Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 3/2008

30. duben 2008
 

 
 

Zápis z jednání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 3/2008 konaného dne 30. dubna 2008

 

Přítomni:

1. Jaromíra Hanáčková

5. Luboš Rudišar

2. Jaroslav Hulák (předseda)

6. Oldřich Zadražil

3. Josef Chalupa

7. Olga Zachariášová

4. Eva Krpálková

8. Katina Lisá (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Pavel Hodáč

2. Věra Chladová

3. Zdeňka Marková

4. Miroslav Špaček

5. Tomáš Škaryd

 

 

Program jednání:

1.             Zahájení jednání;

2.             Informace o dotacích na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí 2008;

3.             Informace o financování oprav a údržby válečných hrobů a pietních míst v roce 2008;

4.             Dolnorakouská zemská výstava 2009 – společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika;

5.             Problematika sbírkotvorných institucí kraje Vysočina a koncepce sbírkotvorných institucí kraje Vysočina;

6.             Grantový program „Edice Vysočiny VI“;

7.             Diskuse a různé;

8.             Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

Jaroslav Hulák, předseda Komise kultury a památkové péče (dále jen „Kkpp“), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů J. Hulák konstatoval, že je Kkpp usnášeníschopná. Program jednání byl doplněn o bod č. 6 – Grantový program „Edice Vysočiny VI“. Takto navržený program byl 7 hlasy schválen.

 

 

2.       Informace o dotacích na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí 2008

K. Lisá předala členům komise informace o zcela nových zásadách na podporu společenských kulturních aktivit v obcích kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí 2008. Přišlo 86 žádostí, z toho jedna žádost nesplnila podmínky na získání dotace. Celkový finanční objem byl přes 3 mil. Kč. Z toho důvodu, že v alokaci byly pouze 2 mil. Kč, podpořila rada kraje variantu, že se vyhoví všem projektům s tím, že se půjčí finance z 2. alokačního titulu.

 

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace o dotacích na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí 2008.

 

3.       Informace o financování oprav a údržby válečných hrobů a pietních míst v roce 2008

K. Lisá informovala členy komise o financování oprav válečných hrobů a pietních míst v roce 2008. Přišlo 78 žádostí, z toho 74 žádostí musí jít na projednání do zastupitelstva kraje, protože se jedná o žádostí obcí a 4 žádosti jsou od soukromých žadatelů.

 

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace o financování oprav a údržby válečných hrobů a pietních míst v roce 2008.

 

4.       Dolnorakouská zemská výstava 2009 – společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika

K. Lisá předala členům komise další informace o připravované Dolnorakouské zemské výstavě 2009. Náklady na tuto výstavu na české straně činí 56 mil. 440 tis. Kč a na rakouské straně 30 mil. Kč. Rakouská strana má výstavu dotovanou z dolnorakouské zemské vlády. Proběhla schůzka v Telči, kde byly rakouské straně představeny prostoru muzea pro Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009. Díky této výstavě dojde k modernizace muzea. Jedno z témat by mělo být „Každodenní život na hranicích“.

K tomuto tématu se rozvinula krátká diskuse. V rámci diskuse byla projednána tato témata:

-          spolupráce s rakouskou stranou;

-          vlakové a autobusové spojení mezi regiony pořádající výstavu.

 

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace o „Dolnorakouské zemské výstavě 2009 – společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika“.

 

5.       Problematika sbírkotvorných institucí kraje Vysočina a koncepce sbírkotvorných institucí kraje Vysočina

K. Lisá informovala o problematice sbírkotvorných institucí kraje Vysočina a koncepci sbírkotvorných institucí kraje Vysočina. Dodala, že depozitáře s obrazy jsou v katastrofickém stavu a je zapotřebí se tímto problémem zabývat. Je v návrhu vytvořit jeden centrální depozitář a ukládat zde všechny obrazy. Rozvinula se krátká diskuse, zda ukládat všechny obrazy v jednom centrálním depozitáři, či nikoliv.

 

6.       Grantový program „Edice Vysočiny VI“

K. Lisá okomentovala podkladový materiál „Edice Vysočiny VI“. Cílem tohoto programu je vytvořit podmínky pro podporu ediční a publikační činnosti ve vazbě na péči o nehmotné kulturní dědictví, o identitu a paměť občanského společenství připomenutím významných osobností, událostí, kulturního a přírodního bohatství a historie kraje v regionálním i v evropském kontextu dějinného vývoje, na přírodu a krajinu Vysočiny, péči o životní prostředí a využívání bohatství přírody a krajiny kraje Vysočina.

 

Usnesení 05/03/2008/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlášení grantového programu „Edice Vysočiny VI“.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7.       Diskuse a různé

J. Hulák okomentoval dopis od pana hejtmana týkající se zrušení folklorních plesů.

K. Lisá dodala, že se zde koná Horácký bál a bylo by dobré tuto akci podporovat, protože se jedná o bál z našeho kraje.

 

Usnesení 06/03/2008/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

se shodla

na možnosti podpory Horáckého bálu v Jihlavě.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

K. Lisá dále informovala, že pan Kubíček již dříve domlouval s kolegy z Rakouska nějakou výstavu uměleckých děl na lodi na Dunaji (Ateliér an der Donau). Posléze by měla být tato výstava v Třebíči a v Jihlavě. Do této doby se nikdo neozýval. Až nyní poslali kolegové z Rakouska smlouvy na konání výstavy. V těch smlouvách jsou veliké zmatky a neodpovídají tomu, co se domlouvalo v minulosti.

Na toto téma se rozvinula krátká diskuse. V rámci diskuse bylo navrženo, aby se těmito smlouvami dále odbor kultury a památkové péče nezabýval, dokud rakouská strana nezašle srozumitelné smlouvy.

 

Usnesení 07/03/2008/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Informace vedoucí OKPP o dopise Atelieru an der Donau a

nedoporučuje

se jím dále zabývat.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

8.       Závěr

J. Hulák, předseda Kkpp, poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání komise. Termín dalšího zasedání Kkpp byl stanoven na čtvrtek 29. května 2008 ve 14:00.

 

 

J. Hulák, v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 12. května 2008.

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.5.2008 / 19.5.2008

Počet návštěv: 6427
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek