Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001


 

Bezpečnostní komise RK

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 4/2005

15. prosinec 2005
 

 
 

Zápis

ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 4/2005

konaného dne 15. 12. 2005

Přítomni:

1. Marie Černá (předsedkyně)

5. Emilie Katolická

9. Zdeněk Studenec

2. Petr Drdla

6. Petr Kesl

10. Dagmar Zvěřinová

3. Jana Fischerová

7. Hana Müllerová

 

4. Zdeněk Jirsa

8. Jaroslav Ptáček

 

Nepřítomni

1. Alois Koukola

2. Ivana Mahelová (tajemnice)

Hosté:

1. Jitka Mattyašovská

 

Program:

1.       Zahájení;

2.       Informace o cykloturistice v kraji Vysočina (Jitka Matyašovská);

3.       Prohlídka kongresového centra hotelového areálu;

4.       Diskuse a různé;

5.       Závěr.

 

1.       Zahájení

M. Černá, předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina (dále jen Kcrvv), přivítala přítomné v hotelovém komplexu Vivaldi, v Rančířově u Jihlavy a zahájila jednání.

 

2.       Informace o cykloturistice v kraji Vysočina (Jitka Matyašovská)

J. Mattyašovská přednesla několik důležitých bodů týkajících se cykloturistiky v kraji Vysočina:

1.       Po jednání  radních zodpovědných za oblast cestovního ruchu a dopravy M. Černé a V. Kodeta se rozdělily kompetence v oblasti cykloturistiky. Od ledna 2006 bude řešit rozvoj cyklistické dopravy jako takové odbor dopravy krajského úřadu, který bude mít vyčleněného pracovníka na tuto problematiku. Oddělení cestovního ruchu bude nadále řešit propagaci cykloturistiky, mapování tras v kraji, vybudování registru cyklotras a podporu rozšíření, doplňování doprovodné infrastruktury a vznik tématických cyklotras. Cykloturista je průřezovým tématem, proto vnikla snaha, aby se do něj aktivně zapojilo co nejvíce souvisejících úseků – doprava, cestovní ruch, školství, životní prostředí.

2.       V měsíci únoru bude radě kraje předložen materiál, který bude obsahovat návrh přihlášení kraje k národní strategii rozvoje cyklistické dopravy.

3.       Zpočátku fungovala spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou a byla zvažována možnost, že by plnili funkci cykloautority v kraji. Postupem času bylo zjištěno, že nejvíce vyhovující bude, když tuto funkci bude plnit oddělení cestovního ruchu v souvislosti s centralizovaných sběrem dat, se softwarovým vybavením a přístupnosti k mapovým podkladům. V současné době je navázána úzká spolupráce s KČT, které bude každý rok kontrolovat vytypované úseky v kraji a podávat zprávy o stavu značení. Dále byl zřízen vzdálený přístup pro zástupce KČT, který bude pomáhat editovat atraktivity na cyklotrasách.

4.       Úkoly cykloautority kraje:

-         sběr a zpracování informací,

-         tvorba a údržba databáze (registru) cyklotras,

-         koordinace, poradenství,

-         spolupráce na koncepci rozvoje cykloturistiky,

-         zajišťování pravidelného monitoringu tras, rozvoj doprovodné infrastruktury (odpočívky ‑ Fond Vysočiny) a služeb,

-         bezpečnost – podpora používání cyklistických přileb.

5.       Oddělení cestovního ruchu se aktivně zapojilo do projektu „Cyklisté vítáni“. Smyslem tohoto projektu je certifikace ubytovacích zařízení a dalších zařízení, které jsou součástí CR (restaurace, kulturní zařízení, hrady atd.). Certifikace je v 1. kole zdarma a má zajistit např. možnost bezpečné úschovy kola, poskytnutí základního nářadí a součástek pro opravu kola atp. (více na www.cyklistevitani.cz).

6.       Byla provedena kontrola stávajících cyklotras. Celkem je jich na Vysočině 2.246 km. Z toho je cca 310 km cyklotras I. třídy (celostátní význam), 287 km cyklotras II. třídy (regionální význam), 1.643 km cyklotras III. třídy (lokální význam).

7.       Plánuje se rozvoj cyklostezek ve městech Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava, Velké Meziříčí. Ve městech Jihlava a Třebíč je zpracován generel cyklistické dopravy. V Jihlavě by mělo být  podle plánu integrace cyklistické dopravy do dopravního systému vybudováno 22,1 km cyklostezek (již realizováno 600 m nákladem 1,3 mil. Kč Staré Hory – směr centrum města) za cca 51 mil. Kč. Trasy budou spojovat nejdůležitější cíle s návazností na ostatní systémy hromadné dopravy (především MHD a ČD). V Třebíči se předpokládá zbudování 41,2 km v celkových nákladech 65 mil. Kč pro cyklisty, vozíčkáře a bruslaře. Systém bude navazovat na cyklotrasy mikroregionu Třebíčsko, který realizoval v roce 2004 přes 100 km tras s 11 odpočívkami a informačními tabulemi. Město Žďár nad Sázavou již realizovalo 10 km cyklistických stezek v celkové částce cca 55 mil. Kč. Stezky spojují střed města s obytnými částmi a vodními nádržemi Pilská a Velké Dářko. V současné době se plánuje realizace dalších 2 km v úseku Velké Dářko – Polnička za cca 12 mil. Kč. Všechna výše jmenovaná města žádají o příspěvek Státní fond dopravní infrastruktury.

8.       V letní sezóně 2005 (měsíce červenec – srpen) byl provozován víkendový cyklobus mezi městy Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár nad Sázavou – Ždírec nad Doubravou – Havlíčkův Brod – Lipnice nad Sázavou (96 km). Provozovatelem je firma Connex Východní Čechy a.s. V příští letní sezóně bude v provozu pokračovat. Kraj Vysočina přispěl v rámci dotačního programu, vypsaného z účelového fondu Fond Vysočiny „Veřejná doprava 2004“ na vlek pro kola pro tuto linku ve výši 63.000 Kč.

9.       Nadále přetrvávají problémy v oblasti údržby cyklotras a s tím související bezpečnost cyklistů na trasách – přeložení úseků, doplnění značení.

10.   Možnost financování byla každý rok z Fondu Vysočiny z grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“, která byla zaměřena i na opravy cyklotras a doplnění chybějícího nebo zničeného značení, případně přeznačení. Této možnosti v letošním roce využilo pouze Novoměstsko, které přeznačilo cyklotrasu kolem Nového Města.

11.   Dalším zdrojem financování, které bylo možno využít,byl program INTERREG IIIA. Do tohoto programu byly podány 2 projekty nadregionálního významu a to Cyklotrasa Jihlava ‑ Třebíč ‑ Raabs a Mlynářská stezka.

12.   Cyklotrasa Jihlava – Třebíč – Raabs měří cca 100 km až na státní hranici. Trasa by měla doplnit páteřní síť a přispět k bezpečnosti cyklistů vybudováním nových úseků trasy. Její předpokládané náklady jsou v celkové výši 190 mil. Kč. Do programu Interreg III A žádalo město Jihlava o 1,93 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace. Kraj žadateli přispěl systémovou podporou ve výši 193.000 Kč.

13.   Mlynářská stezka spojuje města Nové Město na Moravě – Velké Meziříčí – Náměšť nad Oslavou – Jevišovice – Vranov nad Dyjí – Hardegg. Trasa bude dlouhá cca 160 km. Žádost do programu Interreg III A byla ve výši 855.000 Kč na realizaci značení, to by mělo být hotovo do konce roku 2005 a na propagační materiály. Hlavním motivem stezky je historie mlynářství. Stezka naváže na stávající Posázavskou cyklotrasu, dálkovou cyklotrasu Jeseník – Znojmo a na cyklotrasu Praha – Vídeň. Kraj žadateli přispěl systémovou podporou ve výši 43.000 Kč.

14.   Z dalších projektů, které žádaly o finanční podporu do SROPu, je projekt města Telče a jeho záměr zkvalitnění povrchu stávajících cyklostezek ve městě v celkové délce 2,72 km. Náklady tohoto projektu jsou 3,4 mil. Kč.

15.   Další žádostí do SROPu byla naučná stezka – Pamětihodnosti Žirovnicka v celkové délce 26,4 km. Náklady na celý projekt činí 8,9 mil. Kč

16.   Celkový přehled žádostí o podporu za kraj Vysočina:

SROP – individuální projekty – v roce 2005 žádosti ve výši 3.486.000 Kč,

SFDI -Velké Meziříčí, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, celkové náklady akcí 26.206.000 Kč, z toho schválené dotace z SFDI 13.312.000 Kč v letech 2002, 2004, 2005,

POV - dotace v letech 2003 – 2005 ve výši 13.500.000 Kč, financování doprovodné infrastruktury, značení a údržby cyklotras,

Fond Vysočiny – grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu“ – v období 2003 - 2005 vypsán 3x, celkový objem 11.500.000 Kč – další možností bylo čerpání z dotačních titulů „Rozvoj vesnice“ vypsán 2x, celkový objem 10.000.000 Kč - „Rozvoj mikroregionů“, vypsán 1x, celkový objem 5.000.000 Kč.

 

Usnesení 005/004/2005/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Informace M. Mattyašovské včetně návrhů opatření a

doporučuje

Radě kraje Vysočina přihlásit se k  národní strategii rozvoje cyklistické dopravy.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

 

3.       Prohlídka kongresového centra hotelového areálu

Další jednání probíhalo formou prohlídky hotelového komplexu Vivaldi, v Rančířově u Jihlavy. Prohlídka byla ponechána časovým možnostem členů Kcrvv.

 

4.       Diskuse a různé

Členové komise se dohodli, že problematika cykloturistiky kraje Vysočina bude 2x ročně zařazena do programu jednání Kcrvv.

 

5.       Závěr

M. Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

 

 

Ing. Marie Černá v. r.

předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala: Michaela Zpěváková a Kateřina Kubová dne 23. 12. 2005..

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.1.2006 / 16.1.2006

Počet návštěv: 5249
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek