Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003

15. leden 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 č. 1/2003 ze dne 15. ledna 2003

 

Přítomni:

·        Vladimír Dolejš – předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Bc. Ing. Jaromír Barák - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        PhDr. Zdeněk Dobrý – člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Ing. Oldřich Rambousek - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Ing. arch. Jaroslav Kruntorád - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Bc. Jiří Vondráček - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        Rostislav Rakšány - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina;

·        RNDr. Miloš Vystrčil – 1. náměstek hejtmana kraje Vysočina;

·        Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina;

·        Ing. Michal Šulc – tajemník výboru.

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Čerpání rozpočtu za rok 2002

(RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Michal Šulc);

3.      Fond Vysočiny (čerpání jednotlivých grantových programů v roce 2002, výhled na rok 2003)

(Ing. Tomáš Hermann);

4.      Zastupitelstvo kraje č. 1/2003;

5.      Kontrolní činnost;

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení

            Vladimír Dolejš zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Omluvil neúčast Ing. Bohumila Kotlána a Vladimíra Hinka. Přednesl program zasedání, ten byl 7 hlasy schválen. Krátce shrnul obsah minulého zasedání finančního výboru. K zápisu ze zmiňovaného zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Zmínil se o schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003.

 

2. Čerpání rozpočtu za rok 2002

Členové výboru dostali přímo na zasedání podkladový pracovní materiál.

RNDr. Miloš Vystrčil upozornil, že předložený materiál je pouze pracovní verzí, neboť závěrka čerpání rozpočtu bude hotova až 12. 2. 2003. Uvedl, že hospodaření za rok 2002 skončilo přebytkem, rozpočet kraje na rok 2003 byl schválen na zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2002. Zmínil existenci návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní s tím, že krajský úřad se dosud neměl možnost seznámit s jejím obsahem a připomínkovat ho.

Ing. Michal Šulc sdělil, že na zasedání zastupitelstva kraje zazněl požadavek na vyhotovení komplexní analýzy vývoje plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje – tento materiál je v současné době připravován ekonomickým odborem (součástí bude i efektivnost výdajů v jednotlivých kapitolách). Pohovořil o celkovém hospodaření za rok 2002, podrobně popsal příjmy a výdaje za jednotlivé kapitoly, čerpání z rezervy kraje, sociálního fondu. Speciálně pro členy finančního výboru připravil materiál „Technická zhodnocení a opravy ve školství – čerpání v roce 2002“. Přislíbil, že po vyhotovení konečné verze čerpání rozpočtu bude tento materiál předložen rovněž finančnímu výboru.

Bc. Jiří Vondráček se dotázal na kapitolu regionální rozvoj, příspěvky na soukromé školy, tvorbu krajských strategií a koncepcí (konkrétně zmínil absenci koncepce hospicové péče). Ing. Michal Šulc uspokojivě zodpověděl zmiňované dotazy s tím, že podrobné vysvětlení a výklad budou uvedeny v komentáři komplexní analýzy čerpání rozpočtu, která je právě ve fázi přípravy.

PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl připomínku k úpravám rozpočtu (navrhl větší systémovost při prováděných úpravách rozpočtu).

Rozvinula se diskuse o zhodnocování finančních prostředků. Předseda konstatoval, že by bylo dobré průběžně o této problematice informovat finanční výbor. Dále se hovořilo o pojištění majetku kraje.

 

Usnesení 001/01/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

předběžné informace o čerpání rozpočtu za rok 2002.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

3. Fond Vysočiny (čerpání jednotlivých grantových programů v roce 2002, výhled na rok 2003)

Členové výboru dostali přímo na zasedání podkladový pracovní materiál.

            Ing. Tomáš Hermann podrobně pohovořil o fungování Fondu v roce 2002, sdělil, že bylo vyhlášeno celkem 25 grantových programů, informoval o celkové vyhlášené částce, rozdělené podpoře, celkové rozdělené částce, zmínil, že bylo uspokojeno 37% z celkové požadované částky a téměř 50% z celkového počtu žádostí. Pohovořil o čerpání financování, rozdělení do 4 cílů PRKu, finančním rámci Fondu Vysočiny. Informoval o všech nákladech na fungování a administraci Fondu Vysočiny, vyplácení odměn členům a garantům řídících výborů, výši spoluúčasti žadatelů. Sdělil, že na zasedání Rady fondu dne 28. 1. 2003 budou předloženy záměry grantových programů pro rok 2003, vyhlašování nových grantových programů se předpokládá již na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2003. Zmínil, že pravděpodobně dojde k zjednodušení Finančního rámce na rok 2003.

            PhDr. Zdeněk Dobrý vznesl připomínky ke způsobu odměňování garantů řídících výborů a k tomu, že dosud není řešeno rozdělování příspěvků obcím na údržbu komunikací.

            Ing. arch. Jaroslav Kruntorád vznesl návrh zaměřit se a zpřesnit podmínky grantového programu Územní dokumentace.

            Rozvinula se diskuse k rozdělování příspěvků obcím na údržbu komunikací. Dále se hovořilo o průběhu a zkušenostech z jednotlivých grantových programů, rozdělování příspěvků, podmínkách a vyhodnocování jednotlivých grantových programů.

 

Usnesení 002/01/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o hospodaření Fondu Vysočiny za rok 2002.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

4. Zastupitelstvo kraje č. 1/2003

RNDr. Miloš Vystrčil informoval o termínu zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003 v úterý 18. února 2003 (bude předcházet pracovní seminář zastupitelů v pátek 31. ledna 2003), zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003 v pondělí 31. března 2003.

 

5. Kontrolní činnost

Z časových a organizačních důvodů byl tento bod programu přeložen na příští jednání finančního výboru.

 

6. Diskuse, závěr

Předseda vznesl návrh, aby se zasedání finančního výboru č. 2/2002 konalo na Magistrátu města Jihlavy. Tento návrh byl ostatními akceptován.

Ing. Oldřich Rambousek vznesl pozvání na některé z dalších zasedání finančního výboru do Kosteleckých uzenin

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem za účast a ukončil jednání. Termín konání zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003 byl určen na středu 19. 2. 2003 v 9:00 v budově Magistrátu města Jihlavy.

 

Vladimír Dolejš v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 15. 1. 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 15. 1. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2003
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.2.2003 / 7.2.2003

Počet návštěv: 5100
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek