty a podal informaci o složení pracovní skupiny pro střednědobé plánování.

Jiří Vondráček navrhl doplnit do programu tyto body:

-          bod č. 6 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách;

-          bod č. 7 Rozvoj hospicové péče v kraji Vysočina;

-          bod č. 8 Vznik domova se zvláštním režimem v Počátkách.

Takto doplněný program byl 7 hlasy schválen.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Návrh koncepce sítě sociálních služeb pro dotační řízení 2009 s přihlédnutím ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Jiří Bína popsal strukturu předloženého materiálu a podrobně okomentoval jednotlivé druhy sociální služby:

-          sociální poradenství – v kraji Vysočina je hodně poskytovatelů, pokrytí kraje je dostačující, občas nastane problém ve spolupráci a v komunikaci s občany;

-          osobní asistence – pokrytí služby je dostatečné z hlediska zastoupení v jednotlivých okresech, není vždy schopna uspokojit poptávku z hlediska časového rozsahu, MPSV nechtělo financovat službu, která byla z tohoto hlediska neefektivní;

-          pečovatelská služba – při schvalování dotací se v radě kraje potýkali s problémem, že kraj dlouhodobě financuje pečovatelskou službu, kterou provozují obce a nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“). Je třeba změnit tento trend, protože tímto jsou obce motivovány předat pečovatelskou službu NNO, protože tím ušetří peníze z vlastního rozpočtu. Vznikaly také rozdíly v objemu finančních prostředků, které kraj vynakládal do jednotlivých obcí. V letošním roce je z rozpočtu MPSV a kraje na pečovatelskou službu vynaloženo 25,3 mil. Kč. V obcích nad  5000 obyvatel je asi 241 úvazků zaměstnanců pečovatelské služby a v obcích do 5000 obyvatel je 80 úvazků zaměstnanců pečovatelské služby. Pokud kraj stanoví příspěvek z prostředků MPSV
a kraje ve výši 60 tis. Kč na úvazek v obcích nad 5000 obyvatel a 80 tis. Kč v obcích do 5000 obyvatel, vynaloží při stávajícím počtu úvazků necelých 21 mil. Kč a zůstane
4 milionová rezerva;

-          tísňová péče – v kraji Vysočina je jeden poskytovatel – Život 90, tísňová péče se může provozovat pouze z jednoho dispečinku, ale potom rostou náklady na provoz.;

-          průvodcovské a předčitatelské služby – tato služba je dostupná především v Jihlavě, jde o oblast, se kterou bude třeba pracovat i souvislosti s poradenstvím;

Na zasedání se dostavil člen komise Martin Herzán.

-          samostatné bydlení – v kraji Vysočina není registrována žádná tato služba, nebyla zaznamenána akutní potřeba pro zřízení;

-          odlehčovací služby – jsou navázané na pobytové služby, poptávka nevyžaduje zvýšení rozsahu této služby;

-          centra denních služeb a denní stacionáře – síť poskytovatelů je velmi nevyvážená,  tento typ služeb chybí v 5 obcích s rozšířenou působností, v dalších obcích není zaměřena na všechny cílové skupiny;

-          týdenní stacionáře – jedná se o Denní a Týdenní pobyt mládeže v Jihlavě
a Diagnostický ústav Černovice, jsou zřízeny především pro žáky speciálních škol kvůli lepší dostupnosti, v současné době není důvod pro navyšování kapacity;

-          domovy pro osoby se zdravotním postižením – nemělo by docházet k navyšování kapacity, ale na základě transformace se uvidí, kam se bude služba rozšiřovat;

-          domovy pro seniory – není důvod plošně navyšovat kapacitu, je třeba zkvalitnit stávající bydlení, poptávka se bude zřejmě snižovat z důvodu větší nabídky terénních služeb;

-          domovy se zvláštním režimem – v poslední době se tato služba rozšiřuje v souvislosti s růstem počtu klientů s Alzheimerovou chorobou;

-          chráněné bydlení – služba se bude rozšiřovat v rámci transformace jiných pobytových služeb na základě zvlášť vypracovaného projektu. Z diskuse vyplynulo, že je třeba přesně rozlišit samostatné bydlení a chráněné bydlení, např. pro které cílové skupiny jsou určeny;

-          sociální služby ve zdravotnických zařízeních – tato zařízení vznikla v návaznosti na zákon o sociálních službách, pomáhají lidem, kteří žádají o umístění v domovech pro seniory;

-          raná péče – je považována za důležitou a základní službu, území kraje je touto službou pokryto odpovídajícím způsobem;

-          telefonická krizová pomoc – v rámci kraje působí jeden poskytovatel této služby
a bude potřeba zvlášť posoudit její využití, protože se jedná o nový projekt, alternativou by bylo využívání telefonické krizové pomoci z jiných krajů;

-          tlumočnické služby – touto službou je území kraje zabezpečeno a nepředpokládá se její rozšíření;

-          azylové domy – služba bude financována z evropských prostředků s tím, že lze předpokládat možné rozšíření kapacity pro ženy bez domova, která v kraji úplně chybí;

-          dům na půli cesty – předpokládá se rozšíření kapacity s využitím evropských prostředků, v současnosti funguje v kraji Vysočina pouze jeden, který slouží dětem odcházejícím z dětských domovů;

-          kontaktní centra – tato služba není pokryta ve dvou okresech a její rozšíření by představovalo růst nákladů o 2 mil. Kč;

-          intervenční centra – jde o pomoc obětem domácího násilí, pro celé území kraje je zabezpečeno Psychocentrem - manželskou a rodinnou poradnou kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě;

-          nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – služba je dostupná pouze v obci, kde funguje, v současné době služba není zabezpečena v 8 obcích s rozšířenou působností, lze financovat z evropských prostředků, ale pouze pro část cílové skupiny ve věku
15 – 26 let;

-          služby následné péče – služba se v případě duševně postižených oproti uvedenému předpokladu přeměnila na sociální rehabilitaci a dojde tedy k omezenému rozsahu nákladů oproti roku 2007;

-          sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – v některých případech jsou provázány s nízkoprahovými zařízeními, je zde hrozba duplicity, tento typ služby nefiguruje u poskytovatelů samostatně. OSVZ navrhuje nefinancovat tuto službu z rozpočtu kraje a MPSV, protože se jedná o součást jiných služeb;

-          sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené – promítá se zde nárůst zejména při pečovatelských službách, pokud by ji kraj dále financoval, mohl by být trend rostoucí a každý poskytovatel sociální služby by mohl SAS pro seniory a zdravotně postižené vytvořit při své pečovatelské službě, některé skupiny zdravotně postižených by však byly na individuálním posouzení. Petr Jašek uvedl, že se by se zde nemělo počítat s duševně nemocnými;

-          sociálně terapeutické dílny – často navazují na jiný typ služeb – pobytová služba, stacionář nebo sociální rehabilitace, službu bude možné financovat z evropských prostředků;

-          terapeutické komunity – předpokládá se zachování stávajícího počtu poskytovatelů;

-          terénní programy – služba bude financována v rámci individuálního projektu;

-          sociální rehabilitace – předpokládá se rozšíření této služby v rámci individuálního projektu tak, aby mohla pro cílovou skupinu duševně nemocných pokrýt i okresy Žďár nad Sázavou a Třebíč. OSVZ prosí o odborné diskutování sociální rehabilitace versus aktivizační služby.

 

Petr Jašek vznesl k materiálu následující připomínky:
-          zda by v materiálu neměla být zmínka o službách, které jsou financované jinými státními subjekty;

-         zda by neměl být jasně stanoven a popsán proces jakým způsobem se budou ucházet
o podporu kraje Vysočina a MPSV nové služby.

 

Usnesení 004/02/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

doporučuje

OSVZ provést na základě připomínek z diskuse dopracování návrhu sítě sociálních služeb, která bude pro rok 2009 financována z rozpočtu MPSV a kraje.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Do 11. 7. lze zasílat další připomínky k materiálu. Po zapracování připomínek bude kompletní materiál předložen k závěrečné konzultaci.

 

 

3. Informace o rozsahu připravovaného individuálního projektu

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Jiří Bína informoval, že individuální projekt je připravován v rozsahu, který je uveden v příloze materiálu. Návrh vychází z komunikace s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a s MPSV.  Na schůzkách s poskytovateli se řešily otázky případného zařazení poskytovatelů do výběrového řízení na poskytování konkrétní sociální služby v rámci individuálního projektu, rozpočet s výhledem na rok 2009, případně informace o záměru některých poskytovatelů zřídit novou sociální službu. Je počítáno s rozvojem některých služeb a zároveň byla dána možnost jednotlivým poskytovatelům připravit reálné rozpočty. MPSV bude udržovat stávající objem prostředků, které jsou v rozpočtu.

 

Jiří Vondráček uvedl, že sociální komise by měla dostávat více informací a měla by vidět například do toho, zda se jedná o technické sloučení dvou služeb a kde se předpokládá skutečné rozšíření služby.

 

Usnesení 005/02/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

rozsah připravovaného individuálního projektu a

doporučuje

jeho dopracování dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Informace o stanovisku rady kraje k pomoci s financováním vlastního podílu veřejných NNO v opatření 3.2 Regionálního operačního programu (Bude sdělena stručná informace navazující na materiál z minulého zasedání)

Jiří Vondráček informoval, že kraj Vysočina byl osloven např. občanským sdružením STŘED, které žádá o finanční spoluúčast. Díky rozdělení veřejných a neveřejných neziskových organizací došlo k tomu, že není zajištěno rovné postavení mezi žadateli. Podpora kraje na úhradu vlastního podílu nebude automaticky poskytována na plnou 25% spoluúčast na investičních projektech. Do rady kraje byl předložen materiál, který popsal postup, kterým budou žádosti posuzovány. Žádosti budou posuzovány individuálně. Každá organizace požádá o finanční podporu předem, před předložením projektu, aby věděla s čím může počítat.

 

 

5. Informace o rozdělení rezervy MPSV

Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladový materiál.

 

Jiří Vondráček podal informaci, že při rozdělení rezervy z MPSV má kraj Vysočina k dispozici
5 721 tis. Kč a krajský úřad byl požádán o zpracování prioritních návrhů na dofinancování sociálních služeb z této částky. Dále MPSV usiluje o získání souhlasu ministerstva financí pro použití částky 220 mil. Kč z rezervního fondu. Pokud tento souhlas obdrží, může kraji Vysočina poskytnout částku 11 763 tis. Kč, na jejíž rozdělení má krajský úřad zpracovat návrh.

Jiří Bína doplnil, že k rozdělení částky 5 721 tis. Kč zaslal OSVZ na MPSV seznam prioritních návrhů na dofinancování NNO, u kterých poklesl součet příjmů z MPSV a kraje oproti výši v roce 2007, nebo došlo k jinému objektivnímu poklesu příjmů. K zajištění udržitelnosti těchto služeb v roce 2008 byla použitá částka přes 2,2 mil. Kč. OSVZ dále navrhuje z tohoto zdroje financovat hrozící ztrátu u některých příspěvkových organizací kraje. Pro tyto organizace byla použita částka 3,5 mil. Kč. Další pomoc příspěvkovým organizacím bude navrhována z rozpočtu kraje.

 

Usnesení 006/02/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o rozdělení rezervy MPSV.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

6. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Členové komise obdrželi přímo na zasedání podkladový materiál.

 

Jiří Bína sdělil, že má kraj možnost zpracovat individuální projekt na financování vzdělávání pracovníků v sociálních službách a na podporu komunitního plánování. Vedle individuálních projektů krajů mohou evropské prostředky k tomuto účelu jednotliví vzdělavatelé nebo poskytovatelé získávat na základě vlastních projektů podávaných do grantových schémat. OSVZ se bude přípravou individuálního projektu zabývat na podzim tohoto roku, ale přípravnou fázi bude nutné zahájit již nyní. OSVZ navrhuje tento postup:

-          kraj osloví poskytovatele s nabídkou témat vzdělávání a požádá je o sdělení zájmu a o připomínky k nabídce témat;

-          po zapracování připomínek a vyjasnění předpokládaného počtu vzdělávaných osloví poskytovatele a zjistí jejich schopnost uspokojit poptávku;

-          na základě komunikace s poskytovateli i vzdělavateli kraj stanoví rozsah vzdělávání zapracovaného do vzdělávacího projektu.

Obdobný proces by měl proběhnout i pro oblast komunitního plánování.

 

Na dotaz Marka Holemáře byl stanoven termín pro sdělení zájmu a připomínek k tématům vzdělávání do 11. 7. 2008.

 

Usnesení 007/02/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

doporučuje

použití navrženého postupu pro přípravu financování vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Rozvoj hospicové péče v kraji Vysočina

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Jiří Vondráček informoval, že rada kraje doporučila zastupitelstvu poskytnutí dotace Hospicovému hnutí Vysočina (dále jen „HHV“) ve výši 1 443 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina na provoz střediska v Jihlavě. Materiál upozorňoval, že hospicovou péči je třeba zajišťovat komplexně tzn. že HHV chce rozšiřovat lůžkovou kapacitu ve spolupráci s nemocnicemi a je třeba pracovat v terénu. S některými klienty pracují také pracovníci Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby.

Materiál, který členové komise obdrželi se týká charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, která by měla být součástí hospicové péče. Tento materiál bude projednán také ve zdravotní komisi a poté bude předložen radě kraje.

 

Usnesení 008/02/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

doporučuje

považovat hospicovou péči navazující na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu za součást koncepce hospicové péče v kraji Vysočina s možností spolufinancovat z krajského a státního rozpočtu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

8. Vznik domova se zvláštním režimem v Počátkách

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Jiří Vondráček uvedl, že se na kraj obrátil soukromý provozovatel LDN se žádostí o projednání registrace 30 lůžek domova se zvláštním režimem v rámci nemocnice v Počátkách a jejich zahrnutí do sítě sociálních služeb. Vzhledem k vlastnímu rozvoji geriatrie a ke zkušenostem se sociálními lůžky se rozhodli využít novou kapacitu pro domov se zvláštním režimem zaměřený na péči o seniory s demencí. Provoz jsou schopni zahájit od 1. 7. 2008.

 

Usnesení 009/02/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

doporučuje

zařadit domov se zvláštním režimem o kapacitě 30 lůžek do podporované sítě sociálních služeb.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

9. Diskuze, různé

Jiří Vondráček sdělil členům komise tyto aktuální informace:

-          termín semináře týkajícího se střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byl stanoven na 19. 9. 2008;

-          Domov pro seniory v Dobroníně, který je součástí domova důchodců ve Ždírci, ukončí nejdéle do 31. 12. 2009 provoz, převod majetku zpět obci proběhne do 31. 3. 2010;

-          ÚSP Háj – 5. patro budovy je pronajímáno LDN, kterou provozuje v majetku města Ledeč nad Sázavou soukromá společnost Nemocnice Háj. Bylo zvažováno, zda zařízení zachovat a vyhodnocením je, že vložené prostředky nebudou tak velké a zařízení bude zachováno i s využitím 5. patra. S nemocnicí bude kraj jednat, je možnost vypovědět nájem do 31. 12. 2008, bude však domluven pozdější termín;

-          transformace a humanizace – proběhne jednání s pracovníky MPSV, budou se hledat konkrétní řešení;

-          Domov pro seniory Velký Újezd – vzhledem k velikosti obce by se kraj mohl ucházet o finanční prostředky z programu obnovy venkova na rekonstrukci objektu, program je pro obce do 700 obyvatel, spravuje ho ministerstvo zemědělství. Kraj Vysočina by případně zafinancoval přípravu projektu, s MPSV je třeba vyjasnit, kdo může být žadatelem.

 

 

10. Závěr

Termín příštího zasedání byl předběžně stanoven na 3. září 2008.

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Vondráček v. r.

předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 16. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina č. 2/2008
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.7.2008 / 9.7.2008

Počet návštěv: 5397
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek