Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zstupitelstva kraje Vysočina č. 7/2003

27. srpna 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 7/2003 ze dne 27. srpna 2003

 

Přítomni:

Finanční výbor:

-         Vladimír Dolejš;

-         PhDr. Zdeněk Dobrý;

-         Ing. Bohumil Kotlán;

-         Ing. Jaroslav Kruntorád;

-         Rostislav Rakšány;

-         Bc. Jiří Vondráček;

-         Ing. Vratislav Výborný;

-         Ing. Michal Šulc (tajemník).

Hosté:

-         RNDr. Miloš Vystrčil;

-         Ing. Marie Černá;

-         RNDr. Martin Černý;

-         Ing. Anna Krištofová.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Plnění příjmů, výdajová část rozpočtu za 1. – 7. měsíc roku 2003;

4.      Hospodaření na úseku kapitoly regionálního rozvoje (prezentace kraje – náklady)

(Ing. Marie Černá, RNDr. Martin Černý);

5.      Příprava rozpočtu na rok 2004;

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš zahájil zasedání finančního výboru a přivítal všechny přítomné. Přednesl program jednání - ten byl 7 hlasy schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. a 5.

Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Příprava rozpočtu na rok 2004

Ing. Anna Krištofová informovala o tom, že začala příprava tvorby rozpočtu na rok 2004, byly osloveny odbory, předány rámcové pokyny zejména v souvislosti s příspěvkovými organizacemi. Dosud však nebyla schválena novela o rozpočtovém určení daní – to se odrazí i v přípravě rozpočtu (budou připraveny 2 varianty).

            Sdělila, že ekonomický odbor vyhotovil Přehled hospodaření organizací kraje za I. pololetí 2003. Tento přehled bude dále podrobněji rozpracováván.

Ing. Michal Šulc podal informace o aktuálním stavu portfolia a jeho současné výnosnosti. Sdělil, že byla snížena částka určená ke zhodnocování. Zmínil, že se uskuteční výběrové řízení na správce portfolia.

RNDr. Miloš Vystrčil podal informace o průběhu jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR ohledně oddlužení nemocnic kraje. V této souvislosti se zmínil o tzv. „zděděných“ dluzích nemocnic a dluzích nově vytvářených. Uvedl, že byly vypracované audity všech nemocnic (ministerstvo tyto audity přijalo bez výhrad). Zdůraznil, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nenabízí krajům oddlužení nemocnic, ale pouze částečnou finanční výpomoc. Kraj Vysočina k tomuto návrhu vyjádřil nesouhlas. Komentoval postoje ostatních krajů. Sdělil, že hospodaření nemocnic se v současné chvíli konsoliduje (vyjma Nemocnice Jihlava).

Z dalších aktuálních informací na úseku financí zmínil:

·        opravy komunikací – výdaje na rozestavěné akce – financování do budoucna;

·        budou probíhat jednání ohledně prvního návrhu rozpočtu kraje na rok 2004;

·        dojde ke změnám v souvislosti s pravidly kraje o zadávání veřejných zakázek – na základě připomínek finančního a kontrolního výboru (zpracovává majetkový odbor);

·        nové informace k přípravě novely zákona o rozpočtovém určení daní;

·        nakládání s nepotřebným vojenským majetkem;

·        připravuje se výběrové řízení na zhodnocovatele volných finančních prostředků.

Předseda se dotázal na řešení nedostatečného čerpání některých kapitol rozpočtu. Ing. Anna Krištofová informovala, že proběhnou jednání s těmi se správci kapitol, kterých se to týká, v případě nedostatečné argumentace a vysvětlení budou z jejich kapitoly staženy přebývající finanční prostředky do rezervy rozpočtu.

Členové komise diskutovali o problematice nemocnic v kraji, jejich hospodaření, nákupu lineárního urychlovače, nakládání s nepotřebným vojenským majetkem. Předseda konstatoval, že problematika nemocnic bude zařazena na některé z příštích jednání finančního výboru.

RNDr. Miloš Vystrčil navrhl, aby po konečném vyhotovení auditu nemocnic byl auditor přizván na zasedání finančního výboru. Členové výboru tento návrh uvítali.

Byl vznesen dotaz k průběhu opravy komunikace Nové Veselí – Bohdalov. RNDr. Miloš Vystrčil informoval, že 11. září 2003 proběhne slavnostní zahájení stavby.

 

Usnesení 019/07/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 020/07/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přípravě rozpočtu na rok 2004.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Plnění příjmů, výdajová část rozpočtu za 1. – 7. měsíc roku 2003

Podkladový materiál byl členům výboru s předstihem zaslán.

Ing. Michal Šulc komentoval plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v lednu až srpnu 2003. Pohovořil o plnění příjmů, zmínil vývoj daňových příjmů, srovnání za rok 2002 a 2003. Informoval o čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu.

 

Usnesení 021/07/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

vývoj rozpočtového hospodaření za 1. – 7. měsíc roku 2003.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Hospodaření na úseku kapitoly regionálního rozvoje (prezentace kraje – náklady)

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál, který obsahoval komentář k těmto oblastem:

·        Zpráva o čerpání rozpočtu v období 1-7/2003;

·        Grantové programy Fondu Vysočiny;

·        Rozpočty a efekty prezentací a veletrhů.

 

Ing. Marie Černá podala vstupní informace k této problematice, komentovala výše zmíněný podkladový materiál.

            Rozvinula se rozsáhlá diskuse. Členové komise si vyměnili zkušenosti z průběhu a přínosu různých veletrhů a prezentací. Byl vznesen dotaz k tomu, jak probíhá výběr firem pro prezentace kraje, k efektivnosti a přínosu účasti kraje na veletrzích. RNDr. Martin Černý se vyjádřil ke způsobu měření efektivity v cestovním ruchu - opatření budou zavedeny v souvislosti s EU. Sdělil, že vytipování firem probíhá ve spolupráci s Czech Invest, firmy jsou oslovovány inzerátem.

Ing. Marie Černá podala reference o proběhlých misích a jejich zpětných vazbách.

Ing. Bohumil Kotlán se vyjádřil ke kontrole finančního výboru, která proběhla na odboru regionálního rozvoje v roce 2002.

Diskutovalo se o problematice obchodních řetězců.

Předseda se dotázal na finanční plán odboru v souvislosti s připravovaným rozpočtem na rok 2004. Dále vznesl dotaz k personálnímu zajištění veletrhů, výstav a misí. RNDr. Martin Černý uvedl, že personální účast na výše zmíněných akcích je minimální z důvodu úspory nákladů. Sdělil, že návrh rozpočtu na rok 2004 koresponduje s letošním rozpočtem, otevřenou otázkou zůstává vstup do EU a přípravy s tím související (role kraje v této souvislosti). Zmínil se o Společném regionálním operačním programu. Hovořil o tzv. Akčním plánu, který byl vytvořen za účelem maximální schopnosti čerpání výše zmiňovaných finančních prostředků. Poukázal na snahu vytvořit na kraji databázi záměrů projektů, pohovořil o předpokladu sdružování, síťování menších projektů. Ke sběru projektových záměrů jsou určeni tzv. „sběrači“. Předpokládá se rovněž spolupráce s RRAV při práci na projektech.

Byl vznesen dotaz ke kontrole vynaložených peněz na spolufinancování RRAV. Ing. Marie Černá informovala, že odbor regionálního rozvoje monitoruje přehled prací RRAV (bude k dispozici ZK).

 

Usnesení 022/07/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o hospodaření na úseku kapitoly regionálního rozvoje

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

6. Diskuse a různé

Usnesením č. 024/06/2002/FV z 12. 6. 2002 doporučil finanční výbor předání kontroly dodržení právních předpisu při sjednávání zakázky s firmou ABS Wyda Kontrolnímu výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Vladimír Dolejš předložil členům výboru Zápis Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/2003 (kontrola dodržení právních předpisu KrÚ při sjednávání zakázky s firmou ABS Wyda).

 

Usnesení 023/07/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Zápis Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/2003 (kontrola dodržení právních předpisu KrÚ při sjednávání zakázky s firmou ABS Wyda).

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Úkol:

Zaslat všem členům souhrn všech usnesení Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 17. září 2003 (zasedání výboru č. 8/2003)

 

7. Závěr

Byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 8/2003 na středu 17. září 2003 v 9:00 hodin v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21). Poté předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast při zasedání výboru a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání dne 27. srpna 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 1. září 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.9.2003 / 5.9.2003

Počet návštěv: 4625
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek