Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003

16. duben 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 4/2003 ze dne 16. dubna 2003

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý;

·        Ing. Vratislav Výborný;

·        Ing. Jiří Holub;

·        Ing. Bohumil Kotlán;

·        Ing. arch. Jaroslav Kruntorád;

·        Ing. Oldřich Rambousek;

·        Rostislav Rakšány;

·        Ing. Michal Šulc (tajemník).

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil;

·        Ing. Anna Krištofová;

·        Ing. Petr Kolář.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, přivítání nových členů výboru, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Stav na úseku nemocnic po převodu na kraj k 1. 1. 2003

(RNDr. Miloš Vystrčil);

4.      Zpráva auditora k hospodaření za rok 2002

(Ing. Anna Krištofová);

5.      Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a sociální oblasti, kapitola nemovitý majetek kraje; výběrová řízení

(Ing. Petr Kolář);

6.      Diskuse a různé

7.      Závěr.

 

1.      Zahájení, přivítání nových členů výboru, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, zahájil jednání, přivítal přítomné hosty , nové členy finančního výboru: Ing. Vratislava Výborného a Ing. Jiřího Holuba. Přednesl návrh programu jednání. Dále stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Ing. Michal Šulc podal přítomným informaci o aktuálním stavu portfolia kraje k 8. dubnu 2003 (byl rozdán podkladový materiál). Uvedl, že v současné době jsou investice zhodnocovány o 4,28% p.a. – tuto skutečnost kladně zhodnotil. V souvislosti se stavem portfolia se konkrétněji zmínil o účetním a tržním ocenění cenných papírů, nerealizovaném zisku a ztrátě.

Krátce zmínil vývoj cen zahraničních cenných papírů.

RNDr. Miloš Vystrčil otevřel diskusi k tomu, zda by bylo dobré povýšit finační částku určenou k zhodnocování. Členové výboru hovořili o možnosti povýšení částky a dalším postupu při zhodnocování volných finančních prostředků, dále o zkušenostech z jednotlivých měst.

 

Usnesení 008/04/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

povýšení finanční částky určené k zhodnocování a zároveň

doporučuje

využívat zhodnocování peněz prostřednictvím správce portfolia.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Ing. Michal Šulc komentoval plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v lednu až březnu 2003. Uvedl, že za tak krátké časové období nejsou patrné výrazné tendence či disproporcionalita. Pohovořil o plnění příjmů (došlo k mírnému zlepšení), blíže komentoval mimořádné příjmy (většinu tvoří vratky dotací v rámci finančního vypořádání), zmínil se o vývoji daňových příjmů, srovnání za rok 2002 a 2003. Informoval o čerpání výdajů rozpočtu (k výraznějšímu čerpání došlo pouze u kapitoly školství), o čerpání rezervy a nerozdělených položek. Upozornil na čerpání výdajů u kapitoly požární ochrana a IZS.

            Členové výboru diskutovali o jednotlivých položkách v materiálu Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v lednu až březnu 2003.

 

Usnesení 009/04/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje za období leden až březen 2003.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Tajemník výboru rozdal přítomným pracovní materiál „Přehled rozpočtových opatření v I. čtvrtletí 2003“ a krátce jej okomentoval.

 

Úkol:

Pravidelně každé čtvrtletí předkládat finančnímu výboru Přehled rozpočtových opatření.

Odpovědnost: tajemník výboru

Termín: trvale

 

Usnesení 010/04/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o rozpočtových opatřeních v I. čtvrtletí 2003.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

            Členové výboru s předstihem obdrželi materiál Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2004 a 2005 – pracovní návrh č. 2. Ing. Michal Šulc uvedl, že v době zpracování rozpočtového výhledu bylo nemožné určit výši a složení příjmů kraje Vysočina v letech 2004 a 2005. Aby bylo rozpočtový výhled vůbec možno sestavit, byly přijaty 3 zjednodušující předpoklady (a to i na straně výdajů):

·        V letech 2004 a 2005 zůstanou krajům pouze ty kompetence a ty příjmy, které mají v roce 2003;

·        Poměr dotací a vlastních příjmů se nemění. Toto pravidlo bylo nutné stanovit především pro možnost výpočtu výše celkových příjmů kraje. Výše uvedená tabulka je tedy pouze orientační a slouží pro výpočet celkových příjmů. V případě změny poměru dotací a vlastních daňových příjmů můžeme předpokládat, že objem celkových příjmů se při zachování stávajících kompetencí (předpoklad 1) nezmění;

·        Rozpočtový výhled abstrahuje od vstupu České republiky do Evropské unie.

 

O průběhu bude tajemník informovat výbor.

            V souvislosti s prostudováním tohoto materiál vznesl PhDr. Zdeněk Dobrý dotaz jak bude využit zámek v Herálci.

 

3.      Stav na úseku nemocnic po převodu na kraj k 1. 1. 2003

RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že probíhá komunikace s nemocnicemi a průběžné zjišťování stavu hospodaření – byla zapojena externí firma Mc Triton, dále bude zapojena auditorská firma (18. 4. 2003 bude ukončeno výběrové řízení), audit by měl být hotový do 31. 7. 2003. Konstatoval, že nejhorší situace v souvislosti s financováním je v nemocnici Třebíč a Jihlava.

Pohovořil o schvalování finančních plánů nemocnic, dosud rada kraje návrhy těchto plánů neschválila a přijala usnesení, ve kterém ředitele k optimalizaci a snaze o zefektivnění provozu nemocnic a vyrovnaný finanční plán.

RNDr. Miloš Vystrčil tlumočil přítomným poznatky a informace ze semináře z nemocnice z Ústí nad Labem (tato nemocnice je v současné době již bez dluhu a hospodaří bez ztráty) – hlavním tématem semináře byl systém a princip hospodaření této nemocnice (důraz na unikátní rodné číslo).

Sdělil, že PaedDr. Martina Matějková, hejtman kraje, a zástupci odboru ekonomického a odboru sociálních věcí a zdravotnictví stanoví několik variant dalšího postupu ve věci hospodaření nemocnic – tyto návrhy pak budou předloženy radě kraje.

Vyzdvihl snahu o zjištění skutečné kumulované ztráty nemocnic. Zmínil se o daňové problematice nemocnic.

K tomuto tématu se rozvinula diskuse. Ing. Anna Krištofová zdůraznila dominantní roli mzdových nákladů v hospodaření nemocnic. Byla zdůrazněna nutnost objektivního porovnání nemocnic kraje. Hovořilo se rovněž o problematice ZZS. Zde bylo mimo jiné konstatováno, že tyto organizace nemají doposud zřizovatelské listiny a schválený rozpočet.

 

Usnesení 011/04/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o stavu na úseku nemocnic po převodu na kraj k 1. 1. 2003 a

požaduje

zaslání kopie materiálu „Zpráva o vstupní analýze nemocnic“, který zpracovala firma Mc Triton.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

4.      Zpráva auditora k hospodaření za rok 2002

            Ing. Anna Krištofová informovala, že přezkoumání hospodaření za rok 2002 prováděla firma TOP AUDITING, spol. s r. o., Brno. Audit byl prováděn v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR. Při přezkoumávání hospodaření bylo postupováno dle jednotlivých ustanovení Vyhlášky MF ČR č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních a samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky – výrok auditora zní bez výhrad.

            Ing. Anna Krištofová přislíbila, že podrobnější informace budou předneseny na příštím zasedání finančního výboru.

Členové výboru vznesli požadavek, aby byl předložen i přehled drobných zjištěných nedostatků a to jak budou řešeny.

 

Úkol:

·        Přizvat auditora na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2003.

·        Zaslat členům finančního výboru s předstihem přehled drobných zjištěných nedostatků při provádění auditu.

Odpovědnost: Ing. Anna Krištofová

Termín: 14. května 2003 (zasedání finančního výboru č. 5/2003)

 

 1. Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a sociální oblasti, kapitola nemovitý majetek kraje; výběrová řízení

Ing. Petr Kolář rozdal členům výboru materiál „Technická zhodnocení a opravy v jednotlivých oblastech (školství, sociální oblasti, zdravotnictví, kultuře a investice ve školství, sociální oblasti a zdravotnictví)“. Tento materiál obsahuje plán kraje ve zmiňované oblasti na rok 2003, údaje o tom, v jakém stádiu je v současné době příprava projektových dokumentací a výběrových řízení (do konce dubna by měla být většina projektových dokumentací ukončena, do konce května by měla být realizována většina výběrových řízení).

Na dotaz jakým způsobem je prezentováno vyhlášení a výsledky výběrového řízení. Ing. Petr Kolář sdělil, že je postupováno v souladu s Pravidly kraje pro zadávání veřejných zakázek. Na webových stránkách kraje jsou zveřejňována výběrová řízení pouze nad jeden a půl milion Kč.

Ing. Vratislav Výborný tlumočil zkušenosti s průběhem výběrových řízení z Magistrátu města Jihlavy. Sdělil, že zde jsou zveřejňována všechna výběrová řízení, čímž se dá předejít celé řadě stížností a spekulací.

Po diskusi bylo členy výbory jednoznačně doporučeno uplatnit podobný postup na úrovni kraje.

Rozvinula se diskuse k některým konkrétním akcím uvedeným ve výše zmiňovaném materiálu, k řešení výkupu pozemků pod komunikacemi, složení výběrových komisí. Bylo doporučeno větší zastoupení zastupitelů do výběrových řízení.

 

Usnesení 012/04/2003/FV

Finanční výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Ing. Petra Koláře o technickém zhodnocení a vyjmenovaných opravách v jednotlivých kapitolách a

doporučuje

Radě kraje Vysočina upravit Pravidla krajského úřadu pro zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo umožněno zveřejňování zakázek nad sto tisíc Kč včetně výsledků a umožnit účast na výběrovém řízení všem uchazečům.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

6.      Diskuse, závěr

RNDr. Miloš Vystrčil podal informace k přípravě setkání s Finančním výborem Jihomoravského kraje – je nutné stanovit 3 termíny pro zasedání a oznámit je kolegům z Jihomoravského kraje minimálně 3 týdny dopředu.

Dále se zmínil o projednávání rozpočtového přebytku (cca 140 milionů Kč). Byl zpracován harmonogram projednávání sestavení Návrhu rozdělení přebytku hospodaření za rok 2002. Zdůraznil, že dle tohoto harmonogramu by měl být informativní materiál (sumarizace požadavků) k přerozdělení přebytku projednáván v období od 12. 5. – 19. 5. 2003 ve výborech a rozpočtové komisi kraje.

 

7.      Závěr

Na závěr předseda stanovil termín dalšího zasedání finančního výboru na středu 14. května 2003 v 9:00 hod. (budova krajského úřadu, Žižkova 57, pavilon A, zasedací místnost č. 2.21). Poté poděkoval všem přítomným za aktivní účast při zasedání výboru a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Zápis pořízen na jednání dne 16. dubna 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 20. dubna 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.5.2003 / 9.5.2003

Počet návštěv: 4545
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek