Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 4/2004

29. dubna 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 4/2004

konaného dne 29. dubna 2004

 

Přítomni:

Komise pro vnější vztahy

 • PhDr. Markéta Hejkalová (místopředsedkyně);
 • Ing. Alois Koukola, CSc.;
 • PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda);
 • Jana Skálová.

Hosté:

 • Ing. Tomáš Hermann (radní kraje Vysočina);
 • Pavlína Zerzánková (MěÚ Třebíč).

 

Navržený program jednání:

 1. Úvod;
 2. Závěry ze zastupitelstva, které se týkají oblasti vnějších vztahů;
 3. Aktuální informace (návštěva prezidenta, Den otevřených dveří, cvičení Horizont 2004);
 4. Třebíč a UNESCO – nové impulsy pro vnější vztahy, možnosti i pro ostatní města a obce kraje;
 5. Prohlídka nejvýznamnějších památek s odborným výkladem;
 6. Diskuse a různé;
 7. Závěr.

 

1. Úvod

            PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal přítomné v zasedací místnosti Městského úřadu v Třebíči a zahájil jednání. Přednesl návrh programu zasedání, který komise přijala. Krátce shrnul obsah minulého jednání komise. Ing. Tomáš Hermann tlumočil omluvu tajemnice komise Radky Burketové z dnešního zasedání.

 

2. Závěry ze zastupitelstva, které se týkají oblasti vnějších vztahů

Ing. Tomáš Hermann uvedl, že dne 20. dubna 2004 se konalo zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2004 a v souvislosti s oblastí vnějších vztahů podrobně informoval o těchto bodech:

·        schválen závěrečný účet kraje – rozpočtový přebytek je cca 60 milionů Kč – rozhodnutí o přebytku (dofinancování investičních akcí – především nemocnice, dále pak silnice, dofinancování krajských novin);

·        Fond Vysočiny – schválena závěrečná zpráva za rok 2003, schválena alokace finančních prostředků pro rok 2004, vyhlášeno 13 nových grantových programů (vše vyvěšeno na www stránkách kraje Vysočina), poprvé představeny veřejně výstupy z databáze Fondu Vysočiny – výstupy zpracovány do map, které Ing. Tomáš Hermann představil a podrobně komentoval přímo na zasedání komise;

Rozvinula se diskuse k výstupům z databáze Fondu Vysočiny.V této souvislosti Ing. Tomáš Hermann doplnil, že tyto výsledky jsou zatím k dispozici pro volené krajské orgány, pro starosty obcí, postupem času budou zveřejněny i na www stránkách kraje Vysočina. Uvedl, že se zvažuje další postup prezentace těchto analýz, zvažuje se rovněž vydání II. edice „Vysočina v mapách“.

Ing. Tomáš Hermann dále informoval o těchto aktualitách:

·        byla vyhlášena architektonická soutěž na budovu knihovny v Havlíčkově Brodě;

·        prezentace kraje na dálničních mostech – odloženo k dopracování, diskuse o dalších variantách.

Předseda komise vznesl dotaz, zda-li na zasedání zastupitelstva kraje bylo projednáváno hodnocení veletrhů. Ing. Tomáš Hermann sdělil, že zatím nikoliv.

 

3. Aktuální informace (návštěva prezidenta, Den otevřených dveří, cvičení Horizont 2004)

Návštěva prezidenta

Podkladový materiál byl předložen přímo na jednání komise.

Ing. Tomáš Hermann informoval, že návštěva prezidenta republiky s chotí proběhne ve dnech 10. – 12. května 2004. Podrobně se vyjádřil k programu jeho návštěvy – uvedl, že může dojít ještě k drobným organizačním či časovým změnám. Pan hejtman bude prezidenta republiky doprovázet po celou dobu jeho pobytu, ostatní členové rady se budou účastnit jen některých částí. Dále podrobně komentoval průběh organizačních příprav návštěvy prezidenta, jednání se zástupci měst, která prezident navštíví, spolupráci s prezidentskou kanceláří.

Rozvinula se diskuse k programu návštěvy prezidenta republiky. PhDr. Markéta Hejkalová se dotázala, z jakého důvodu byla v programu vynechána návštěva Havlíčkova Brodu. Ing. Tomáš Hermann sdělil, že návštěva Havlíčkova Brodu byla naplánovaná na konec programu, avšak proto, že prezidentský pár byl nucen z důvodu dalších povinností ukončit návštěvu Vysočiny již 12. května 2004 v 15:00, musela být původně plánovaná návštěva Havlíčkova Brodu vypuštěna.

Den otevřených dveří

Podkladové materiály byly předloženy přímo na jednání komise.

Ing. Tomáš Hermann uvedl, že u příležitosti oslav vstupu do EU je pořádána akce „Dobrý den, Evropo!“ – pořadateli jsou kraj Vysočina a Statutární město Jihlava. Tato akce je dvoudenní. V pátek 30. dubna 2004 bude probíhat Den otevřených dveří v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina a v odpoledních hodinách naváže pestrý program na Masarykově náměstí v Jihlavě, který bude zakončen ohňostrojem. V sobotu 1. května 2004 bude probíhat Den otevřených dveří jihlavské radnice a současně bohatý program na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Ing. Tomáš Hermann dále sdělil, že oslavy vstupu do EU budou probíhat i na jiných místech v kraji Vysočina. V této souvislosti zmínil, že kraj nabídl všem pověřeným obcím II. stupně, že se v případě jejich zájmu bude podílet na těchto oslavách. Uvedl, že hejtman spolu s Ing. Marií Černou, náměstkyní hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, se zúčastní oslav vstupu do EU na nejbližších přechodových místech (Hluboká, Vratěnín).

Cvičení Horizont 2004

Tento bod byl odložen na příští jednání komise z důvodu nepřítomnosti tajemnice komise, která měla o tomto bodě informovat.

 

V rámci toho bodu zmínil Ing. Tomáš Hermann tyto další aktuálních informace, které se týkají oblasti vnějších vztahů:

Návrh na zkulturnění podzemních prostor KrÚ

Ing. Tomáš Hermann představil navrhovanou variantu na zkulturnění podzemních prostor sídla Krajského úřadu kraje Vysočina.

Rozvinula se diskuse k přínosu, významu a účelu tohoto návrhu. Komise realizace tohoto návrhu nedoporučila.

Vlajkové stožáry před budovou

Ing. Tomáš Hermann uvedl, že tato aktivita je v současné chvíli těsně před realizací.

V diskusi doporučili členové komise, aby byly z vnější i vnitřní strany lépe a viditelněji označeny jednotlivé budovy úřadu.

Stížnosti na TV pořad „Po stopách K. H. Borovského“

Ing. Tomáš Hermann uvedl, že kraj obdržel 2 stížnosti na díl pořadu „Po stopách K. H. Borovského“, který byl natáčen na Vysočině ve spolupráce s KrÚ. Stížnosti se týkaly historických pochybení a kritizovaly umělecké zpracování. Uvedl, že před natáčením byly na zasedání redakční rady vzneseny výrazné připomínky, avšak nebyly autory pořadu akceptovány.

Investice do oblasti informovanosti škol o kraji Vysočina

Ing. Tomáš Hermann tlumočil úvahy o zacílení investic do oblasti informovanosti škol o kraji Vysočina – nabídka map, znaku, vlajek atd.

K tématu se rozvinula široká diskuse. Komise tuto investici v rámci propagace kraje jednoznačně doporučila.

Úkol:

Na zasedání Komise pro vnější vztahy č. 5/2004 přizvat připravit předběžný finanční rámec investic do oblasti informovanosti škol o kraji Vysočina.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Hermann

Termín: 10. června 2004

Změna hranic krajů

Ing. Tomáš Hermann podal informaci o aktuálním vývoji projednávání zákona o změně hranic krajů.

 

V závěru se rozvinula diskuse o fungování komisí po krajských volbách v listopadu 2004.

 

4. Třebíč a UNESCO – nové impulsy pro vnější vztahy, možnosti i pro ostatní města a obce kraje

5. Prohlídka nejvýznamnějších památek s odborným výkladem

Pavlína Zerzánková, pracovnice Městského úřadu Třebíč, seznámila členy komise pro vnější vztahy s nejvýznamnějšími památkami Třebíče včetně odborného výkladu. Informovala rovněž o aktuálních krocích, které v této oblasti připravuje město Třebíč.

 

6. Diskuse a různé

Úkol:

Na zasedání Komise pro vnější vztahy č. 5/2004 přizvat Ing. Jitku Svatošovou.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 10. června 2004

 

7. Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 5/2004 byl stanoven na čtvrtek 10. června 2004 ve 13:00 v budově Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost A 2.21).

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 29. 4. 2004.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 3. 5. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.6.2004 / 3.6.2004

Počet návštěv: 4985
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek