Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 1/2008

24. leden 2008
 

 
 

Zápis z jednání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 1/2008 konaného dne 24. ledna 2008

 

Přítomni:

1. Jaromíra Hanáčková

6. Zdeňka Marková

2. Pavel Hodáč

7. Luboš Rudišar

3. Jaroslav Hulák (předseda)

8. Oldřich Zadražil

4. Josef Chalupa

9. Olga Zachariášová

5. Věra Chladová

10. Katina Lisá (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Eva Krpálková

2. Miroslav Špaček

3. Tomáš Škaryd

 

Hosté:

1. Olga Čermáková

 

Program jednání:

1.             Zahájení jednání;

2.             Zlatá jeřabina 2007 – harmonogram ankety o cenu kraje za nejlepší kulturní počin;

3.             Návrh zásad pro poskytnutí dotací na podporu oslav významných výročí obcí a měst kraje Vysočina v roce 2007;

4.             Informace k realizaci pomníku plk. J. J. Švece;

5.             Problematika památkové péče v kraji Vysočina (NPÚ v Telči, grantové programy MK ČR, informace o vyhodnocení Výzvy č. 1 EHP/Norska);

6.             Grantový program Diagnóza památek;

7.             Diskuse a různé;

8.             Závěr.

 

1.       Zahájení jednání

Jaroslav Hulák, předseda Komise kultury a památkové péče (dále jen „Kkpp“), přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů J. Hulák konstatoval, že je Kkpp usnášeníschopná. Program jednání byl takto 9 hlasy schválen.

 

 

2.       Zlatá jeřabina 2007 – harmonogram ankety o cenu kraje za nejlepší kulturní počin

K. Lisá okomentovala průběh ankety v loňském roce. V letošním roce je připraveno nové, bezpečnější elektronické hlasování a originální hlasovací lístky v krajských novinách. V současné době se začíná se sběrem nominací. Uzávěrka nominací bude potvrzena 26. února 2008 v radě kraje. Počátek hlasování je naplánován na 10. 3. 2008 a konec na 18. 4. 2008. 16. 5. 2008 proběhne v Horáckém divadle vyhlášení vítězů a předání cen. Ceny budou stejné jako v loňském roce:

1.      místo – 30. 000 Kč

2.      místo – 20. 000 Kč

3.      místo – 10. 000 Kč

 

J. Hulák dodal, že členové Kkpp budou samozřejmě na slavnostní vyhlášení do Horáckého divadla pozváni.

 

3.       Návrh zásad pro poskytnutí dotací na podporu oslav významných výročí obcí a měst kraje Vysočina v roce 2007

K. Lisá okomentovala podkladový materiál „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí“. Z. Marková kvituje tento materiál s povděkem.

Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.

 

Usnesení 01/01/2008/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí“.

 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

4.       Informace realizaci pomníku plk. J. J. Švece

K. Lisá předala členům komise informace k realizaci pomníku plk. J. J. Švece. Dodala, že je členkou komise k realizaci pomníku. Proběhla jednání pana hejtmana se zástupci Sokolské župy ohledně financování pomníku. Náklady na stavbu sochy činí 207 650 Kč. V pracovní komisi se jednalo o místě, kde by měla socha stát. V úvahu připadají města Třebíč, Třešť a Jihlava. Nejvíce o sochu usilují města Třebíč a Třešť. J. J. Švec se narodil v Čenkově u Třeště a je pohřben v Třešti. V Třebíči učil v tělovýchovných jednotách, funguje zde velmi aktivně sokolská jednota. Komise se více přiklání k tomu, aby socha stála v Třebíči. Oslavy by měly proběhnout 25. 10. – datum smrti plk. Švece. J. J. Švec spáchal sebevraždu a byl pohřben 28. 10. 1918. Už je vybrán i sochař, pan architekt Marcin.

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina bere na vědomí informace k realizaci pomníku plk. J. J. Švece.

 

5.       Problematika památkové péče v kraji Vysočina (NPÚ v Telči, grantové programy MK ČR, informace o vyhodnocení Výzvy č. 1 EHP/Norska)

O. Čermáková informovala členy komise o Národním památkovém ústavu v Telči (dále jen „NPÚ“). Ten vznikl 1. 1. 2008. Proběhl první pracovní seminář. O. Čermáková představila členům komise zaměstnance NPÚ. Ředitelem se stal pan Karásek. Dodala, že se zatím stále řeší personální obsazení.

K. Lisá dodala, že NPÚ bude pracovat pouze pro kraj Vysočina.

Ministr kultury koncem loňského roku vydal rozhodnutí o založení komise, zabývající se NPÚ. Členy komise budou pan radní Jaroslav Hulák, za oblast cestovního ruchu paní Jana Fischerová, za Odbor kultury a památkové péče paní Katina Lisá. Komise by měla mít další členy, zástupci církví a zástupci míst, kde jsou nejvýznamnější památky.

O. Čermáková předala členům komise informace o grantových programech MK ČR. Jedná se o grantové programy „Pro podporu památek UNESCO“ a „Podpory obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností“. Dodala, že ne všechny kraje se chovají k památkám, tak jako kraj Vysočina. Všechny peníze jsou přerozdělovány obcím a ty je předávají majitelům památek.

O. Čermáková informovala členy komise o vyhodnocení „Výzvy č. 1 EHP/Norska“. V průběhu podzimu 2007 došlo z Norska 19 žádostí. Jedna byla vyřazena kvůli formálním chybám.

L. Rudišar vznesl dotaz, jak bude probíhat přiřazování dotací obcím? O. Čermáková odpověděla, že 15% dává kraj, bude to proplácené následné čtvrtletí a první finanční prostředky by měly přijít začátkem dubna.

 

6.       Grantový program Diagnóza památek

O. Čermáková okomentovala podkladový materiál „DIAGNÓZA PAMÁTEK 2008“. Dodala, že většina odezev na tento grant byly kladné. Sběr žádostí trvá do 21. 3. 2008. Plnění tohoto programu je na 12 měsíců.

 

Usnesení 02/01/2008/Kkpp

Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlášení řídicího výboru grantového programu „DIAGNÓZA PAMÁTEK 2008“.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

7.       Diskuse a různé

K. Lisá informovala členy komise o tom, že v této chvíli je v kraji Vysočina 103 knihoven, které nesplňují knihovní zákon, nejsou připojeni k Internetu.

 

8.       Závěr

J. Hulák, předseda Kkpp, poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil jednání komise. Termín dalšího zasedání Kkpp byl stanoven na čtvrtek 27. března 2008 ve 14:00.

 

 

J. Hulák, v. r.

předseda Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 30. ledna 2008.

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.3.2008 / 7.3.2008

Počet návštěv: 6524
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek