Cesta: Titulní stránka > Jan Hyliš - radní Kraje Vysočina > Životopis


 

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 1/2006

23. leden 2006
 

 
 

Zápis

ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů

Rady kraje Vysočina č. 1/2006

konaného dne 23. 1. 2006

Přítomni:

1. Marie Černá (předsedkyně)

4. Zdeněk Jirsa

7. Ivana Mahelová (tajemnice)

2. Petr Drdla

5. Alois Koukola

 

3. Jana Fischerová

6. Jaroslav Ptáček

 

Nepřítomni

1. Emilie Katolická

2. Petr Kesl

3. Hana Müllerová

4. Zdeněk Studenec

5. Dagmar Zvěrinová

 

Program:

1.       Zahájení;

2.       Plán činnosti komise na rok 2006;

3.       Návrhy grantových programů FV 2006;

4.       Návrh zásad pro podporu činnosti infocenter;

5.       Výstupy z letního monitoringu návštěvníků;

6.       Žádost KČT o podporu údržby značení pěších a cyklistických tras;

7.       Diskuse a různé;

8.       Závěr.

 

1. Zahájení

Marie Černá, předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina (dále jen komise), přivítala přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je komise usnášeníschopná. Přednesla návrh programu – ten byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Plán činnosti komise na rok 2006

M. Černá a I. Mahelová komentovaly návrh plánu činnosti komise na rok 2006 za oblast cestovního ruchu. Z jednání komise se z důvodu nemoci omluvil Ladislav Seidl – návrh plánu za oblast vnějších vztahů nemohl být tedy doplněn.

 

Závěr:

I.Mahelová rozešle členům komise návrh Plánu činnosti na rok 2006, kde budou zahrnuty obě oblasti: cestovní ruch i vnější vztahy. Členové komise budou tento materiál připomínkovat – elektronickou formou a nejdéle do 28. 1. 2006.

 

3. Návrhy grantových programů Fondu Vysočiny 2006

M. Černá pohovořila o nárůstu přidělené podpory z FV v uplynulých letech, nárocích na rozpočet kraje plynoucích z nutnosti kofinancovat evropské projekty. Proběhla diskuse s garanty o připravovaných programech na rok 2006 a požadované alokaci, u jednotlivých programů byla vždy posuzována možnost financovat aktivity z jiných zdrojů.

 

I.Mahelová uvedla, že oddělením cestovního ruchu je pro rok 2006 navrhováno vyhlášení dvou grantových programů: Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu a Modernizace ubytovacích zařízení. V případě obou programů se jedná o opakované vyhlášení, šíře podporovaných aktivit záleží na objemu finančních prostředků.

 

I.Mahelová, na žádost Jany Fischerové, informovala o aktuálním vývoji hipostezek na Vysočině. S podporou programu Interreg IIIA byly zmapovány jezdecké stanice, jejich přehled se v současné době připravuje ve formě tištěného katalogu. Je nutné dobudovat odpovídající zázemí (ustájení, úvaziště, ubytování), optimálně propojit stanice a trasy vyznačit v terénu. Při tvorbě sítě koňských stezek spolupracuje Vysočina s rakouskými partnery a sousedními kraji.

 

Rozvinula se diskuse:

-          vzrůstající zájem o hipostezky, vhodná aktivita do rázu krajiny

-          velký posun vpřed v dobudování infrastruktury cestovního ruchu

-          možnosti cestovního ruchu na Vysočině, důraz na šíři nabídky.

 

Usnesení 001/01/2006/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

doporučuje

vyhlášení grantových programů Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu a Modernizace ubytovacích zařízení v roce 2006 s minimální alokací obou programů celkem 5 milionů Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Úkol:

Na příští jednání komise předložit výstupy z projektu hipostezek a zařadit tuto problematiku jako samostatný bod programu.

Odpovědnost: Ivana Mahelová

Termín: zasedání Kcrvv č. 2/2006

 

4. Návrh zásad pro podporu činnosti turistických infocenter (TIC)

Členové komise obdrželi přímo na jednání podkladový materiál. I.Mahelová jej podrobně okomentovala. Činnost TIC nelze podporovat v režimu grantových programů FV – podpora předem známým příjemcům. Problémy a potřeby jednotlivých infocenter vyplývají z diskusí s jednotlivými TIC. Výše podpory by měla záviset na míře splnění základních, nadstavbových a doplňkových podmínek. Finanční prostředky ve výši 3 mil Kč byly nárokovány při sestavování rozpočtu 2006, jsou zahrnuty do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje

 

Rozvinula se diskuse.

-          nutnost rozšiřování služeb, nedoceněný význam TIC, zkvalitňování podmínek pro jejich pracovníky;

-          spolupráce TIC na vytváření a využívání společných databází;

-          procentuální stanovení výše podpory podle jednotlivých kritérií;

-          prokazatelné využití podpory na zlepšení činnosti a podmínek v TIC, podpora by neměla nahrazovat část rozpočtu zřizovatele na provozní náklady 

 

Závěr:

I.Mahelová rozešle členům komise zpřesněný návrh zásad pro podporu činnosti TIC, členové komise budou tento materiál připomínkovat – elektronickou formou a nejdéle do 28. 2. 2006.

 

5. Výstupy z letního monitoringu návštěvníků

Členům komise byl s předstihem zaslán podkladový materiál „Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR“.

 

M. Černá uvedla, že cílem šetření je zmapovat skladbu návštěvníků a důvody návštěvnosti, zjistit spokojenost návštěvníků s vybavením turistických lokalit, kvalitou poskytovaných služeb a nabízenými možnostmi trávení volného času. V současné době probíhá zimní šetření. I.Mahelová podrobně komentovala výsledky letního monitoringu.

 

6. Žádost KČT o podporu údržby značení pěších a cyklistických tras

I.Mahelová tlumočila žádost KČT Vysočina o podporu údržby značení pěších tras. Na území kraje je 2900 km tras, každoročně jsou všechny kontrolovány, 1/3 značek obnovována, v pětiletém cyklu jsou natírány stojany map a směrovníků, podle potřeby jsou vyměňovány vývěsní mapy. V roce 2005 obdržel KČT na základě smlouvy 189 200 Kč. Pro rok 2006 je obnova značení rozpočtována částkou 385 tis Kč, požadovaná podpora je 200 tisíc Kč. Na značení KČT čerpá zároveň dotaci MMR ČR a dílčí příspěvky měst. ORR doporučuje vyhovět žádosti KČT o podporu údržby značení pěších tras.

 

I.Mahelová dále uvedla, že ústředí KČT předložilo rovněž žádost o podporu údržby značení cykloturistických tras v objemu 200 tis Kč – žádost vychází z průměrné ceny údržby 1 km cyklotras. Tato žádost bude teprve projednávána a posuzována radou kraje.

 

Usnesení 002/01/2006/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

doporučuje

vyhovět žádosti KČT o podporu údržby značení pěších tras,

nedoporučuje

vyhovět žádosti KČT o podporu údržby značení cyklistických tras bez specifikace rozsahu prací.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Diskuse a různé

I.Mahelová tlumočila nabídku Česko-polské obchodní komory zúčastnit se tzv. Českého dne v Krakově 20.8.2006 a popsala charakter této akce. M. Černá doporučila, aby účast krajů byla diskutována v rámci Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch. 

 

8. Závěr

Marie Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

 

 

Ing. Marie Černá v. r.

předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 25. 1. 2006.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.2.2006 / 22.9.2006

Počet návštěv: 5115
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek