Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 3/2002

14. březen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 3/2002

   konaného dne 14. března 2002

 

 

 

Přítomno:            8 členů komise – viz prezenční listina

                                   Šálek Zdeněk, Ing. – tajemník komise

                                               

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Priority silniční sítě kraje Vysočiny

3.       Různé

4.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 3. zasedání dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy. Přednesl program 3. zasedání dopravní komise. Tento program byl bez připomínek přijat. P. Drdla vznesl věcnou a formální připomínku k zápisu č. 2/2002 z 27. února 2002. Předseda dopravní komise vzal tuto připomínku na vědomí s tím, že opravený zápis bude rozeslán všem členům komise.

 

2. Priority silniční sítě kraje Vysočina

           

            Předseda komise zmínil materiál připravený odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina na základě připomínek, které vzešly ze zasedání č. 2/2002 z 27. února 2002. Konečná tabulka bude předložena Radě kraje Vysočina. Předseda komise vyslovil představu, aby se dopravní komise vrátila k Prioritám silniční sítě kraje Vysočina v průběhu měsíce května z toho důvodu, aby doporučila akce /vybrané radou kraje nebo zastupitelstvem/ do rozpočtu SFDI na rok 2003. Předseda komise poděkoval Ing. Špačkovi za materiál /příloha č. 1/, kde seřadil priority po okresech a předal slovo tajemníkovi komise. Ing. Šálek seznámil členy komise s přepracovanou a doplněnou tabulkou společně s orientačními náklady na vybrané akce /příloha č. 2/. Ing. Šálek na dotaz předsedy komise uvedl, že akce „Velké Meziříčí – Třebíč“ /poslední akce v tabulce rozpracované stavby/ je shodná s akcí „obchvaty obcí“ /4. akce v tabulce rozpracované stavby/.

 

USNESENÍ 007/03/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

odboru dopravy, aby 4. akce v zásobníku rozpracované stavby byla vypuštěna, jelikož číslo ISPROFINU souhlasí s poslední akcí v zásobníku rozpracované stavby, která je uvedena v Rozpočtu kraje Vysočina pod názvem „Třebíč – Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace.“

odpovědnost: tajemník komise

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Předseda komise společně s Ing. Šálkem prověří nesrovnalosti, na které upozornil P. Drdla a srovnají je s oficiálním Rozpočtem Státního fondu a doplní ISPROFINY. Předseda komise doporučil rozšířit seznam priorit o „rekonstrukci komunikace v Polničce“, kdy obec nechala na své náklady vypracovat projekt ke stavebnímu povolení.

 

USNESENÍ 008/03/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

odboru dopravy, aby akce „rekonstrukce komunikace v Polničce“ byla zařazena do očíslovaných akcí v zásobníku opravy.

odpovědnost: tajemník komise

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Předseda komise zmínil zásobník „Nové stavby“ s uvedením pořadí, ke kterému se dopravní komise vrátí v červnu 2002, kdy se budou stanovovat priority kraje pro SFDI. Zmínil akce zařazené do programu RII. Jedná se o únikové trasy Dukovan, které Rada kraje Vysočina uplatnila na financování u Evropské investiční banky. Hovořil o zásobníku akcí k financování z EIB a o zásobníku akcí k zařazení do priorit kraje bez uvedení pořadí. Členové komise budou shromažďovat veškeré podklady a náměty nových, přibývajících akcí a průběžně doplňovat zásobník akcí „Priority silniční sítě kraje Vysočina.“ Předseda komise zmínil formální stránku materiálu pro Radu kraje Vysočina. Členové komise se shodli na tom, aby předkládaný materiál Radě kraje Vysočina obsahoval:

· číslo silnice

· okres

· název akce

· náklady akce

· stav přípravy stavby

 

Předseda komise zmínil probíhající výběrová řízení na stavby, mající „ISPROFINY“ v SFDI. Ing. Šálek vysvětlil členům komise rozložení poslední akce na 2 části v tabulce „náklady na přípravu akcí, zařazených do SFDI v roce 2002 – projektová dokumentace (příloha č. 1 – zápis č. 2/2002 z 27. února).“ Ing. Špaček se domnívá, že stupně připravenosti v zásobníku akcí jsou různé a bylo by vhodné upravit bodové hodnocení podle stupně připravenosti. Ing. Drozd se domnívá, že zásobník je chápán jako dynamický.  P. Drdla navrhl, aby byl na zasedání dopravní komise přizván odborník, který se zabývá problematikou mostů. Tento návrh byl členy komise přijat a Ing. František Menšík, pracovník správy ŘSD Brno bude přizván na 4. zasedání dopravní komise. Předseda komise hovořil o územním plánu, který kraj Vysočina pro celé své území zatím nemá. Předpokládá, že Zastupitelstvo kraje Vysočina schválí finance na zadání průzkumů a rozborů územního plánu VÚC Vysočina. Následně na to koncept a návrh. Jedním z podkladů pro územní plán bude studie „propojení nadřazené silniční sítě se silniční sítí kraje Vysočina“, kterou nechá zpracovat Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina. Studie bude dokončena na podzim 2002.

 

 

 

 

3. Různé

 

            J. Sáblík  navrhl, aby v některém z dalších zasedání byly projednány zásady  k přípravě pro další období /zima 2002-2003/. Ing. Novotný hovořil o skladbě Rozpočtu kraje Vysočina. J. Sáblík vyslovil názor, že se nedělá souvislá údržba silnic, tak jak by se měla dělat.

 

 

 

 

 

USNESENÍ 009/03/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

Upozorňuje

Radu kraje Vysočina na kritický stav v údržbě silniční sítě kraje Vysočina, který se vzhledem k navrženému rozpočtu prohloubí a požaduje zapojení rezervy.

odpovědnost: místopředseda komise 

termín: nejbližší termín Zastupitelstva kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

    

 

4. Závěr

 

            Na závěr poděkoval předseda dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným členům a termín dalšího zasedání komise určil na čtvrtek 18. dubna 2002 v 10:00 hodin ve Velkém Meziříčí.

.

 

 

 

RNDr. Petr Pospíchal, v.r.                                                      předseda Dopravní komise

                                                              Rady kraje Vysočina

                                 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 14. března 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 21. března 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 


                       Příloha č. 1

 

číslo silnice

Název akce

okres

stav-nákl

PD

součet_bodů

poznámka

II/130

Ledeč n/Sáz. - most

HB

32 000

 

480

 

51

 

Je projekt ke stav.povolení

III/3456

Golčův Jeníkov-reko.ul. Riegrova

HB

3 500

 

26

 

45

 

požadavek SÚS HB, projekt stavby z roku 1996

III/34422

Slavíkov - Sloupno

HB

9 000

 

0

 

35

 

Vypracována PD na opravu sil. III/34422 a III/34418

III/34728

Světlá nad Sázavou - Komens

HB

18 000

 

1 404

 

32

 

Vypracován IZ

II/150

Vilémovice - Pavlíkov

HB

17 000

 

128

 

31

 

Je projekt, není územní rozhodnutí

 

 

 

 

79 500

 

2 038

 

194

 

II/406

Dvorce -Třešť -Telč

JI

130 000

 

0

 

49

 

Je projekt, EIB -povrchy

II/112

Telč, ul. Slavíčkova a ul. Staňkova

JI

34 000

 

2 652

 

37

 

Vypracovaný inv. záměr

II/409

Panské Dubenky- most přeložka

JI

4 000

 

312

 

28

 

Havárie, není inv.záměr

III/4066

Most Třešť -4066-1

JI

8 000

 

624

 

22

 

Není investiční záměr - havárie

 

 

 

 

176 000

 

3 588

 

136

 

II/112

Červená Řečice

PE

3 000

 

45

 

43

 

Je projekt pro stav.povol.a územ.rozhodnutí,dopr.závada

III/11226

Blažnov - most

PE

6 000

 

90

 

42

 

Je stavební povolení, platnost do května 2002

III/13035

Hořice - most

PE

24 000

 

1 123

 

27

 

Je diagnostika

II/130

Koberovice - most

PE

22 000

 

1 030

 

27

 

Je diagnostika

 

 

 

 

55 000

 

2 288

 

139

 

III/15245

Dalešice,oprava mostu15245-1

TR

18 280

 

274

 

60

 

Dokumentace pro SP, vypracován inv. záměr, vydánoÚR

III/35114

Přibyslavice - most

TR

8 000

 

120

 

49

 

Vydáno stavební povolení - před nabytím právní moci

II/360

Štěpánovice

TR

9 000

 

135

 

38

 

Je projekt ke stav. povolení, havárie vozovky u krajnice

III/4102

Most Lesonice

TR

6 000

 

90

 

35

 

Je projekt a územní rozhodnutí, dopravní závada

II/152

Jaroměřice n/Rok.- most

TR

8 500

 

374

 

23

 

Je územní rozhodnutí

 

 

 

 

49 780

 

993

 

205

 

III/3924-2

most Holubí Zhoř - reko

ZR

4 000

 

60

 

35

 

Stavební povolení, PD na SÚS

II/387

Koroužné - Švařec

ZR

50 000

 

750

 

29

 

Havárie, částečně hotové, je územní rozhodnutí

II/353

Počítky - průtah

ZR

9 500

 

143

 

27

 

ÚR, vypracována dokumentace pro SP

II/360

Křižanov - průtah

ZR

20 000

 

1 560

 

22

 

Není projekt

II/360,II/388

Rad. Svratka, Moravec, Zvole

ZR

1 000

 

39

 

16

 

Vypracován IZ

III/36055

Baliny most

ZR

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

84 500

 

2 552

 

133

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha č.2

 

 

 

Priority silniční sítě Kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadové číslo

součet bodů

číslo silnice

okres

Název akce

Orient. nákl.tis. Kč

intenzita dopravního zatížení

spoluúčast na finančním krytí stavby

napojení na vyšší dopravní síť

vazba na ostat.rozvoj.aktivit.a programy

dostupnost do správního centra

problémové území

stav a rozpracovanost PD

přínos k přeshraniční spolupráci

bezpeč.a plynul. provozu, vliv na sníž. nehod.

splnění normových parametrů

vliv na životní prostředí

současný stavební stav

 

 

 

 

bodové ohodnocení

 

0 - 15

2%=1 b

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - 5

                                                             ISPROFIN

0 - 20

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - 30

 

 

                  ROZPRACOVANÉ STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

TR

Třebíč - Rafaelova ll

 

 

 

 

 

 

 

Rozestavěná (75 021 tisíc)                     3271326043

 

 

 

 

 

 

 

 

III/35016

ZR

Polnička - most

 

 

 

 

 

 

 

Rozestavěná před dokončením               3271436289   

 

 

 

 

 

 

 

 

ll/353

ZR

Nové Veselí - Bohdalov

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentace pro územní rozhodnutí      3271326283

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

TR-ZR

Trnava,Pocoucov,Oslavička(TR)+Oslavice(ZR) -obchvaty

 

 

 

 

 

 

 

zpracovává se projekt  (100 tisíc)            3271326282

 

 

 

 

 

 

 

 

II/389

ZR

Dolní Loučky, průtah

 

 

 

 

 

 

 

Zkolaudováno 10.10.2001                       3271326300

 

 

 

 

 

 

 

 

II/112

PE

most 112 - 039 Chýstovice

 

 

 

 

 

 

 

Provedeno v roce 2001                          3271332070

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

ZR

Vel. Meziříčí - obchvat

 

 

 

 

 

 

 

Schválený IZ radou kraje, vydáno ÚR      3271300000

 

 

 

 

 

 

 

 

II/602

ZR

V.Meziříčí - most 602-024

 

 

 

 

 

 

 

Schválený IZ radou kraje, vydáno SP      3271300000

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

TR

Oslavička - sesuv

 

 

 

 

 

 

 

Je územní rozhodnutí                            3271300000

 

 

 

 

 

 

 

 

III/36062

TR

Mosty Třebíč

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklad stav.povolení 2002               3271400000

 

 

 

 

 

 

 

 

III/38815

ZR

Vír - Hluboké II

 

 

 

 

 

 

 

ÚR, projekt pro staveb. Povolení

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

ZR

Třebíč - Vel. Meziříčí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRAVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

III/15245

TR

Dalešice,oprava mostu15245-1

18 280

1

 

3

3

4

4

Dokumentace pro SP, vypracován inv. záměr, vydánoÚR

15

2

5

 

5

18

 

51

II/130

HB

Ledeč n/Sáz. - most

32 000

3

 

1

2

3

3

Je projekt ke stav.povolení

15

0

3

 

3

18

 

49

III/35114

TR

Přibyslavice - most

8 000

1

 

2

3

3

2

Vydáno stavební povolení - před nabytím právní moci

19

0

2

 

2

15

 

49

II/406

JI

Dvorce -Třešť -Telč

130 000

3

 

3

3

3

0

Je projekt, EIB -povrchy

16

4

2

 

2

13

 

45

III/3456

HB

Golčův Jeníkov-reko.ul. Riegrova

3 500

3

 

3

2

1

0

požadavek SÚS HB, projekt stavby z roku 1996

12

0

3

 

3

18

 

43

II/112

PE

Červená Řečice

3 000

3

 

2

0

1

0

Je projekt pro stav.povol.a územ.rozhodnutí,dopr.závada

17

0

4

 

0

16

 

42

III/11226

PE

Blažnov - most

6 000

0

 

1

0

0

0

Je stavební povolení, platnost do května 2002

20

0

2

 

0

19

 

38

II/360

TR

Štěpánovice

9 000

2

 

2

1

2

0

Je projekt ke stav. povolení, havárie vozovky u krajnice

8

0

2

 

1

20

 

37

II/112

JI

Telč, ul. Slavíčkova a ul. Staňkova

34 000

2

 

2

3

2

0

Vypracovaný inv. záměr

12

0

2

 

2

12

 

35

III/34422

HB

Slavíkov - Sloupno

9 000

0

 

1

1

1

0

Vypracována PD na opravu sil. III/34422 a III/34418

12

0

3

 

1

16

 

35

III/4102

TR

Most Lesonice

6 000

1

 

1

1

1

0

Je projekt a územní rozhodnutí, dopravní závada

12

0

3

 

1

15

 

35

III/3924-2

ZR

most Holubí Zhoř - reko

4 000

1

 

0

0

1

0

Stavební povolení, PD na SÚS

16

0

1

 

0

16

 

32

III/34728

HB

Světlá nad Sázavou-Komenského

18 000

2

 

2

2

2

0

Vypracován IZ

10

0

1

 

1

12

 

31

II/150

HB

Vilémovice - Pavlíkov

17 000

2

 

1

2

3

2

Je projekt, není územní rozhodnutí

7

0

3

 

1

10

 

29

II/387

ZR

Koroužné - Švařec

50 000

1

 

1

0

1

0

Havárie, částečně hotové, je územní rozhodnutí

10

0

1

 

0

15

 

28

II/409

JI

Panské Dubenky- most přeložka

4 000

1

 

1

1

2

0

Havárie, není inv.záměr

1

0

3

 

1

18

 

27

II/130

PE

Koberovice - most

22 000

1

 

1

0

0

0

Je diagnostika

4

0

3

 

0

18

 

27

III/13035

PE

Hořice - most

24 000

1

 

1

0

0

0

Je diagnostika

4

0

3

 

0

18

 

27

II/353

ZR

Počítky - průtah

9 500

2

 

1

1

1

0

ÚR, vypracována dokumentace pro SP

14

0

2

 

1

5

 

23

II/152

TR

Jaroměřice n/Rok.- most

8 500

2

 

2

2

2

2

Je územní rozhodnutí

6

0

1

 

1

5

 

22

II/360

ZR

Křižanov - průtah

20 000

3

 

3

3

3

2

Není projekt

2

0

1

 

0

5

 

22

III/4066

JI

Most Třešť -4066-1

8 000

1

 

1

1

2

0

Není investiční záměr - havárie

1

0

3

 

1

12

 

16

II/360,II/388

ZR

Rad. Svratka, Moravec, Zvole

1 000

1

 

1

1

1

0

Vypracován IZ, pro výkup domů 

8

0

1

 

0

3

 

 

 

 

NOVÉ STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/348

HB

Štoky - přeložka

14 500

 

 

 

 

 

 

Zpracována PD pro územní řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

II/352

JI

Polná - přeložka

4 000

 

 

 

 

 

 

Je studie a stavební inv.záměr

 

 

 

 

 

 

 

 

II/406

JI

Most Třešť -přeložka 406-004

23 000

 

 

 

 

 

 

Výkup pozemků, je projekt ke stavebnímu povolení, ÚR

 

 

 

 

 

 

 

 

II/353

JI

Velký Beranov - obchvat

60 000

 

 

 

 

 

 

Není inv.záměr, stavební uzávěra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce zařazené do programu R II - financované z EIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/351

TR

Třebíč - Dalešice

106 431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/152

TR

Mor. Budějovice - Hrotovice

124 271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/152

TR

Hrotovice - hr. okr.

48 663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/399

TR

kř. I/23 -Dalešice

136 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/399

TR

Dalešice - kř. II/152

20 204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/399

TR

kř. II/152 - hr. okr.

38 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásobník akcí financovaných z EIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

II/353,602

JI

od D1Velký Beranov - Dvorce

 

4

 

4

3

4

0

Smlouva na dokumentaci pro zadání stavby, EIB-povrchy

10

1

3

 

2

10

 

 

II/360

TR

hr. okr. - Štěpkov - kř. Vacenovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/150

HB

Havlíčkův Brod - Ledeč n. Sázavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/375

ZR

Jimramov - Ubušínek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/388

ZR

Vír - Rovečné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/353

JI,ZR

Velký Beranov - Žďár nad Sáz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/405

JI,TR

Jihlava - Okříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/602

JI,PE

kř. II/406 - Pelhřimov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/345

HB

Chotěboř - G. Jeníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/128

PE

Čáslavsko - Pacov - Černovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

ZR

V. Meziříčí - Křižanov - hr. okr. ZR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/351

HB,TR

Chotěboř - Polná - Třebíč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/152

TR

Jemnice - Dačice - Buděj.- Dukov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/130

HB

Golč. Jeníkov - Ledeč n. Sázavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/129

PE

hr. kr. - Pacov - Křelovice - Humpo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásobník akcí k zařazení do priorit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

III/03811

HB

H.Brod - Lidická ul.

 

4

 

4

4

2

1

Je územní rozhodnutí

13

0

3

 

3

14

 

47

II/406

JI

Telč ÚPP křiž.II/406 a I/23

 

3

 

2

2

2

0

Je dokumentace pro územní rozhodnutí,inv.záměr

14

2

3

 

1

18

 

38

II/150

HB

Havl. Brod - ul. Ledečská

 

4

 

4

4

2

1

Požadavek SÚS HB na zahájení přípravy

2

0

3

 

3

15

 

37

III/40610

JI

Telč, ul. Masarykova

 

2

 

2

3

2

0

Vypracovaný inv. záměr

12

0

2

 

2

12

 

28

III/36066

TR

Petrůvky - Ostašov

 

1

 

1

0

1

4

Je územní rozhodnutí, schválený inv. záměr

11

0

1

 

1

8

 

28

II/345

HB

Nová Ves - Chotěboř

 

2

 

3

1

1

0

Je dokum.pro územ.rozhodnutí a projekt,není výkup poz.

9

0

2

 

1

9

 

28

III/3525

JI

od I/38 do Stříteže

 

1

 

2

3

3

0

Není projekt

2

0

2

 

1

14

 

27

III/12936

PE

Jiřice - most

 

1

 

1

0

0

0

Je diagnostika

4

0

3

 

0

18

 

25

II/134

JI

Horní Dubenky -křiž.

 

1

 

1

1

2

0

Dopravní závada - není záměr

1

0

3

 

1

15

 

25

II/405

TR

Třebíč - Jihlava (přes Brtnici)

 

3

 

3

2

3

0

Vyhledávací studie

5

0

2

 

1

6

 

26

II/351-024

TR

zesílení mostu Podklášteří

 

3

 

3

3

3

0

Požadavek SÚS

0

2

1

 

1

10

 

26

II/400

TR

Zvěrkovice - napojení I/38

 

0

 

3

1

2

0

Projekt pro stavební povolení

9

0

0

 

1

10

 

25

III/36068

TR

Šebkovice

3 108

1

 

0

0

1

0

Vypracována zjednodušená PD na úpravy komunikací

11

0

1

 

0

11

 

23

III/3507

HB

Havlíčkova Borová - průtah

 

2

 

2

1

2

0

Není projekt

1

0

3

 

3

9

 

21

II/405

TR

Okříšky - přeložka

 

3

 

3

2

3

0

IZ dodatečně schválen RK

3

0

2

 

1

4

 

20

II/360,II/388

ZR

Bobrová -křiž.

 

2

 

1

0

1

0

Pouze úprava křižovatky

3

0

2

 

1

10

 

22

II/388

ZR

Vír - průtah - reko

 

2

 

2

0

1

2

IZ

8

0

1

 

2

4

 

22

II/387

ZR

Vír průtah

 

2

 

2

0

1

2

 

8

0

1

 

2

4

 

20

III/3456

HB

most 3456-3 Hostačov

 

0

 

1

0

0

0

zpracována DZS, požadavek SÚS HB

6

0

1

 

0

12

 

20

II/150

HB

Havl Brod - Světlá n. Sáz.

 

3

 

3

2

2

0

Požadavek SÚS

0

0

2

 

1

7

 

19

II/344

HB

Havl. Brod - Chotěboř

 

3

 

2

2

2

1

Požadevek SÚS HB na zahájení přípravy opravy silnice

1

0

2

 

0

6

 

17

II/392

TR

Jinošov-ht.okr.TR/ZN

 

2

 

1

1

1

4

Požadavek SÚS

0

0

2

 

1

5

 

19

III/0026

ZR

Lavičky most

 

1

 

1

0

1

0

 

8

0

0

 

0

8

 

17

II/112

JI

Vanůvek-Telč

 

1

 

2

2

3

0

Není projekt

2

0

1

 

0

6

 

16

III/35016

ZR

Polnička

 

1

 

1

2

2

0

Vypracován projekt pro stavební povolení

4

0

1

 

0

5

 

16

II/387

ZR

Štěpánov most

 

1

 

1

0

0

0

 

2

0

0

 

0

12

 

15

II/347

HB

Habry - Světlá n. Sáz.

 

2

 

3

0

1

0

Požadavek SÚS

0

0

1

 

0

8

 

14

II/130

HB

Nová Ves u Leš. - Ledeč n. Sáz.

 

2

 

2

1

1

0

Požadavek SÚS

0

0

1

 

1

6

 

15

II/361

TR

Jaroměřice-hr.okr.TR-povrch

 

2

 

1

0

1

0

Požadavek SÚS

0

0

0

 

0

11

 

15

II/602

ZR

Jabloňov most

 

1

 

1

1

1

0

 

0

0

1

 

0

10

 

13

II/345

HB

Vilémov - Chotěboř

 

2

 

2

1

1

0

Požadavek SÚS

0

0

1

 

0

6

 

13

III/35114

TR

Třebíč-Přibyslavice

 

1

 

1

3

2

1

Požadavek SÚS

0

0

1

 

0

4

 

13

II/349

ZR

Měřín kř. III/3491

 

1

 

1

0

1

0

 

0

0

0

 

0

10

 

13

II/602

ZR

hr. okr. Brno - Vel. Bíteš

 

2

 

1

0

2

0

 

0

0

1

 

0

7

 

11

III/15222

TR

Chotěbudice - most

 

0

 

1

0

1

0

Požadavek SÚS

0

0

0

 

0

9

 

11

II/410-014

TR

Chotěbudice - most+přel.sil.

 

0

 

1

0

1

0

Požadavek SÚS

0

0

0

 

0

9

 

10

III/35314

ZR

Nové Město n M - průtah

 

2

 

1

0

1

0

 

0

0

1

 

0

5

 

10

II/357

ZR

Dalečín Bystřice

 

1

 

1

0

1

0

 

0

0

0

 

0

7

 

10

III/36052

ZR

Křižanov - Vídeň

 

1

 

1

0

1

0

 

0

0

0

 

0

7

 

10

II/350

ZR

Cikháj -kř. II/343

 

1

 

0

0

1

0

 

0

0

1

 

0

7

 

10

II/360

ZR

Nová Ves - Radešín. Svratka

 

1

 

1

0

1

0

 

0

0

0

 

0

7

 

10

II/385

ZR

Křídla - Branišov

 

1

 

1

0

1

0

 

0

0

0

 

0

7

 

9

III/35424

ZR

Sazomín - Obyčtov

 

0

 

1

0

1

0

 

0

0

0

 

0

7

 

9

III/35411

ZR

Nové Veselí - Březí