Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání č. 6/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání
Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

č. 6/2004 ze dne 13. října 2004

 

Přítomni:

10 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ), 7 z jednání omluveno (viz. prezenční listina).

 

Program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Změny v zastoupení partnerů RRLZ

3.      Týdny vzdělávání dospělých a podíl RRLZ

4.      Grantový program Fondu Vysočina na podporu tvorby projektů

5.      Informace o GS kraje

6.      Různé

 

1.         Zahájení

 

Místopředseda RRLZ Václav Pavlosek přivítal členy rady a zahájil její 6. jednání. Poté představil program a tlumočil členům rady rezignaci předsedkyně RRLZ Aleny Štěrbové.

 

  1. Změny v zastoupení partnerů RRLZ

 

Kamil Ubr vysvětlil stávající situaci, která je odvislá se ukončení činnosti některých členů RRLZ v jejich mateřských organizacích. Toto se týká bývalé předsedkyně RRLZ Aleny Štěrbové, která rezignovala na post radní kraje Vysočina a od září působí na MŠMT České republiky. Dále jde o Petra Švíku, který přestal pracovat v neziskovém sektoru a Vratislava Výborného, který rezignoval na post primátora Jihlavy.

V návaznosti na rezignaci předsedkyně RRLZ Aleny Štěrbové se RRLZ shoduje na tom, že nový předseda RRLZ bude delegován radou kraje poté, co bude po listopadových volbách do krajského zastupitelstva ustavena nová rada kraje. Ta bude vyzvána, aby delegovala svého zástupce do RRLZ kraje Vysočina

Zástupce RRLZ za neziskové organizace Petr Švíka uvedl, že ukončil svou činnost v Oblastní charitě Jihlava, což je důvod proto, aby nabídl svoji rezignaci. Z diskuse o způsobu, jakým bude místo člena RRLZ za NNO obsazeno, vyplynulo, že po volbách do krajského zastupitelstva bude vyzváno Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina (KOUS), aby nominovalo svého člena do RRLZ.

V souvislosti s rezignací primátora Jihlavy a člena RRLZ Vratislava Výborného na jeho funkci bylo dohodnuto, že bude osloveno Sdružení obcí Vysočiny, aby delegovalo nového člena do RRLZ kraje Vysočina.

 

3.   Týdny vzdělávání dospělých a podíl RRLZ

 

Jaroslav Bezchleba rozdal členům rady návrh programu pro Týden vzdělávání dospělých (TVD), který se letos uskuteční ve dnech 22. - 26. listopadu 2004. Stručně vysvětlil cíle této iniciativy a upřesnil možnosti spolupráce na úrovni kraje. TVD jsou iniciovány ze strany Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD).

Jaroslav Bezchleba poté popsal jednotlivé body a termíny programu TVD. Představil rovněž harmonogram přípravy a realizace TVD, a to včetně návrhu garantů jednotlivých bodů. TVD letos poprvé proběhnou pod záštitou RRLZ kraje Vysočina, o čemž se rada usnesla na 5. jednání dne 25. srpna 2004.

Rada se shodla, že v rámci této pětidenní akce se dne 26. listopadu 2004 ve Žďáře nad Sázavou uskuteční rozšířené jednání RRLZ, kterého se bude účastnit vždy několik zástupců partnera, který je členem RRLZ.

Kamil Ubr předložil námět, že v rámci TVD by mohla proběhnout prezentace, na němž by byly představeny připravované projekty s vazbou na vzdělávání dospělých. Tyto projekty mají být z velké části hrazeny z fondů EU, konkrétně pak z opatření operačních programů SROP a OP RLZ a realizovat by se měly právě na území kraje Vysočina. Akce by mohla proběhnout v budově na krajském úřadu.

Další součástí TVD bude představení výstupů v oblasti vzdělávání ze strany ČSÚ. Zástupkyně ČSÚ Jitka Číhalová potvrdila, že připraví pro tuto příležitost statistické výstupy týkající se dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Tyto budou prezentovány na rozšířeném jednán RRLZ.

Rostislav Dvořák navrhl vznik přípravného výboru k TVD. Uvedl rovněž, že se hlásí k bodu setkávání personalistů a vzdělavatelé v regionech. Kamil Ubr k těmto setkáním nabídl prostory na školách, dále je možno využít i místností v budovách ÚP. Z následující diskuse vyplynulo, že Rostislav Dvořák navrhne radě způsob, jakým by se předpokládaná setkání uskutečnila a bude o tom informovat ostatní členy rady.

Koordinátorem Týdnů vzdělávání dospělých v kraji Vysočina byl navržen Jaroslav Bezchleba, který tuto pozici přijal.

Václav Pavlosek v souvislosti s přípravou TVD navrhl, aby RRLZ více komunikovalo s veřejností. Prostřednictvím médií krajského charakteru by měla více představovat nejenom informace o chystaných akcích, ale také o usneseních a další činnosti rady.

 

 

  1. Grantový program Fondu Vysočina na podporu tvorby projektů

 

Martin Černý představil grantové programy a zásady jejich využití, které by měly pomoci při přípravě a zpracování projektů. Vysvětlil, jakým způsobem bude možno žádat o podporu, která by sloužila především na financování přípravy projektů. Proplácení prostředků bude probíhat do výše 48% (s ohledem na pravidla veřejné soutěže), a to tak, že projekt musí být podán a musí úspěšně projít kontrolou formálních náležitostí. Po té bude vyplacena podpora (nezáleží na tom, zda bude projekt vybrán k realizaci). V této výzvě budou podporovány projekty do grantových schémat SROPu a Opatření 3.3 OP RLZ, tzn. všechna GS, která připravuje kraj.

Martin Černý rovněž přinesl aktuální informace týkající se prvních projektů podaných do Opatření 3.1. SROP. Další výzva do tohoto opatření se předpokládá začátkem roku 2005. Při té příležitosti Martin Černý připomněl blížící se aktuální výzvy k podávání žádostí do SROP, které lze nalézt na internetových stránkách.

V souvislosti s představováním systému podpory tvorby projektů vystoupil František Dvořák, který upozornil na problém, který podle něj existuje mezi drobnými podnikateli. Jde o to, že předkládají málo projektů a někdy ani pořádně nevědí, jakým způsobem o prostředky z EU žádat. Dotazoval se proto na možnost získání tzv. vzorových projektů. Podle Martina Černého tato možnost není, jde spíše o to vybrat si dobrého zpracovatele. Zde je však problém, že zpracovatelé jsou někdy příliš drazí, často také nejsou schopni přesně se zorientovat v tom, co žadatel skutečně potřebuje. Při volbě zpracovatele je možno využít stránek kraje Vysočina. Všechny další důležité informace týkající se prostředků z EU lze nalézt také na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Rada se shodla na tom, že bude hledat nové cesty, které by drobným podnikatelům zajistili dostatečnou informovanost.

 

 

 

  1. Informace o grantových schématech kraje Vysočina

 

Grantové schéma pro Opatření 3.2 SROP bylo schváleno Regionální radou soudržnosti NUTS II. Jihovýchod. Nyní probíhá  schvalovací proces na MMR. Předpokládá se, že by k vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o podporu mohlo dojít na konci listopadu či na začátku prosince.

Grantové schéma pro Opatření 3.3 OP RLZ, je ve velmi podobné situaci. Nyní je ve schvalovacím procesu. Vyhlášení výzvy se předpokládá na konci listopadu či začátku prosince.

 

  1. Různé

 

Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol

Kamil Ubr představil nová Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol, která by měla platit v roce 2005. Pohovořil především o změnách, které jsou v těchto pravidlech oproti letům předchozím. V krátkosti se zmínil i o doporučeních, které odbor školství směřuje k ředitelům škol.  Tato doporučení sice nejsou vymahatelná, většina škol se jimi však podle dosavadních zkušeností řídí.

 

Účast zástupců RRLZ na projektu „Zvyšování kompetencí manažerů RLZ v krajích“

Tajemník RRLZ kraje Vysočina Zdeněk Navrátil seznámil členy rady s tím, že Rada kraje Vysočina na svém posledním zasedání souhlasila se zapojením kraje do projektu. Tři členové RRLZ mohou na krátkodobých stážích formou výměny zkušeností načerpat inspiraci pro další práci v Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina. Účastníky studijní cesty za kraj Vysočina jsou zástupce kraje, zástupce hospodářské komory a zástupce úřadu práce.

 

Další, rozšířené zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina se koná v pátek 26. listopadu od 9.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou.

 

Zapsal: Bc.Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 13. října 2004

Zápis ověřila: ThDr.Václav Pavlosek, místopředseda RRLZ

 

 

 
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 19.11.2004 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16876
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek