Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2003

14. květen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 5/2003 ze dne 14. května 2003

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Bc. Jiří Vondráček;

·        Ing. Oldřich Rambousek;

·        Rostislav Rakšány;

·        Ing. Michal Šulc (tajemník).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil;

·        Ing. Miroslav Březina;

·        Ing. Anna Krištofová;

·        Ing. Jiří Fárlik;

·        Ing. Zdeněk Šálek;

·        JUDr. Eva Šarapatková;

·        Ing. Ivana Šmídová.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, přivítání nových členů výboru, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Zpráva auditora k hospodaření za rok 2002

(Ing. Jiří Fárlik);

4.      Rozpočtové hospodaření – kapitola krajský úřad

·        využití pronajatých bytů

·        nákup dopravních prostředků v roce 2003, současný stav dopravních prostředků

(Ing. Miroslav Březina, JUDr. Eva Šarapatková, Ing. Ivana Šmídová);

5.      Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání

(Ing. Zdeněk Šálek);

6.      Diskuse a různé

7.      Závěr.

 

1. Zahájení, přivítání nových členů výboru, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, zahájil jednání, přivítal všechny přítomné hosty. Přednesl program jednání. Navrhl přehození projednávání bodů č. 2 a 3 – tento návrh byl schválen. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

3. Zpráva auditora k hospodaření za rok 2002, závěrečná zpráva hospodaření kraje za rok 2002

Členové výboru v předstihu obdrželi podkladový materiál „Vyjádření k Protokolu o přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002“.

Předseda v úvodu shrnul fakta, která byla v souvislosti s auditem hospodaření kraje za rok 2002 řečena na minulém zasedání výboru.

            Ing. Jiří Fárlik, zástupce firmy TOP AUDITING, spol. s r. o., Brno, pohovořil o průběhu přezkoumání hospodaření kraje za rok 2002. Zdůraznil fakt, že při přezkoumání nebyly zjištěny závažné nedostatky – výrok auditora zní bez výhrad. Auditor upozornil pouze na 2 drobné nedostatky, které vznikly tím, že některé fakturované náklady související s pořízením majetku nebyly příkazci zařazeny do majetkové evidence (nedošlo ke zvýšení pořizovací ceny), protože byly posuzovány jako dodávka služeb.

            Ing. Anna Krištofová v této souvislosti uvedla, že ekonomický odbor na základě zjištěných skutečností požádal příslušné odbory o dodatečné navýšení pořizovací ceny majetku a vydal pro příslušné odbory metodický pokyn.

            Ing. Jiří Fárlik zdůraznil, že úroveň vedení účetnictví na krajském úřadě je velmi dobrá a zcela v souladu se zákony.

            Vladimír Dolejš se dotázal Ing. Jiřího Fárlika na zkušenosti firmy s jinými kraji a zda-li je rovněž v kontaktu s interním auditorem. Ten konstatoval, že firma prováděla rovněž přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2002, kvitoval spolupráci s útvarem interního auditu.

Ing. Oldřich Rambousek se dotázal, které oblasti hospodaření jsou prověřovány. Ing. Jiří Fárlik uvedl, že veškerý majetek nad 5000 Kč, namátkově i nižší.

RNDr. Miloš Vystrčil zmínil, že v případě zájmu finančního výboru o nahlédnutí do Protokolu o přezkoumání hospodaření je tento dokument uložen u něj a u Ing. Anny Krištofové.

Ing. Anna Krištofová kladně zhodnotila dosavadní spolupráci s firmou TOP AUDITING, spol. s r. o., Brno, rovněž využití zkušeností této firmy v oblasti poradenství.

 

Usnesení 013/05/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Ing. Jiřího Fárlika o přezkoumání hospodaření za rok 2003 a

požaduje

pravidelně čtvrtletně informace o průběžné spolupráci s auditorem.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

RNDr. Miloš Vystrčil podal informace k těmto tématům:

·        rozpočtový přebytek;

·        příprava rozpočtového výhledu;

·        krátká zpráva o financování nemocnic;

·        novela zákona o rozpočtovém určení daní.

 

Rozpočtový přebytek

Podkladový materiál byl předložen přímo na zasedání.

RNDr. Miloš Vystrčil sdělil, že rada kraje už projednala už 2 informativní materiály k využití rozpočtového přebytku, do 3 informativního materiálu bude zahrnut i závěr či usnesení finančního výboru a rozpočtové komise. Dále bude problematika přebytku projednávána na semináři zastupitelů 2. 6. 2003.

RNDr. Miloš Vystrčil tlumočil základní představu rady kraje: oddělit hospodaření za rok 2003 a přebytek hospodaření za rok 2002. Část tohoto přebytku (cca 40 milionů Kč) by byla ponechána pro přímé využití, dále by byl vytvořen rezervní mimorozpočtový fond, do kterého by byla převedena větší část přebytku (cca 100 milionů Kč, již nebude figurovat v hospodaření za rok 2003). Finanční prostředky z toho fondu by byly využity v roce 2003 a dalších letech pro v tuto chvíli těžko specifikovatelné výdaje kraje (časem přesnější vydefinování potřeb). Rozhodovací pravomoc o nakládání s finančními prostředky ve fondu by mělo pouze zastupitelstvo kraje.

Část přebytku k přímému využití je navrhováno rozdělit do oblasti správy silnic v majetku kraje (opravy komunikací), HZS kraje Vysočina (repase 1 požárního vozidla), rozvoje síťové infrastruktury na území kraje (vybudování spojení do akademické sítě Cesnet, dostavba metropolitní sítě v Jihlavě).

RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že II. informativní návrh na využití rozpočtového přebytku obsahuje rovněž návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví na nákup lineárního urychlovače. Podal informaci, že prozatím byl tento návrh pozastaven – Nemocnice Jihlava nedodala dostatečnou studii a kalkulaci k této problematice, není dosud vyřešena otázka provozovatele (příspěvková organizace kraje nebo soukromý vlastník).

Rozvinula se diskuse k hospodaření SÚS, možnosti pomoci pro obce (příspěvky na místní a účelové komunikace), nutnosti systémového řešení oprav komunikací, problematice nákupu lineárního urychlovače, rozvoji síťové infrastruktury. Závěrem diskuse bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 014/05/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

podporuje

následující využití Přebytku hospodaření za rok 2002:

1.      Přímá podpora oprav silniční sítě;

2.      Přímá podpora vybavení HZS;

3.      Vytvoření rezervního fondu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Příprava rozpočtového výhledu

            Tajemník komise rozdal přítomným „Komentář k rozpočtovému výhledu kraje Vysočina na roky 2004 a 2005“.

RNDr. Miloš Vystrčil zdůraznil, že kraj je ze zákona povinen rozpočtový výhled na 2 - 4 roky dopředu zpracovat a schválit. Znovu zopakoval zjednodušující předpoklady, které byly při sestavování tohoto výhledu přijaty, a které byly na minulém zasedání finančního výboru podrobně diskutovány.

 

Usnesení 015/05/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2004 a 2005.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Krátká zpráva o financování nemocnic

RNDr. Miloš Vystrčil poskytl všem přítomným materiál Vstupní analýza hospodaření nemocnic“ zpracovaný firmou Mc Triton. Sdělil, že již byla vybrána auditorská firma, která provede podrobnou analýzu hospodaření nemocnic a navrhne opatření. Zmínil, že výsledek bude možno případně použít v souvislosti s problematikou vyrovnávání dluhu nemocnic.

 

Novela rozpočtového určení daní

RNDr. Miloš Vystrčil podal informace k průběhu přípravy této novely, případných dopadech na kraje a obce, stanoviscích jednotlivých krajů.

 

4. Rozpočtové hospodaření – kapitola krajský úřad (využití pronajatých bytů, nákup dopravních prostředků v roce 2003, současný stav dopravních prostředků)

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu zpracoval písemný materiál k hospodaření rozpočtové kapitoly ORJ 19 Krajský úřad v lednu až dubnu 2003. Tento materiál byl členům výboru předložen přímo na jednání.

Ing. Ivana Šmídová podrobněji pohovořila o čerpání finančních prostředků z kapitoly krajský úřad. Mezi největšími položkami zmínila poštovné (zaveden systém hromadného odesílání korespondence), dále nárůst korespondence v souvislosti s převodem agend po zániku okresních úřadů.

JUDr. Eva Šarapatková podala informaci k autoprovozu (počet vozidel, pravidla pro využívání, počet ujetých kilometrů, vize do konce roku) a nájmu obytných prostor (nájemní smlouvy, způsob úhrady, směrnice o podmínkách a postupu při pronájmu bytů, výměra obytných místností, náklady v roce 2002).

Vladimír Dolejš se dotázal na činnost odboru kontroly. Ing. Miroslav Březina podal informace o fungování a personálním obsazení a kompetencích kontrolního odboru (plány kontrol, přezkumy hospodaření, veřejnosprávní kontrola).

            Bc. Jiří Vondráček se vyjádřil ke Směrnici o poskytování a pronájmu bytů a doporučil její znovuprojednání a přehodnocení a následnou úpravu smluv o pronájmu bytů. K této připomínce následovala diskuse.

 

Usnesení 016/05/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o hospodaření rozpočtové kapitoly ORJ 19 Krajský úřad, informaci o autoprovozu a nájmu nebytových prostor.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání

Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal informaci o současném stavu základní dopravní obslužnosti v kraji Vysočina. Uvedl, že část závazků obcí bude převzata do základní dopravní obslužnosti – v současné době probíhá uzavírání smluv. Pohovořil o ztrátách drážní a autobusové dopravy.

            Rozvinula se diskuse. Ing. Vratislav Výborný se dotázal, zda-li se uvažuje i o podpoře místní dopravy ve městech. Ing. Zdeněk Šálek sdělil, že nikoliv. Ing. Bohumil Kotlán se dotázal na přizpůsobení dopravy v souvislosti se slučováním škol (tzn. nárůst dopravy žáků). Vedoucí odboru dopravy odpověděl, že i s tento problém byl konzultován.

 

Usnesení 017/05/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o základní dopravní obslužnosti.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6. Diskuse a různé

Finanční výbor se z důvodu zaneprázdněnosti většiny členů rozhodl odložit společné zasedání s Finančním výborem Jihomoravského kraje, které bylo naplánováno na 4. června 2003.

            Členové výboru se shodli, že další zasedání bude výjezdní a bude se konat v Kostelci (zajistí Ing. Oldřich Rambousek).

            PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl dotaz, jak rada kraje reagovala na usnesení finančního výboru k Pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že připomínky byly rovněž zaznamenány z kontrolního výboru – odbor majetkový zpracuje materiál, který bude předložen radě kraje k projednání, a v němž budou zahrnuty připomínky obou výborů. Výsledné stanovisko rady bude poté prezentováno ve finančním a kontrolním výboru.

 

7. Závěr

Na závěr předseda stanovil termín výjezdního zasedání finančního výboru na středu 18. června 2003 v 9:00 hodin. Poté poděkoval všem přítomným za aktivní účast při zasedání výboru a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání dne 14. května 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 20. května 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.6.2003 / 10.6.2003

Počet návštěv: 4943
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek