Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001


 

Bezpečnostní komise RK

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 1/2005

21. duben 2005
 

 
 

ZÁPIS

ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 1/2005

konané dne 21. dubna 2005

 

 

Přítomni

-         Ing. Marie Černá (předsedkyně)

-         Petr Drdla

-         Ing. Jana Fischerová, CSc. (místopředsedkyně)

-         Jirsa Zdeněk

-         Emilie Katolická

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         Hana Müllerová

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček

-         Ivana Mahelová (tajemnice)

hosté:

-         Ing. Ladislav Seidl (oddělení vnějších vztahů, odbor sekretariátu hejtmana)

 

 

Návrh programu:

1.       Zahájení;

2.       Organizační záležitosti (představení členů komise, harmonogram zasedání, způsob komunikace);

3.       Marketingové aktivity oddělení cestovního ruchu (ediční činnost, prezentace, veletrhy, terénní šetření);

4.       Plán činnosti komise na rok 2005 (diskuse k námětům);

5.       Grantové programy Fondu Vysočiny (základní a doprovodná infrastruktura, vazba na grantová schémata SROP);

6.       Diskuse a různé;

7.       Závěr.

 

 

1.       Zahájení

M. Černá, předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina (dále jen Kcrvv) přivítala přítomné a zahájila jednání.

2.       Organizační záležitosti (představení členů komise, harmonogram zasedání, způsob komunikace)

Přítomní se vzájemně představili a pohovořili o svých dosavadních aktivitách. Dále byli seznámeni s právy a povinnostmi, které vyplývají z mandátu v komisi a s dalšími organizačními záležitostmi.

Bylo dohodnuto, že podkladové materiály pro jednání budou zasílány členům komise pouze elektronickou poštou.

Kcrvv se bude scházet dle potřeby, v závislosti na požadavcích Rady kraje Vysočina.

 

3.       Marketingové aktivity oddělení cestovního ruchu (ediční činnost, prezentace, veletrhy, terénní šetření)

I. Mahelová, tajemnice Kcrvv pohovořila o aktivitách oddělení cestovního ruchu:

a)       Oddělení CR: ve struktuře úřadu součástí odboru regionálního rozvoje, celkem 4 pracovníci, hlavní činnost grantová schémata SROP, grantové programy Fondu Vysočiny, internetový turistický portál kraje, marketing. Důležitá je komunikace se subjekty v regionu (samosprávy, infocentra, podnikatelské subjekty), přenos informací o trendech a potřebách jednotlivých skupin návštěvníků, na základě znalosti regionálních potřeb lze efektivně zacílit grantové programy.

b)       Základní údaje o CR: k 31.12.2003 v kraji 383 ubytovacích zařízení, celkem 19 742 lůžek, z toho v kategorii hotel a penzion 146 zařízení, za rok 2004 ČSÚ eviduje 399 tis návštěvníků, nárůst zahraničních návštěvníků o 15 %, v kraji působí 35 turistických informačních středisek, z toho 10 je členy A.T.I.C. ČR, 14 má certifikaci CzechTourismu

c)       Strukturální fondy: pro podporu cestovního ruchu 2 grantová schémata v rámci SROP, zpracování GS předcházel sběr projektových záměrů, v současné době jsou vyhlášeny první výzvy:

          opatření 4.1.2. podpora regionálních a místních služeb CR, pro veřejnoprávní subjekty, celkem 47  mil Kč, z toho 1. výzva 9 mil Kč, podpora ve výši 75% celkových nákladů projektu, uzávěrka 22.4.

          opatření 4.2.2 podpora regionální a místní infrastruktury CR, pro podnikatelské subjekty, celkem 51 mil Kč, z toho 1. výzva 18 mil Kč, podpora ve výši 48% celkových uznatelných nákladů projektu, první výzva zaměřena na modernizaci ubytovacích a stravovacích zařízení, uzávěrka 29.4., předpokládá se značný převis předložených žádostí

d)       Marketingové aktivity:

          Pro rok 2005 schváleno celkem 14 veletrhů, 11 z nich již realizováno. Tuzemské:  Brno, Praha, Olomouc, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice. Zahraniční: Bratislava, Utrecht, Berlin, Brusel, Mnichov. Výběr veletrhů podle charakteru turistického potenciálu (klidná rodinná dovolená, městská poznávací turistika), s ohledem na vysoké procento domácích návštěvníků a nejsilněji zastoupené zdrojové země. Většina měst má zájem pouze o Regiontour – v letošním roce expozice uspořádána do tématicky zaměřených sektorů (historická města, památky Unesco, Vysočinou pěšky a na kole, zimní dovolená, prázdniny na venkově), expozice nominována do soutěže AURA. Obce i mikroregiony mají kvalitní materiály s konkrétní nabídkou, také díky podporám grantu z Fondu Vysočiny, na veletrzích distribuovány i bez účasti obcí. Na zahraničních veletrzích kraj prezentován ve společné expozici ČR.

          Tištěné propagační materiály odpovídají regionální turistické nabídce, cizojazyčné mutace vydávány podle preferencí potenciálních zahraničních hostů. Doplňováno inzercí v tisku, odborných časopisech a tématických publikacích s celorepublikovou působností.

          Turistický portál spuštěn v březnu 2004, na společném serveru se stránkami úřadu (sdílená data, zejména GIS), úroveň stránek oceněna na podzimním mezinárodním festivalu v Karlových Varech. Web se neustále se zdokonaluje a doplňuje, databáze akcí plněna pracovníky infocenter, každý měsíc cca 150 akcí, databázi ubytování vytváří sami ubytovatelé, zaregistrováno cca 170 zařízení, v zimě vyzkoušena novinka – informační systém lyžařských běžeckých stop.

          Připravované projekty: Označení turistických cílů na silnicích (v první fázi památky UNESCO), certifikace ubytovatelů, systémová podpora činnosti infocenter, pasportizace cyklotras, destinační management.

Pro názornost předložila přítomným některé propagační materiály kraje Vysočina a odkázala na internetové stránky kraje, kde jsou k dispozici důležité odkazy a databáze.

Z. Jirsa se z časových důvodů omluvil z dalšího jednání.

 

Diskuse:

-         možnost vytvoření manuálu pro certifikaci ubytovatelů a jeho mediální zveřejnění,

-         označování turistických cílů podél dálnice D1 – mechanismus financování, časový horizont,

-         využití mostů na dálnici D1 k propagaci kraje .

 

4.       Plán činnosti komise na rok 2005 (diskuse k námětům)

Předsedkyně komentovala podkladový materiál, který byl přítomným předložen v papírové formě přímo na jednání.

K tomuto bodu byl přizván L. Seidl z oddělení vnějších vztahů, který bude na jednání Kcrvv docházet jako pravidelný host. Ten seznámil přítomné s organizací oddělení vnějších vztahů a stručně pohovořil o připravovaných aktuálních tématech.

Dále byla v diskusi otevřena tato témata:

-         partnerství s různými zahraničními obcemi, městy a mikroregiony,

-         databáze partnerských měst na internetových stránkách kraje,

-         zkušenosti obcí s partnerstvím v rámci programu CBC PHARE (před vstupem do EU využitelný pro Jihlavsko a Třebíčsko).

Elektronickou poštou bude členům Kcrvv rozeslán materiál týkající se partnerství měst a obcí. Tento materiál je přílohou zápisu.

 

Usnesení 001/001/2005/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina

schválit

Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2005.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

 

L. Seidl dále pohovořil o partnerství s regionem Champagne-Ardenne a o záměru formalizace spolupráce. Tato problematika byla již diskutována na jednání Rady kraje Vysočina. Dále odkázal na internetové stránky kraje Vysočina, kde jsou k dispozici bližší informace o tomto regionu. Vyzval přítomné k různým podnětům ke spolupráci.

H. Müllerová pohovořila o tradici partnerství Města Telče s různými regiony a o aktivitách, které z těchto partnerství vyplývají (př. jazykové kurzy apod.).

 

Usnesení 002/001/2005/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace L. Seidla o problematice partnerství s regionem Champagne-Ardenne.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

 

5.       Grantové programy Fondu Vysočiny (základní a doprovodná infrastruktura, vazba na grantová schémata SROP)

I. Mahelová pohovořila o připravovaných grantových programech, komentovala podkladový materiál, který byl přítomným zaslán elektronickou poštou s dostatečným časovým předstihem a upozornila na některé změny.

Část finančních prostředků alokovaných do dílčího cíle 1.4. PRK na podporu cestovního ruchu ve výši 500 tis Kč bude čerpána v grantovém programu Veřejně přístupný internet, navrhovaném odborem informatiky. Podpora bude poskytnuta žadatelům z řad podnikatelských subjektů – ubytovatelů.

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005 – Grantový program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Během diskuse bylo doporučeno v popisu programu negativně vymezit aktivity financovatelné z programu na budování a údržbu sportovišť, vypustit omezení příjemců podpory pro aktivitu 2, doplnit nepřijatelnost souběhu podpory z grantového programu s podporou z POV.

Modernizace ubytovacích zařízení 2005 – grantový program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Po diskusi bylo doporučeno doplnit nepřijatelnost souběhu podpory z grantového programu s podporou z POV.

Dále se rozvinula diskuse k tématu specifických kriterií grantových programů, která by měla být vodítkem pro žadatele o finanční dotace z Fondu Vysočiny.

 

Usnesení 003/001/2005/Kcrvv

Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina

vyhlásit

Grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005“ a Grantový program Fondu Vysočiny „Modernizace ubytovacích zařízení 2005“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů.

 

6.       Diskuse a různé

H. Müllerová pozvala přítomné do Telče na třídenní mezinárodní festival filmů Artfilm, který se koná pod záštitou hejtmana kraje Vysočina v době od 8. do 10. června 2005. Jde o nultý ročník, jehož hlavními tématy budou umění, malířství apod.

J. Fischerová pozvala členy Kcrvv ve dnech 6. – 8. května 2005 k návštěvě Havlíčkova Brodu, při příležitosti 20ti letého partnerství. Na náměstí je připraven pro hosty doprovodný program.

 

7.       Závěr

Předsedkyně Kcrvv poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Termín zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 2/2005 byl stanoven na 9. 6. 2005 v Telči. Čas a místo bude upřesněno na pozvánce.

 

 

Ing. Marie Černá v. r.

předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Kcrvv dne 21. 4. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 27. 4. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.5.2005 / 2.5.2005

Počet návštěv: 4812
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek