Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2003

18. červen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 6/2003 ze dne 18. června 2003

 

Přítomni:

Finanční výbor:

-         Vladimír Dolejš;

-         PhDr. Zdeněk Dobrý;

-         Ing. Vratislav Výborný;

-         Ing. Jiří Holub;

-         Ing. Bohumil Kotlán;

-         Bc. Jiří Vondráček;

-         Ing. Oldřich Rambousek.

Hosté:

-         RNDr. Miloš Vystrčil;

-         Ing. Anna Krištofová.

 

Návrh programu:

 1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;
 2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;
 3. Vývoj rozpočtového hospodaření za 1. – 5. měsíc 2003;
 4. Konečný návrh rozdělení přebytku hospodaření KrÚ za rok 2002;
 5. Rozpočtové hospodaření – kapitola zastupitelstvo kraje;
 6. Prohlídka areálu;
 7. Diskuse a různé;
 8. Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš zahájil zasedání finančního výboru, poté předal slovo Ing. Oldřichu Rambouskovi, který přivítal přítomné v Kosteleckých uzeninách a. s. a seznámil členy výboru a hosty s činností této akciové společnosti. Předseda přednesl program jednání - ten byl 7 hlasy schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2. a 3.

Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Vývoj rozpočtového hospodaření za 1. – 5. měsíc 2003

Konečný návrh rozdělení přebytku hospodaření KrÚ za rok 2002

Rozpočtové hospodaření – kapitola zastupitelstvo kraje

RNDr. Miloš Vystrčil informoval o nejdůležitějších bodech zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina, které proběhlo dne 17. června 2003.

Sdělil, že zastupitelstvo kraje schválilo Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny, závěrečný účet kraje včetně návrhu na rozdělení přebytku hospodaření dle materiálu, dále se souhlasně vyjádřilo k celoročnímu hospodaření kraje Vysočina v roce 2002. Požádalo vzhledem ke kritické situaci radioterapeutického oddělení Nemocnice Jihlava a vzhledem k nečinnosti státu, ministryni zdravotnictví o urychlené řešení v oblasti radioterapeutické péče na území kraje Vysočina a uložilo radě kraje provést potřebné kroky za účelem pořízení lineárního urychlovače do Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a na příštím zasedání ZK zastupitele kraje informovat.

Zastupitelstvu kraje byl rovněž předložen informativní materiál týkající se rozpočtového výhledu na roky 2004 a 2005.

            Ing. Anna Krištofová komentovala plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v lednu až květnu 2003. Pohovořila o plnění příjmů, zmínila se o vývoji daňových příjmů, srovnání za rok 2002 a 2003. Informovala o čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu (k výraznějšímu vybočení z plánovaného čerpání nedošlo), o čerpání rezervy a nerozdělených položek. Konstatovala, že v druhé polovině roku 2003 se předpokládá masivnější čerpání.

            Členové výboru diskutovali o jednotlivých položkách v materiálu Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v lednu až květnu 2003.

            RNDr. Miloš Vystrčil informoval členy výboru, že v dohledné době dojde k větší diversifikaci prostředků kraje – bude vybrána druhá firma ke spravování portfolia kraje. Dále sdělil, že finanční částka určená ke zhodnocování byla ponížena o 50 milionů Kč.

Členové výboru kladně zhodnotili vznik Fondu strategických rezerv Vysočiny. Rozvinula se diskuse k problematice pořízení a provozování lineárního urychlovače, ekonomické situaci Nemocnice Jihlava. RNDr. Miloš Vystrčil tlumočil přítomným výstupy z posledních jednání zástupců nemocnic s krajem v souvislosti s ekonomickou situací. Předseda konstatoval, že problematika nemocnic bude znovu projednávána na některém z příštích zasedání finančního výboru.

Dále se diskutovalo o problematice pořizování majetku. Ing. Vratislav Výborný vznesl návrh, aby se finanční výbor zabýval návrhy systémovosti řešení této problematiky. Bc. Jiří Vondráček doporučil, aby se finanční výbor zabýval procesem nákupu lineárního urychlovače.

Členové výboru hovořili rovněž o problematice školství (dotace obcím na školy), výkupech pozemků, daňové výtěžnosti, iniciativě zřízení Finančního ředitelství v Jihlavě, rušení finančních úřadů na některých pověřených obcích III. stupně.

 

Usnesení 018/06/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

·        aktuální informace na úseku financí;

·        vývoj rozpočtového hospodaření za 1. – 5. měsíc roku 2003.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Prohlídka areálu

Členové výboru měli možnost prohlédnout si areál Kosteleckých uzenin a. s. s odborným výkladem odpovědných pracovníků.

Ing. Oldřich Rambousek podal členům výboru doplňující informace k rozdělení, výbavě a provozu areálu Kosteleckých uzenin a. s. Pohovořil o historii společnosti, investicích, technologiích, certifikátech, exportu do EU, vizi do budoucnosti. Zmínil se rovněž o kvalitě výrobků, cenových relacích, obratu firmy, prodejních řetězcích, oblastech vývozu, rozsahu výroby, nákladech, úrokových sazbách, platech.

 

5. Diskuse a různé

Diskuse byla zaměřena k projednávané tématice a aktuálním informacím na úseku financí.

 

6. Závěr

Na závěr bylo zhodnoceno jednání finančního výboru a diskuse k projednávaným tématům. Byl stanoven termín zasedání finančního výboru č. 7/2003 na středu 27. srpna 2003 v 9:00 hodin. Poté předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast při zasedání výboru a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání dne 18. června 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 24. června 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2003 / 22.7.2003

Počet návštěv: 4452
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek