Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002

31. leden 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 1/2002

   konaného dne 31. ledna 2002

 

 

 

Přítomno:            9 členů komise – viz prezenční listina

                                   Šálek Zdeněk, Ing. – tajemník komise

                                  Kolář Petr, Ing. – vedoucí majetkového odboru

                       

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Připomínky k zápisu z 5. zasedání 2001

3.       Priority silniční sítě kraje Vysočina

4.       Rozdělení odpisů

5.       Společné jednání s majetkovým odborem

6.       Diskuse a různé

7.       Závěr, stanovení dalších termínů zasedání komise

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 1. zasedání dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy a hosty, které představil. RNDr. Petr Pospíchal seznámil členy komise s modelem číslování zasedání a přednesl program 1. zasedání dopravní komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

2. Připomínky k zápisu z 5. zasedání 2001

 

            Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu z 5. zasedání dopravní komise.

 

3. Priority silniční sítě kraje Vysočina

 

            Předseda komise zmínil seznam budoucích a probíhajících investičních a  neinvestičních akcí na silnicích II. a III. třídy, tzn. na silnicích v majetku kraje Vysočina. Poprvé byl tento dokument projednáván Radou kraje Vysočina 15. června 2001, a je do značné míry zastaralý, neaktuální a nedokonalý. Zmínil představu Rady kraje Vysočina o aktualizaci seznamu každého ½ roku. Za autora rozdaného materiálu uvedl Ing. Šálka, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, kterému předal slovo. Ing. Šálek seznámil členy komise s materiálem a jeho částmi. J. Sáblík  doporučil, aby dopravní komise stanovila návrh akcí na silnice I. třídy, které doporučí  ŘSD ČR a Ministerstvu dopravy a spojů ČR. Vyjádřil svůj názor na akce, které by měly být rozděleny na :

            · investiční akce na II. a III. třídách

· neinvestiční akce na II. a III. třídách

· mosty – opravy neinvestičního charakteru

· akce financované za spoluúčasti státu a EIB

Členové komise souhlasili s výše uvedeným rozdělením. J. Sáblík doporučil akce na zařazení do zásobníku akcí investičního charakteru a seznámil ostatní členy komise se současným stavem akce:

            · Štěpánov – most

            · Vír – Hluboké 2

            · Lavičky - rekonstrukce mostu

            · Baliny – most

            · Jimramov – most

            · Jabloňov – most

            · Radešínská Svratka, průtah – rekonstrukce silnice II/360

            · Jaroměřice – obchvat

J. Sáblík zmínil seznam akcí a ceny orientačních nákladů, které by bylo vhodné také posoudit. Po rozsáhlé diskusi k akci, v zásobníku na 17.místě, Radešínská Svratka se členové dopravní komise shodli na důležitosti této akce a posunuli ji v seznamu na 6. místo za akci Bobrová, které spolu souvisí. Ing. Drozd vyjádřil názor na rozpracovávání všech akcí a k členění zásobníku akcí. J. Sáblík se domníval, že by se podle výše peněz měl zahájit rozsah příprav podle naléhavosti. Ing. Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ kraje Vysočina, hovořil o stanovení plánu celé investiční přípravy a výstavby a s tím související náležitosti. Členové komise se shodli na očíslování 20 akcí, zbylé akce ponechají volně, bez čísel, v zásobníku akcí. Ing. Špaček navrhl, aby se vycházelo z PRKu, kde jsou stanovena pravidla, která usnadní zařazení jednotlivých akcí do seznamu.

 

4. Rozdělení odpisů

 

            Ing. Šálek, hovořil o novém systému pravidel na odepisování krajského majetku. Rozdal materiál : „Návrh rozdělení příspěvku z krajského rozpočtu pro souvislé opravy komunikací kraje Vysočina“ /příloha č.1/. Ing. Kolář hovořil o ročních odpisech, o jejich výši a podobě.

 

USNESENÍ 001/01/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina schválit, výše zmíněný materiál.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

5. Společné jednání s majetkovým odborem

 

            Tento bod programu byl naplňován průběžně během zasedání. Ing. Kolář seznámil členy komise  s odborem  majetkovým  a jeho  členěním.  Zmínil  se  o  spolupráci  se stávajícími  SÚS  na území kraje   Vysočina. Ing. Kolář společně s předsedou komise zodpověděli J. Sáblíkovi na dotaz ohledně práva hospodaření  u silnice I. třídy, která zůstala po převedení ze silnice II. třídy v majetku kraje, která je v rozporu se zákonem O pozemních komunikacích z roku 1997 /§9/ a s tím související odpovědnost.

 

6. Diskuse a různé

 

Členové komise se dohodli, že předloží nejpozději do 6. 2. 2002 další návrhy akcí do připravovaného zásobníku akcí. Pravidla pro zařazení jednotlivých akcí do seznamu zpracuje odbor dopravy a rozešle je spolu se seznamem akcí v uvažovaném zásobníku všem členům dopravní komise v elektronické podobě nejpozději do 20. února 2002. V průběhu jednání probíhala rozsáhlá diskuse k jednotlivým bodům programu. Předseda komise hovořil o zpracování studie, která byla zadána a měla by ukázat, jakým efektivním způsobem bychom měli zpravovat naše komunikace. Hovořil o problému EIB a o možnostech, které byly navrženy a jejich dopadech. Odbor majetkový provede odhad nákladů, který je potřeba na přípravu staveb, které jsou finančně kryty.

 

 

USNESENÍ 002/01/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

odboru dopravy jednat s ŘSD ČR o možnosti eventuelního rozšíření seznamu EIB na rok 2003.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

J. Sáblík navrhl členům komise, zda by přijali návštěvu Ing. Menšíka, zaměstnance ŘSD, který by podal přehled o stavu mostů v kraji a s tím související problematice. Členové komise tento návrh přijali a shodli se na možnosti projednání této problematiky na jednom z dalších zasedání. Předseda komise se zmínil o „cestmistrovství v Habrech“ a o problematice s tím související.           

 

 

5. Závěr

 

            Na závěr poděkoval předseda dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným za podnětné jednání a za aktivní přístup k práci v dopravní komisi a termín dalšího zasedání komise určil na středu 27. února 2002 v 13:00 hodin v budově Okresního úřadu v Jihlavě, Tolstého 15.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            RNDr. Petr Pospíchal, v.r.

                                                                                      předseda dopravní komise

                                                                                              Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 31. ledna 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 8. února 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Návrh rozdělení příspěvku z krajského rozpočtu

pro souvislé opravy komunikací

kraje Vysočina

 

Jmenovité akce oprav silnic financovaných z prostředků kraje Vysočina získaných z odpisů, odpisované skupiny 5 /odpisy silnic a mostů/.

 

poř. č.

číslo sil./ místo

cena Kč v tis.

 

 

 

1.

II/346 Chotěboř - Habry

2 129

2.

II/150 kř. I/34 Ledečská ulice

3 500

3.

Most ev. č. 347361-1 Dolní Město

1 500

4.

Most ev. č. 3456-3 Hostačov

2 000

5.

III/40610  Telč průtah (předlažba)

2 200

6.

III/4036  Dlouhá Brtnice - průtah

3 500

7.

most ev. č. 348-007 Dobronín

3 500

8.

Most ev. č. 11255-2 Houserovka

2 000

9.

II/128 průtah Černovice

2 000

10.

II/399 Náměšť - Zámecký vrch

1 691

11.

III/4102  Stařec - Mastník

3 500

12.

II/152 kř.v Jemnici

500

13.

Most ev. č. 360-049 Rudíkov

2 091

14.

III/15247 Dalešice

352

15.

III/32215 Kladeruby průtah

711

16.

III/15245 Dalešice - Hrotovice I. etapa

1 050

17.

III/36068 III/4104 Šebkovice průtah

2 528

18.

III/35421  Hlinné - Jámy - ZR

8 000

19.

III/3793  Osová Bitýška spoj.

1 225

C e l k e m

 

43 977

 

Rozdíl mezi skutečnými náklady a poskytnutými příspěvky uhradí jednotlivé SÚS.

 

Ing. Zdeněk Šálek

Odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.3.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 3562
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek