Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2003

17. září 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 8/2003 ze dne 17. září 2003

 

Přítomni:

Finanční výbor:

-         Vladimír Dolejš;

-         PhDr. Zdeněk Dobrý;

-         Ing. Bohumil Kotlán;

-         Ing. Jiří Holub;

-         Ing. Jaroslav Kruntorád;

-         Rostislav Rakšány;

-         Ing. Oldřich Rambousek;

-         Bc. Jiří Vondráček;

-         Ing. Michal Šulc (tajemník).

Hosté:

-         RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana);

-         Mgr. Alena Štěrbová (náměstkyně hejtmana pro oblast školství);

-         RNDr. Petr Pospíchal (náměstek hejtmana pro oblast dopravy);

-         Ing. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru).

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Kontrola přijatých usnesení výboru;

4.      Návrh rozpočtu na silniční síť v majetku kraje

(RNDr. Petr Pospíchal, náměstek hejtmana);

5.      Hospodaření na úseku kapitoly školství, příprava rozpočtu na rok 2004

(Mgr. Alena Štěrbová, náměstkyně hejtmana);

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš zahájil zasedání finančního výboru a přivítal všechny přítomné. Přednesl program jednání - ten byl 7 hlasy schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové výboru obdrželi „Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2004 – II. pracovní verzi“. Ing. Anna Krištofová podrobně komentovala tento materiál, pohovořila o zásadách, které byly vzaty v úvahu při tvorbě rozpočtu (přijetí novely o rozpočtovém určení daní a nulové navýšení provozních příspěvků pro krajem zřizované organizace). Konstatovala, že struktura rozpočtu na rok 2004 zůstane stejná jako v tomto roce. Sdělila, že již proběhlo I. čtení rozpočtu, kterého se zúčastnili zástupci rady kraje, ekonomického odboru a správci všech kapitol (19. září 2003 proběhne II. čtení rozpočtu). Konstatovala, že o průběhu přípravy rozpočtu kraje na rok 2004 budou pravidelně informováni finanční výbor a rozpočtová komise.

Ing. Michal Šulc komentoval plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v lednu až srpnu 2003 (podkladový materiál byl členům výboru s předstihem zaslán). Pohovořil o plnění příjmů, zmínil vývoj daňových příjmů, srovnání za rok 2002 a 2003. Informoval o čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu.

Ing. Michal Šulc podal informace o aktuálním stavu portfolia a jeho současné výnosnosti. Zmínil se o průběhu výběrového řízení na správce portfolia.

Členové výboru diskutovali o přechodu zřizovatelských funkcí (zejména v oblasti sociální), přípravě státního rozpočtu na rok 2004, čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu kraje na rok 2003. PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl připomínku, aby v rozpočtu kraje byly k jednotlivým kapitolám dopsány kompetence pro čerpání. Zástupci ekonomického odboru tuto připomínku akceptovali. Předseda konstatoval, že finanční výbor má ve svém plánu činnosti rovněž problematiku zdravotnictví a sociálních věcí.

 

Usnesení 024/08/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

3. Kontrola přijatých usnesení výboru

            Členové výboru obdrželi s předstihem souhrn všech přijatých usnesení Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za období 4. 4. 2001 – 18. 6. 2003. Předseda tento materiál komentoval, pohovořil o charakteru přijatých usnesení. Vyzdvihl fakt, že dosud nebyla realizována tato usnesení:

·        006/02/2003/FV (FV požaduje předložit přehledy kontrolních zpráv o kontrolách provedených v organizacích kraje);

·        012/04/2003/FV (FV doporučuje upravit Pravidla krajského úřadu pro zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo umožněno zveřejňování zakázek nad 100 000,- Kč včetně výsledků a umožnit tak účast na výběrovém řízení všem uchazečům);

·        013/04/2003/FV (FV požaduje pravidelně čtvrtletně informace o průběžné spolupráci s auditorem).

RNDr. Miloš Vystrčil sdělil, že na základě připomínek finančního a kontrolního výboru k Pravidlům krajského úřadu pro zadávání veřejných zakázek zpracovávají majetkový odbor a odbor informatiky materiál pro radu kraje. Výsledky projednání rady budou prezentovány na obou výše zmíněných výborech.

Ing. Anna Krištofová krátce informovala finanční výbor o průběžné spolupráci a konzultační činnosti s auditorem.

Rozvinula se rozsáhlá diskuse o mechanismu plnění usnesení finančního výboru a jejich efektivnosti.

 

4. Návrh rozpočtu na silniční síť v majetku kraje

Členové výboru obdrželi materiál „Návrh rozpočtu SFDI na rok 2004 (kraj Vysočina)“. RNDr. Petr Pospíchal tento materiál podrobně komentoval, informoval přítomné o přípravě rozpočtu na rok 2004 v oblasti dopravy a silničního hospodářství (zmínil 3 varianty možného financování investic). Sdělil, že částka, kterou navrhuje SFDI na financování akcí v kraji Vysočina na rok 2004, nepokryje všechny závazky (polemizoval o možnostech dofinancování). Podrobně se zmínil o rozestavěných akcích v letošním roce. Hovořil o investičním rámci a prioritách pro rok 2004.

Podrobně informoval rovněž o financování dopravní obslužnosti v roce 2004 (rozpočet bude přibližně na úrovni roku 2003, kraj financuje základní dopravní obslužnost – ostatní financují obce a města). Informoval o přípravě optimalizace dopravní obslužnosti. Pohovořil o problematice drážní dopravy.

Členové výboru diskutovali o stavu silnic v kraji Vysočina – kladně zhodnotili markantní změny za poslední 2 roky. Dále se hovořilo o financování SÚS. Členové výboru rovněž vznášeli dotazy k některým konkrétním rozestavěným akcím.

 

Usnesení 025/08/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace RNDr. Petra Pospíchala na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Hospodaření na úseku kapitoly školství, příprava rozpočtu na rok 2004

            Mgr. Alena Štěrbová předložila přítomným podrobný návrh rozpočtu na rok 2004 v kapitole školství. Pohovořila o síti škol, kterou kraj Vysočina zřizuje. Zdůraznila nesystémovost přechodu některých zařízení na kraj (např. ZUŠ). Zmínila aktuální problém se školními statky. Podrobně se zmínila o přímých výdajích ve školství – vyzdvihla snahu, aby přímé výdaje na krajské školy přešly do kompetence krajů. Hovořila o problematice dotací na soukromé školy.

            V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2004 podrobně pohovořila o těchto tématech:

·        příspěvek na běžný provoz škol a školských zařízení;

·        příspěvek na velké opravy movitého majetku;

·        příspěvky na odpisy;

·        příspěvek na drobné opravy a údržbu.

Dále by v rozpočtu na rok 2004 mělo být do kapitoly školství zahrnuto financování tvz. „Záležitostí vzdělávání“, které zahrnují tyto oblasti:

·        podpora volnočasových aktivit, soutěží a programů EU a sportu;

·        drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství;

·        náklady spojené s konkurzními komisemi.

Uvedla, že novelizace zákona předpokládá přesun prostředků na úhradu tzv. přímých ostatních neinvestičních výdajů krajských škol, investice do programů prevence a dotace na soukromé školy.

V kapitálových výdajích kapitoly školství by měly být podpořeny např.

·        podpora přípravy vzniku a rozvoje veřejné vysoké školy;

·        zákon č. 109/2002, o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních;

·        částečná úprava kapacit domovů mládeže a školních jídelen (dle hygienických požadavků vyhlášky MZd ČR č. 107 a 108/2001).

Rozvinula se diskuse k problematice slučování škol a jeho finančním efektu a systémovosti, zřizovatelských kompetencích (postoj kraje), financování investic ve školství, dotacích na soukromé školy a problematice školních statků.

V souvislosti s usnesením kontrolního výboru č. 015/05/2003/KV (KV žádá Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina o prověření účelnosti vynaložených prostředků na zpracování dlouhodobého projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem a studii proveditelnosti projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem) požádali členové výboru Mgr. Alenu Štěrbovou o přiblížení zmiňované problematiky. Ta přítomným podrobně popsala situaci a průběh výběrové řízení, přínos a význam studie proveditelnosti, souvislost s EU. Ing. Bohumil Kotlán z důvodu znalosti místního prostředí doplnil některé další skutečnosti. Oba považují vynaložené finanční prostředky za účelné.

Po rozpravě bylo konstatováno, že zadání zpracování dlouhodobého projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem a studie proveditelnosti projektu revitalizace Školního statku Bystřice nad Pernštejnem je v pravomoci příslušného vedoucího odboru.

 

Usnesení 026/08/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Mgr. Aleny Štěrbové na úseku školství – přípravě rozpočtu na rok 2004.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Diskuse a různé

Předseda výboru informoval o průběhu výběrového řízení na správce portfolia, kterého se zúčastnil ve funkci člena výběrové komise.

 

7. Závěr

Byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 9/2003 na středu 15. října 2003 v 9:00 hodin v zasedací síni v budově Zdravotnické záchranné služby v Havlíčkově Brodě, Husova 3622 (bližší upřesnění místa po telefonu – 564 602 162). Poté předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast při zasedání výboru a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání dne 17. září 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 22. září 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.9.2003 / 30.9.2003

Počet návštěv: 4303
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek