Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina č. 1/2008

15. květen 2008
 

 
 

 

Zápis z jednání

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina č. 1/2008

konaného dne 15. 5. 2008

 

Přítomni:

1. Hormandl Jiří (místopředseda)

2. Jašek Petr

3. Kondýsková Iva

4. Krábek Petr

5. Nekula Jan

6. Nováček Ladislav

7. Ondráček Oldřich

8. Ostatnická Marie

9. Vondráček Jiří (předseda)

10. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni:

1. Brůna Josef

2. Dvořáková Jaroslava

3. Herzán Martin

4. Vaníček Pavel

Hosté:

3. Dagmar Zápotočná (zástupce KOUS)

 

Program:

 1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu;
 2. Informace o výsledcích dotačního řízení pro nestátní neziskové organizace a obce;
 3. Informace o financování příspěvkových organizací kraje;
 4. Informace o havárii v ÚSP Jinošov;
 5. Informace o předložení investičních záměrů na MPSV;
 6. Nabídka objektu penzionu pro seniory ve Žďáře nad Sázavou;
 7. Informace o pracích na individuálním projektu pro financování sociálních služeb prevence;
 8. Diskuze, různé (změna ve funkci ředitele v ÚSP Ledeč nad Sázavou, úkoly pro další období);
 9. Závěr.

 

1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu

Jiří Vondráček, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

Jiří Bína navrhl doplnit do programu dva body:

-          bod č. 8 Koncepce zajištění hospicové péče v kraji Vysočina;

-          bod č. 9 Spoluúčast na financování investičních evropských projektů.

Takto doplněný program byl 9 hlasy schválen.

 

 

2. Informace o výsledcích dotačního řízení pro nestátní neziskové organizace a obce

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály, které obsahovaly obecnou informaci o financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a obcemi. V případě zájmu je možné na žádost zaslat podrobnější informace vztahující se ke konkrétním poskytovatelům a službám.

 

Jiří Vondráček uvedl, že MPSV má k přerozdělení 107 milionů Kč, tato částka se týká
i organizací, jejichž zřizovatelem je kraj Vysočina. Mělo by dojít k navýšení o 220 milionů Kč z rezervního fondu, ale k dohodě mezi MPSV a ministerstvem financí zatím nedošlo. Ke společnému jednání by se měli vrátit v červnu. MPSV zašle přehled všech žádostí, které obdrželi od jednotlivých krajů. Žádají zaslání vlastního návrhu na přerozdělení, a to jak částky 107 mil. Kč, tak i částky 327 mil. Kč.

 

 

3. Informace o financování příspěvkových organizací kraje

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.

 

Jiří Vondráček informoval, že zastupitelstvo kraje schválilo navýšení rozpočtu a poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace kraje. Jde o částku 21 milionů Kč (15 mil. Kč z rezervy kraje a 6 mil. Kč jako použití rezervy na kapitole sociální věci). Rada kraje také projednala finanční plány jednotlivých organizací, které se budou revidovat na základě hospodaření v dubnu.

Dále uvedl, že je třeba znovu otevřít problematiku odměňování zaměstnanců v sociálních službách.

 

Jiří Bína doplnil, že i po přerozdělení částky 21 mil. Kč zůstala u příspěvkových organizací celková ztráta v rozsahu 20 mil. Kč, některé z nich budou moci být řešeny v rámci přerozdělení rezervy od MPSV.

 

 

4. Informace o havárii v ÚSP Jinošov

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Jiří Vondráček sdělil, že v zařízení je celkem 72 klientů. Na návrh paní ředitelky byla požádána
o pomoc při hledání vhodného objektu a zajištění dopravy při stěhování Vojenská letecká základna v Náměšti nad Oslavou. Jako nejvýhodnější řešení byla zvolena vojenská ubytovna v Náměšti nad Oslavou. Tento objekt umožnil ubytování 48 klientů a je možné ho používat do 15. září 2008. Dálo hovořil o dalších možnostech provizorního ubytování klientů. Uvedl, že na rekonstrukci budovy v Jinošově a na další investice potřebné pro provoz ústavu by bylo třeba 100 mil. Kč, zachování projednával s MPSV, v záři by měl být hotový projekt, který bude základem pro investiční záměr.

Nyní je třeba zpracovat projekty a je důležitá komunikace a spolupráce s MPSV, které je připraveno financovat transformaci pobytových sociálních služeb z evropských prostředků.

 

 

5. Informace o předložení investičních záměrů na MPSV

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Jiří Vondráček uvedl, že na MPSV byl předložen stavební záměr na novostavbu Domova pro seniory Velké Meziříčí. Plánovaná lůžková kapacita nového objektu je 88 lůžek. Byla podána žádost o registraci rekonstrukce Domova důchodců Ždírec do ISPROFIN. Kraj Vysočina byl také u počátku přípravy záměru vybudování nového domova pro seniory o kapacitě asi 80 lůžek v areálu bývalé TESLY. Všechny tyto projektové dokumentace byly projednány na MPSV, došlo k zaregistrování projektů, kraj nabízí spoluúčast 30% na financování. 21. května 2008 proběhne vstupní jednání na MPSV, jednání postupně povedou až na úroveň ministra práce a sociálních věcí a hejtmana kraje Vysočina.

 

 

6. Nabídka objektu penzionu pro seniory ve Žďáře nad Sázavou

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Jiří Vondráček informoval o možnosti využít penzion pro seniory, který je v současné době provozován AGRO Měřín, a. s., městem Žďár nad Sázavou. Proběhlo jednání kraje Vysočina se zástupci města Žďár nad Sázavou. Kraj Vysočina rozšíření kapacity v domovech pro seniory ve městě podpoří také na MPSV při poskytování dotací. Návrh byl předložen radě kraje, kterou byl Jiří Vondráček pověřen k dalšímu jednání v této záležitosti s tím, že bude na jeho provoz přispívat podobně jako u obecních domovů pro seniory.

 

Petr Krábek doplnil postoj města Žďár nad Sázavou. Záležitost bude projednána v radě
a zastupitelstvu města. Jedná se o 26 bytových jednotek, v současné době je ve městě pouze 53 lůžek. Délka trvání nájemního vztahu bude 5 let, šlo by pouze o přechodné řešení, později plánují výstavbu nové budovy. Na dodávku stravy a praní prádla je vypsáno výběrové řízení.

 

Usnesení 001/01/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje přijmout rozsah spolupráce uvedený v příloze 1.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

7. Informace o pracích na individuálním projektu pro financování sociálních služeb prevence

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.

 

Jiří Bína sdělil, že se jedná o nový systém financování, který by se měl uplatnit v tomto plánovacím období. MPSV předpokládá financování některých sociálních služeb prevence z prostředků EU s využitím tzv. individuálních projektů. To znamená, že kraje podají projekt na financování celé skupiny sociálních služeb, uzavřou smlouvy s jejich dodavateli a na základě smluv budou poskytovat úhradu za služby. Smlouvy by byly uzavírány na tříleté období. OSVZ nyní jedná s jednotlivými skupinami poskytovatelů o očekávaných rozpočtech těchto služeb, přičemž na základě prvního individuálního projektu bude možné jejich financování v období 2009 – 2011.

Dále popsal přílohu k materiálu, která obsahuje odhad globálních nákladů, vychází ze stávajících rozpočtů na rok 2008. Uvedl služby, které lze takto jednoznačně financovat.

 

Úkol:

Na příští jednání sociální komise připravit podrobnější materiál, který bude popisovat síť poskytovatelů sociálních služeb, kterou by byl kraj schopen financovat z individuálního projektu.

odpovědnost: tajemník

termín: 12. června 2008

 

Usnesení 002/01/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o pracích na individuálním projektu pro financování sociálních služeb prevence.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

8. Koncepce zajištění hospicové péče v kraji Vysočina

Členové komise obdrželi podkladové materiály přímo na zasedání.

 

Jiří Vondráček uvedl, že Hospicové hnutí – Vysočina (dále jen „HHV“) se sídlem v Novém Městě na Moravě požádalo o předložení návrhu na rozšíření hospicové péče v kraji Vysočina. Byl předložen koncept zabezpečení hospicové péče pro celé území kraje. Koncept ukazuje na potřebu komplexního řešení hospicové péče. Předmětem je podpoření vzniku střediska HHV v Jihlavě, které by mělo být vybudováno v roce 2008. Toto nové středisko by zatím neobsahovalo nabídku lůžkové péče, ale terénní péči i poradenství lze zajistit ve stejném rozsahu jako v Novém Městě na Moravě. Dále uvedl, že pro posouzení projektu prověřovali zájem dalších subjektů poskytovat hospicovou péči. Na setkání se zástupci Oblastních charit Třebíč, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov byly projednány i jejich záměry. Diecézní charita Brno do budoucna připravuje síťový projekt zaměřený na terénní hospicovou péči. Zástupci charity zdůraznili především zájem zajistit hospicovou péči pro uživatele svých služeb v době, kdy se dostanou do nevyléčitelného stadia nemoci. Jejich záměry však zatím nebyly dopracovány do podoby koncepce.

Kolem tohoto tématu se povede ještě mnoho diskusí, jde však také o oblast zdravotnictví, které se do toho bude také muset zapojit.

 

Iva Kondýsková uvedla, že kraji Vysočina nabízí postupně pokrýt kompletní hospicovou péči v kraji. Potřebují vyjádření, že kraj podpoří koncepci s tím, že s ohledem na dostupnost by bylo ideální vytvořit 5 středisek, každé by nabízelo konkrétní službu a mohlo by dojít k provázanosti
a dostupnosti služeb v jednotlivých částech kraje Vysočina. Pro složitost financování a špatné legislativní ošetření navrhovali např. variantu, že by mohlo jít o obecně prospěšnou společnost, která by se mohla zařadit do stabilního financování kraje. Doplnila, že středisko v Jihlavě plánují otevřít od 2. července 2008.

 

Petr Jašek sdělil, že Diecézní charita Třebíč poskytuje ošetřovatelskou péči od poloviny 90. let
a rádi by na základě zkušeností rozšířili a zkvalitnili jednotlivé služby o prvky mobilního hospice.

 

Následně se k tomuto tématu rozvinula diskuse.

 

Usnesení 003/01/2008/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

koncept zajištění hospicové péče předložený Hospicovým hnutím Vysočina,

konstatuje

potřebu zajištění srovnatelné dostupnosti hospicové péče pro celé území kraje,

doporučuje

radě kraje podpořit vznik střediska hospicové péče v Jihlavě v rámci Hospicového hnutí Vysočina ve druhém pololetí 2008 formou dotace s tím, že na rok 2009 bude toto středisko zahrnuto do žádosti o dotace z MPSV a po stanovení výše dotací MPSV se bude kraj zabývat dofinancováním tak, aby byla činnost střediska zachována.

 

Usnesení nebylo přijato. (6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).

Jeden člen komise nebyl v době hlasování přítomen.

 

 

9. Spoluúčast na financování investičních evropských projektů

Členové komise obdrželi podkladové materiály přímo na zasedání.

 

Jiří Bína uvedl, že v ROP byla v některých podopatřeních stanovena maximální výše dotace 70%, což vyžaduje 30% spoluúčast pro NNO. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu obavy převisu poptávky. NNO však nejsou schopny dosáhnout na evropské prostředky z Evropských strukturálních fondů při této výši spoluúčasti u investičních projektů. Z tohoto důvodu některé NNO první výzvy k podání žádostí pravděpodobně ani nevyužily.

Dále informoval, že OSVZ obdržel podnět od Občanského sdružení STŘED týkající se dofinancování jeho projektu podaného v první výzvě v opatření 3.2 ROP. Podle sdělení vedoucího odboru regionálního rozvoje zatím systémové řešení nebylo připraveno, protože zatím není ukončeno posuzování podaných projektů a není tedy znám počet NNO, kteří by pomoc s krytím spoluúčasti potřebovaly.

 

Jiří Vondráček doplnil, že by se měl sestavit nějaký mechanismus. Kraj by se automaticky nepřihlásil ke každému projektu, ale sociální komise by doporučila radě kraje komu finanční podporu poskytnout, ta by návrh přijala nebo ne.

Organizace budou překládat opětovně žádosti na MPSV, po loňských zkušenostech, kdy organizace překládaly co chtěly, je třeba toto ošetřit a ujednotit. OSVZ připraví materiál, který bude stanovovat kdy je možné podávat žádost na MPSV. Tento materiál bude připraven na
12. června 2008, kdy by bylo dobré udělat zasedání sociální komise, které by bylo rozšířeno o poskytovatele sociálních služeb, kterým by byly poskytnuty informace jak se bude postupovat v posuzování žádostí.

 

Petr Jašek doporučil vedle posouzení zda služba spadá do sítě sociálních služeb kraje, také stanovit podmínku spoluúčasti nejenom s krajem, ale také s obcí.

 

 

10. Diskuze, různé (změna ve funkci ředitele v ÚSP Ledeč nad Sázavou, úkoly pro další období)

Jiří Vondráček informoval, že novým ředitelem ÚSP Ledeč nad Sázavou byl radou kraje jmenován Mgr. Miroslav Sklenář.

Termín příštího zasedání byl stanoven na 12. června 2008.

 

 

 

Jiří Vondráček v. r.

předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 19. 5. 2008

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina č. 1/2008
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.6.2008 / 5.6.2008

Počet návštěv: 5669
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek