Cesta: Titulní stránka > Jan Hyliš - radní Kraje Vysočina > Životopis


 

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 3/2006

7. září 2006
 

 
 

Zápis

ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů

Rady kraje Vysočina č. 3/2006

konaného dne 7. 9. 2006

Přítomni:

1. Marie Černá (předsedkyně)

4. Petr Kesl

7. Ivana Mahelová (tajemnice)

2. Petr Drdla

5. Hana Müllerová

 

3. Jana Fischerová

6. Dagmar Zvěřinová

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Jirsa

2. Emilie Katolická

3. Alois Koukola

4. Jaroslav Ptáček

5. Zdeněk Studenec

Hosté:

1. Václav Brabec

Krajský úřad kraje Vysočina

2. Tomáš Kamp

KOUS

 

Program:

1.       Zahájení;

2.       Monitoring návštěvnosti Vysočiny - porovnání výstupů letního a zimního šetření;

3.       Podpora činnosti TIC - výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci;

4.       Regionální destinační společnost - návrh organizační struktury a rozsahu vykonávaných činností;

5.       ROP – možnosti čerpání finančních prostředků pro cestovní ruch v plánovacím období 2007-2013;

6.       Veletrhy cestovního ruchu - vyhodnocení účasti kraje v prvním pololetí 2006, návrh pro rok 2007;

7.       Představení webových stránek kraje Vysočina;    

8.       Závěr.

 

1. Zahájení

Marie Černá, předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina (dále jen Komise), přivítala přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je komise usnášeníschopná. Přednesla návrh programu, ten byl 6 hlasy schválen. Přítomné informovala o obdrženém dopisu od Koordinačního uskupení NNO Vysočiny (dále jen KOUS) s žádostí, zda by se zvolený zástupce (Tomáš Kamp) mohl účastnit zasedání Komise. T. Kamp krátce představil organizaci, kterou zastupuje. Proběhla krátká diskuse.

 

Usnesení 007/03/2006/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

souhlasí

s účastí zástupce KOUS, T. Kampa, dle uvážení, na svých zasedáních. V případě projednávání kolizních bodů se zástupce KOUS vzdálí ze zasedání.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

2.       Monitoring návštěvnosti Vysočiny – porovnání výstupů letního a zimního šetření

M. Černá uvedla tento bod. Informovala přítomné, že předložený podkladový materiál obdrželi i radní kraje Vysočina. I.Mahelová podrobně okomentovala zpracovanou analýzu a uvedla některé zajímavé podněty z dotazníkového průzkumu. Sdělila, že zpracovaná analýza bude k dispozici i veřejnosti na webových stránkách kraje http://www.kr-vysocina.cz/turista/.

V diskusi zodpověděla vznesené dotazy:

·          tazateli byli pracovníci turistických informačních center (dále jen TIC), studenti, část dotazníků byla v zimním období pořízena v hotelích;

·          koordinátorem celorepublikového šetření je Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourim, která zpracovala metodiku a hradí částečně sběr dotazníků.

Zazněly také zajímavé podněty:

·          při dotazníkovém průzkumu se nabízí spolupráce s neziskovými organizacemi;

·          nepokrytým segmentem trhu (vyplývá z analýzy) jsou prarodiče s vnoučaty;

·          na Vysočině chybí zařízení pro děti, je potřeba děti aktivně zapojit do činnosti (interaktivní výstavy,  zoo koutek apod.).

Komise vzala na vědomí informaci o monitoringu návštěvnosti Vysočiny – porovnání výstupů letního a zimního šetření.

 

3.       Podpora činnosti TIC – výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci

I. Mahelová okomentovala výstupy vyplývající z hodnocení žádostí TIC. Ze 40 zřizovatelů TIC požádalo o dotaci 27 z nich. Možnost čerpání iniciovala některá TIC ke změnám (zejména délky provozní doby), aby splňovala daná kriteria. V rámci hodnocení bylo kontrolováno, zda základní kritéria uvedená v žádosti souhlasí se skutečností, žádná pochybení nebyla shledána. Celková výše finančních prostředků určená na podporu činnosti TIC představuje částku 1.401 tis. Kč, z toho 360 tis Kč bude poskytnuto v letošním roce.

I. Mahelová zodpověděla vznesené dotazy:

·          Poskytnutou dotaci mohou TIC využít na činnosti spojené s činností TIC, vč. úhrady části provozních a mzdových nákladů.  Z dotace není možné hradit nákup zboží či leasing.

Členové Komise velice pozitivně hodnotili zpracovaný materiál.

Usnesení 008/03/2006/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o vyhodnocení přijatých žádostí a

doporučuje

radě kraje pokračovat v podpoře turistických informačních center i příští rok.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

4.       Regionální destinační společnost – návrh organizační struktury a rozsahu vykonávaných činností

M. Černá uvedla tento bod. Připomenula, že ke vzniku této společnosti se již vedla diskuse na minulém zasedání Komise. Materiál byl s přijatým stanoviskem Komise projednáván radou kraje. Rada kraje přijala usnesení, aby se pokračovalo v přípravách na zřízení této společnosti. Je potřeba definovat  činnosti vykonávané krajem a „společností“.

I. Mahelová uvedla, že  činnosti spadající do kompetence kraje by mohly být:

·          Definování vizí a strategií rozvoje cestovního ruchu a jejich provázanost s národní koncepcí;

·          Zabezpečení spolupráce s ostatními kraji;

·          Monitorování a kontrolní činnost destinačního řízení;

·          Kofinancování a finanční garance rozvojových projektů.

Hlavními úkoly „společnosti“ by byl:

·         Vývoj produktů a produktových balíčků CR;

·         Propagace;

·         Marketing;

·         Monitoring trhu. 

 

Dále podala tyto informace a reagovala na vznesené dotazy:

·          důležitou součástí činnosti v oblasti cestovního ruchu je marketing a reklama – bude zřejmě potřeba většího množství „agresivní“ reklamy pro propagaci kraje;

·          součástí společnosti by mělo být call centrum;

·          ve společnosti by mělo pracovat asi 5 lidí;

·          roční náklady byly vyčísleny přibližně na 14 milionů korun (bez nákladů na turistický portál), uvedené náklady jsou, v porovnání s ostatními kraji, srovnatelné;

·          probíhají jednání s odborem informatiky, aby vznikající společnost měla přístup do databází, které jsou potřeba pro provoz turistického portálu;

·          společnost bude usilovat o finanční prostředky ze strukturálních fondů EU;

·          právní forma společnosti a rozsah jejích činností je v každém kraji jiná, v kraji Vysočina bude mít podobu příspěvkové organizace kraje;

·          společnost by měla začít fungovat od začátku roku 2007, vznik bude schvalovat krajské zastupitelstvo;

·          pro sídlo společnosti se počítá s dlouhodobým nájmem prostor.

 

Usnesení 009/03/2006/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

podrobnější informace o regionální destinační společnosti – návrhu organizační struktury a rozsahu vykonávaných činností a

navrhuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit tuto společnost s názvem „Vysočina Tourist                

Service“.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

5.       ROP – možnosti čerpání finančních prostředků pro cestovní ruch v plánovacím období 2007-2013

M. Černá konstatovala, že konečné alokace do Regionálního operačního programu (dále jen ROP) nebyly schváleny.Program i  ex- ante hodnocení se celkově přepracovává. K oblasti cestovního ruchu probíhá diskuse, zda finanční prostředky alokované v Integrovaném operačním programu mohou být rozpuštěny do ROPu. V současné době se čeká na názor ministra pro regionální rozvoj. Další konkrétnější  informace nejsou k dispozici.

Tento bod bude přesunut na další jednání Komise

Úkol: Na program jednání Komise č. 4/2006 zařadit bod ROP – možnosti čerpání finančních prostředků pro cestovní ruch v plánovacím období 2007-2013.

Odpovědnost: tajemnice, koordinátor

Termín: zasedání Komise č. 4/2006

 

6.       Veletrhy cestovního ruchu – vyhodnocení účasti kraje v prvním pololetí 2006, návrh pro rok 2007

I. Mahelová informovala Komisi o vyhodnocení účasti kraje v prvním pololetí 2006, pro rok 2007 jsou navrhovány veletrhy ve stejném rozsahu jako v loňském roce, náklady budou z větší části kryty v rámci projektu podpořeného dotací ze SROP.

Zodpověděla dotaz J. Fischerové:

·          Pro podzimní veletrhy budou připraveny nové propagační materiály (Památky UNESCO,,  Hrady a zámky).

 

Krátká diskuse se rozvinula k podnětu J. Fischerové, která připomenula, že v roce 2010 by měl být odhalen pomník Gustava Mahlera a zda v součinnosti s tím připravuje oddělení cestovního ruchu nějaké propagační materiály.

I. Mahelová sdělila, že v propagačních materiálech kraje je G. Mahler uváděn, samostatný materiál zatím není. Turistický produkt Po stopách Gustava Mahlera musí být postaven na konkrétní nabídce konkrétních poskytovatelů služeb (hudební festival, výlet, gastronomická specialita,…).

 

Komise vzala na vědomí informaci o vyhodnocení účasti kraje v prvním pololetí 2006 a návrhu pro rok 2007.

 

7.       Představení webových stránek kraje Vysočina

M. Černá představila V. Brabce, správce krajských webových stránek. V. Brabec hovořil zejména o:

·          Návštěvnosti webových stránek kraje Vysočina;

·          Struktuře, obsahu a  rozvoji  webových stránek kraje Vysočina.

 

M. Černá otevřela diskusi:

P. Kesl vznesl podnětnou připomínku ke grafické úpravě internetových stránek kraje, konkrétně sekci výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje. V porovnání s jinými kraji či městy je grafika stránek velice jednoduchá.

Na základě podnětu P. Kesla proběhla krátká diskuse. Komise se přiklání k názoru rozšířit i obsahovou část (kontakty na členy výborů a komisí apod.). Rada kraje by měla projednat tento podnět Komise.

 

Komise vzala na vědomí informaci o webových stránkách kraje Vysočina.

8.       Závěr

M. Černá přítomné informovala o uzavřené partnerské smlouvě s italským regionem Friuli-Venezia Giulia. Italský partner má zájem i o partnerství mezi městy a obcemi. Na velikosti a počtu obce nezáleží.

D. Zvěřinová, sdělila, jakým způsobem funguje partnerství Žďáru nad Sázavou. Dále vznesla dotaz, zda se kraj zapojuje do programů Visegrádské čtyřky. M. Černá reagovala tím, že se kraj zapojuje jen do neformálních akcí. Je to dobrý námět pro Komisi pro evropské záležitosti Rady Asociace krajů ČR.

 

Marie Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání. Termín dalšího zasedání komise bude upřesněn.

 

Marie Černá v. r.

předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Jan Jaroš dne 8. září 2006

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.10.2006 / 4.10.2006

Počet návštěv: 4834
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek