Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 2/2008

27. březen 2008
 

 
 

Zápis z jednání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 2/2008 konaného dne 27. března 2008

 

Přítomni:

1. Pavel Hodáč

6. Luboš Rudišar

2. Jaroslav Hulák (předseda)

7. Tomáš Škaryd

3. Josef Chalupa

8. Olga Zachariášová

4. Věra Chladová

9. Katina Lisá (tajemnice)

5. Eva Krpálková

 

 

Nepřítomni:

1. Jaromíra Hanáčková

2. Zdeňka Marková

3. Miroslav Špaček

 

Hosté:

1. Zdeněk Berka (OM)

2. Veronika Peslerová (KKV HB)

 

Program jednání:

1.             Zahájení jednání;

2.             Koncepce systému veřejných knihoven a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina;

3.             Problematika výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě;

4.             Grantový program Klenotnice Vysočiny 2008;

5.             Informace o financování obnovy kulturních památek v kraji Vysočina;

6.             Diskuse a různé;

7.             Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

Jaroslav Hulák, předseda Komise kultury a památkové péče (dále jen „Kkpp“), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů J. Hulák konstatoval, že je Kkpp usnášeníschopná. Program jednání byl takto 8 hlasy schválen.

 

 

2.       Koncepce systému veřejných knihoven a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina

K. Lisá přivítala V. Peslerovou, ředitelku Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě (dále jen „KKV HB“). V. Peslerová pohovořila o KKV HB. Hlavním úkolem koncepce je vypracování programu ke zkvalitnění informací KKV HB. Popsala regionální funkce krajské knihovny. Jsou to odborné funkce, které se poskytují základním knihovnám v kraji. Základní knihovna je ta, která je zapsána na ministerstvu kultury. V rámci regionálních funkcí bylo v loňském roce obsluhováno přes 500 knihoven, 1 krajská, 35 profesionálních a zbytek neprofesionální knihovny. Dále dodala, že nejdůležitějším úkolem je nyní internetizace všech knihoven v kraji. Zatím je v kraji Vysočina zhruba 100 knihoven, které ještě nemají připojení k Internetu. Dalšími prioritami je nákup nových knih, vzdělávání knihovníků a metodiků, statistika a automatizace. Snažíme se navázat spolupráci se specializovanými a školními knihovnami. V loňském roce uspěly 3 knihovny v grantech na zlepšení počítačového vybavení. Co se týče počtu čtenářů, ten stoupl o minimum. O něco málo stoupl počet návštěvníků. Počet čtenářů nejvíce stoupl v Havlíčkově Brodě. Počet čtenářů klesl v Třebíči a Pelhřimově. Stejný počet čtenářů je ve Žďáře nad Sázavou a v Jihlavě. Počet návštěvníků knihoven na Vysočině je vyšší než počet čtenářů.

 

Usnesení 03/02/2008/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje projednat koncepci knihoven.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

 

K. Lisá dodala, že knihovna v Havlíčkově Brodě je hodnocena jako jedna z nejlepších knihoven v České republice, ale ještě lepší to bude, až bude postavena nová budova.

 

 

3.       Problematika výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Z. Berka seznámil členy komise s problematikou výstavby KKV HB. Se vznikem kraje začal nový problém o vzniku budovy krajské knihovny. Rada kraje rozhodla, že nová knihovna bude stát v Havlíčkově Brodě, poblíž havlíčkobrodské nemocnice. Na jaře 2006 bylo vyhlášeno výběrové řízení. V srpnu 2007 byla s vítěznými architekty uzavřena smlouva o dílo. Udělal se inženýrsko-geologický průzkum terénu, kde bude nová budova stát. Projekt je navržen tak, že budova bude z části zabudovaná ve svahu. Stavět by se mělo začít na jaře roku 2010. Výběrové řízení na realizační firmu bude vypsáno až tak v roce 2009.

J. Chalupa vznesl dotaz, zda bude i těmito architekty tvořen i interiér.

Z. Berka odpověděl, že toto není zatím známo, ale bylo by dobré kdyby to bylo vše od jedněch architektů.

 

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace o „Problematice výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě“.

 

4.       Grantový program Klenotnice Vysočiny 2008

K. Lisá okomentovala podkladový materiál „Klenotnice Vysočiny 2008“. Tento program se vyhlašuje jednou za 3 roky. Chtěli bychom, aby byl tento program vyhlášen na Zastupitelstvu kraje Vysočina 13. 5. 2008. Cílem programu je vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které představuje významné svědectví o vývoji společnosti a o identitě a paměti občanského společenství. Nově vytvořené podmínky výrazně zlepší celkovou prezentaci značného kulturního bohatství kraje v širokém regionálním i evropském kontextu.

 

Usnesení 04/02/2008/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlášení grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2008“

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 


5.       Informace o financování obnovy kulturních památek v kraji Vysočina

K. Lisá okomentovala podkladový materiál „Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2008 – návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura“.

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace o financování obnovy kulturních památek v kraji Vysočina.

 

6.       Diskuse a různé

K. Lisá informovala členy komise o problémech v polenském muzeu.

 

7.       Závěr

J. Hulák, předseda Kkpp, poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání komise. Termín dalšího zasedání Kkpp byl stanoven na čtvrtek 24. dubna 2008 ve 14:00.

 

 

J. Hulák, v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 10. dubna 2008.

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.4.2008 / 21.4.2008

Počet návštěv: 6440
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek