Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2002

27. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 2/2002

   konaného dne 27. února 2002

 

 

 

Přítomno:            8 členů komise – viz prezenční listina

                                   Šálek Zdeněk, Ing. – tajemník komise

                                               

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení, připomínky k zápisu z 1. zasedání 2002

2.       Priority silniční sítě kraje Vysočiny

3.       Diskuse

4.       Závěr, stanovení dalších termínů zasedání komise

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 2. zasedání dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy. Přednesl program 2. zasedání dopravní komise. Tento program byl bez připomínek přijat. J. Sáblík  vznesl věcné a formální připomínky k zápisu č.1/2002 z 15. ledna 2002. Předseda dopravní komise vzal tyto připomínky na vědomí s tím, že opravený zápis bude rozeslán všem členům komise.

 

2. Priority silniční sítě kraje Vysočina

 

            Předseda komise zmínil materiál  /příloha č. 1/ , který vypracoval odbor majetkový a předal ho odboru dopravy a silničního hospodářství. Materiál předložil Ing. Šálek na zasedání dopravní komise č. 2/2002 a seznámil členy komise s jeho obsahem. Nesrovnalosti v předloženém materiálu, které členové komise zjistili, Ing. Šálek odstraní a členům dopravní komise předloží upřesňující informace týkající se zmíněného materiálu. Předseda komise přešel k materiálu „Priority silniční sítě kraje Vysočina“ /příloha č. 2/. Seznámil členy komise s částmi, které materiál obsahuje. Jedná se o:

· rozpracované stavby

· opravy

· nové stavby

Předseda komise navrhl, aby do materiálu byla doplněna „část EIB akce“, které jsou uplatněny nebo by mohly být v rámci EIB uplatněny. Je to zvláštní kategorie staveb, která by měla být vyčleněna zvlášť. Při stanovení priorit se členové komise přiklonili k řešení ne příliš spravedlivému k silniční síti, ale spravedlivé k jednotlivým okresům kraje Vysočina /z jednotlivých okresů bude vybrána poměrná část prioritních akcí, která bude očíslována/. Členové komise se shodli na tom, aby tento materiál, který bude předložen Radě kraje Vysočina, obsahoval předpokládané náklady /v některých případech odhad/ a podrobně byla rozepsána část  „stav a rozpracovanost PD.“ Ing. Šálek vysvětlil členům komise postup, který zvolili pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina při bodovém hodnocení jednotlivých akcích. J. Sáblík vyslovil názor týkající se vlivu na životní prostředí, které by se mělo posuzovat pouze v průtazích. Doporučoval řadu kritérií odstranit, jelikož se nedají podložit řádnými argumenty a nechat pouze ta kritéria, která se dají podložit, aby hodnocení bylo objektivní. Ing. Stejskal se domnívá, že by okresy kraje Vysočina měly dostat stejné finanční prostředky a měly by se uskutečnit všechny akce. Změny v materiálu „Priority silniční sítě kraje Vysočina“ /týkající se očíslování 24 prioritních akcí, které provedli členové dopravní komise/ jsou vyznačeny červenou barvou /příloha č. 2/.  J. Sáblík vyslovil svůj názor, aby kritérium „intenzita dopravního zatížení“, které je podloženo zůstalo a  „napojení na vyšší dopravní síť“ bylo z kritérií vyloučeno /subjektivní názor/. Členové komise s názorem J. Sáblíka, týkající se vyloučení kritéria „napojení na vyšší dopravní síť“, nesouhlasí. J. Sáblík vyjádřil svůj názor ke všem kritériím v materiálu „Priority silniční sítě kraje Vysočina.“ Úpravy týkající se kritérií a bodového hodnocení  v materiálu „Priority silniční sítě kraje Vysočina“ jsou vyznačeny modrou barvou /příloha č. 2/.

 

USNESENÍ 003/02/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

tajemníkovi komise, aby navázal spolupráci s Policií ČR a podal stanovisko týkající se kritéria „bezpečnost a plynulost provozu, snížení nehodovosti.“

termín: další zasedání dopravní komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Ing. Novotný navrhl kritérium „finanční spoluúčast,“  kdy za každé 2% spoluúčasti bude 1 bod. P. Drdla navrhl, aby se zpracovala pravidla, podle kterých se v dalším období budou vybírat prioritní akce.  J. Sáblík navrhl kritérium „normové parametry vozovky,“ které bylo bodově ohodnoceno 0-5.

 

USNESENÍ 004/02/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

navrhuje

tajemníkovi komise, aby „normové parametry vozovky“ bylo zařazeno mezi kritéria v materiálu „Priority silniční sítě kraje Vysočina.“

termín: neprodleně

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Ing. Šálek, tajemník komise, vytvoří dokument pro Radu kraje Vysočina, který bude obsahovat 24 prioritních akcí bez časového udání.

 

 

3. Diskuse

 

Ing. Novotný zmínil zásadní nesouhlas rozpočtové komise týkající se akce v Loučkách. Ing. Novotný zjistí podrobné informace týkající se výše zmíněné věci a na příštím zasedání podá členům dopravní komise konkrétní vyjádření týkající se také finanční problematiky zmíněné věci.  

 

USNESENÍ 005/02/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

odboru dopravy, aby bylo prozkoumáno, kdo je investorem a kdo má stavbu v Loučkách dotáhnout do konečné fáze.

termín: další zasedání dopravní komise

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

J. Sáblík požaduje, aby se dopravní komise mohla vyjádřila k rozdělení financí v rozpočtu kraje Vysočina. Členové komise doposud neobdrželi Rozpočet kraje Vysočina týkající se kapitoly doprava, ke které by se rádi vyjádřily. J. Sáblík zmínil článek z Hospodářské ročenky Hospodářských novin, kde se zmiňuje systém financování krajů v roce 2002.  

 

 

 

 

 

USNESENÍ 006/02/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje  Vysočina výrazně posílit kapitolu dopravy v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002 vzhledem k systémovému zanedbávání v minulých letech a

konstatuje

neznalost vyčleněných prostředků na připravované priority silniční sítě.

odpovědnost: předseda dopravní komise

termín: nejbližší zasedání rady kraje

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Ing. Novotný zmínil svoji účast na valné hromadě na Tišnovsku /4 města a asi 17 obcí/. Jejich usnesením by chtěli, abychom jejich zástupce přizvávali na zasedání dopravní komise pokud by se jednalo o dopravu týkající se železnice. P. Drdla se domnívá, že by členové dopravní komise měli mít mapový silniční elaborát kraje Vysočina.

 

 

4. Závěr

 

            V průběhu jednání se předseda dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal omluvil a poděkoval všem přítomným členům za podnětné jednání v dopravní komisi. Termín dalšího zasedání určil na čtvrtek 14. března 2002 ve 12:30 hodin v budově Okresního úřadu v Jihlavě, Tolstého 15. Na závěr jednání poděkoval místopředseda dopravní komise Rady kraje Vysočina Ing. Josef Novotný všem přítomným.

 

 

 

                                                                                            RNDr. Petr Pospíchal, v.r.                                                                                                      předseda dopravní komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 27. února 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 7. března 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Náklady na přípravu akcí, zařazených do SFDI v roce 2002-projektová dokumentace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tis. Kč

 

 

 

 

třída

Název akce

stupeň PD

náklady

 

 

 

IV

 

 

 

 

II/360

Oslavička -sesuv

PD ke stavebnímu  povolení

400

II/360

Velké Meziříčí - obchvat-I.etapa

PD ke stavenímu povolení

500

II/353

Nové Veselí-Bohdalov

PD ke stavebnímu povolení

1500

II/360

Třebíč-Velké Meziříčí zkapacitnění kom.

PD pro územní rozhodnutí

1500

 

 

PD pro stavební povolení

2300

celkem

 

 

6200

 


 

 

 

 

 Příloha č. 2

 

Priority silniční sítě kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadové číslo

součet bodů

číslo silnice

Okres

Název akce

intenzita dopravního zatížení

napojení na vyšší dopravní síť

vazba na ostat.rozvoj.aktivit.a programy

dostupnost do správního centra

problémové území

stav a rozpracovanost PD

přínos k přeshraniční spolupráci

bezpečnost a plynulost provozu, snížení nehodovosti

vliv na životní prostředí

současný stavební stav

 

 

 

 

bodové ohodnocení

0 - 15

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 - 5

                                                             ISPROFIN

0 - 20

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 -30

 

 

ROZPRACOVANÉ STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

TR

Třebíč - Rafaelova ll

 

 

 

 

 

Rozestavěná (75 021 tisíc)                     3271326043

 

 

 

 

 

 

 

 

III/35016

ZR

Polnička - most

 

 

 

 

 

Rozestavěná před dokončením               3271436289   

 

 

 

 

 

 

 

 

III/3871

ZR

Prosetín

 

 

 

 

 

Oprava objížďkové trasy                         3271830601

 

 

 

 

 

 

 

 

ll/353

ZR

Nové Veselí - Bohdalov

 

 

 

 

 

Dokumentace pro územní rozhodnutí      3271326283

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

TR-ZR

Trnava,Pocoucov,Oslavička(TR)+Oslavice(ZR) -obchvaty

 

 

 

 

 

zpracovává se projekt  (100 tisíc)            3271326282

 

 

 

 

 

 

 

 

II/389

ZR

Dolní Loučky, průtah

 

 

 

 

 

Zkolaudováno 10.10.2001                       3271326300

 

 

 

 

 

 

 

 

II/112

PE

most 112 - 039 Chýstovice

 

 

 

 

 

Provedeno v roce 2001                          3271332070

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

ZR

Vel. Meziříčí - obchvat

 

 

 

 

 

Schválený IZ radou kraje, vydáno ÚR      3271300000

 

 

 

 

 

 

 

 

II/602

ZR

V.Meziříčí - most 602-024

 

 

 

 

 

Schválený IZ radou kraje, vydáno SP      3271300000

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

TR

Oslavička - sesuv

 

 

 

 

 

Je územní rozhodnutí                            3271300000

 

 

 

 

 

 

 

 

III/36062

TR

Mosty Třebíč

 

 

 

 

 

Předpoklad stav.povolení 2002               3271400000

 

 

 

 

 

 

 

 

III/38815

ZR

Vír - Hluboké II

 

 

 

 

 

ÚR, projekt pro staveb. Povolení

 

 

 

 

 

 

 

 

II/360

ZR

Třebíč - Vel. Meziříčí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRAVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

III/15245

TR

Dalešice,oprava mostu15245-1

1

3

3

4

4

Dokumentace pro SP, vypracován inv. záměr, vydánoÚR

15

2

5

5

5

18

 

54

II/130,150

HB

Ledeč n/Sáz. - most

3

1

2

3

3

Je projekt ke stav.povolení

15

0

3

3

3

18

 

51

III/35114

TR

Přibyslavice - most

1

2

3

3

2

Vydáno stavební povolení - před nabytím právní moci

19

0

2

2

2

15

 

50

III/03811

HB

H.Brod - Lidická ul.

4

4

4

2

1

Je územní rozhodnutí

13

0

3

2

3

14

 

49

II/406

JI

Telč ÚPP křiž.II/406 a I/23

3

2

2

2

0

Je dokumentace pro územní rozhodnutí,inv.záměr

14

2

3

2

1

18

 

52

II/406

JI

Dvorce -Třešť -Telč

3

3

3

3

0

Je projekt, EIB -povrchy

16

4

2

3

2

13

 

47

III/3456

HB

Golčův Jeníkov-reko.ul. Riegrova

3

3

2

1

0

požadavek SÚS HB, projekt stavby z roku 1996

12

0

3

2

3

18

 

45

II/112

PE

Červená Řečice

3

2

0

1

0

Je projekt pro stav.povol.a územ.rozhodnutí,dopr.závada

17

0

4

2

0

16

 

43

II/353,602

JI

od D1Velký Beranov - Dvorce

4

4

3

4

0

Smlouva na dokumentaci pro zadání stavby, EIB-povrchy

10

1

3

2

2

10

 

42

III/11226

PE

Blažnov - most

0

1

0

0

0

Je stavební povolení, platnost do května 2002

20

0

2

0

0

19

 

40

II/360

TR

Štěpánovice

2

2

1

2

0

Je projekt ke stav. povolení, havárie vozovky u krajnice

8

0

2

2

1

20

 

40

II/150

HB

Havl. Brod - ul. Ledečská

4

4

4

2

1

Požadavek SÚS HB na zahájení přípravy

2

0

3

2

3

15

 

38

II/112

JI

Telč, ul. Slavíčkova a ul. Staňkova

2

2

3

2

0

Vypracovaný inv. záměr

12

0

2

1

2

12

 

38

III/40610

JI

Telč, ul. Masarykova

2

2

3

2

0

Vypracovaný inv. záměr

12

0

2

1

2

12

 

37

III/34422

HB

Slavíkov - Sloupno

0

1

1

1

0

Vypracována PD na opravu sil. III/34422 a III/34418

12

0

3

2

1

16

 

37

III/4102

TR

Most Lesonice

1

1

1

1

0

Je projekt a územní rozhodnutí, dopravní závada

12

0

3

2

1

15

 

35

III/3924-2

ZR

most Holubí Zhoř - reko

1

0

0

1

0

Stavební povolení, PD na SÚS

16

0

1

0

0

16

 

33

II/150

HB

Vilémovice - Pavlíkov

2

1

2

3

2

Je projekt, není územní rozhodnutí

7

0

3

2

1

10

 

32

III/34728

HB

Světlá nad Sázavou - Komens

2

2

2

2

0

Vypracován IZ

10

0

1

0

1

12

 

22

II/360

ZR

Křižanov - průtah

3

3

3

3

2

Není projekt

2

0

1

0

0

5

 

30

II/409

JI

Panské Dubenky- most přeložka

1

1

1

2

0

Havárie, není inv.záměr

1

0

3

2

1

18

 

30

II/130

PE

Koberovice - most

1

1

0

0

0

Je diagnostika

4

0

3

3

0

18

 

30

III/13035

PE

Hořice - most

1

1

0

0

0

Je diagnostika

4

0

3

3

0

18

 

30

III/12936

PE

Jiřice - most

1

1

0

0

0

Je diagnostika

4

0

3

3

0

18

 

29

II/387

ZR

Koroužné - Švařec

1

1

0

1

0

Havárie, částečně hotové, je územní rozhodnutí

10

0

1

0

0

15

 

29

III/36066

TR

Petrůvky - Ostašov

1

1

0

1

4

Je územní rozhodnutí, schválený inv. záměr

11

0

1

1

1

8

 

29

II/345

HB

Nová Ves - Chotěboř

2

3

1

1

0

Je dokum.pro územ.rozhodnutí a projekt,není výkup poz.

9

0

2

1

1

9

 

29

III/3525

JI

od I/38 do Stříteže

1

2

3

3

0

Není projekt

2

0

2

1

1

14

 

28

II/353

ZR

Počítky - průtah

2

1

1

1

0

ÚR, vypracována dokumentace pro SP

14

0

2

1

1

5

 

27

II/134

JI

Horní Dubenky -křiž.

1

1

1

2

0

Dopravní závada - není záměr

1

0

3

2

1

15

 

27

II/405

TR

Třebíč - Jihlava (přes Brtnici)

3

3

2

3

0

Vyhledávací studie

5

0

2

2

1

6

 

27

II/351-024

TR

zesílení mostu Podklášteří

3

3

3

3

0

Požadavek SÚS

0

2

1

1

1

10

 

26

II/400

TR

Zvěrkovice - napojení I/38

0

3

1

2

0

Projekt pro stavební povolení

9

0

0

0

1

10

 

26

III/36068

TR

Šebkovice

1

0

0

1

0

Vypracována zjednodušená PD na úpravy komunikací

11

0

1

1

0

11

 

25

III/3507

HB

Havlíčkova Borová - průtah

2

2

1

2

0

Není projekt

1

0

3

2

3

9

 

24

II/152

TR

Jaroměřice n/Rok.- most

2

2

2

2

2

Je územní rozhodnutí

6

0

1

1

1

5

 

24

III/4066

JI

Most Třešť -4066-1

1

1

1

2

0

Není investiční záměr - havárie

1

0

3

2

1

12

 

23

II/405

TR

Okříšky - přeložka

3

3

2

3

0

IZ dodatečně schválen RK

3

0

2

2

1

4

 

22

II/360,II/388

ZR

Bobrová -křiž.

2

1

0

1

0

Pouze úprava křižovatky

3

0

2

2

1

10

 

22

II/388

ZR

Vír - průtah - reko

2

2

0

1

2

IZ

8

0

1

0

2

4

 

22

II/387

ZR

Vír průtah

2

2

0

1

2

 

8

0

1

0

2

4

 

21

III/3456

HB

most 3456-3 Hostačov

0

1

0

0

0

zpracována DZS, požadavek SÚS HB

6

0

1

1

0

12

 

21

II/150

HB

Havl Brod - Světlá n. Sáz.

3

3

2

2

0

Požadavek SÚS

0

0

2

1

1

7

 

20

II/344

HB

Havl. Brod - Chotěboř

3

2

2

2

1

Požadevek SÚS HB na zahájení přípravy opravy silnice

1

0

2

1

0

6

 

19

II/392

TR

Jinošov-ht.okr.TR/ZN

2

1

1

1

4

Požadavek SÚS

0

0

2

2

1

5

 

19

III/0026

ZR

Lavičky most

1

1

0

1

0

 

8

0

0

0

0

8

 

18

II/112

JI

Vanůvek-Telč

1

2

2

3

0

Není projekt

2

0

1

1

0

6

 

16

II/360,II/388

ZR

Rad. Svratka, Moravec, Zvole

1

1

1

1

0

Vypracován IZ, pouze výkup domů

8

0

1

0

0

3

 

16

III/35016

ZR

Polnička

1

1

2

2

0

Není prokekt, zadán projekt pro staveb. Řízení

4

0

1

0

0

5

 

16

II/387

ZR

Štěpánov most

1

1

0

0

0

 

2

0

0

0

0

12

 

15

II/347

HB

Habry - Světlá n. Sáz.

2

3

0

1

0

Požadavek SÚS

0

0

1

0

0

8

 

15

II/130

HB

Nová Ves u Leš. - Ledeč n. Sáz.

2

2

1

1

0

Požadavek SÚS

0

0

1

1

1

6

 

15

II/361

TR

Jaroměřice-hr.okr.TR-povrch

2

1

0

1

0

Požadavek SÚS

0

0

0

0

0

11

 

15

II/602

ZR

Jabloňov most

1

1

1

1

0

 

0

0

1

0

0

10

 

14

II/345

HB

Vilémov - Chotěboř

2

2

1

1

0

Požadavek SÚS

0

0

1

1

0

6

 

13

III/35114

TR

Třebíč-Přibyslavice

1

1

3

2

1

Požadavek SÚS

0

0

1

0

0

4

 

13

II/349

ZR

Měřín kř. III/3491

1

1

0

1

0

 

0

0

0

0

0

10

 

13

II/602

ZR

hr. okr. Brno - Vel. Bíteš

2

1

0

2

0

 

0

0

1

0

0

7

 

11

III/15222

TR

Chotěbudice - most

0

1

0

1

0

Požadavek SÚS

0

0

0

0

0

9

 

11

II/410-014

TR

Chotěbudice - most+přel.sil.

0

1

0

1

0

Požadavek SÚS

0

0

0

0

0

9

 

10

III/35314

ZR

Nové Město n M - průtah

2

1

0

1

0

 

0

0

1

0

0

5

 

10

II/357

ZR

Dalečín Bystřice

1

1

0

1

0

 

0

0

0

0

0

7

 

10

III/36052

ZR

Křižanov - Vídeň

1

1

0

1

0

 

0

0

0

0

0

7

 

10

II/350

ZR

Cikháj -kř. II/343

1

0

0

1

0

 

0

0

1

0

0

7

 

10

II/360

ZR

Nová Ves - Radešín. Svratka

1

1

0

1

0

 

0

0

0

0

0

7

 

10

II/385

ZR

Křídla - Branišov

1

1

0

1

0

 

0

0

0

0

0

7

 

9

III/35424

ZR

Sazomín - Obyčtov

0

1

0

1

0

 

0

0

0

0

0

7

 

9

III/35411

ZR

Nové Veselí - Březí

0

1

0

1

0

 

0

0

0

0

0

7

 

9

II/387

ZR

Hr. okr. Brno - Štěpánov

1

0

0

0

0

 

0

0

1

0

0

7

 

8

III/3791

ZR

Vlkov - průtah

1

1

0

1

0

 

0

0

1

0

0

4

 

7

III/39215

TR

Kladeruby nad Oslavou

0

1

0

1

0

Není projekt

1

0

0

0

0

4

 

7

II/375

ZR

Jimramov - kř. Ubušínek

1

1

0

1

0

 

0

0

1

0

0

3

 

7

III/3904

ZR

Záblatí průtah

1

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

6

 

7

II/388

ZR

Bobrová - Rodkov

1

1

0

1

0

 

0

0

1

0

0

3

 

7

II/388

ZR

Vír - Rovečné

1

1

0

1

0

 

0

0

1

0

0

3

 

7

III/3793

ZR

Březské spojovací

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

7

 

7

II/357

ZR

Jimramov průtah

1

1

0

1

0

 

0

0

1

0

0

3

 

7

II/375

ZR

Jimramov most

1

1

0

1

0

 

0

0

1

0

0

3

 

6

II/399-002

TR

most Stropešín

1

0

0

0

1

Požadavek SÚS

0

0

0

0

0

4

 

6

III/35315

ZR

Jiříkovice - Radňovice

1

0

0

1

0

 

0

1

0

0

0

3

 

6

III/3913

ZR

Osová Bitýška - Heřmanov

1

0

1

0

1

 

0

0

0

0

0

3

 

6

III/35016

ZR

Žďár n. S. - Polnička

1

1

0

1

0

 

0

0

0

0

0

3