Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/2003

17. prosince 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/2003

ze dne 17. prosince 2003

 

Přítomni:

Finanční výbor:

·        Vladimír Dolejš

·        Ing. Jiří Holub

·        Ing. Bohumil Kotlán

·        Rostislav Rakšány

·        Bc. Jiří Vondráček

·        Ing. Vratislav Výborný

Hosté:

·        RNDr. Miloš Vystrčil (1. náměstek hejtmana)

·        Ing. Josef Toufar

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Daňové příjmy – vývoj v rámci regionu;

(Ing. Josef Toufar);

4.      Zhodnocení volných finančních prostředků za 1. – 11. měsíc roku 2003;

5.      Činnost finančního výboru za rok 2003;

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

 

1.       Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

V. Dolejš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání finančního výboru. Přednesl program jednání. Stručně zhodnotil průběh předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

V úvodu představil J. Toufara a předal mu slovo.

 

2.       Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

3.       Daňové příjmy – vývoj v rámci regionu

J. Toufar, člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, pohovořil o aktuálním stavu daňových systémů:

a)       Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu za 1. – 11. měsíc roku 2003.

Celkové příjmy SR byly dle prognóz splněny k poslednímu listopadu 2003 na 90%, chybějící částka je 11 mld. Kč:

-         inkaso DPH – zatím příznivý stav, do konce roku 2003 se očekává ještě příznivější situace;

-         inkaso spotřebních daní – proti alikvótě vyšší o 3 mld. Kč;

-         inkaso daně z příjmu fyzických osob – pokles trendu u příjmu ze závislé činnosti, pokles příjmů ze srážkové daně;

-         inkaso daně z příjmu právnických osob – předpokládá se, že bude splněno, i přes zaostávání pojistného za alikvótou o 8,5 mld. a schodkový zůstatek na důchodovém účtu;

-         výdaje SR – zaostávají za alikvótou o 39 mld. Nad úrovní jsou čerpány transfery krajům, a státnímu zemědělskému a investičnímu fondu apod. Mimořádné výdaje ‑ 20 mld. (prohra arbitráže, projekt dálnice, vyrovnání platů soudců apod.).

Ministerstvo financí ČR předpokládá splnění rozpočtu.

Dále pohovořil o duplicitě některých zákonů a složitosti postupu rozdělování finančních prostředků. Zmínil situaci na Vysočině, kde firmy a podniky daň neplatí, což má za následek snížení daně z příjmu ze závislé činnosti. Podíl této daně jsou pouze 2% na výnosu. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob podávají 3% z celkového podílu. Daň z nemovitostí zaujímá 6% podílu na výnosech. V kraji Vysočina je registrováno 400 tisíc daňových subjektů, v celé ČR je to 6,5 milionu daňových subjektů. 35 tisíc daňových subjektů je pod alikvótou. V kraji je k DPH přihlášeno 20 tisíc daňových subjektů, k dani z přijmu právnických osob 11 tisíc, k dani z příjmu fyzických osob přes 130 tisíc (ze závislé činnosti přes 21 tisíc), k dani z nemovitosti 180 tisíc, k silniční dani 37 tisíc, k trojkombinaci (daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí) je to přes 14 tisíc daňových subjektů.

b)       Problematika dlužníků FÚ v rámci regionu.

FÚ v minulosti vznesl požadavek na zveřejnění dlužníků z důvodu jejich eliminace a následné narovnání vztahů, tento požadavek nebyl splněn ve smyslu ochrany podnikatele a Listiny základních práv a svobod. V ČR za období 10ti let narostlo přes 100 mld. dluhů (čistý dluh). Z celkového počtu daňových subjektů je to 32 tisíc dlužníků. Nedoplatky na Vysočině zaujímají 1,7 – 2% na celostátním podílu. V jednotlivých okresech je to 16 – 20%, v okresech na Vysočině je situace srovnatelná, závislost kraje na celkovém dluhu je pod průměrem, což znamená, že štábní kultura je na dobré úrovni.

Dlužníky lze rozdělit, podle finanční částky, na dvě skupiny:

-         do 200 tisíc – 31 200 dlužníků, 97%, tito dluží 240 mil. Kč, tj. 14% dluhu;

-         nad 200 tisíc – 1 045 dlužníků, 3%, tito dluží 1,5 mld. Kč, tj. 86% dluhu.

c)       Problematika státního rozpočtu.

SR je v součastné době schodkový, předpoklad schodku je 115 mld. Kč. Hrubý domácí produkt (úhrnný společenský produkt) dosáhl v roce 2000 1 985 mld., v roce 2001 2 175 mld., v roce 2002 2 276 mld., predikce v roce 2003 je 2 368 mld.

M. Vystrčil zmínil zajímavost podílu příjmů ku HDP, jehož procento se značně zvyšuje.

 

5.       Činnost finančního výboru za rok 2003

V. Dolejš, předseda finančního výboru, poděkoval přítomným za spolupráci v uplynulém roce, pohovořil o programu na rok 2003, který byl splněn. Informoval o plánu činnosti na rok 2004, který bude sestaven v období leden – únor 2004. Zmínil se o záměru provedení finančních kontrol příspěvkových organizací na Vysočině, zhodnotil dobrou práci výboru a aktivní účast na jednáních. Dále poděkoval za připomínky a podněty. Ocenil přítomnost primátora města Jihlavy V. Výborného, jako člena výboru. Vysoce byla hodnocena spolupráce M. Vystrčila s finančním výborem.

M. Vystrčil poděkoval přítomným za kvalitní práci v uplynulém roce a uvítal možnou spolupráci v roce 2004. Podpořil možnost kontroly příspěvkových organizací. Vyjádřil nesouhlas s neschválením návrhu zákona o rozpočtovém určení daní.

J. Vondráček ocenil systémovost struktury kraje a prostřednictvím výboru uvítal možnost porovnání práce kraje a města. Zdůraznil nutnost kontroly příspěvkových organizací a poukázal na přístup k sociální oblasti.

 

6.       Diskuse a různé

V. Dolejš vyzval přítomné k připomínkám a podnětům na možnost zlepšení činnosti finančního výboru.

V. Výborný by uvítal, z důvodu plynulého přechodu, tvorbu rozpočtu na další období stávajícím zastupitelstvem, vzhledem k podzimním volbám do Zastupitelstva kraje Vysočina. Vyjádřil myšlenku vytvoření jednoduchého a účelného aparátu pro eliminaci duplicit finančních dotací, které plynou z fondů krajů a měst.

Diskuse:

-         Složení výborů a komisí.

-         Provázanost informací.

 

7.       Závěr

Termín zasedání finančního výboru č. 1/2004 byl stanoven na středu 21. 1. 2004, v 9:00 v zasedací místnosti A 2.21. Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zápis pořízen na jednání finančního výboru č. 11/2003 dne 17. prosince 2003.

Zapsala Kateřina Kubová dne 18. prosince 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.1.2004 / 6.1.2004

Počet návštěv: 4303
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek